AKTUELNI OGLASI ZA POSAO U ZRENJANINU I SEČNJU

Zrenjanin- Pogledajte veliki broj aktuelnih oglasa za posao u Zrenjaninu i Sečnju.

Doktor medicine

Opšta bolnica „Đorđe Joanović„, Zrenjanin

Broj: 01-15/1

Na osnovu člana 24. Zakona o radu (»Službeni  glasnik RS» br.24/05, 61/05,  54/09, 32/13 i 75/14), člana 7.  Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave («Službeni glasnik RS» br. 1/15), člana 9. Pravilnika o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga, u skladu sa važećim Kadrovskim planom Ministarstva zdravlja broj: 112-01-200/2018-02 od 20.08.2018. godine, na osnovu Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 broj: 112-11582/2018 od 30.11.2018. godine, a koji smo primili 31.12.2018. godine, delovodni broj: 01-5177 i Odluke direktora Opšte bolnice «Đorđe Joanović» Zrenjanin broj  01-15  od  03.01.2019. godine raspisuje se:

 

O G L A S

           

Za prijem u radni odnos na NEODREĐENO vreme sa punim radnim vremenom

1.    Doktor medicine  ………..……………….………………………………………………….  1izvršilac

(za potrebe Službe ginekologije i akušerstva)

 

Kandidati za radno mesto moraju posedovati VII stepen stručne spreme, završen Medicinski fakultet  i položen stručni ispit.

Zainteresovani kandidati treba da prilože:

–       molbu

–       CV

–       overenu fotokopiju diplome

–       overenu fotokopiju  uverenja o položenom stručnom ispitu

–       overenu fotokopiju Licence izdate od nadležnog organa (ako je kandidat iz radnog odnosa) ili Rešenje o upisu u komoru (ako kandidat nije u radnom odnosu)

–       lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti

–       dokaz o imunizaciji MMR vakcinom ili potvrdu o serološkoj analizi na morbile (IGG antitela)

–       dokaz o imunizaciji Hepatitis B

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa kod Nacionalne službe za zapošljavanje Zrenjanin i na sajtu Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Prijave se podnose poštom ili lično, na adresu Opšte bolnice «Đorđe Joanović» Zrenjanin, ul. dr Vase Savića 5, sa naznakom «OGLAS».

Naznačiti u molbi datum početka oglasa.

 

Oglas važi od 03.01.2019. godine do 10.01.2019. godine.

Neblagovremene i nepotpune molbe neće se uzimati u razmatranje.

Rok važenja 10.01.2019.
Zahtevani nivo kvalifikacija Fakultet – VII1 stepen (4-6 godine)
Obrazovanje kandidata Medicina
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Neodređeno

Želite da konkurišete za ovaj posao? Neophodno je da ste registrovan korisnik NSZ.

Doktor medicine specijalista u operacionim salama (specijalista Oftalmologije)

Opšta bolnica „Đorđe Joanović„, Zrenjanin

Broj: 01-15/1

Na osnovu člana 24. Zakona o radu (»Službeni  glasnik RS» br.24/05, 61/05, 54/09, 32/13 i 75/14), člana 7.  Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave («Službeni glasnik RS» br. 1/15), člana 9. Pravilnika o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga, u skladu sa važećim Kadrovskim planom Ministarstva zdravlja broj: 112-01-200/2018-02  od 20.08.2018. godine, na osnovu Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava  51 broj: 112-11582/2018 od  30.11.2018. godine, a koji smo primili 31.12.2018. godine, delovodni broj: 01-5177 i  Odluke direktora Opšte bolnice «Đorđe Joanović» Zrenjanin broj  01-15 od 03.01.2019. godine raspisuje se:

 

O G L A S            

Za prijem u radni odnos na NEODREĐENO vreme sa punim radnim vremenom

Doktor medicine specijalista u operacionim salama

(specijalista Oftalmologije) …………………………………. 1

Kandidati za radno mesto  moraju posedovati VII 2 stepen stručne  spreme, završen  Medicinski fakultet i specijalizaciju iz Oftalmologije i položen stručni ispit.

Zainteresovani kandidati treba da prilože:

–       molbu

–       CV

–       overenu fotokopiju diplome specijalizacije iz oftalmologije

–       overenu fotokopiju Licence izdate od nadležnog organa (ako je kandidat iz radnog odnosa) ili Rešenje o upisu u komoru (ako kandidat nije u radnom odnosu)

–       lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti

–       dokaz o imunizaciji MMR vakcinom ili potvrdu o serološkoj analizi na morbile (IGG antitela)

–        dokaz o imunizaciji Hepatitis B

–       uredan sanitarni nalaz što dokazuje fotokopija sanitarne knjižice

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa kod Nacionalne službe za zapošljavanje Zrenjanin i na sajtu Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Prijave se podnose poštom ili lično, na adresu Opšte bolnice «Đorđe Joanović» Zrenjanin, ul.dr Vase Savića 5, sa naznakom «OGLAS».

Naznačiti u molbi datum početka oglasa

Oglas važi od 03.01.2019. godine do 10.01.2019. godine.

Neblagovremene i nepotpune molbe neće se uzimati u razmatranje

Rok važenja 10.01.2019.
Zahtevani nivo kvalifikacija Doktorat
Obrazovanje kandidata Medicina
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Neodređeno

Želite da konkurišete za ovaj posao? Neophodno je da ste registrovan korisnik NSZ.

Viši radiološki tehničar u dijagnostici

Opšta bolnica „Đorđe Joanović„, Zrenjanin

Broj: 01-15/1

Na osnovu člana 24. Zakona o radu (»Službeni  glasnik RS» br.24/05, 61/05, 54/09, 32/13 i 75/14), člana 7. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave («Službeni glasnik RS» br. 1/15), člana 9. Pravilnika o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga, u skladu sa važećim Kadrovskim planom Ministarstva zdravlja broj:112-01-200/2018-02  od 20.08.2018. godine, na osnovu Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava  51 broj: 112-11582/2018 od  30.11.2018. godine, a koji smo primili 31.12.2018. godine, del.broj: 01-5177 i  Odluke direktora Opšte bolnice «Đorđe Joanović» Zrenjanin broj  01-15  od  03.01.2019. godine raspisuje se:

 

O G L A S

           

Za prijem u radni odnos na  NEODREĐENO vreme sa punim radnim vremenom

Viši radiološki tehničar u dijagnostici …………………………………….. 1 izvršilac.

Kandidati za radno mesto  moraju posedovati VI stepen stručne  spreme, završenu višu medicinsku školu, smer viši radiološki tehničar odnosno visoku zdravstvenu školu strukovnih studija, smer strukovni medicinski radiolog i položen stručni ispit.

Zainteresovani kandidati treba da prilože:

– molbu

– CV

– overenu fotokopiju diplome

– overenu fotokopiju  uverenja o položenom stručnom ispitu

– overenu fotokopiju Licence izdate od nadležnog organa (ako je kandidat iz radnog odnosa) ili Rešenje o upisu u komoru (ako kandidat nije u radnom odnosu)

– lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti

– dokaz o imunizaciji MMR vakcinom ili potvrdu o serološkoj analizi na morbile (IGG antitela)

– dokaz o imunizaciji Hepatitis B

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa kod Nacionalne službe za zapošljavanje Zrenjanin i na sajtu Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Prijave se podnose poštom ili lično, na adresu Opšte bolnice «Đorđe Joanović» Zrenjanin, ul.dr Vase Savića 5, sa naznakom «OGLAS».

Naznačiti u molbi datum početka oglasa.

Oglas važi od 03.01.2019. godine do 10.01.2019. godine.

Neblagovremene i nepotpune molbe neće se uzimati u razmatranje.

Rok važenja 10.01.2019.
Zahtevani nivo kvalifikacija Srednja škola – IV stepen (4 godina)
Obrazovanje kandidata Medicina
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Neodređeno

Želite da konkurišete za ovaj posao? Neophodno je da ste registrovan korisnik NSZ.

Viša medicinska sestra–tehničar na ostalim bolničkim odeljenjima

Opšta bolnica „Đorđe Joanović„, Zrenjanin

Broj: 01-15/1

            Na osnovu člana 24. Zakona o radu (»Službeni glasnik RS» br.24/05, 61/05, 54/09, 32/13 i 75/14), člana 7. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave («Službeni glasnik RS» br. 1/15), člana 9. Pravilnika o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga, u skladu sa važećim Kadrovskim planom Ministarstva zdravlja broj: 112-01-200/2018-02 od 20.08.2018. godine, na osnovu Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava  51 broj: 112-11582/2018 od  30.11.2018. godine, a koji smo primili 31.12.2018. godine, delovodni broj: 01-5177 i Odluke direktora Opšte bolnice «Đorđe Joanović» Zrenjanin broj  01-15  od  03.01.2019. godine raspisuje se:

 

O G L A S            

Za prijem u radni odnos na  NEODREĐENO vreme sa punim radnim vremenom

1.    Viša medicinska sestra–tehničar na ostalim bolničkim odeljenjima……1 izvršilac

Kandidati za radno mesto  moraju posedovati VI stepen stručne  spreme, završenu višu medicinsku školu, odnosno visoku zdravstvenu školu strukovnih studija  i položen stručni ispit.

Zainteresovani kandidati treba da prilože:

– molbu

– CV-  overenu fotokopiju diplome

–  overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu

–  overenu fotokopiju Licence izdate od nadležnog organa (ako je kandidat iz radnog odnosa) ili Rešenje o upisu u komoru (ako kandidat nije u radnom odnosu)

– lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti

– dokaz o imunizaciji MMR vakcinom ili potvrdu o serološkoj analizi na morbile (IGG antitela)

dokaz o imunizaciji Hepatitis B

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa kod Nacionalne službe za zapošljavanje Zrenjanin i na sajtu Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Prijave se podnose poštom ili lično, na adresu Opšte bolnice «Đorđe Joanović» Zrenjanin, ul. dr Vase Savića 5, sa naznakom «OGLAS».

 

Naznačiti u molbi datum početka oglasa.

Oglas važi od 03.01.2019. godine do 10.01.2019. godine.

Neblagovremene i nepotpune molbe neće se uzimati u razmatranje

Rok važenja 10.01.2019.
Zahtevani nivo kvalifikacija Srednja škola – IV stepen (4 godina)
Obrazovanje kandidata Medicina
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Neodređeno

Želite da konkurišete za ovaj posao? Neophodno je da ste registrovan korisnik NSZ.

Domar/majstor održavanja (zidar)

Opšta bolnica „Đorđe Joanović„, Zrenjanin

Broj: 01-15/1

Na osnovu člana 24. Zakona o radu (»Službeni glasnik RS» br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 i 75/14), člana 7. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave («Službeni glasnik RS» br. 1/15), člana 9. Pravilnika o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga, u skladu sa važećim Kadrovskim planom Ministarstva zdravlja broj:112-01-200/2018-02  od 20.08.2018. godine, na osnovu Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 broj: 112-11582/2018 od  30.11.2018. godine, a koji smo primili 31.12.2018. godine, delovodni broj: 01-5177 i  Odluke direktora Opšte bolnice «Đorđe Joanović» Zrenjanin broj 01-15 od 03.01.2019. godine raspisuje se:

 

O G L A S

           

Za prijem u radni odnos na  NEODREĐENO vreme sa punim radnim vremenom

Domar/majstor održavanja (zidar) …………………………………………………..   1 izvršilac

Kandidati za radno mesto moraju posedovati III stepen stručne spreme srednje građevinske škole.

Zainteresovani kandidati treba da prilože:

–       molbu

–       CV

–       overenu fotokopiju  diplome

–       lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti

–     dokaz o imunizaciji MMR vakcinom ili potvrdu o serološkoj analizi na morbile (IGG antitela)

–       dokaz o imunizaciji Hepatitis B

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa kod Nacionalne službe za zapošljavanje Zrenjanin i na sajtu Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Prijave se podnose poštom ili lično, na adresu Opšte bolnice «Đorđe Joanović» Zrenjanin, ul. dr Vase Savića 5, sa naznakom «OGLAS».

Naznačiti u molbi datum početka oglasa.

Oglas važi od 03.01.2019. godine do 10.01.2019. godine.

Neblagovremene i nepotpune molbe neće se uzimati u razmatranje.

Rok važenja 10.01.2019.
Zahtevani nivo kvalifikacija Srednja škola – III stepen (3 godina)
Obrazovanje kandidata Arhitektura, građevina i geodezija
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Neodređeno

Želite da konkurišete za ovaj posao? Neophodno je da ste registrovan korisnik NSZ.

Domar/majstor održavanja (moler)

Opšta bolnica „Đorđe Joanović„, Zrenjanin

Broj: 01-15/1

Na osnovu člana 24. Zakona o radu (»Službeni glasnik RS» br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 i 75/14), člana 7. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave («Službeni glasnik RS» br. 1/15), člana 9. Pravilnika o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga, u skladu sa važećim Kadrovskim planom Ministarstva zdravlja broj:112-01-200/2018-02  od 20.08.2018. godine, na osnovu Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 broj: 112-11582/2018 od  30.11.2018. godine, a koji smo primili 31.12.2018. godine, delovodni broj: 01-5177 i Odluke direktora Opšte bolnice «Đorđe Joanović» Zrenjanin broj 01-15 od 03.01.2019. godine raspisuje se:

 

O G L A S

           

Za prijem u radni odnos na NEODREĐENO vreme sa punim radnim vremenom

Domar/majstor održavanja (moler) …………………………………………………..   1 izvršilac

Kandidati za radno mesto moraju posedovati III stepen stručne spreme srednje građevinske škole.

Zainteresovani kandidati treba da prilože:

–       molbu

–       CV

–       overenu fotokopiju  diplome

–       lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti

–     dokaz o imunizaciji MMR vakcinom ili potvrdu o serološkoj analizi na morbile (IGG antitela)

–       dokaz o imunizaciji Hepatitis B

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa kod Nacionalne službe za zapošljavanje Zrenjanin i na sajtu Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Prijave se podnose poštom ili lično, na adresu Opšte bolnice «Đorđe Joanović» Zrenjanin, ul.dr Vase Savića 5, sa naznakom «OGLAS».

 

Naznačiti u molbi datum početka oglasa.

Oglas važi od 03.01.2019. godine do 10.01.2019. godine.

Neblagovremene i nepotpune molbe neće se uzimati u razmatranje.

Rok važenja 10.01.2019.
Zahtevani nivo kvalifikacija Srednja škola – III stepen (3 godina)
Obrazovanje kandidata Arhitektura, građevina i geodezija
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Neodređeno

Želite da konkurišete za ovaj posao? Neophodno je da ste registrovan korisnik NSZ.

Spremačica prostorija u kojima se pružaju zdravstvene usluge

Opšta bolnica „Đorđe Joanović„, Zrenjanin

Broj: 01-15/1

Na osnovu člana 24. Zakona o radu (»Službeni glasnik RS» br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 i 75/14), člana 7. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave («Službeni glasnik RS» br. 1/15), člana 9. Pravilnika o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga, u skladu sa važećim Kadrovskim planom Ministarstva zdravlja broj:112-01-200/2018-02  od 20.08.2018. godine, na osnovu Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 broj: 112-11582/2018 od  30.11.2018. godine, a koji smo primili 31.12.2018. godine, delovodni broj: 01-5177 i Odluke direktora Opšte bolnice «Đorđe Joanović» Zrenjanin broj 01-15 od 03.01.2019. godine raspisuje se:

O G L A S          

Za prijem u radni odnos n NEODREĐENO vreme sa punim radnim vremenom

Spremačica prostorija u kojima se pružaju zdravstvene usluge…….  3 izvršioca

Kandidati za radno mesto  moraju imati  završenu osnovnu školu.

Zainteresovani kandidati treba da prilože:

–       molbu

–       CV

–       overenu fotokopiju  svedočanstva o završenoj osnovnoj školi

–       uredan sanitarni nalaz što dokazuje fotokopija sanitarne knjižice

–       lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti

–     dokaz o imunizaciji MMR vakcinom ili potvrdu o serološkoj analizi na morbile (IGG antitela)

–       dokaz o imunizaciji Hepatitis B

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa kod Nacionalne službe za zapošljavanje Zrenjanin i na sajtu Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Prijave se podnose poštom ili lično, na adresu Opšte bolnice «Đorđe Joanović» Zrenjanin, ul. dr Vase Savića 5, sa naznakom «OGLAS».

Naznačiti u molbi datum početka oglasa

Oglas važi od 03.01.2019. godine do 10.01.2019. godine.

Neblagovremene i nepotpune molbe neće se uzimati u razmatranje.

Rok važenja 10.01.2019.
Zahtevani nivo kvalifikacija Osnovna škola
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 3
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Neodređeno

Želite da konkurišete za ovaj posao? Neophodno je da ste registrovan korisnik NSZ.

Pomoćni radnik / Za rad u kuhinji

Opšta bolnica „Đorđe Joanović„, Zrenjanin

Broj: 01-15/1

Na osnovu člana 24. Zakona o radu (»Službeni glasnik RS» br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 i 75/14), člana 7. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave («Službeni glasnik RS» br. 1/15), člana 9. Pravilnika o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga, u skladu sa važećim Kadrovskim planom Ministarstva zdravlja broj:112-01-200/2018-02  od 20.08.2018. godine, na osnovu Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 broj: 112-11582/2018 od  30.11.2018. godine, a koji smo primili 31.12.2018. godine, delovodni broj: 01-5177 i Odluke direktora Opšte bolnice «Đorđe Joanović» Zrenjanin broj 01-15 od 03.01.2019. godine raspisuje se:

O G L A S   

Za prijem u radni odnos na  NEODREĐENO vreme sa punim radnim vremenom

  Pomoćni radnik …………………………………………………1 izvršilac

Za rad u kuhinji

Kandidati za radno mesto   moraju imati završenu osnovnu školu

Zainteresovani kandidati treba da prilože:

–       molbu

–       CV

–       overenu fotokopiju  svedočanstva o završenoj osnovnoj školi

–       lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti

–       dokaz o imunizaciji MMRvakcinom ili potvrdu o serološkoj analizi na morbile (IGG antitela)

–       dokaz o imunizaciji Hepatitis B

–       uredan sanitarni nalaz što dokazuje fotokopija sanitarne knjižice

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa kod Nacionalne službe za zapošljavanje Zrenjanin i na sajtu Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Prijave se podnose poštom ili lično, na adresu Opšte bolnice «Đorđe Joanović» Zrenjanin, ul.dr Vase Savića 5, sa naznakom «OGLAS

Naznačiti u molbi datum početka oglasa

 Oglas važi od  03.01.2019. godine do  10.01.2019.godine

Neblagovremene i nepotpune molbe neće se uzimati u razmatranje.

Rok važenja 10.01.2019.
Zahtevani nivo kvalifikacija Osnovna škola
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Neodređeno

Želite da konkurišete za ovaj posao? Neophodno je da ste registrovan korisnik NSZ.

Šinvoz DOO, jedna od najstarjih fabrika u zrenjaninskom regionu, koja je, proširenjem kapaciteta i modernizacijom, postala okosnica razvoja zrenjaninske metalne industrije, raspisuje konkurs za poziciju:

ZAVARIVAČ (više izvršilaca)

Mesto rada: Zrenjanin

 

Opis posla:

 • Zavarivanje (CO2/ MIG MAG)
 • Rad sa brusilicama, bušilicama i ostalim elektro aparatima

 

 

Profil kandidata:

 

 • Obrazovanje: KV zavarivač ili drugo
 • Minimun 1 godine rada na zavarivanju MIG/MAG  postupkom
 • Sposobnost čitanja tehničkog crteža
 • Sposobnost za samostalni rad
 • Ozbiljna, vredna, savesna i odgovorna osoba

 

Nudimo:

 • Obuku i doobuku
 • Puno radno vreme, 8h dnevno, 40 sati nedeljno, dugoročni radni angažman
 • Radno vreme u 2 smene: I smena od 06:00 h-14:00 h, II smena od 14:00 h-22:00h
 • Rad u zatvorenoj hali

 

Kandidati koji su zainteresovani za ovu vrstu radnog angažovanja i ispunjavaju uslove konkursa svoje radne biografije mogu proslediti na e-mail adresu: [email protected]  Ili se prijaviti putem web sajta:  http://sinvoz.rs/contact  ili putem linka: https://goo.gl/forms/T6Unj3amMGWmzvYq2

OPERATER NA CNC GLODALICI

(1 izvršilac)

Mesto rada: Zrenjanin

 

 • Najmanje III stepen stručne spreme mašinske struke
 • Radno iskustvo od najmanje godinu dana kao operater na CNC glodalici
 • Poznavanje rada na računaru
 • Ozbiljna, vredna, savesna i odgovorna osoba

 

 • Radno vreme u 3 smene: I smena od 06:00 h-14:00 h, II smena od 14:00 h-22:00h, III smena od 22:00h do 06:00h
 • Rad u zatvorenoj hali

 

Kandidati koji su zainteresovani za ovu vrstu radnog angažovanja i ispunjavaju uslove konkursa svoje radne biografije mogu proslediti na e-mail adresu: [email protected]  Ili se prijaviti putem web sajta:  http://sinvoz.rs/contact  ili putem linka: https://goo.gl/forms/T6Unj3amMGWmzvYq2

VOZAČ VILJUŠKARA

(1 izvršilac)

Mesto rada: Zrenjanin

 

 • Upravlja viljuškarom (paletni ili stezač), upravlja traktorom sa prikolicom i odgovoran je za sprovođenje  procedure i internih propisa rukovanja i korišćenja ovih vozila;
 • Položen ispit za upravljanje viljuškarom
 • Vozačka dozvola B kategorije
 • Ozbiljna, vredna, savesna i odgovorna osoba

 

 • Radno vreme u 2 smene: I smena od 06:00 h-14:00 h, II smena od 14:00 h-22:00h
 • Rad u zatvorenoj hali

 

Kandidati koji su zainteresovani za ovu vrstu radnog angažovanja i ispunjavaju uslove konkursa svoje radne biografije mogu proslediti na e-mail adresu: [email protected]  Ili se prijaviti putem web sajta:  http://sinvoz.rs/contact  ili putem linka: https://goo.gl/forms/T6Unj3amMGWmzvYq2

Tehnolog u oblasti mašinstva (1 izvršilac)

Mesto rada: Zrenjanin

 

Opis posla:

 • Čitanje tehničke dokumentacije u elektronskom i štampanom obliku
 • Prećenje tehničkih standarda i propisa
 • Razrada tehnološke dokumentacije i definisanje normativa, nadzor montaže, nadzor finalnog ispitivanja proizvoda
 • Izrada tehnologija izrade delova po tehničkim crtežima (sečenje, savijanje, probijanje, mašinska obrada…)
 • Izrada tehničke dokumentacije – tehničko-tehnoloških karakteristika i uputstava
 • Unapređenje i optimizacija proizvodnih ciklusa
 • Rešavanje tehnoloških zastoja u procesu proizvodnje
 • Izrad kalkulacija na osnovu tehničke dokumentacije
 • Praćenje i kontrola ispravnosti rada u skladu sa tehnološkim propisima
 • Koordinacija rada sa ostalim službama u cilju obezbeđenja inputa za nesmetanu realizaciju tehnoloških procesa

 

Profil kandidata:

 

 • VSS ili master iz oblasti mašinstva
 • Aktivno znanje engleskog jezika, poželjno znanje još jednog svetskog jezika
 • Obavezno napredno poznavanje AutoCAD, SolidWorks i MS Office programskog paketa.
 • Posedovanje vozačke dozvole B kategorije
 • Sposobnost za samostalni rad
 • Ozbiljna, vredna, savesna i odgovorna osoba
 • Spremnost kako za timski, tako i za individualni rad
 • Spremnost za rad u dinamičnom okruženju
 • Spremnost za stalno učenje i usavršavanje

 

Nudimo:

 • Mogućnost napredovanja i zaposlenja na neodređeno vreme.
 • Dinamičnu radnu atmosferu zasnovanu na timskom radu
 • Rad u stabilnoj kompaniji koja se konstantno razvija
 • Stimulativnu zaradu

 

 

Kandidati koji su zainteresovani za ovu vrstu radnog angažovanja i ispunjavaju uslove konkursa svoje radne biografije mogu proslediti na e-mail adresu: [email protected]  Ili se prijaviti putem web sajta:  http://sinvoz.rs/contact Ili putem linka: https://goo.gl/forms/ALLYqTJcKm0WQ8Jd2

Kandidati koji se prijavljuju elektronskom poštom saglasni su da se njihovi podaci mogu koristiti za potrebe selekcije, u smislu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Elektroinstalater

“ELEKTRO KONTROL”, Zrenjanin

Adresa poslodavca: Zrenjanin, Šestog maja 67

Zainteresovana lica mogu poslati svoje prijave za zaposlenje na e-mail adresu: [email protected] ili se javiti poslodavcu na kontakt telefon broj: 063/380-561.
Rok važenja 25.01.2019.
Zahtevani nivo kvalifikacija Srednja škola – III stepen (3 godina)
Obrazovanje kandidata Elektrotehnika i telekomunikacije
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Neodređeno

Želite da konkurišete za ovaj posao? Neophodno je da ste registrovan korisnik NSZ.

 

 

Bravar / Limar

“TOČAK AUTO”doo, za trgovinu i usluge Zrenjanin

ZRENJANIN , MANASTIRSKA 9

Zainteresovani kandidati mogu slati prijave za zaposlenje na e-mail : [email protected]
Rok važenja 24.01.2019.
Zahtevani nivo kvalifikacija Srednja škola – III stepen (3 godina)
Obrazovanje kandidata Mašinstvo
Radno iskustvo u zanimanju Više od 1 godine
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno
Vozačka dozvola B – Obavezno

Želite da konkurišete za ovaj posao? Neophodno je da ste registrovan korisnik NSZ.

Vozač, traktora

“B&K FAMILY” doo, Zrenjanin

ZRENJANIN , MIHAJLOVAČKI DRUM bb

Zainteresovani kandidati mogu slati prijave za zaposlenje na e-mail : [email protected]

ili javljanje kandidata na kontakt telefon broj : 066/074-563
Rok važenja 24.01.2019.
Zahtevani nivo kvalifikacija Srednja škola – III stepen (3 godina)
Obrazovanje kandidata Saobraćaj
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Neodređeno
Vozačka dozvola B – Obavezno
Dodatne informacije Terenski rad

Želite da konkurišete za ovaj posao? Neophodno je da ste registrovan korisnik NSZ.

Vozač, teretnjaka

NSZ/ Filijala Zrenjanin | Saobraćaj i transport

“B&K FAMILY”doo, Zrenjanin, MIHAJLOVAČKI DRUM bb

Zainteresovani kandidati mogu slati prijave na e-mail : [email protected] ili javljanjem na kontakt telefon broj 066/074-563
Rok važenja 24.01.2019.
Zahtevani nivo kvalifikacija Srednja škola – III stepen (3 godina)
Obrazovanje kandidata Saobraćaj
Radno iskustvo u zanimanju Više od 1 godine
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Neodređeno
Vozačka dozvola E – Obavezno, C – Obavezno

Jezik:
Veština Čitanje Pisanje Govor
Engleski Početni Početni Početni Obavezno

Želite da konkurišete za ovaj posao? Neophodno je da ste registrovan korisnik NSZ.

Ekonomista

“B&K FAMILY” DOO, Zrenjanin, MIHAJLOVAČKI DRUM bb

Zainteresovani kandidiati mogu da se jave na kontakt telefon broj 066/074-563
Rok važenja 24.01.2019.
Zahtevani nivo kvalifikacija Srednja škola – IV stepen (4 godina)
Obrazovanje kandidata Ekonomija, finansije i osiguranje
Radno iskustvo u zanimanju Više od 6 meseci
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Neodređeno

Računarske veštine:
Veština Nivo znanja
Obrada tabela – Excel Srednji Obavezno
Internet Srednji Obavezno
Obrada teksta – Word Srednji Obavezno

Želite da konkurišete za ovaj posao? Neophodno je da ste registrovan korisnik NSZ.

Knjigovođa

“B&K FAMILY ” DOO, Zrenjanin, MIHAJLOVAČKI DRUM bb

Zainteresovani kandidati mogu da se jave na kontakt telefon broj 066/074 563 ili slanjem prijava za zaposlenje na e-mail : [email protected]
Rok važenja 24.01.2019.
Zahtevani nivo kvalifikacija Srednja škola – IV stepen (4 godina)
Obrazovanje kandidata Ekonomija, finansije i osiguranje
Radno iskustvo u zanimanju Više od 6 meseci
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Neodređeno

Jezik:
Veština Čitanje Pisanje Govor
Engleski Početni Početni Početni Obavezno

Računarske veštine:
Veština Nivo znanja
Internet Srednji Obavezno
Obrada teksta – Word Srednji Obavezno
Obrada tabela – Excel Srednji Obavezno

Želite da konkurišete za ovaj posao? Neophodno je da ste registrovan korisnik NSZ.

-PRODAVAC-KASIR U MALOPRODAJNOM OBJEKTU

Kompanija GOMEX

Broj izvršilaca: više izvršilaca
Rok važenja oglasa: do popune
Potrebni uslovi za radno mesto: SSS

Poželjne osobine kandidata:

 • Odlične komunikacione veštine
 • Odlične organizacione sposobnosti i detaljan pristup radu
 • Orijentisanost ka ostvarivanju rezulta
 • Odgovornost i kooperativnost
 • Spremnost za rad u timu
 • Želja za profesionalnim usavršavanjem, napredovanjem i uspehom

Kompanija GOMEX nudi:

 • Posao u dinamičnom okruženju i timu mladih i ambicioznih ljudi
 • Mogućnost profesionalnog napredovanja i usavršavanja

Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.Više detalja možete pogledati:https://www.gomex.rs/posao

Medicinska sestra-tehničar u domu za stare

Ustanova socijalne zaštite “Dom za stare Villa Ancora”, Subotica

Poslodavcu potrebna lica za obavljanje poslova medicinske sestre-tehničara u domu za stare.

Uslovi rada i ostali uslovi:

Poželjno je da lica budu sa prebivalištem na sledećim opštinama:

– Sombor – Apatin, Odžaci, Kula;

– Novi Sad – Vrbas, Temerin, Bečej, Bač;

– Kikinda – Ada, Kanjiža, Senta, Novi Kneževac, Čoka;

– Subotica – Mali Iđoš, Bačka Topola;

– Zrenjanin – Novi Bečej;

poslodavac obezbeđuje smeštaj, hranu i prevoz za lica koja nisu iz Subotice.

Zainteresovani kandidati mogu da se jave:

– na kontakt telefone: 024/551-341, ili 069/5755-586 ili

– na e-maila adresu: [email protected]
Rok važenja 14.01.2019.
Zahtevani nivo kvalifikacija Srednja škola – IV stepen (4 godina)
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 3
Mesto rada Subotica
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Neodređeno
Dodatne informacije Rad u smenama Noćni rad Obezbeđen prevoz Obezbeđena ishrana Obezbeđen smeštaj

Želite da konkurišete za ovaj posao? Neophodno je da ste registrovan korisnik NSZ.

Diplomirani mašinski inženjer termotehnike

“LOGIC” doo, Zrenjanin

Adresa poslodavca: Zrenjanin , Gimnazijska 17

Zainteresovani kandidati mogu poslati prijave za zaposlenje na e-mail adresu: [email protected]
Rok važenja 14.01.2019.
Zahtevani nivo kvalifikacija Fakultet – VII1 stepen (4-6 godine)
Obrazovanje kandidata Mašinstvo
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Neodređeno
Vozačka dozvola B – Obavezno

Jezik:
Veština Čitanje Pisanje Govor
Engleski Napredni Napredni Napredni Obavezno
Engleski Napredni Napredni Napredni Obavezno

Računarske veštine:
Veština Nivo znanja
Autocad 2D Srednji Obavezno
Obrada tabela – Excel Srednji Obavezno
Obrada teksta – Word Srednji Obavezno
Internet Srednji Obavezno

Želite da konkurišete za ovaj posao? Neophodno je da ste registrovan korisnik NSZ.

Stolar

“WOOD ENTERIJER MA 023” Zrenjanin

Poslodavcu potrebno lice za rad na poslovima montaže, popravke i održavanja. adresa poslodavca: ZRENJANIN , SRBOBRANSKA 16

Zainteresovani kandidati mogu da se jave na kontakt telefon broj : 060/642-42-00

Lice za kontakt: Milivoje Glušac
Rok važenja 06.01.2019.
Zahtevani nivo kvalifikacija Osnovna škola
Radno iskustvo u zanimanju Više od 3 meseca
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Neodređeno
Vozačka dozvola B – Poželjno

Želite da konkurišete za ovaj posao? Neophodno je da ste registrovan korisnik NSZ.

Diplomirani inženjer zaštite bilja

“AGRO-DUKAT” DOO, Zrenjanin

ZRENJANIN , KONSTANTINA DANILA  BB

Opis posla : Diplomirani poljoprivredni inženjer za proizvodnju bilja (ing.fitomedicine , ing.agronomije-voćar-vinogradar, ing. agronomije – ratar,ing. agronomija-proizvodnja)

Zainteresovani kandidati mogu slati prijave za zaposlenje na E-mail : [email protected]

ili javljanjem na kontakt telefon broj : 023/548-759

Rok važenja 06.01.2019.
Zahtevani nivo kvalifikacija Fakultet – VII1 stepen (4-6 godine)
Obrazovanje kandidata Poljoprivreda, šumarstvo i obrada drveta
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Neodređeno

Želite da konkurišete za ovaj posao? Neophodno je da ste registrovan korisnik NSZ.

Doktor veterinarske medicine (diplomirani verinar)

“MD VETMEDICINA” DOO, Sečanj

Doktor veterinarske medicine (diplomirani verinar)

NSZ/ Filijala Zrenjanin | Poljoprivreda, ribarstvo i šumarstvo

“MD VETMEDICINA” DOO,  Prvomajska 26a, Sečanj

Kontakt telefon: 065/8417070 i 023/3841707 E-mail: [email protected]

Zainteresovani kandidati prijave mogu da proslede putem redovne pošte ili elektronskom poštom.
Rok važenja 24.01.2019.
Zahtevani nivo kvalifikacija Fakultet – VII1 stepen (4-6 godine)
Obrazovanje kandidata Veterina
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Sečanj
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno
Vozačka dozvola B – Obavezno
Dodatne informacije Terenski rad
Stručni ispit ili licenca položen stručni ispit i posedovanje licence

Želite da konkurišete za ovaj posao? Neophodno je da ste registrovan korisnik NSZ.

 

Vozač u taksiju

PLATA 40.000 FIKSNO ILI RAD NA PROCENAT (po dogovoru) + bonus
Ukoliko želite da pronađete posao u prijatnim okruženju uz redovna primanja, Eko Taxi je pravo mesto za Vas.
Uslov: 
 • Posedovanje vozačke dozvole B kategorije minimum 5 godina
 •  Da ste zdravstveno sposobni
 • Da niste osuđivani
 • Da nemate zabranu upravljanja motornim vozilom B kategorije

Povezani članci

Ostavite odgovor

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Copy link
Powered by Social Snap