Zrenjanin- Skupština grada Zrenjanina zasedala je danas 28. put u ovom sazivu, sa dnevnim redom od 83 tačkе. Sednicom je predsedavao Oliver Mitrović, a početku sednice prisustvovalo je 46 odbornika koji su razmatrali Predlog Odluke o završnom računu budžeta grada Zrenjanina za 2018. godinu i Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Zrenjanina za 2019. godinu – Rebalans III. Prethodno je oko dva časa trajala rasprava o dnevnom redu i predlozima opozicionih odbornika za njegovu dopunu. Skupština je, kao dopunu dnevnog reda, usvojila predlog rešenja o prestanku mandata odbornice Biljane Guzine, izabrane sa liste “Aleksandar Vučić – Srbija pobeđuje”, koja je podnela ostavku na tu funkciju. Umesto nje, nova odbornica sa iste liste je Olgica Stankov, kojoj je Skupština potvrdila mandat i koja je, nakon toga, izgovorila tekst svečane zakletve.
Nakon što je saglasnost na date predloge dalo Gradsko veće, Skupština je verifikovala rebalans budžeta za 2019. godinu, kojim se ukupni prihodi budžeta povećavaju na 5,609,598,449 dinara, što je povećanje od 10,8 procenata u odnosu na sredstva planirana prethodnim Rebalansom II, a koja su iznosila 5,064,416,281 dinara. U odnosu na Odluku o budžetu za ovu godinu, usvojenu krajem 2018. godine, to povećanje iznosi 15,2 odsto. Tada su predviđeni ukupni prihodi planirani u iznosu od 4,871,282,912 dinara.
Odbornici su usvojili desetak odluka, dopuna ili izmena, iz komunalne oblasti, na koje je takođe prethodnu saglasnost dalo Gradsko veće. Usvojeni su predlozi Odluke o upravljanju grobljima, sahranjivanju i vršenju pogrebnih delatnosti, Odluke o javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Zrenjanina, Odluke o pokretanju postupka pribavljanja nepokretnosti u javnu svojinu grada Zrenjanina neposrednom pogodbom – bez naknade, Odluke o izmenama i dopunama Odluke o snabdevanju vodom za piće, prečišćavanju i odvođenju atmosferskih i otpadnih voda, Odluke o izmenama i dopunama Odluke o načinu kretanja domaćih životinja u naseljenim mestima i uslovima i načinu zajedničkog korišćenja utrina i pašnjaka na teritoriji opštine Zrenjanin, Odluke o dopuni Odluke o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom, Odluke o izmenama i dopunama Odluke o poslovnom prostoru grada Zrenjanina, Odluke o dopuni Odluke o pijacama, Odluke o dopunama Odluke o parkiranju vozila, Odluke o izmenama i dopunama Odluke o uslovima i načinu držanja domaćih životinja i kućnih ljubimaca i o radu Zoohigijenske službe i Odluke o izmeni Odluke o sprovođenju komasacije za katastarsku opštinu Botoš.
Nakon pauze, u nastavku sednice predsedavala je zamenica predsednika Skupštine grada Ljuba Travica. Razmatrani su izveštaji o poslovanju i radu javnih preduzeća i ustanova na budžetskom finansiranju za 2018. godinu, kao i izveštaji o radu Saveta za zdravlje grada Zrenjanina i mesnih zajednica, takođe za prošlu godinu. Usvojen je i predlog Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja izbeglica, interno raseljenih lica, povratnika po osnovu Sporazuma o readmisiji, tražilaca azila i migranata u potrebi bez utvrđenog statusa na teritoriji grada Zrenjanina u periodu od 2019. do 2022. godine.
Predlogom Zaključka o prihvatanju Analize poslovanja javnih preduzeća sa preduzetim merama za otklanjanje poremećaja u poslovanju za period od 01.01. do 31.12.2018. godine Skupština je razmatrala poslovanje šest javnih ili javnih komunalnih preduzeća čiji je osnivač grad Zrenjanin. Takođe, prihvaćen je Predlog Zaključka o prihvatanju Informacije o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća, društva kapitala i drugih oblika organizovanja na koja se primenjuje Zakon o javnim preduzećima čiji je osnivač grad Zrenjanin za period od 01.01. do 31.03.2019. godine.
U skladu s usvojenim rebalansom budžeta za tekuću godinu, usvojene su izmene i dopune programa poslovanja, rada ili finansijskog plana javnih preduzeća i ustanova na budžetskom finansiranju.
Poslednje tačke dnevnog reda današnjeg zasedanja ticale su se kadrovskih rešenja i promena određenog broja članova u nadzornim, upravnim i školskim odborima, a došlo je i do promene u sastavu Komisije za personalna pitanja, u kojoj je razrešen jedan član. Usvojen je i predlog odluke o utvrđivanju naziva ulica na teritoriji grada Zrenjanina, čime je Skupština danas završila s radom.
Izvor:zrenjanin.rs