Zrenjanin- Pogledajte najnovije oglase za posao u Zrenjaninu:

Ginekološko – akušerska sestra / babica u porodilištu

Opšta bolnica «ĐorđeJoanović» Zrenjanin

Kandidati za radno mesto pod rednim brojem 2 moraju posedovati IV stepen stručne  spreme,završenu  srednju medicinsku školu –  smer  Ginekološko – akušerska sestra i položen stručni ispit.

Zainteresovani kandidati treba da prilože:

Ø  molbu

Ø  CV

Ø  overenu fotokopiju diplome

Ø  overenu fotokopiju  uverenja o položenom stručnom ispitu

Ø  overenu fotokopiju Licence izdate od nadležnog organa (ako je kandidat iz radnog odnosa) ili Rešenje o upisu u komoru (ako kandidat nije u radnom odnosu).

Ø  lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti

Ø  uredan sanitarni nalaz što dokazuje fotokopija sanitarne knjižice

Ø  dokaz o imunizaciji MMRvakcinom ili potvrdu o serološkoj analizi na morbile (IGG antitela)

Ø  dokaz o imunizaciji Hepatitis B

 

Rok za podnošenje prijava je 10 dana od dana objavljivanja oglasa kod Nacionalne službe za zapošljavanje Zrenjanin i na sajtu Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Prijave se podnose poštom ili lično, na adresu Opšte bolnice «Đorđe Joanović» Zrenjanin, ul.dr Vase Savića 5sa naznakom «OGLAS»

 

Naznačiti u molbi datum početka oglasa

 

Neblagovremene i nepotpune molbe neće se uzimati u razmatranje

Rok važenja 27.06.2021.

Zahtevani nivo kvalifikacijaSrednja škola – IV stepen (4 godina)
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno

Medicinska sestra tehničar na ostalim bolničkim odeljenjima

Opšta bolnica «ĐorđeJoanović» Zrenjanin

Za prijem u radni odnos na  ODREĐENO vreme sa punim radnim vremenom

  – do povratka privremeno odsutnog zaposlenog

Raspisuje se javni oglas za prijem zaposlenog u radni odnos na određenovreme sa punim radnim vremenom – do povratka privremeno odsutnog zaposlenogu Opštu bolnicu  «Đorđe Joanović»  Zrenjanin, za radno mesto

  1. Medicinska sestra tehničar na ostalim bolničkim odeljenjima ……………….. 1 izvršilac

– za rad na odeljenju Opšta hirurgija

***Kandidati za radno mesto pod rednim brojem 1 moraju posedovati IV stepen stručne  spreme,završenu srednju medicinsku školu – opšti smer i položen stručni ispit.

Zainteresovani kandidati treba da prilože:

Ø  molbu

Ø  CV

Ø  overenu fotokopiju diplome

Ø  overenu fotokopiju  uverenja o položenom stručnom ispitu

Ø  overenu fotokopiju Licence izdate od nadležnog organa (ako je kandidat iz radnog odnosa) ili Rešenje o upisu u komoru (ako kandidat nije u radnom odnosu).

Ø  lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti

Ø  dokaz o imunizaciji MMRvakcinom ili potvrdu o serološkoj analizi na morbile (IGG antitela)

Ø  dokaz o imunizaciji Hepatitis B

Rok za podnošenje prijava je 10 dana od dana objavljivanja oglasa kod Nacionalne službe za zapošljavanje Zrenjanin i na sajtu Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Prijave se podnose poštom ili lično, na adresu Opšte bolnice «Đorđe Joanović» Zrenjanin, ul.dr Vase Savića 5sa naznakom «OGLAS»

 

Naznačiti u molbi datum početka oglasa

Neblagovremene i nepotpune molbe neće se uzimati u razmatranje

Rok važenja 27.06.2021.

Zahtevani nivo kvalifikacija Srednja škola – IV stepen (4 godina)
Obrazovanje kandidata Medicina
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin

Konobar

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“, Melenci

JAVNI OGLAS

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

a)    Na određeno vreme zbog povećanog obima posla na period od 3 meseca,za 1 izvršioca na radnom mestu:

 

USLOVI:

–         stečeno srednje obrazovanje u trajanju od tri godine,

–         završena ugostiteljska škola za kvalifikovane radnike, smer konobar

 

OPIS POSLOVA:

 

–        uređuje prostorije za servisiranje, postavlja stolove i stolnjake i prima potreban pribor za usluživanje;

–        servira hranu i piće;

–        održava čistoću i opštu urednost kafe – kuhinje i prostora u kome se servira kafa i drugi napici;

–        trebuje robu i materijal za potrebe restorana / kafe – kuhinje;

–        vodi evidenciju o utrošku namirnica i pića.

–        obavlja poslove pružanja ugostiteljskih usluga,

–        vrši prodaju hrane, pića i napitaka za goste Bolnice,

–        vrši serviranje hrane korisnicima u trpezarijama i prostorijama za serviranje hrane,

–        vodi evidenciju dnevnog pazara,

–        novac od pazara svakodnevno odnosi u glavnu blagajnu Bolnice,

–        odgovoran je za robu i novac koji se nalazi u šanku u njegovoj smeni i za magacinske zalihe,

–        obavezan je da vodi urednu evidenciju prodate robe na propisanim obrascima,

–        obavezno izdaje fiskalne račune prilikom sveke poruddžbine,

–        po nalogu glavnog konobara doprema hranu na odeljenja Bolnice  i vraća posuđe u kuhinju,

–        vodi evidenciju i odgovoran je za sitan inventar u upotrebi,

–        obavlja i druge poslove iz svoje struke po nalogu konobara- glavnog,

–        obavlja i druge poslove po nalogu direktora Bolnice.

 

 

 

Uz prijavu, u kojoj je potrebno navesti za koje poslove se prijavljuju, kandidati  podnose kratku biografiju i dokaze o ispunjenosti uslova oglasa. Dokazi o ispunjenosti uslova oglasa podnose se u originalu ili OVERENOJ FOTOKOPIJI.

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje Filijala Zrenjanin.

 

SB”RUSANDA” Melenci ne vrši diskriminaciju na osnovu rase, boje kože, pola, vere, nacionalnosti, etničkog porekla ili invaliditeta. Konkurencija se zasniva na kvalitetu i otvorena je za sve koji ispunjavaju propisane uslove.

 

Kontakt telefon pravne službe za dodatne informacije : 0233150402

Prijavu sa dokumentacijom dostaviti na adresu: Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ 23270 Melenci, ul. Banja Rusanda b.b. –  Odeljenju za opšte pravne i kadrovske  poslove.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Rok važenja 26.06.2021.
Zahtevani nivo kvalifikacija Srednja škola – III stepen (3 godina)
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno

Doktor medicine

Opšta bolnica „Đorđe Joanović„, Zrenjanin

raspisuje oglas za

Za prijem u radni odnos na  ODREĐENO vreme sa punim radnim vremenom
  – povećan obim posla
Raspisuje se javni oglas za prijem zaposlenog u radni odnos na određeno vreme sa punim radnim vremenom  –  povećan obim posla u Opštu bolnicu  «Đorđe Joanović»  Zrenjanin, za radno mesto
1.Doktor medicine , 2 izvršioca
***Kandidati   moraju posedovati  VII stepen stručne  spreme, završen  Medicinski fakultet  i položen stručni ispit.
       Zainteresovani kandidati treba da prilože:
molbu
CV
overenu fotokopiju diplome
overenu fotokopiju  uverenja o položenom stručnom ispitu
overenu fotokopiju Licence izdate od nadležnog organa (ako je kandidat iz radnog odnosa) ili Rešenje o upisu u komoru (ako kandidat nije u radnom odnosu).
lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti
uredan sanitarni nalaz što dokazuje fotokopija sanitarne knjižice
dokaz o imunizaciji MMR vakcinom ili potvrdu o serološkoj analizi na morbile (IGG antitela)
dokaz o imunizaciji Hepatitis B
Rok za podnošenje prijava je 10 dana od dana objavljivanja oglasa kod Nacionalne službe za zapošljavanje Zrenjanin i na sajtu Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Prijave se podnose poštom ili lično, na adresu Opšte bolnice «Đorđe Joanović» Zrenjanin, ul. dr Vase Savića 5 sa naznakom «OGLAS».
  Naznačiti u molbi datum početka oglasa
Oglas važi od 16.06.2021. godine do 25.06.2021. godine
Neblagovremene i nepotpune molbe neće se uzimati u razmatranje
Rok važenja 25.06.2021.
Zahtevani nivo kvalifikacija Fakultet – VII1 stepen (4-6 godine)
Obrazovanje kandidata Medicina
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 2
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno
Stručni ispit ili licenca stručni ispit

Referent za javne nabavke

Dom zdravlja “ Dr Boško Vrebalov“, Zrenjanin, Dr Emila Gavrila 25 raspisuje

O   G   L  A  S
za prijem u radni odnos
  Referent za javne nabavke – 1 izvršilac
   Radni odnos se zasniva na  određeno vreme – do šest meseci
   Uslovi:
  – srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine – maturant gimnazije, ekonomski tehničar, birotehničar ili pravni tehničar
  Zainteresovani  kandidati dužni su da podnesu:
1.  prijavu sa kratkom biografijom
2.  overenu fotokopiju diplome o završenoj srednjoj školi
3. overenu potvrdu o položenom stručnom ispitu za službenika za javne nabavke, u skladu sa zakonom
Prijave na oglas podnose se Domu zdravlja „Dr Boško Vrebalov“ Zrenjanin, Dr Emila Gavrila 25, sa naznakom „za oglas“ u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje, sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje u Zrenjaninu, kao i sajtu Ministarstva zdravlja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Rok važenja 18.06.2021.
Zahtevani nivo kvalifikacija Srednja škola – IV stepen (4 godina)
Obrazovanje kandidata Ekonomija, finansije i osiguranje
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno

Referent za javne nabavke

Dom zdravlja “ Dr Boško Vrebalov“, Zrenjanin, Dr Emila Gavrila 25 raspisuje

O   G   L  A  S
za prijem u radni odnos
  Referent za javne nabavke – 1 izvršilac
   Radni odnos se zasniva na  određeno vreme – do šest meseci
   Uslovi:
  – srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine – maturant gimnazije, ekonomski tehničar, birotehničar ili pravni tehničar
  Zainteresovani  kandidati dužni su da podnesu:
1.  prijavu sa kratkom biografijom
2.  overenu fotokopiju diplome o završenoj srednjoj školi
3. overenu potvrdu o položenom stručnom ispitu za službenika za javne nabavke, u skladu sa zakonom
Prijave na oglas podnose se Domu zdravlja „Dr Boško Vrebalov“ Zrenjanin, Dr Emila Gavrila 25, sa naznakom „za oglas“ u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje, sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje u Zrenjaninu, kao i sajtu Ministarstva zdravlja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Rok važenja 18.06.2021.
Zahtevani nivo kvalifikacija Srednja škola – IV stepen (4 godina)
Obrazovanje kandidata Ekonomija, finansije i osiguranje
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno

Higijeničar

,,NET BUS CO“ doo, Zrenjanin, Beogradska 22,

raspisuje oglas za: Higijeničara, održava higijenu toaleta na AS Zrenjanin, 1 izvršilac, bez obzira na iskustvo i sss

Javljanje kandidata na kontakt telefon: 023/533992 ili lični na adresu Zrenjanin, Beogradska 22, radnim danima od 9-14h

Rok važenja 27.06.2021.
Zahtevani nivo kvalifikacija Srednja škola – I stepen (1 godina)
Obrazovanje kandidata Zanatske usluge
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno

ŠANKER I KONOBAR/ICA

Igraonica restoran Greenfield

Zbog povećanog obima posla kafe restoranu Greenfield potreban šanker i konobar/ca. 

Za sve detalje pozovite br. telefona 060/5548576

VOZAČ

Udruženju  HALO TAXI potrebni vozači.

Uslovi su sledeći:

1. Posedovanje CPC sertifikata za vozače (B kategorije posedujete i C kategoriju) ili da 2. Imate SS spremu (saobraćajni smer) + 5 godina radnog staža na poziciji vozača

3. Da ste zdravstveno sposobni

4. Da niste osuđivani

5. Da nemate zabranu upravljanja vozilom B kategorije

Prijavite se na mob. br. tel. 📞064/2323009📞