Pogledajte aktuelne oglase za posao u Zrenjaninu za ovu nedelju:

DOKTOR MEDICINE IZABRANI LEKAR

DOM ZDRAVLjA „DR BOŠKO VREBALOV“

Broj: 01-522/1

Dana: 06.07.2020. g.

Z r e nj a n i n

Na osnovu člana 21. Statuta Doma zdravlja “Dr Boško Vrebalov” Zrenjanin, a u skladu sa Kadrovskim planom donetim od strane Ministarstva zdravlja broj 112-01-31/2020-02 od 28.02.2020. godine, v.d. direktora Doma zdravlja raspisuje

O G L A S

za prijem u radni odnos

Doktor medicine izabrani lekar – 1izvršilac

Radni odnos se zasniva na određeno vreme: zbog povećanog obima posla do 6 meseci.

Uslovi: – završen Medicinski fakultet

– položen stručni ispit za doktora medicine

Zainteresovani kandidati duži su da podnesu:

1. prijavu sa kratkom biografijom

2. overenu fotokopiju diplome o završenom Medicinskom fakultetu

3. overenu fotokopiju Uverenja o položenom stručnom ispitu za doktore medicine

4. overenu fotokopiju Rešenja o upisu u Imenik lekarske komore Srbije

5. potvrdu o vakcinalnom statusu za hepatitis B i morbile (Ukoliko ne postoji dokaz o vakcinaciji ili niste vakcinisani protiv virusa Morbila, neophodno je da uradite analizu prisustva antitela na Morbile IgG klase i rezultat dostavite sa dokumentacijom).

Prijave na oglas podnose se Domu zdravlja „Dr Boško Vrebalov“ Zrenjanin, Dr Emila Gavrila 25, sa naznakom „za oglas“ u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje i sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje.Oglas će biti objavljen i na sajtu Ministarstva zdravlja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

V.d. direktora

Đurić dr Gordana

Rok važenja 16.07.2020.
Zahtevani nivo kvalifikacija Fakultet – VII1 stepen (4-6 godine)
Obrazovanje kandidata Medicina
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno

 

Inženjer investicionog/tehničkog održavanja/održavanja uređaja i opreme

 

Opšta bolnica «Đorđe Joanović» Zrenjanin

Broj:01- 2324/1

Na osnovu člana 24. Zakona o radu (»Službeni glasnik RS» br.24/05, 61/05, 54/09, 32/13 i 75/14, 13/17-US,113/17 i 95/18), člana 7. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave («Službeni glasnik RS» br. 96/2019 i 58/20), člana 9. Pravilnika o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga, u skladu sa važećim Kadrovskim planom Ministarstva zdravlja broj:112-01-200/2018-02 od 20.08.2018. godine i na osnovu Odluke direktora Opšte bolnice »Đorđe Joanović» Zrenjanin broj 01-2324 od 08.07.2020. godine raspisuje se:

O G L A S

Za prijem u radni odnos na ODREĐENO vreme sa punim radnim vremenom

– povećan obim posla

Raspisuje se javni oglas za prijem zaposlenog u radni odnos na određeno vreme sa punim radnim vremenom – povećan obim posla u Opštu bolnicu «Đorđe Joanović» Zrenjanin, za radno mesto

1. Inženjer investicionog/tehničkog održavanja/održavanja uređaja i opreme…….1 izvršilac

*** Kandidati za radno mesto 1 moraju posedovati VII stepen stručne spreme, završen tehnički fakultet – Diplomirani inženjer za upravljanje tehničkim sistemima u medicini.

Zainteresovani kandidati treba da prilože:

Ø molbu

Ø CV

Ø overenu fotokopiju diplome

Ø lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti

Ø dokaz o imunizaciji MMR vakcinom ili potvrdu o serološkoj analizi na morbile (IGG antitela)

Ø dokaz o imunizaciji Hepatitis B

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa kod Nacionalne službe za zapošljavanje Zrenjanin i na sajtu Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Prijave se podnose poštom ili lično, na adresu Opšte bolnice «Đorđe Joanović» Zrenjanin, ul. dr Vase Savića 5 sa naznakom «OGLAS»

Naznačiti u molbi datum početka oglasa

Oglas važi od 08.07.2020. godine do 15.07.2020. godine

Neblagovremene i nepotpune molbe neće se uzimati u razmatranje
Rok važenja 15.07.2020.
Zahtevani nivo kvalifikacija Fakultet – VII1 stepen (4-6 godine)
Obrazovanje kandidata Tehnologija i metalurgija
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno

 

VIŠI FIZIOTERAPEUT

Specijalna bolnica za rehabilitaciju “Rusanda” Melenci, Zrenjanin

Broj: 1-926/20

Datum: 03.07.2020.

Na osnovu člana 5. Posebnog Kolektivnog ugovora za zdravstvene Ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, Autonomna Pokrajina i jedinica lokalne samouprave (“Sl. glasnik RS”, br. 106/2018) kao i člana 5.-9. Kolektivnog ugovora kod Specijalne bolnice za rehabilitaciju “Rusanda” Melenci raspisuje se sledeći:

JAVNI OGLAS

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

a) Na određeno vreme zbog zamene privremeno odsutnih zaposlenih do njihovog povratka na rad, za 2 izvršioca na radnom mestu:

VIŠI FIZIOTERAPEUT

Uslovi rada i ostali uslovi:

– VI-1 stepen stručne spreme ili stečeno visoko obrazovanje na osnovnim strukovnim studijama,

– završena viša medicinska škola-odsek za fizioterapeute ili visoka škola strukovnih studija – smer strukovni fizioterapeut,

Opis posla:

– sprovodi samostalno terapeutske procedure iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije (hidroterapija, elektroterapija, kineziterapija, parafinoterapija, kiroterapija), na osnovu naloga datog od strane lekara specijaliste za oblast fizikalne medicine i rehabilitacije i o tome vodi propisanu medicinsku dokumentaciju

– nadzire i kontroliše rad fizioterapeuta

– nadzire rad pomoćnog osoblja u vezi higijene prostorija za fizikalnu terapiju, opreme, medicinske odeće i sl.

– uvodi u posao novoprimljene radnike i kontroliše obuku pripravnika

– uči i motiviše pacijenta da se pravilno služi pomagalima

– prilagođava program fizioterapije u skladu sa napretkom pacijentovog stanja

– podstiče i podučava pacijenta za samostalno izvođenje vežbi

– izvršava naloge lekara iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije

– sprovodi terapijske procedure iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije

– izrađuje program sa opisom postupaka i predviđenih ishoda terapije

– prati stanje bolesnika i uspešnost terapije

– prilagođava program terapije u skladu sa napretkom stanja bolesnika po instrukcijama ordinirajućeg lekara

– podstiče i podučava bolesnika za samostalno izvođenje vežbi

– u svom radu primenjuje jedinstvenu doktrinu struke u Bolnici

– vodi evidenciju izvršenh usluga

– učestvuje u zdravstvenom prosvećivanju bolesnika

– obavezan je da se stručno usavršava u skladu sa jedinstvenim planom edukacije kadrova u Bolnici

– radi i druge poslove iz struke po nalogu višeg fizioterapeut-glavnog terapeuta Bolnice

– obavlja i druge poslove po nalogu direktora Bolnice

Uz prijavu, u kojoj je potrebno navesti za koje poslove se prijavljuju, kandidati podnose kratku biografiju i dokaze o ispunjenosti uslova oglasa. Dokazi o ispunjenosti uslova oglasa podnose se u originalu ili OVERENOJ FOTOKOPIJI.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje Filijala Zrenjanin.

Kontakt telefon pravne službe za dodatne informacije: 023/315-0402

Prijavu sa dokumentacijom dostaviti na adresu: Specijalna bolnica za rehabilitaciju “Rusanda” 23270 Melenci, ul. Banja Rusanda b.b. – Odeljenju za opšte pravne i kadrovske poslove.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

v.d. direktora:

mr sc. med. dr Zorica Ćulibrk
Rok važenja 11.07.2020.
Zahtevani nivo kvalifikacija Fakultet – VI2 stepen (3 godine)
Obrazovanje kandidata Medicina
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 2
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno

 

MEDICINSKA SESTRA-TEHNIČAR U INTEZIVNOJ NEZI NIVOA 2

Specijalna bolnica za rehabilitaciju “Rusanda” Melenci, Zrenjanin

Broj: 1-846/20

Datum: 11.07.2020.

Na osnovu člana 5. Posebnog Kolektivnog ugovora za zdravstvene Ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, Autonomna Pokrajina i jedinica lokalne samouprave (“Sl. glasnik RS”, br. 106/2018) kao i člana 5.-9. Kolektivnog ugovora kod Specijalne bolnice za rehabilitaciju “Rusanda” Melenci raspisuje se sledeći:

JAVNI OGLAS

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Na određeno vreme zbog zamene privremeno odsutnog zaposlenog, do njenog povratka na rad za 1 izvršioca na radnom mestu:

MEDICINSKA SESTRA-TEHNIČAR U INTENZIVNOJ NEZI NIVOA 2

USLOVI:

– završena srednja škola u trajanju od četiri godine,

– završena srednja medicinska škola-odsek za medicinske sestre,

– položen stručni ispit,

– odobrenje za rad – licenca.

OPIS POSLOVA:

– sprovodi opštu i specijalnu negu na odeljenju intenzivne nege i vodi medicinsku dokumentaciju iz svog delokruga rada,

– kontroliše vitalne funkcije bolesnika (puls, pritisak, i dr.),

– primenjuje propisanu medikamentnu terapiju od strane lekara specijaliste i vodi evidenciju o njihovoj primeni,

– priprema bolesnike za određene medicinske postupke, vrši aspiraciju, primenu oksigene terapije, nega dekubita, ispiranje mokraćne bešike, kateterizaciju, meri diurezu, primena klizme, nega anus preter naturalisa, nega PEG-a, nega cistostome

– uzima materijal za laboratorijske analize,

– priprema materijal za dezinfekciju i sterilizaciju instrumenata,

– pomaže u samozbrinjavanje bolesnika na odeljenju

(skidanje, oblačenje, obuvanje, pomoć oko lične higijene i sl.),

– pomaže pri transferu bolesnika,

– učestvuje u postavljanju, kontroli i održavanju funkcionalnih i korektivnih pomagala na odeljenju,

– vrši prevenciju nastanka dekubitalnih ulcera,

– obavlja higijenu bolesnika u postelji (kupanje, negu usne duplje i kose i umivanje),

– presvlači posteljno i bolesničko rublje u toku dana prema doktrini Bolnice,

– sprovodi distribuciju hrane po sobama i pomaže bolesnicima prilikom uzimanja hrane,

– sprovodi hranjenje bolesnika preko sonde i PEG-a i održava pribor za hranjenje,

– pridržava se principa timskog rada i individualnog pristupa svakom bolesniku,

– vrši zdravstveno prosvećivanje osoblja i bolesnika,

– dužnost i obaveza je sprovođenje mera zaštite i prevencije širenja infekcije (pranje ruku, nošenje zaštitne maske i rukavica),

– u slučaju smrti bolesnika sprovodi propisane postupke za obradu umrlih i otpremanje posmrtnih ostataka sa odeljenja,

– planira i pruža usluge zdravstvene nege i podrške pacijentima, u skladu sa praksom i standardima savremene zdravstvene nege, o čemu vodi propisanu medicinsku dokumentaciju;

– obavlja medicinske mere kod bolesnika u postupku nege, terapije, dijagnostike i rehabilitacije;

– primenjuje propisanu terapiju i kontroliše uzimanje lekova;

– vrši pripremu bolesnika i asistira lekaru pri intervenijama;

– učestvuje u prijemu bolesnika, viziti, posmatra pacijenta i obaveštava lekara o stanju pacijenta;

– prati opšte stanje pacijenta, meri i evidentira vitalne funkcije i dr. pokazatelje;

– priprema prostor, medicinsku opremu, instrumente i materijal za rad;

– sprovodi mere za sprečavanje intrahospitalnih infekcija;

– učestvuje u nabavci potrebnog materijala;

– odlaže i uklanja medicinskih otpad na propisani način;

– obavlja i druge poslove iz svoje struke po nalogu medicinske sestre/tehničara na intenzivnoj nezi nivoa 2 – glavne sestre/glavnog tehničara odeljenja

– radi i druge poslove po nalogu direktora.

Uz prijavu, u kojoj je potrebno navesti za koje poslove se prijavljuju, kandidati podnose kratku biografiju i dokaze o ispunjenosti uslova oglasa. Dokazi o ispunjenosti uslova oglasa podnose se u originalu ili OVERENOJ FOTOKOPIJI.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje Filijala Zrenjanin.

Kontakt telefon pravne službe za dodatne informacije: 023/315-0402

Prijavu sa dokumentacijom dostaviti na adresu: Specijalna bolnica za rehabilitaciju “Rusanda” 23270 Melenci, ul. Banja Rusanda b.b. – Odeljenju za opšte pravne i kadrovske poslove.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

v.d. direktora:mr sc. med. dr Zorica Ćulibrk

Rok važenja 11.07.2020.
Zahtevani nivo kvalifikacija Srednja škola – IV stepen (4 godina)
Obrazovanje kandidata Medicina
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno

HIGIJENIČAR/KA AUTOBUSA

“FARKAŠ HOME INVEST” doo, Zrenjanin, Hunjadi Janoša 30-34

Zainteresovani kandidati treba da se jave na kontakt telefon: 064/850-92-91 radnim danima od 8 do 16 časova, subotom od 8 do 13 časova, lice za kontakt: Suzana Ružin
Rok važenja 15.07.2020.
Zahtevani nivo kvalifikacija
Srednja škola – III stepen (3 godina) Obrazovanje kandidata
Lične usluge
Radno iskustvo u zanimanju Više od 3 meseca
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno
Dodatne informacije Rad u smenama