BESPOVRATNA SREDSTVA NAMENjENA PROGRAMU „POKRENI SE ZA POSAO“

Program Pokreni se za posao pokrenule su kompanija Filip Moris i organizacija Eneca sa ciljem da smanje nezaposlenost u Srbiji i podstaknu preduzetništvo.

Program podržava:
-donaciju u vidu opreme, licenci ili sertifikata, standardizacije i optimizacije neophodne za pokretanje ili unapređenje biznisa, u vrednosti do 1.000.000 dinara, uz obavezno finansijsko učešće u iznosu od 20% vrednosti granta.
-poslovne i stručne obuke
-stalnu savetodavnu i mentorsku pomoć

Da biste učestvovali u programu potrebno je:

-imati dobru, inovativnu i održivu poslovnu ideju za pokretanje ili unapređenje sopstvenog biznisa (inovativnost može biti u samom proizvodu, načinu proizvodnje, tehnologiji ili pristupu poslovanju)
-podnosioc zahteva mora imati prebivalište ili boravište na teritoriji Republike Srbije
-Prednost imaju ideje koje poštuju neke od principa održivog razvoja kao što su društveno-odgovorno poslovanje, korišćenje obnovljivih izvora energije, energetska efikasnost, zaštita i očuvanje životne sredine, a posebno je važno zapošljavanje lokalnog stanovništva i korišćenje njihovih znanja i veština

Podnosilac zahteva može biti lice koje je već registrovano kao preduzetnik ili doo, a želi da proširi svoju poslovnu aktivnost i po mogućstvu uposli novog radnika.

Mogućnost konkurisanja imaju i lica koja nisu registrovala delatnost, a registraciju moraju izvršiti nakon potpisivanja ugovora o donaciji u roku od tri nedelje.

Ekonomski stručnjaci iz organizacije Eneca će vršiti odabir u skladu sa potencijalom i inovativnoštu poslovne ideje i obaviti intervju sa podnosiocem zahteva koji će dobiti priliku da prezentuje svoju ideju. Poslednji korak jeste pružanje podrške za najbolju ideju kroz donaciju u vidu opreme, licenci i sertifikata, standardizacije i optimizacije.

Rok za podnošenje prijava je 31.mart 2019. godine.

BESPOVRATNA SREDSTVA ZA POČETNIKE U POSLOVANjU U 2019. GODINI U UKUPNOM IZNOSU OD 200.000.000,00 DINARA

Podnosioci zahteva mogu biti i klijenti koji su bili osnivači i vlasnici najviše jednog privrednog subjekta, koji je brisan iz registra, pre objavljivanja javnog poziva.

Program obuhvata ulaganja u:

-dogradnju, rekonstrukciju, adaptaciju, sanaciju, poslovnog ili proizvodnog prostora,
-kupovinu opreme (nove ili polovne, ne starije od pet godina), kao i trajna obrtna sredstva, koja mogu da učestvuju najviše do 20% u strukturi ukupnog investicionog ulaganja.

Pravo da se prijave na Javni poziv imaju preduzetnici, mikro i mala privredna društva, koji su registrovani u Agenciji za privredne registre najranije u 2018. godini i ispunjavaju sledeće uslove:

-da je osnivač privrednog subjekta istovremeno i zaposlen na neodređeno vreme u tom privrednom subjektu, a ukoliko postoji više osnivača, potrebno je da su svi fizička lica i da bar jedan od -osnivača ispunjava ovaj uslov
-da nad njima nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije
-da su regulisali dospele obaveze javnih prihoda, o čemu se dostavlja potvrda Poreske uprave, ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahteva
-da podnosilac zahteva i povezana lica nemaju dospelih a neizmirenih obaveza prema Fondu i drugim državnim poveriocima
-da su u većinskom privatnom vlasništvu i da nisu u grupi povezanih lica u smislu Zakona o privrednim društvima
-da osnivač/osnivači i /ili odgovorno lice nije direktor/zastupnik, član, osnivač ili član organa upravljanja drugog privrednog subjekta ili zastupnik ogranka drugog privrednog subjekta
-da je osnivač, koji ima 60 i više godina starosti, priložio, pored sredstava obezbeđenja u skladu sa ovim programom, polisu životnog osiguranja ili obezbedio jemstvo fizičkog lica
-da u tekućoj fiskalnoj godini i u prethodne dve godine ( 2017, 2018, 2019 godini) nisu primili državnu pomoć čija bi visina zajedno sa traženim sredstvima prekoračila iznos od 23.000.000,00 RSD
-da nisu u teškoćama.
-da pretežna delatnost privrednog subjekta upisana u APR odgovara delatnosti koja se finansira iz ovog programa
-da su statusne promene, promene osnivača i promene zastupnika privrednog subjekta izvršene pre oglašavanja Javnog poziva, izuzev promene šifre delatnosti koja može da se izvrši i tokom trajanja javnog poziva

Privredni subjekti mogu ostvariti pravo na finansijsku podršku u vidu bespovratnih sredstava u iznosu do 30% vrednosti ulaganja, odnosno do 40% vrednosti ulaganja za privredne subjekte koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave koje su razvrstane u četvrtu grupu razvijenosti.

Preostali iznos ulaganja finansiraće se iz kredita Fonda sa rokom otplate do 5 godina u okviru koga je grejs period do jedne godine, a kamatna stopa od 1% godišnje uz garanciju banke ili 2% godišnje uz ostala sredstva obezbeđenja, uz primenu valutne klauzule.

Rok za podnošenje prijava na konkurs je do utroška sredstava a najkasnije do 31.12.2019.

Za detaljnije informacije o konkursima možete se obratiti lično, Žitni trg 13/1, mail-om na: office@snconsulting.rs ili na brojeve telefona: 065/82 66 491; 060/818 31 98 ili 023/526-268.