Zrenjanin- Pogledajte najnovije oglase za posao u Zrenjaninu:

 

 

MEDICINSKA SESTRA-TEHNIČAR U  INTENZIVNOJ NEZI NIVOA 2

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“, Melenci (Zrenjanin)               

USLOVI:

–           završena srednja škola u trajanju od četiri godine,

–           završena srednja  medicinska škola-odsek za medicinske sestre

–           položen stručni ispit,

–           odobrenje za rad – licenca.

OPIS POSLOVA:

–           sprovodi opštu i specijalnu negu na odeljenju intenzivne nege i vodi medicinsku dokumentaciju iz svog delokruga rada,

–           kontroliše vitalne funkcije bolesnika (puls, pritisak, i dr.),

–           primenjuje propisanu medikamentnu terapiju od strane lekara specijaliste i vodi evidenciju o njihovoj primeni,

–           priprema bolesnike za određene medicinske postupke, vrši aspiraciju, primenu oksigene terapije, nega dekubita, ispiranje mokraćne bešike, kateterizaciju, meri diurezu, primena klizme, nega anus preter naturalisa, nega PEG-a, nega cistostome

–           uzima materijal za laboratorijske analize,

–           priprema materijal za dezinfekciju i sterilizaciju instrumenata,

–           pomaže u samozbrinjavanje bolesnika na odeljenju

–           (skidanje, oblačenje, obuvanje, pomoć oko lične higijene i sl.),

–           pomaže pri transferu bolesnika,

–           učestvuje u postavljanju, kontroli i održavanju funkcionalnih i korektivnih pomagala na odeljenju,

–           vrši prevenciju nastanka dekubitalnih ulcera,

–           obavlja higijenu bolesnika u postelji (kupanje, negu usne duplje i kose i umivanje),

–           presvlači posteljno i bolesničko rublje u toku dana prema doktrini Bolnice,

–           sprovodi distribuciju hrane po sobama i pomaže bolesnicima prilikom uzimanja hrane,

–           sprovodi hranjenje bolesnika preko sonde i PEG-a i održava pribor za hranjenje,

–           pridržava se principa timskog rada i individualnog pristupa svakom bolesniku,

–           vrši zdravstveno prosvećivanje osoblja i bolesnika,

–           dužnost i obaveza je sprovođenje mera zaštite i prevencije širenja infekcije (pranje ruku, nošenje zaštitne maske i rukavica),

–           u slučaju smrti bolesnika sprovodi propisane postupke za obradu umrlih i otpremanje posmrtnih ostataka sa odeljenja,

–           planira i pruža usluge zdravstvene nege i podrške pacijentima, u skladu sa praksom i standardima savremene zdravstvene nege, o čemu vodi propisanu medicinsku dokumentaciju;

–           obavlja medicinske mere kod bolesnika u postupku nege, terapije, dijagnostike i rehabilitacije;

–           primenjuje propisanu terapiju i kontroliše uzimanje lekova;

–           vrši pripremu bolesnika i asistira lekaru pri intervenijama;

–           učestvuje u prijemu bolesnika, viziti, posmatra pacijenta i obaveštava lekara o stanju pacijenta;

–           prati opšte stanje pacijenta, meri i evidentira vitalne funkcije i dr. pokazatelje;

–           priprema prostor, medicinsku opremu, instrumente i materijal za rad;

–           sprovodi mere za sprečavanje intrahospitalnih infekcija;

–           učestvuje u nabavci potrebnog materijala;

–           odlaže i uklanja medicinskih otpad na propisani način;

–           obavlja i druge poslove iz svoje struke po nalogu medicinske sestre/tehničara na intenzivnoj nezi nivoa 2-glavne sestre/glavnog tehničara odeljenja

–           radi i druge poslove po nalogu direktora.

Uz prijavu, u kojoj je potrebno navesti za koje poslove se prijavljuju, kandidati  podnose kratku biografiju i dokaze o ispunjenosti uslova oglasa. Dokazi o ispunjenosti uslova oglasa podnose se u originalu ili OVERENOJ FOTOKOPIJI.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje Filijala Zrenjanin.

Kontakt telefon pravne službe za dodatne informacije: 0233150402

Prijavu sa dokumentacijom dostaviti na adresu: Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ 23270 Melenci, ul. Banja Rusanda b.b. –  Odeljenju za opšte pravne i kadrovske  poslove.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Rok važenja 28.08.2020.

Zahtevani nivo kvalifikacija Srednja škola – IV stepen (4 godina)
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 2
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno

POMOĆNI RADNIK

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“, Melenci (Zrenjanin)                                                                                                                                                                                                         

II USLOVI:

-završena osnovna škola,

 

III OPIS POSLOVA:

–        vrši održavanje spoljašnih površina oko objekata Bolnice,

–        vrši sve poslove oko održavanja zelenih površina i uređivanja prostora u letnjem i zimskom periodu,

–        po potrebi upravlja odnosno rukuje radnim mašinama preduzeća,

–        vrši košenje trave kosačicama i trimerima,

–        odgovoran je za povereni alat i vrši manje složene poslove iz komunalne delatnosti,

–        radi sve poslove na prikupljanju, iznošenju i deponovanju komunalnog smeća,

–        vadi blato iz jezera i doprema ga u bazen,

–        obezbeđuje  dovoljnu količinu blata za primenu u terapijama,

–        vraća u jezero blato nakon upotrebe,

–        održava bazen za blato i cisternu za dopremanje blata u ispravnom stanju,

–        priprema namirnice za kuvanje: čisti, ljušti, secka, melje, reže, gnječi, cedi, pasira, špikuje, tranšira, razvlači testo, blanšira i slične operacije na namirnicama,

–        pomaže kuvarima u pripremi određenih jela,

–        oblikuje pripremljene namirnice u obroke: porcioniše gotova jela, dodaje priloge, slaže i aranžira pripremljene namirnice na tanjire i drugo posuđe,

–        pere sudove i pribor za pripremu jela i za ručavanje,

–        razvrstava oprane sudove i pribor i slaže ih na predviđeno mesto,

–        održava higijenu kuhinje: čisti radne površine, odstranjuje pokvarenu i zagađenu hranu, iznosi smeće, čisti kuhinju na kraju radnog vremena,

–        odgovoran je za transport otpada prema propisanim uslovima na predviđenoj lokaciji,

–        prenosi dopremljenu robu od dobavljača koja je namenjena kuhinji i restoranu i smešta ih na predviđeno mesto,

–        obavlja fizičke poslove u kuhinji i restoranu,

–        obavlja i druge poslove iz delokruga svoga rada po nalogu rukovodioca poslova investicionog i tehničkog održavanja,

–        obavlja i druge poslove po nalogu direktora Bolnice.

 

IV ODGOVORNOST:

–         za svoj rad odgovoran je rukovodiocu poslova investicionog i tehničkog održavanja,

Uz prijavu, u kojoj je potrebno navesti za koje poslove se prijavljuju, kandidati  podnose kratku biografiju i dokaze o ispunjenosti uslova oglasa. Dokazi o ispunjenosti uslova oglasa podnose se u originalu ili OVERENOJ FOTOKOPIJI.

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje Filijala Zrenjanin.

 

Kontakt telefon pravne službe za dodatne informacije : 023/ 3150402

Prijavu sa dokumentacijom dostaviti na adresu: Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ 23270 Melenci, ul. Banja Rusanda b.b. –  Odeljenju za opšte pravne i kadrovske  poslove.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Rok važenja 28.08.2020.
Zahtevani nivo kvalifikacija Osnovna škola
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno

Spremačica prostorija u kojima se pružaju zdravstvene usluge – 1 izvršilac

DOM ZDRAVLjA „DR BOŠKO VREBALOV“, Zrenjanin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Radni odnos se zasniva do povratka na rad odsutne.

Uslovi:

-završena osnovna škola

Zainteresovani  kandidati duži su da podnesu:

1.       prijavu sa kratkom biografijom

2.      overenu fotokopiju diplome o završenoj osnovnoj školi

3.   potvrdu o vakcinalnom statusu za hepatitis B i morbile (Ukoliko ne postoji dokaz o vakcinaciji ili niste vakcinisani protiv virusa Morbila, neophodno je da uradite analizu prisustva antitela na Morbile IgG klase i rezultat dostavite sa dokumentacijom).

 

Prijave na oglas podnose se Domu zdravlja „Dr Boško Vrebalov“ Zrenjanin, Dr Emila Gavrila 25, sa naznakom „za oglas“ u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje i sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje. Oglas će biti objavljen i na sajtu Ministarstva zdravlja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

Rok važenja 27.08.2020.
Zahtevani nivo kvalifikacija Osnovna škola
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno

Laboratorijski tehničar – 1 izvršilac

DOM ZDRAVLjA „DR BOŠKO VREBALOV“

Radni odnos se zasniva na  neodređeno vreme

Uslovi:

– završena srednja medicinska škola, obrazovni profil: laboratorijski tehničar

– položen stručni ispit

Zainteresovani  kandidati dužni su da podnesu:

1.    prijavu sa kratkom biografijom

2.    overenu fotokopiju diplome o završenoj srednjoj medicinskoj školi

3.    overenu fotokopiju Uverenja o položenom stručnom ispitu

4.    overenu fotokopiju rešenja o upisu u Imenik Komore medicinskih sestara    i tehničara

5.    potvrdu o vakcinalnom statusu za hepatitis B  i morbile (Ukoliko ne postoji dokaz o vakcinaciji ili niste vakcinisani protiv virusa Morbila, neophodno je da uradite analizu prisustva antitela na Morbile IgG klase i rezultat dostavite sa dokumentacijom).

Prijave na oglas podnose se Domu zdravlja „Dr Boško Vrebalov“ Zrenjanin, Dr Emila Gavrila 25, sa naznakom „za oglas“ u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje, sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje u Zrenjaninu, kao i sajtu Ministarstva zdravlja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

Rok važenja 26.08.2020.
Zahtevani nivo kvalifikacija Srednja škola – IV stepen (4 godina)
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin

Medicinska sestra/tehničar – 1 izvršilac

DOM ZDRAVLjA „DR BOŠKO VREBALOV“

Radni odnos se zasniva na određeno vremedo povratka na rad odsutnog zaposlenog

Uslovi:

-završena srednja medicinska škola, obraovni profil: medicinska

sestra/ tehničar

-položen stručni ispit

Zainteresovani  kandidati duži su da podnesu:

 

1.       prijavu sa kratkom biografijom

2.      overenu fotokopiju diplome o završenoj srednjoj medicinskoj školi

3.      ovoreneu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu

4.      overenu fotokopiju rešenja o upisu u Imenik Komore medicinskih

sestara i tehničara

5.       potvrdu o vakcinalnom statusu za hepatitis B i morbile (Ukoliko ne postoji dokaz o vakcinaciji ili niste vakcinisani protiv virusa Morbila, neophodno je da uradite analizu prisustva antitela na Morbile IgG klase i rezultat dostavite sa dokumentacijom).

Prijave na oglas podnose se Domu zdravlja „Dr Boško Vrebalov“ Zrenjanin, Dr Emila Gavrila 25, sa naznakom „za oglas“ u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje i sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje.Oglas će biti objavljen i na sajtu Ministarstva zdravlja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Rok važenja26.08.2020.
Zahtevani nivo kvalifikacija Srednja škola – IV stepen (4 godina)
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno

Vozač kola sanitetskog transporta – 1 izvršilac

DOM ZDRAVLjA „DR BOŠKO VREBALOV“

 

Radni odnos se zasniva na određeno vremedo 6 meseci

Uslovi:

-srednje obrazovanje u trajanju od 3 godine

-vozačka dozvola „B“ kategorije

Zainteresovani  kandidati duži su da podnesu:

1.      prijavu sa kratkom biografijom

2.      overenu fotokopiju diplome o završenoj srednjoj školi

3.      fotokopiju vozačke dozvole

4.      potvrdu o vakcinalnom statusu za hepatitis B i morbile (Ukoliko ne postoji dokaz o vakcinaciji ili niste vakcinisani protiv virusa Morbila, neophodno je da uradite analizu prisustva antitela na Morbile IgG klase i rezultat dostavite sa dokumentacijom).

 

 

Prijave na oglas podnose se Domu zdravlja „Dr Boško Vrebalov“ Zrenjanin, Dr Emila Gavrila 25, sa naznakom „za oglas“ u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje i sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje.Oglas će biti objavljen i na sajtu Ministarstva zdravlja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Rok važenja 26.08.2020.
Zahtevani nivo kvalifikacija Srednja škola – III stepen (3 godina)
Obrazovanje kandidata Saobraćaj
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno