DSC_1029_800_532Zrenjanin– Na osnovu člana 12. stav 2. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeni glasnik RS”, broj 15/16) i člana 17. stav 4., ministarstvo finansija donelo je 14.3.2016. godine Pravilnik o postupanju Poreske uprave i poreskog obveznika u postupku odlaganja plaćanja dugovanog poreza na rate.

Poreski obveznici koji ispunjavaju propisane uslove moći će da sklapanjem sporazuma sa Poreskom upravom odlože plaćanje poreskog duga čiji iznos bez kamate ne prelazi 2.000.000 dinara najviše na 60 mesečnih rata.

Postupak započinje podnošenjem zahteva Poreskoj upravi. Zahtev se može podneti samo jednom, i to samo u periodu od 1. aprila do 4. jula 2016.godine. Zahtev se podnosi na obrascu ZOPDP.

Postupak se može pokrenuti isključivo za dugove koji su dospeli do 4. marta i koji su kao takvi evidentirani u Poreskom računovodstvu.

Da bi ostvario pravo na odlaganje poreskog duga, obveznik mora da izmiri sve tekuće obaveze po osnovu poreza, odnosno da, počevši od 4. marta 2016. pa na dalje sve poreze plaća blagovremeno.

Pravo na plaćanje poreza na rate imaju pravna lica, preduzetnici i fizička lica. Pravna lica i preduzetnici mogu zahtevati odlaganje za iznose do 1.500.000 dinara bez polaganja obezbeđenja, dok je ovaj iznos za fizička lica limitiran na 200.000 dinara. Za iznose preko navedenih, potrebno je sredstvo obezbeđenja (hipoteka, menice, jemsto, bankarska garancija i slično).

Obveznik koji sklopi sporazum o odlaganju mora redovno da izmiruje svoje obaveze. U suprotnom, poreski organi izvršiće naplatu iz sredstava obezbeđenja ili prinudno.

Obveznik je stimulisan da redovno servisira svoje obaveze mogućnošću otpisa kamate koji je predviđen za redovne platiše.

Pravilnik i zahtev za odlaganje plaćanja dugovanog poreza možete preuzeti sa sajta Poreske uprave, a dostupne su i dodatne informacije u zvaničnom objašnjenju u vezi mogućnosti odlaganja dugovanog poreza.