Zrenjanin- Od kompanije „Sinertek“, investitora i izvršioca usluge prečišćavanja pitke vode za grad Zrenjanin, dobili smo nove informacije, odnosno nove rezultate analize prečišćene vode sa postrojenja.

U pitanju su rezultati hemijske i mikrobiološke analize vode nakon testiranja samo prve dve faze procesa prečišćavanja vode u postrojenju (predtretmana i ultrafiltracije) koju je izvršio Zavod za javno zdravlje Zrenjanin, kao i rezultati hemijske analize dobijeni u laboratoriji JKP „Vodovod i kanalizacija“ Zrenjanin.

Dobijeni rezulati analize laboratorije Zavoda za javno zdravlje Zrenjanin, na uzorku vode od 13.07.2017. godine, potvrdili su prethodne rezultate dobijene u laboratoriji našeg preduzeća da je prisustvo arsena i gvožđa u vodi u dozvoljenim granicama. Nivo arsena iznosi 6 mikrograma po litri (gornja dozvoljena granica je 10), dok je prisustvo gvožđa, koje je iznosilo 0,1 mg/l, još više smanjeno i iznosi 0,05 mg/l (gornja dozvoljena granica je 0,3 mg/l).
Pored ovih rezultata utvrđeno je da je u dozvoljenim granicama i ph vrednost vode koja iznosi 7,7 ( od 6,8 do 8,5), kao i amonijak čije je učešće u vodi 0,09 mg/l ( dozvoljeno 1 mg/l).

Prisustvo rezidualnog hlora i mangana je i dalje nešto iznad dozvoljenih vrednosti, ali je spušteno na nivo koji predviđa ova faza prečišćavanja vode.

Rezulati Zavoda pokazuju i da u vodi nema prisustva aerobnih mezofilnih bakterija, kao ni koliformnih bakterija.
Rezultati analize vode uzorkovane 18.07.2017. godine sa prečišćivača, posle pomenute dve faze prečišćavanja, a koji su dobijeni u laboratoriji našeg preduzeća, pokazuju da prisustvo arsena iznosi svega 2,4 mikrograma po litri i da je prisustvo mangana ispod dozvoljene gornje granice koja iznosi 0,05 mg/l.

Prema rečima investitora sredinom prošle nedelje započeto je testiranje i jonoizmenjivača i već tokom nedelje mogu se očekivati rezultati analize vode nakon i ove, treće, faze prečišćavanja.
Nakon dobijenih rezultata započeće i poslednja finalna faza prečišćavanja vode – reverzna osmoza, čime će celokupno postrojenje biti u funkciji, pa ubrzo sledi i finalna analiza ovlašćene laboratorije.

Puštanje vode sa prečišćivača u gradsku vodovodnu mrežu uslediće nakon što ovlašćena laboratorija potvrdi da voda sa prečišćivača ispunjava sve parametre koje propisuje pravilnik o kvalitetu vode Republike Srbije, a biće dozvoljena za piće kada zabranu ukloni ovlašćena inspekcija. Do tada će i dalje deo prečišćene vode kružiti unutar postrojenja za prečišćavanje, a deo biti ispuštan u gradsku kanalizacionu mrežu- rekao je Siniša Gajin, dipl.inž. rukovodilac Službe informisanja i poslovnih komunikacija JKP „Vodovod i kanalizacija“ Zrenjanin.