AKTUELNI OGLASI ZA POSAO U ZRENJANINU

Pogledajte aktuelne oglase za posao u Zrenjaninu za ovu nedelju:

 

Medicinska sestra tehničar na intenzivnoj nezi nivoa 2

Opšta bolnica «Đorđe Joanović» Zrenjanin

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Broj:01-2437/1

 Na osnovu člana 24. Zakona o radu (»Službeni  glasnik RS» br.24/05, 61/05,  54/09, 32/13 i 75/14,13/17-US,113/17 i 95/18), člana 7.  Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave («Službeni glasnik  RS» br. 96/2019 i 58/2020),  člana 9. Pravilnika o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga, u skladu sa važećim Kadrovskim planom Ministarstva zdravlja broj:112-01-200/2018-02  od 20.08.2018. godine i na osnovu Odluke direktora Opšte bolnice »Đorđe Joanović» Zrenjanin broj  01-2437 od  17.07.2020. godine raspisuje se:

 O  G  L  A  S

  Za prijem u radni odnos na  ODREĐENO vreme sa punim radnim vremenom

  – zamena za privremeno odsutnog zaposlenog

Raspisuje se javni oglas za prijem zaposlenog u radni odnos na određeno vreme sa punim radnim vremenom – zamena za privremeno odsutnog zaposlenog u Opštu bolnicu  «Đorđe Joanović»  Zrenjanin, za radno mesto

  1.  Medicinska sestra tehničar na intenzivnoj nezi nivoa 2……………..……………. 1 izvršilac

–       za rad na odeljenju Neurologije-odsek Jedinica za moždani udar

***Kandidati za radno mesto pod rednim brojem 1  moraju posedovati IV stepen stručne  spreme, završenu srednju medicinsku školu – opšti smer i položen stručni ispit.

       Zainteresovani kandidati treba da prilože:

Ø  molbu

Ø  CV

Ø  overenu fotokopiju diplome

Ø  overenu fotokopiju  uverenja o položenom stručnom ispitu

Ø  overenu fotokopiju Licence izdate od nadležnog organa (ako je kandidat iz radnog odnosa) ili Rešenje o upisu u komoru (ako kandidat nije u radnom odnosu).

Ø  lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti

Ø  dokaz o imunizaciji MMR vakcinom ili potvrdu o serološkoj analizi na morbile (IGG antitela)

Ø  dokaz o imunizaciji Hepatitis B

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa kod Nacionalne službe za zapošljavanje Zrenjanin i na sajtu Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Prijave se podnose poštom ili lično, na adresu Opšte bolnice «Đorđe Joanović» Zrenjanin, ul. dr Vase Savića 5 sa naznakom «OGLAS».

                                                Naznačiti u molbi datum početka oglasa

Oglas važi od 17.07.2020. godine do 24.07.2020. godine

Neblagovremene i nepotpune molbe neće se uzimati u razmatranje

Rok važenja 24.07.2020.
Zahtevani nivo kvalifikacija Srednja škola – IV stepen (4 godina)
Obrazovanje kandidata Medicina
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno

Medicinska sestra tehničar u urgentnim službama i reanimaciji

Opšta bolnica «Đorđe Joanović» Zrenjanin

Broj:01-2437/1

  Na osnovu člana 24. Zakona o radu (»Službeni glasnik RS» br.24/05, 61/05,  54/09, 32/13 i 75/14,13/17-US,113/17 i 95/18), člana 7. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave («Službeni glasnik  RS» br. 96/2019 i 58/2020),  člana 9. Pravilnika o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga, u skladu sa važećim Kadrovskim planom Ministarstva zdravlja broj:112-01-200/2018-02  od 20.08.2018. godine i na osnovu Odluke direktora Opšte bolnice »Đorđe Joanović» Zrenjanin broj  01-2437 od 17.07.2020. godine raspisuje se:

O  G  L  A  S

Za prijem u radni odnos na  ODREĐENO vreme sa punim radnim vremenom

  – zamena za privremeno odsutnog zaposlenog

Raspisuje se javni oglas za prijem zaposlenog u radni odnos na određeno vreme sa punim radnim vremenom – zamena za privremeno odsutnog zaposlenog u Opštu bolnicu  «Đorđe Joanović»  Zrenjanin, za radno mesto

2.    Medicinska sestra tehničar u urgentnim službama i reanimaciji…………….. 1 izvršilac

                –    za rad na odeljenju Zbrinjavanje i prijem urgentnih stanja

***Kandidati za radno mesto pod rednim brojem 2 moraju posedovati IV stepen stručne spreme, završenu srednju medicinsku školu – opšti smer i položen stručni ispit.

Zainteresovani kandidati treba da prilože:

Ø  molbu

Ø  CV

Ø  overenu fotokopiju diplome

Ø  overenu fotokopiju  uverenja o položenom stručnom ispitu

Ø  overenu fotokopiju Licence izdate od nadležnog organa (ako je kandidat iz radnog odnosa) ili Rešenje o upisu u komoru (ako kandidat nije u radnom odnosu).

Ø  lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti

Ø  dokaz o imunizaciji MMR vakcinom ili potvrdu o serološkoj analizi na morbile (IGG antitela)

Ø  dokaz o imunizaciji Hepatitis B

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa kod Nacionalne službe za zapošljavanje Zrenjanin i na sajtu Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Prijave se podnose poštom ili lično, na adresu Opšte bolnice «Đorđe Joanović» Zrenjanin, ul. dr Vase Savića 5 sa naznakom «OGLAS».

Oglas važi od 17.07.2020. godine do 24.07.2020. godine

Neblagovremene i nepotpune molbe neće se uzimati u razmatranje

 

Rok važenja 24.07.2020.
Zahtevani nivo kvalifikacija Srednja škola – IV stepen (4 godina)
Obrazovanje kandidata Medicina
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno

KONOBAR – PRODAVAC

SUR “VM” i slot klub “Kod Riste”

Vrsta zaposlenja: priprema, poslužuje i naplaćuje izdato piće, evidentira prema važećim propisima, uključuje aparate, održava higijenu sitnog inventara i objekta.

Šta se od kandidata očekuje: minimum III stepen stručne spreme, komunikativnost, usmerenost na potrebe klijenata, fleksibilnost i timski duh

Radno iskustvo nije potrebno. 

Šta se kandidatu nudi: stalna obuka i usavršavanje, mogućnost napredovanja, pozitivna radna atmosfera i okruženje.

Zainteresovani kandidati treba da se jave na kontakt telefon: 069/40-55-99-1

 

MEDICINSKA SESTRA-TEHNIČAR U INTENZIVNOJ NEZI NIVOA 2

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Broj1-981/20

Datum: 15.07.2020.

Na osnovu člana 5. Posebnog kolektivnog ugovoraza zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, Autonomna Pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, br. 96/2019) zatim člana 5.-9. Kolektivnog ugovora kod Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci, kao i na osnovu zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje od dana 08.07.2020. 51 broj: 112-5488/2020, Specijalna bolnica za rehabilitaciju “Rusanda“ Melenci dana 15.07.2020. godine raspisuje sledeći:

JAVNI OGLAS

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

a) Na određeno vreme zbog povećanog obima posla počevši od dana sklapanja ugovora o radu do dana 31.10.2020. godine za  1 izvršioca na radnom mestu:

MEDICINSKA SESTRA-TEHNIČAR U  INTENZIVNOJ NEZI NIVOA 2

USLOVI:    

–          završena srednja škola u trajanju od četiri godine,

–          završena srednja  medicinska škola-odsek za medicinske sestre

–          položen stručni ispit,

–          odobrenje za rad – licenca.

OPIS POSLOVA:

–          sprovodi opštu i specijalnu negu na odeljenju intenzivne nege i vodi medicinsku dokumentaciju iz svog delokruga rada,

–          kontroliše vitalne funkcije bolesnika (puls, pritisak, i dr.),

–          primenjuje propisanu medikamentnu terapiju od strane lekara specijaliste i vodi evidenciju o njihovoj primeni,

–          priprema bolesnike za određene medicinske postupke, vrši aspiraciju, primenu oksigene terapije, nega dekubita, ispiranje mokraćne bešike, kateterizaciju, meri diurezu, primena klizme, nega anus preter naturalisa, nega PEG-a, nega cistostome

–          uzima materijal za laboratorijske analize,

–          priprema materijal za dezinfekciju i sterilizaciju instrumenata,

–          pomaže u samozbrinjavanje bolesnika na odeljenju

–          (skidanje, oblačenje, obuvanje, pomoć oko lične higijene i sl.),

–          pomaže pri transferu bolesnika,

–          učestvuje u postavljanju, kontroli i održavanju funkcionalnih i korektivnih pomagala na odeljenju,

–          vrši prevenciju nastanka dekubitalnih ulcera,

–          obavlja higijenu bolesnika u postelji (kupanje, negu usne duplje i kose i umivanje),

–          presvlači posteljno i bolesničko rublje u toku dana prema doktrini Bolnice,

–          sprovodi distribuciju hrane po sobama i pomaže bolesnicima prilikom uzimanja hrane,

–          sprovodi hranjenje bolesnika preko sonde i PEG-a i održava pribor za hranjenje,

–          pridržava se principa timskog rada i individualnog pristupa svakom bolesniku,

–          vrši zdravstveno prosvećivanje osoblja i bolesnika,

–          dužnost i obaveza je sprovođenje mera zaštite i prevencije širenja infekcije (pranje ruku, nošenje zaštitne maske i rukavica),

–          u slučaju smrti bolesnika sprovodi propisane postupke za obradu umrlih i otpremanje posmrtnih ostataka sa odeljenja,

–          planira i pruža usluge zdravstvene nege i podrške pacijentima, u skladu sa praksom i standardima savremene zdravstvene nege, o čemu vodi propisanu medicinsku dokumentaciju;

–          obavlja medicinske mere kod bolesnika u postupku nege, terapije, dijagnostike i rehabilitacije;

–          primenjuje propisanu terapiju i kontroliše uzimanje lekova;

–          vrši pripremu bolesnika i asistira lekaru pri intervenijama;

–          učestvuje u prijemu bolesnika, viziti, posmatra pacijenta i obaveštava lekara o stanju pacijenta;

–          prati opšte stanje pacijenta, meri i evidentira vitalne funkcije i dr. pokazatelje;

–          priprema prostor, medicinsku opremu, instrumente i materijal za rad;

–          sprovodi mere za sprečavanje intrahospitalnih infekcija;

–          učestvuje u nabavci potrebnog materijala;

–          odlaže i uklanja medicinskih otpad na propisani način;

–          obavlja i druge poslove iz svoje struke po nalogu medicinske sestre/tehničara na intenzivnoj nezi nivoa 2-glavne sestre/glavnog tehničara odeljenja

–          radi i druge poslove po nalogu direktora.

Uz prijavu, u kojoj je potrebno navesti za koje poslove se prijavljuju, kandidati  podnose kratku biografiju i dokaze o ispunjenosti uslova oglasa. Dokazi o ispunjenosti uslova oglasa podnose se u originalu ili OVERENOJ FOTOKOPIJI.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje Filijala Zrenjanin.

Kontakt telefon pravne službe za dodatne informacije : 0233150402

Prijavu sa dokumentacijom dostaviti na adresu: Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ 23270 Melenci, ul. Banja Rusanda b.b. –  Odeljenju za opšte pravne i kadrovske  poslove.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

                                                                                                           v.d. direktora:

                                                                                          ___________________________

                                                                                              mr sc. med. dr ZoricaĆulibrk

 

Rok važenja 23.07.2020.
Zahtevani nivo kvalifikacija Srednja škola – IV stepen (4 godina)
Obrazovanje kandidata Medicina
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno

MEDICINSKA SESTRA-TEHNIČAR NA OSTALIM BOLNIČKIM ODELjENjIMA

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci

Broj1-981/20

Datum: 15.07.2020.

Na osnovu člana 5. Posebnog kolektivnog ugovoraza zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, Autonomna Pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, br. 96/2019) zatim člana 5.-9. Kolektivnog ugovora kod Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci, kao i na osnovu zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje od dana 08.07.2020. 51 broj: 112-5488/2020, Specijalna bolnica za rehabilitaciju “Rusanda“ Melenci dana 15.07.2020. godine raspisuje sledeći:

JAVNI OGLAS

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

b) Na određeno vreme zbog povećanog obima posla počevši od dana sklapanja ugovora o radu do dana 31.10.2020. godine za 1 izvršioca na radnom mestu:

MEDICINSKA SESTRA-TEHNIČAR NA OSTALIM BOLNIČKIM ODELjENjIMA

USLOVI:

–          stečeno srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine,

–          završena srednja  medicinska škola-odsek za medicinske sestre,

–          odobrenje za rad – licenca.

 OPIS POSLOVA:

–          planira i pruža usluge zdravstvene nege i podrške pacijentima, u skladu sa praksom i standardima savremene zdravstvene nege, o čemu vodi propisanu medicinsku dokumentaciju;

–          obavlja medicinske mere kod bolesnika u postupku nege, terapije, dijagnostike i rehabilitacije;

–          primenjuje propisanu terapiju i kontroliše uzimanje lekova;

–          učestvuje u prijemu bolesnika, viziti, posmatra pacijenta i obaveštava lekara o stanju pacijenta;

–          prati opšte stanje pacijenta, meri i evidentira vitalne funkcije i dr. pokazatelje;

–          priprema prostor, medicinsku opremu, instrumente i materijal za rad;

–          sprovodi mere za sprečavanje intrahospitalnih infekcija;

–          učestvuje u nabavci potrebnog materijala;

–          odlaže i uklanja medicinskih otpad na propisani način;

–          po nalogu uzima materijal za laboratorijske analize,

–          pridržava se principa timskog rada i individualnog pristupa svakom bolesniku,

–          vrši zdravstveno prosvećivanje osoblja i bolesnika,

–          dužnost i obaveza je sprovođenje mera zaštite i prevencije širenja infekcije (pranje ruku, nošenje zaštitne maske i rukavica),

–          u slučaju smrti bolesnika sprovodi propisane postupke za obradu umrlih i otpremanje posmrtnih ostataka sa odeljenja,

–          obavlja i druge poslove iz svoje struke po nalogu medicinske sestre/tehničara na ostalim bolničkim odeljenjima glavne sestre odeljenja,

–          radi i druge poslove po nalogu direktora.

Uz prijavu, u kojoj je potrebno navesti za koje poslove se prijavljuju, kandidati  podnose kratku biografiju i dokaze o ispunjenosti uslova oglasa. Dokazi o ispunjenosti uslova oglasa podnose se u originalu ili OVERENOJ FOTOKOPIJI.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje Filijala Zrenjanin.

Kontakt telefon pravne službe za dodatne informacije : 0233150402

Prijavu sa dokumentacijom dostaviti na adresu: Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ 23270 Melenci, ul. Banja Rusanda b.b. –  Odeljenju za opšte pravne i kadrovske  poslove.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

                                                                                                     v.d. direktora:

___________________________

                                                                                               mr sc. med. dr Zorica Ćulibrk

Rok važenja 23.07.2020.
Zahtevani nivo kvalifikacija Srednja škola – IV stepen (4 godina)
Obrazovanje kandidata Medicina
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno

VIŠI FIZIOTERAPEUT

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Broj1-981/20

Datum: 15.07.2020.

 Na osnovu člana 5. Posebnog kolektivnog ugovoraza zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, Autonomna Pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, br. 96/2019) zatim člana 5.-9. Kolektivnog ugovora kod Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci, kao i na osnovu zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje od dana 08.07.2020. 51 broj: 112-5488/2020, Specijalna bolnica za rehabilitaciju “Rusanda“ Melenci dana 15.07.2020. godine raspisuje sledeći:

JAVNI OGLAS

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

c) Na određeno vreme zbog povećanog obima posla počevši od dana sklapanja ugovora o radu do dana 31.10.2020. godine za 2 izvršioca na radnom mestu:

VIŠI FIZIOTERAPEUT

USLOVI:  

-VI-1 stepen stručne spreme ili stečeno visoko obrazovanje na osnovnim strukovnim studijama,

završena viša  medicinska škola-odsek za fizioterapeute  ili visoka  škola strukovnih studija – smer strukovni fizioterapeut,

 odobrenje za rad – licenca.

OPIS POSLOVA:

 –          sprovodi samostalno terapeutske procedure iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije (hidroterapija, elektroterapija, kineziterapija, parafinoterapija, kiroterapija), na osnovu naloga datog od strane lekara specijaliste za oblast fizikalne medicine i rehabilitacije i o tome vodi propisanu medicinsku dokumentaciju;

–          nadzire i kontroliše rad fizioterapeuta;

–          nadzire rad pomoćnog osoblja u vezi higijene prostorija za fizikalnu terapiju, opreme, medicinske odeće i sl.;

–          uvodi u posao novoprimljene radnike i kontroliše obuku pripravnika;

–          uči i motiviše pacijenta da se pravilno služi pomagalima;

–          prilagođava program fizioterapije u skladu sa napretkom pacijentovog stanja;

–          podstiče i podučava pacijenta za samostalno izvođenje vežbi.

–          izvršava naloge lekara iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije,

–          sprovodi terapijske procedure iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije,

–          izrađuje program sa opisom postupaka i predviđenih ishoda terapije,

–          prati stanje bolesnika i uspešnost terapije;

–          prilagođava program terapije u skladu sa napretkom stanja bolesnika po instrukcijama ordinirajućeg lekara,

–          podstiče i podučava bolesnika za samostalno izvođenje vežbi,

–          u svom radu primenjuje jedinstvenu  doktrinu struke u Bolnici, 

–          vodi evidenciju izvršenh usluga,

–          učestvuje u zdravstvenom prosvećivanju bolesnika,

–          obavezan je da se stručno usavršava u skladu sa jedinstvenim planom edukacije kadrova u Bolnici,

–          radi i druge poslove iz struke po nalogu višeg fizioterapeut-glavnog terapeuta Bolnice,

–          obavlja i druge poslove po nalogu direktora Bolnice.

Uz prijavu, u kojoj je potrebno navesti za koje poslove se prijavljuju, kandidati  podnose kratku biografiju i dokaze o ispunjenosti uslova oglasa. Dokazi o ispunjenosti uslova oglasa podnose se u originalu ili OVERENOJ FOTOKOPIJI.

 Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje Filijala Zrenjanin.

 Kontakt telefon pravne službe za dodatne informacije : 0233150402

Prijavu sa dokumentacijom dostaviti na adresu: Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ 23270 Melenci, ul. Banja Rusanda b.b. –  Odeljenju za opšte pravne i kadrovske  poslove.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

                                                                                                   v.d. direktora:

                                                                                         ___________________________

                                                                                           mr sc. med. dr ZoricaĆulibrk

 

Rok važenja 23.07.2020.
Zahtevani nivo kvalifikacija Fakultet – VI2 stepen (3 godine)
Obrazovanje kandidata Medicina
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 2
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno

 

Povezani članci

Ostavite odgovor

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Copy link
Powered by Social Snap