Najprihvatljivija definicija rehabilitacije bi glasila: „Rehabilitacija predstavlja proces optimalno mogućeg osposobljavanja onesposobljene (invalidne) hendikepirane osobe razvijanjem do maksimuma njenih preostalih fizičkih, mentalnih, socijalnih i profesionalnih sposobnosti i mogućnosti.“

 

U Specijalnoj bolnici Rusanda se sprovodi prva faza rehabilitacije, a to je medicinska rehabilitacija. Ona pripada medicini i nju sprovodi zdravstvo kroz zdravstvenu zaštitu. Ovu fazu bi trebalo da prođu svi oboleli i povređeni kod kojih postoji opasnost nastanka trajnih posledica. Medicinska rehabilitacija omogućava da onesposobljena osoba postigne što veći stepen samostalnosti u aktivnostima svakodnevnog života.

Ciljevi medicinske rehabilitacije su:

  • osposobljavanje bolesnika za nezavisnost u aktivnostima samozbrinjavanja i svakodnevnog života
  • sprečavanje težeg stepena invalidnosti i hendikepa
  • zapošljavanje
  • socijalna reintegracija

Zadaci medicinske rehabilitacije su:

  • očuvanje ugroženih funkcija
  • uspostavljanje oštećenih funkcija
  • nadoknada izgubljenih funkcija kroz razvijanje preostalih sposobnosti /kompenzacija/ ili zamena (supstitucijа)
  • prilagođavanje na invalidnost

 

Mere i postupci medicinske rehabilitacije su: pregled, terapijski program sa ciljem rehabilitacije i planom lečenja, nega, fizikalna rehabilitacija, radna terapija, psihodijagnostika, neuropsihološka dijagnostika i rehabilitacija, logopedska i neuropsihološka dijagnostika, tretman i rehabilitacija, higijensko-dijetetski režim.

Članovi tima medicinske rehabilitacije su: lekar specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, medicinska sestra/tehničar, fizioterapeut, radni terapeut, psiholog-neuropsiholog, logoped-afaziolog, nutricionista.

Medicinsku rehabilitaciju sprovodi tim stručnjaka koji obezbeđuje potrebne mere i postupke iz delokruga svog rada prema savremenim principima medicinske nauke i drugih nauka. Radom tima rukovodi lekar specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije. Nakon uvida u medicinsku dokumentaciju i evaluacije zdravstvenog i funkcionalnog stanja pravi se plan lečenja i definiše se cilj rehabilitacije.

U okviru medicinske rehablitacije primenjuje se: kineziterapija, radna terapija, svi ostali vidovi fizikalne terapije (elektroterapija, magnetoterapija, terapija ultrazvukom, laserom, bipotron lampom i dr.), neuropsihološka rehabilitacija.

„Program rehabilitacije je individualan, koriguje se dnevno u zavisnosti od opšteg stanja i mogućnosti bolesnika. Obavezan deo našeg posla je i edukacija pacijenata i porodice koja je vezana za bolest i hendikep, a u cilju boljeg funkcionisanja pacijenta u dnevnom životu. Kada je medicinska rehabilitacija završena bolesnicima  daju mišljenje sa procenom stepena onesposobljenosti. U radu obavljamo i istraživanja koja prezentujemo na kongresima i stručnim sastancima“, ističu iz Specijalne bolnice Rusanda.