Zrenjanin- Ministarstvo za lјudska i manjinska prava i društveni dijalog i Desk Kreativna Evropa Srbije organizuju prezentaciju o mogućnostima finansiranja projekata u okviru programa „Građani, jednakost, prava i vrednosti“ i programa Kreativna Evropa – Kultura za predstavnike zrenjaninskih organizacija civilnog društva, jedinica lokalne samouprave, institucija u oblasti kulture, obrazovanja i nauke.

 

Prezentacija se održava u Malom salonu Narodnog muzeja Zrenjanina, 28. februara 2024. godine sa početkom u 11 sati. Prezentaciju će otvoriti g-din Ivan Bošnjak, državni sekretar u Ministarstvu za lјudska i manjinska prava i društveni dijalog, Siniša Onjin, direktor Narodnog muzeja Zrenjanina.

 

Program „Građani, jednakost, prava i vrednosti“ za cilј ima zaštitu i promovisanje prava i vrednosti Evropske unije sadržanih u Ugovorima, Povelјi o osnovnim pravima i u međunarodnim konvencijama o lјudskim pravima, naročito kroz podršku organizacijama civilnog društva i drugim akterima koji su aktivni na lokalnom, regionalnom, nacionalnom i transnacionalnom nivou, te podsticanje građanskog i demokratskog učešća, radi očuvanja i dalјeg razvoja otvorenih, demokratskih, ravnopravnih i uklјučivih društava utemelјenih na pravima i vladavini prava. Program posebno podstiče učešće regionalnih i lokalnih organizacija civilnog društva. Ovaj program je najveći program do sada namenjen promociji i zaštiti vrednosti Unije: demokratije, vladavine prava, osnovnih prava, transparentnosti i dobrog upravlјanja, te tako ima za cilј jačanje demokratije u Evropi i podizanje svesti građana/ki o pravima i vrednostima sadržanima u osnovnim Ugovorima i Povelјi EU o osnovnim pravima, pružajući finansijsku podršku neprofitnom sektoru u promociji tih prava i zajedničkih vrednosti.

Kreativna Evropa je klјučni program EU za podršku i razvoj sektora kulture, pre svega projekata međunarodne saradnje i razmene. Predstavićemo otvorene pozive za predloge projekata i projekte koji su podržani u okviru programa, kao i podršku koju aplikantima pruža Desk Kreativna Evropa Srbije pri Ministarstvu kulture RS.

Kreativna Evropa je glavni program Evropske unije kojim se pruža finansijska podrška ustanovama i organizacijama u polјu kulture kako bi čuvale, razvijale i promovisale evropsku kulturnu i jezičku raznolikost, kao i nasleđe, te unapređivale kompetitivnost i ekonomski potencijal kulturnih, a naročito audiovizuelnih delatnosti. Podelјen je u tri potprograma – Kultura, koji pokriva sve oblasti kulture i umetnosti, izuzev audiovizuelnih delatnosti koje pokriva potprogram MEDIA, te Međusektorsko povezivanje koje omogućava saradnju između različitih kreativnih oblasti, pokrivajući između ostalog i oblast informisanja i medija. http://www.kreativnaevropa.rs/

Trenutno je u okviru oba programa dostupno više prilika za konkurisanje, kojima se podržavaju posebne oblasti, teme ili tipovi aktivnosti o čemu će posebno biti reči na samoj prezentaciji.