Grad Zrenjanin i ove godine objavio je Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava domaćinstvima i stambenim zajednicama za energetsku sanaciju stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova na teritoriji grada Zrenjanina za 2022. godinu

Predmet sufinansiranja obuhvata sledeće MERE energetske efikasnosti:

1. zamena spoljnih prozora i vrata i drugih transparentnih elemenata termičkog omotača sa odgovarajućim termičkim svojstvima prema negrejanim prostorijama, ZA PORODIČNE KUĆE I STANOVE.
2. Zamena spoljnih prozora i vrata i drugih transparentnih elemenata termičkog omotača sa odgovarajućim termičkim svojstvima prema negrejanim prostorijama za STAMBENE ZGRADE.
3. Postavljanje i nabavka materijala za termičku izolaciju zidova, podova na tlu i ostalih delova termičkog omotača prema negrejanom prostoru, osim termičke izolacije za tavanicu i ispod krovnog pokrivača za PORODIČNE KUĆE.
4. Postavljanje i nabavka materijala za termičku izolaciju zidova, tavanica iznad otvorenih prolaza, zidova, podova na tlu i ostalih delova termičkog omotača prema negrejanom prostoru za STAMBENE ZGRADE
5. Postavljanje i nabavka materijala za termičku izolaciju tavanice i ispod krovnog pokrivača ZA PORODIČNE KUĆE (za ovu meru se može konkurisati i zajedno sa merom postavljanje i nabavka materijala za termičku izolaciju zidova, podova na tlu i ostalih delova termičkog omogača prema negrejanom prostoru za porodične kuće)
6. Nabavka i instalacija kotlova na prirodni gas, grejača prostora, ili zamena postojećeg grejača prostora (kotao ili peć) efikasnijim, za PORODIČNE KUĆE I STANOVE.
7. Nabavka i instalacija kotlova na biomasu (drvni pelet, briket, sečka), grejača prostora, ili zamena postojećeg grejača prostora (kotao ili peć) efikasnijim, ZA PORODIČNE KUĆE I STANOVE.
8. Nabavka i instalacija kotlova na prirodni gas, grejača prostora, ili zamena postojećeg grejača prostora (kotao ili peć) efikasnijim STAMBENE ZGRADE.
9. Nabavka i instalacija kotlova na biomasu (drvni pelet, briket, sečka), grejača prostora, ili zamena postojećeg grejača prostora (kotao ili peć) efikasnijim STAMBENE ZGRADE.
10.Zamena postojeće ili ugradnja nove cevne mreže, grejnih tela- radijatora i pratećeg pribora ZA PORODIČNE KUĆE I STANOVE. (za ovu meru se može konkurisati samo zajedno sa merom zamene postojećeg grejača prostora (kotao ili peć).
11. Zamena postojeće ili ugradnja nove cevne mreže, grejnih tela-radijatora i pratećeg pribora STAMBENE ZGRADE, (za ovu meru se može konkurisati samo zajedno sa merom zamene postojećeg grejača prostora (kotao ili peć) efikasnijim.
12. Nabavka i ugradnje toplotnih pumpi i prateće instalacije grejnog sistema (grejač prostora ili kombinovani grejač) ZA PORODIČNE KUĆE.
13. Nabavka i ugradnje solarnih kolektora u instalaciju za centralnu pripremu potrošne tople vode za grejanje sanitarne potrošne tople vode i prateće instalacije grejnog sistema ZA PORODIČNE KUĆE.

Način realizacije dodeljenih sredstava:

Grad će vršiti prenos sredstava isključivo privrednim subjektima izvođačima radova, a ne domaćinstvima ili stambenim zajednicama, nakon što građanin ili stambena zajednica izvrši celokupnu uplatu izvođaču radova i nakon završetka realizacije mere.
Uslov da se prenesu sredstva izvođaču radova je potvrda Komisije da su radovi izvedeni kako je predviđeno predmerom i predračunom koji je građanin ili stambena zajednica predao kada se prijavio za meru kao i u skladu sa zapisnikom Komisije
prilikom prvog izlaska.
Građanin ili stambena zajednica mora imati urednu dokumentaciju (račune i ateste) koje će dostaviti nadležnoj komisiji.
Grad će vršiti prenos sredstava izabranim izvođačima radova u skladu sa zaključenim ugovorom. Građanin ili stambena zajednica će sam snositi troškove izvedenih radova koji budu veći od iznosa subvencije (maksimalnog iznosa bespovratnih sredstava grada).
Kontrolu izvršenja ugovorenih obaveza izvršiće nadležni organi koji su zaduženi za urbanizam odnosno zaštitu životne sredine, u saradnji sa Komisijom.
Ukoliko građanin ili stambena zajednica nije sredstva namenski utrošio, ili radovi nisu izvedeni u skladu sa predmerom i predračunom koji je građanin ili stambena zajednica podneo prilikom prijave, grad neće uplatiti sredstva dodelena
javnim konkursom.
Rok važenja cena, kojim privredni subjekat garantuje da neće doći do promene cena, je rok koji teče od dana izdavanja predračuna. Ukoliko nakon isteka roka dođe do promene cena na tržištu, a pre realizacije Ugovora, privredni subjekat ima pravo da koriguje cene na predračunu, o čemu je dužan da bez odlaganja obavesti krajnjeg korisnika.
Ukoliko krajnji korisnik pristane na korigovanu ponudu, razliku u ceni sam snosi.
Ukoliko iz nekog razloga građanin ili stambena zajednica ne može da realizuje nabavku od odabranog izvođača radova, ima pravo da izvrši nabavku od drugog sa liste i da o tome, pre realizacije nabavke, obavesti Komisiju i dostavi joj novu
profakturu/predračun, s tim da iznos ne može biti veći od odobrenog.

Rok za prijavu je 31. jul ove godine.
Dodatne informacije i obrasci dostupni su na sajtu grada u delu – Konkursi i oglasi, a obaveštenja u vezi Javnog konkursa se mogu dobiti pozivom na 066/866-01-92, ili imejl energetska.efikasnost@grad.zrenjanin.rs.

 

Inače, Grad Zrenjanin raspisao je sredinom avgusta prošle godine javni poziv za sufinansiranje mera energetske sanacije na porodičnim kućama i stanovima za građane sa teritorije Grada Zrenjanina. Konkurs se ticao zamene spoljnih prozora i vrata, sa pratećim građevinskim radovima, kao i zamene kotlova na prirodni gas u kućama koje poseduju sistem centralnog grejanja.

Na ovaj javni poziv prijavio se veliki broj građana, a uslove je ispunilo 97 njih zainteresovanih za zamenu kotlova i 188 za zamenu prozora i vrata.