Zrenjanin- Na osnovu Pravilnika o kriterijumima za ostvarivanje prava na finansijsku pomoć za vantelesnu oplodnju u gradu Zrenjaninu u 2017. godini, Odlukom o budžetu predviđena su sredstva u iznosu od 2.000.000,00 dinara. Gradonačelnik Zrenjanina Čedomir Janjić ostavio je mogućnost i da se, u slučaju potrebe, u tu svrhu obezbede i dodatna sredstva.

Od 2014. godine kada je donet Pravilnik i od kada je Grad Zrenjanin finansijski podržao biomedicinski potpomognute oplodnje ovo pravo je ostvarilo 33 bračna ili vanbračna para.
 

Grad Zrenjanin Pravilnikom nije ograničio vremenski period u kom se postupak mora obaviti od momenta prenosa sredstava po predračunu izabrane klinike, već se stalo na stanovište “najpovoljnijeg trenutka” za ženu, i ta procena ostavljena je izabranim lekarima parova. Cilj ovakvog rešenja je što uspešniji, a ne postupak u što kraćem roku.

Pravilnikom je predviđena starosna granica za žene od 45 godina, i time se Grad Zrenjanin izjednačio sa Evropskim kriterijumima. Lokalna samouprava Zrenjanina prva je u regionu prepoznala ovu potrebu, i sigurnu granicu po zdravlje žene, a takođe je omogućeno i da se postupak priznavanja prava na finansijsku pomoć za vantelesnu oplodnju omogući i parovima koji žele i drugo dete.

Da bi neki par aplicirao za ovu vrstu finansijske podrške, i da bi mogao da očekuje pozitivno rešenje po zahtevu, potrebno je da podnese zahtev na pisarnici Gradske uprave Zrenjanin, i uz zahtev priloži sledeću dokumentaciju:
-izvod iz matične knjige venčanih, ili izjavu overenu od strane dva svedoka da par živi zajedno;
– uverenje o državljanstvu Republike Srbije para;
– uverenje o prebivalištu para i fotokopije lične karte;
– predračun zdravstvene ustanove, koja će vršiti vantelesnu oplodnju, o visini sredstava potrebnih za pokriće troškova vantelesne oplodnje i rešenje o upisu ustanove u registar kod nadležnog suda;
– fotokopije medicinske dokumentacije i laboratorijskih nalaza koje zahteva i Republička stručna komisija Ministarstva zdravlja, za vantelesnu oplodnju i asistiranu reprodukciju;
– potvrda Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje – Filijale u Zrenjaninu da par ne ispunjava uslove za uključivanje u Program vantelesne oplodnje koji finansira Republički fond za zdravstveno osiguranje, u pogledu broja pokušaja vantelesne oplodnje, godina starosti ženskog partnera ili pola.

Izvor: Zrenjanin.rs