NAJNOVIJI OGLASI ZA POSAO U ZRENJANINU

Zrenjanin- Pogledajte najnovije oglase za posao u Zrenjaninu:

 

Medicinska sestra tehničar na ostalim bolničkim odeljenjima

Opšta bolnica „Đorđe Jovanović“, Zrenjanin

Dr Vase Savića 5

raspisuje oglas
Za prijem u radni odnos na ODREĐENO vreme sa punim radnim vremenom

– do povratka privremeno odsutnog zaposlenog

Raspisuje se javni oglas za prijem zaposlenog u radni odnos na određeno vreme sa punim radnim vremenom – do povratka privremeno odsutnog zaposlenog u Opštu bolnicu «Đorđe Joanović» Zrenjanin, za radno mesto

1.Medicinska sestra tehničar na ostalim bolničkim odeljenjima …………….. 1 izvršilac

***Kandidati za radno mesto pod rednim brojem 1 moraju posedovati IV stepen stručne spreme, završenu srednju medicinsku školu – opšti smer i položen stručni ispit.
Zainteresovani kandidati treba da prilože:
molbu
CV
overenu fotokopiju diplome
overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu
overenu fotokopiju Licence izdate od nadležnog organa (ako je kandidat iz radnog odnosa) ili Rešenje o upisu u komoru (ako kandidat nije u radnom odnosu).
lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti
dokaz o imunizaciji MMR vakcinom ili potvrdu o serološkoj analizi na morbile (IGG antitela)
dokaz o imunizaciji Hepatitis B

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa kod Nacionalne službe za zapošljavanje Zrenjanin i na sajtu Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Prijave se podnose poštom ili lično, na adresu Opšte bolnice «Đorđe Joanović» Zrenjanin, ul. dr Vase Savića 5 sa naznakom «OGLAS»

Naznačiti u molbi datum početka oglasa

Oglas važi od 06.05.2021. godine do 13.05.2021. godine

Neblagovremene i nepotpune molbe neće se uzimati u razmatranje

Rok važenja 13.05.2021.
Zahtevani nivo kvalifikacija Srednja škola – IV stepen (4 godina)
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno

Stručni ispit ili licenca stručni ispit

 

KUVAR I POMOĆNI RADNIK

KAFE PICERIJA „FIRMA“

Zbog povećanog obima posla kafe piceriji „Firma“ potreban kuvar i pomoćni radnik sa iskustvom.

Za sve detalje pozovite broj telefona 063454262

Caffe picerija „Firma “ se nalazi u ulici Kralja Aleksandra I Karađorđevića broj 17 u Zrenjaninu.

VOZAČI

Udruženju  HALO TAXI potrebni vozači.

Uslovi su sledeći:

1. Posedovanje CPC sertifikata za vozače (B kategorije posedujete i C kategoriju) ili da 2. Imate SS spremu (saobraćajni smer) + 5 godina radnog staža na poziciji vozača

3. Da ste zdravstveno sposobni

4. Da niste osuđivani

5. Da nemate zabranu upravljanja vozilom B kategorije

Prijavite se na mob. br. tel. 📞064/2323009

BLAGAJNIK

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci, Zrenjanin

Broj: 1-656/21

Datum: 28.04.2021.

Na osnovu člana 5. Posebnog Kolektivnog ugovora za zdravstvene Ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, Autonomna Pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, br. 96/2019 i 58/2020 – Aneks I)kao i člana 5.-9. Kolektivnog ugovora kod Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci a na osnovu date saglasnosti Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje određene Zaključkom 51 broj 112-9670/2020 koja je doneta dana 27.11.2020. raspisuje se sledeći:

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

a) Na neodređeno vreme za 1 izvršioca na radnom mestu:

BLAGAJNIK

USLOVI

– srednje obrazovanje ekonomske struke

OPIS POSLA:

– vodi blagajnu i evidenciju zarada

– vrši povraćaj novca

– obavlja primanje depozita prilikom prodaje osnovnih sredstava putem javnog oglašavanja odnosno licitacije

– vrši prijem, sortiranje ulaznih računa i obavlja obradu istih

– dužan je da svakodnevno preuzima, evidentira i sortira dnevne pazare od recepcije i ugostiteljskog objekta

– dužan je da svakodnevno pismenim putem izveštava nadležnog rukovodioca o preuzetim pazarima

– vrši obračun bolovanja

– obavlja prikuljanje, evidentiranje i obradu vaučera

– obavlja likcidaciju knjigovodstvenih isprava

– obavlja evidentiranje, obradu i knjiženje administrativnih zabrana za potrebe PIO fonda

– dužan je da najmanje jednom nedeljno a po zahtevu nadležnog rukovodioca i češće dostavi izveštaj o radu

– obavlja i druge poslove iz svoje struke po nalogu rukovodioca finansijsko – računovodstvenih poslova

– radi i druge poslove po nalogu direktora Bolnice

Uz prijavu, u kojoj je potrebno navesti za koje poslove se prijavljuju, kandidati podnose kratku biografiju i dokaze o ispunjenosti uslova oglasa. Dokazi o ispunjenosti uslova oglasa podnose se u originalu ili OVERENOJ FOTOKOPIJI.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje Filijala Zrenjanin.

Kontakt telefon pravne službe za dodatne informacije: 023/315-04-02

Prijavu sa dokumentacijom dostaviti na adresu: Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ 23270 Melenci, ul. Banja Rusanda b.b. – Odeljenju za opšte pravne i kadrovske poslove.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Rok važenja 07.05.2021.
Zahtevani nivo kvalifikacija Srednja škola – IV stepen (4 godina)
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Neodređeno

KUVAR I POMOĆNI RADNIK

Kafe restoranu Greenfield

Zbog povećanog obima posla kafe restoranu Greenfield potreban kuvar i pomoćni radnik sa iskustvom.

Za sve detalje pozovite br. telefona 060/55-48-576

DOKTOR MEDICINE

a) Na određeno vreme zbog povećanog obima posla na period od 3 meseca, za 1 izvršioca na radnom mestu:

DOKTOR MEDICINE

USLOVI:

– VII-1 nivo kvalifikacije, završene master akademske studije drugog stepena

– završen medicinski fakultet

– položen stručni ispit

– odobrenje za samostalni rad – licenca

OPIS POSLOVA:

– obavlja pregled i lečenje bolesnika na odeljenjima za bolničko lečenje i rehabilitaciju na intenzivnoj nezi nivoa 2 i 3, gde se sprovode hitne intervencije, u skladu sa doktrinom rada u Bolnici

– daje stručno mišljenje o nabavci i izdavanju lekova potrebnih za lečenje bolesnika

– vodi odgovarajuću dokumentaciju

– po uputstvu i pod nadzorom specijaliste sprovodi i kontroliše fizikalnu i medikamentnu terapiju bolesnika na odeljenju

– obavlja poslove dežurnog lekara prema rasporedu

– prevenira, dijagnostikuje i leči bolesti, povrede i druge fizičke i mentalne poremećaje korišćenjem odgovarajućih metoda i tehnika, kroz primenu principa i procedura savremene medicine, o čemu vodi propisanu medicinsku dokumentaciju, odnosno obavlja poslove u okviru svoje stručne spreme pod nadzorom doktora medicine, specijaliste ili subspecijaliste

– sprovodi zdravstvenu zaštitu stanovništva

– učestvuje u unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite

– obavlja konsultacije sa drugim zdravstvenim radnicima i zdravstvenim saradnicima

– planira, nadzire i evaluira sprovođenje zdravstvene zaštite

– utvrđuje vreme i uzrok smrti

– obavlja i druge poslove iz svoje struke po nalogu rukovodioca medicinske službe

– obavlja i druge poslove po nalogu direktora Bolnice

ODGOVORNOST:

– za svoj rad odgovoran je rukovodiocu medicinske službe

Uz prijavu, u kojoj je potrebno navesti za koje poslove se prijavljuju, kandidati podnose kratku biografiju i dokaze o ispunjenosti uslova oglasa. Dokazi o ispunjenosti uslova oglasa podnose se u originalu ili OVERENOJ FOTOKOPIJI.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje Filijala Zrenjanin.

Kontakt telefon pravne službe za dodatne informacije: 023/315-04-02

Prijavu sa dokumentacijom dostaviti na adresu: Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ 23270 Melenci, ul. Banja Rusanda b.b. – Odeljenju za opšte pravne i kadrovske poslove.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

 

DIREKTOR

„Zavod za kulturu vojvođanskih Rumuna“, Zrenjanin

o raspisivanju javnog konkursa za izbor direktora Zavoda za kulturu vojvođanskih Rumuna Mandat direktora traje 4 godine.

Javni konkurs za izbor direktora Zavoda za kulturu vojvođanskih Rumuna (u daljem tekstu: Zavod), sprovodi Upravni odbor Zavoda, koji je svojom odlukom obrazovao Komisiju za sprovođenje postupka javnog konkursa.

Direktora Zavoda imenuje Pokrajinska vlada Vojvodine, na predlog Upravnog odbora Zavoda, uz prethodno pribavljeno mišljenje Nacionalnog saveta rumunske nacionalne manjine.

I Za direktora može biti imenovano lice koje pored opštih uslova propisanih zakonom, ispunjava i sledeće uslove:

1. visoko obrazovanje i najmanje pet godina radnog iskustva u kulturi;

2. znanje rumunskog jezika (utvrđuje posebna Komisija za utvrđivanje znanja rumunskog jezika kandidata, za svakog kandidata pojedinačno, koju je obrazovao Upravni odbor Zavoda, svojom odlukom);

3. kandidat za direktora dužan je da predloži program rada i razvoja Zavoda za mandatni period od četiri godine, kao sastavni deo konkursne dokumentacije.

II Sadržina prijave kandidata:

1. ime i prezime kandidata;
2. datum i mesto rođenja;
3. adresa prebivalištva, odnosno stanovanja;
4. podatke o obrazovanju;
5. podatke o dužini i vrsti radnog iskustva sa kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio do podnošenja prijave na konkurs i odgovornostima na tim poslovima (kratka poslovna biografija).

III Dokumentacija koja se prilaže uz prijavu na konkurs:

1. original ili overena kopija diplome o stečenom obrazovanju;

2. original ili overena kopija uverenja o državljanstvu Republike Srbije, ne starije od šest meseci;

3. original ili overenakopija izvoda iz matične knjige rođenih;

4. dokaz o radnom iskustvu – ugovor o radu, potvrda nadležnog organa i drugi dokazi o najmanje potrebnom broju godina radnog iskustva;

5. uverenje da se protiv kandidata ne vodi istraga i da protiv njega nije podignuta optužnica za krivična dela za koja se goni po službenoj dužnosti,ne starije od šest meseci;

6. uverenje da kandidat nije pravosnažno osuđivan, ne starije od šest meseci;

7. Predlog programa rada i razvoja Zavoda za mandatni period od četiri godine.

NAPOMENA: Lice mora imati najmalje 5 godina radnog iskustva u kulturi

IV Rok za podnošenje prijave:

Prijava na konkurs sa konkursnom dokumentacijom podnosi se Upravnom odboru Zavoda. Rok za podnošenje prijave je 15 danaod dana oglašavanja konkursa na sajtuNacionalne službe za zapošljavanje. Konkurs će biti objavljen i na sajtu i u prostorijamaZavoda za kulturu vojvođanskih Rumuna, u dnevnim novinama „Dnevnik“, i u nedeljniku na rumunskom jeziku „Libertatea“.

V Način podnošenja prijave:

Prijava na konkurs sa dokazima, dostavlja se u pisanom obliku preporučenom pošiljkom ili lično na adresu:

Zavod za kulturu vojvođanskih Rumuna
ul. Dr Miroslava Tirše 4,
23000 Zrenjanin
„Za javni konkurs – izbor direktora Zavoda za kulturu vojvođanskih Rumuna“

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi, Upravni odbor će odbaciti zaključkom, protiv koga se može izjaviti posebna žalba osnivaču u roku od tri dana od dana dostavljanja zaključka.

VI Lice zaduženo za dodatna obaveštenja o javnom konkursu:

Alina Jorga – Knežević, Zavod za kulturu vojvođanskih Rumuna, br. telefona 023/528-691 i

e-mail: [email protected]

Predsednik Upravnog odbora Zavoda

Marinel Bugar
Rok važenja 12.05.2021.
Zahtevani nivo kvalifikacija Fakultet – VII1 stepen (4-6 godine)
Radno iskustvo u zanimanju Više od 3 godine
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno

Povezani članci

Ostavite odgovor

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Copy link
Powered by Social Snap