Zrenjanin- Više javno  tužilaštvo  u Zrenjaninu nadležno je za preduzimanje krivičnog  gonjenja protiv izvršilaca najtežih krivičnih dela za koje zakon propisuje najmanju kaznu zatvora od 10 godina do kazne doživotnog zatvora, a koja su izvršena  na području Srednjobanatskog, Severobanatskog i dela Južnobanatskog upravnog okruga, kao i za vođenje  krivičnih postupaka prema maloletnim izvršiocima, zbog  svih izvršenih krivičnih dela predviđenih  Krivičnim zakonikom.

U postupku  otkrivanja i preduzimanja krivičnog gonjenja Više javno tužilaštvo u Zrenjaninu sarađuje sa tri policijske uprave: PU  Zrenjanin, PU Kikinda i  PU Novi Sad i PS Bečej, kao i sa tri Osnovna  javna tužilaštva u Zrenjaninu, Kikindi i Bečeju.

Viši javni tužilac Zoran Đuran naglasio je da je u protekloj 2019. godini došlo do blagog porasta stope kriminaliteta.

„Blagi porast stope kriminaliteta iskazan je u brojkama i kao takav predstavlja nominalni porast broja izvršilaca krivičnih dela, ali i istovremeno  je podatak koji govori i o efikasnijem postupku otkrivanja i krivičnog gonjenja nepoznatih izvršilaca iz ranijeg perioda, a koji su u 2019. godini otkriveni“, rekao je Zoran Đuran.

U 2019. godini krivične prijave podnete su protiv ukupno 813 lica.

Od ukupnog broja prijavljenih bilo je 210 punoletnih izvršilaca najtežih krivičnih dela, 587 maloletnika i 16 nepoznatih lica.

Nakon sprovedenih istraga, javni tužilac je podigao optužne akte  protiv 88 lica, što je za 27 lica više u odnosu na 2018. godinu.

Uspeh optuženja u 2019. godini je bio 100%, budući da nije doneta ni jedna provosnažna oslobađajuća presuda, što samo za sebe govori o kvalitetno sprovedenim istragama i dovoljnom broju prikupljenih kvalitetnih dokaza od strane javnog tužioca, te uspešno izrađenim optužnim aktima od kojih nijedan  nije pravosnažno oboren u sudskom postupku u 2019. godini“, rekao je viši javni tužilac.

Javni tužilac ni u ovom periodu nije  bio u potpunosti zadovoljan kaznenom politikom suda, pa je u svim takvim slučajevima izjavljivao žalbe na prvostepene odluke, a o kojima odlučuje nadležni Apelacioni sud u Novom sadu kao drugostepeni.

Rukovođen već utemeljenom sudskom praksom Apelacionog suda za pojedina krivična dela, javni tužilac je u toku 2019. godine sa 9 lica zaključio sporazum o priznanju krivičnog dela.

U protekloj 2019. godini na području nadležnosti Višeg javnog  tužilaštva i Zrenjaninu nije bilo izvršeno niti jedno krivično delo teškog ubistva ili pokušaja ubistva, ali su bila izvršena:

  • 4 krivična dela ubistva povodom kojih se vode krivični postupci protiv 5 lica.

„U dva slučaja, krivična dela su se dogodila unutar porodice, s tim što je u jednom slučaju utvrđeno da je reč o duševno obolelom licu koje u trenutkuizvršenja krivičnog dela nalazilo u stanju neurančunljivosti. U ostalim slučajevima, povod za izvršenje krivičnog dela bila je ljubomora, a u jednom slučaju nasilje i tuča u naseljenom mestu u kojoj  je život izgubilo jedno maloletno lice“, rekao je viši javni tužilac Zoran Đuran.

  • U protekloj 2019. godini izvršeno je 9  pokušaja ubista.Protiv 10 izvršilaca  tim povodom se vode krivični postupci.
  • Kada je reč o najtežim krivičnim delima protiv polne slobode, odnosno krivičnog dela silovanja i silovanja u pokušaju, krivični postupak je u 2019. godini  pokrenut protiv 14 lica zbog 15 krivičnih dela.
  • Što se tiče krivičnog delo razbojništva, postupak je pokrenut protiv 10 okrivljenih lica.
  • Krivično delo trgovina ljudima, protekle godine, izvršeno je od strane 4 lica.  U svim slučajevima lica su usled teških prilika bila prinuđena na prostituciju ili drugu vrstu seksualne eksploatacije.
  • U 2019. godini nastavljen je trend  nedozvoljenog prelaska državne granice i krijumčarenja ljudi kao i u prethodnim godinama, pa se krivični postupci zbog  ovog krivičnog dela vodi protiv 5 lica. U ovim slučajevima su 43 migranta sa prostora Sirije, Iraka, Alžira, Somalije i Bangladeša uz prethodni tranzit preko Republike Srbije, pokušala preći državnu granicu prema republici Rumuniji da bi ušli na prostor Evropske unije.

 

„Kao i prethodnih godina , najveći broj krivičnih dela  i krivičnih postupaka iz nadležnosti Višeg javnog tužilaštva u Zrenjaninu, odnosili su se  na trgovinu narkoticima, pa je tako prethodne godine protiv 70 okrivljenih vođen krivični postupak. Sva ova lica nalazila su se u režimu pritvora“, rekao je viši javni tužilac Zoran Đuran.

 

Maloletnička delikvencija ostala je na istom nivou kao i 2018. godine i postupak je pokrenut protiv prema 587 maloletnih izvršilaca zbog svih krivičnih dela predviđenim Krivičnim zakonikom.

„Imajući u vidu  porast nasilja među decom mlađom od 14 godina, protiv kojih se po zakonu ne može voditi krivični postupak, kao i uopšte vršnjačkog nasilja, nadležni javni tužioci osnovnih tužilaštava u zajednici sa višim javnim tužilaštvom tokom 2019. godine, pokušali su da sagledavaju u svakom pojedinačnom slučaju uzroke devijantnog ponašanja kod deteta, te vršili provere da li je takvo ponašanje bilo u  dirktnoj vezi sa zanemarivanjem roditeljskih dužnosti, kao i vaspitavanja i nadzora nad decom od strane stručnih lica. Ukoliko takvi slućajevi budu utvrđeni i u buduće će se, kao i u prethodnim periodima, protiv roditelja ili lica kojima su deca poverena pokretati krivični postupci“, naglasio je Zoran Đuran.

„Kao i do sada, svi građani će i u narednom periodu moći da  računaju na brzu i efikasnu reakciju policije i nadležnih javnih  tužilaštava u svim slučajevima ugrožavanja njihovog fizičkog integriteta ili ugrožavanja  njihove imovine, a javna tužilaštva  će poseban akcenat stavljati na zaštitu državne svojine i opštih dobara“, rekao je viši javni tužilac i naglasio da će se sve do potpunog usaglašavanja kaznene politike i stvaranja stabilne sudske prakse, javni tužioci,  zalagati za strožu kaznenu politiku sudova i svojim  aktivnošću doprineti bržem i efikasnijem okončanju krivičnih postupaka.

 

Svi javni tužioci su u pripravnosti 24 časa, a dežurni zamenici javnog tužioca svakog radmog dana vrše prijem građana u periodu od 8 do 15 časova u prostorijama Višeg javnog tužilaštva u Zrenjaninu.

 

„Saradnju Višeg  javnog tužilaštva u Zrenjaninu sa svim državnim organima u 2019. godini, smatram u potpunosti uspešnom“, zaključuje viši javni tužilac Zoran Đuran.