OPŠTINI SEČANJ POTREBAN GRAĐEVINSKI INSPEKTOR

Sečanj- Opštinska uprava opštine Sečanj raspisala je Javni konkurs za popunjavanje jednog izvršilačkog radnog mesta za građevinskog inspektora.

I Organ u kome se radna mesta popunjavaju:
Opštinska uprava opštine Sečanj, u Sečnju, ulica Vožda Karađorđa 57.

II Radno mesto koje se popunjava i to:

1. Građevinski inspektor, zvanje savetnik, 1 izvršilac.

Opis poslova radnog mesta:
– vrši inspekcijski nadzor nad izgradnjom objekata za koje odobrenje za izgradnju
izdaje opština,
– vrši nadzor da li preduzeće, drugo pravno lice, preduzetnik koji gradi objekat, lice koje vrši stručni nadzor, odnosno lica koja obavljaju pojedine poslove na projektovanju ili građenju objekata ispunjavaju propisane uslove,
– kontroliše da li je za objekat koji se gradi, odnosno za izvođenje radova izdato
odobrenje za izgradnju,
– proverava da li je početak građenja objekta, odnosno izvođenja radova prijavljen na
propisan način,
– podnosi prekršajne prijave, prijave za privredni prestup i krivične prijave protiv fizičkih i pravnih lica koja izgradnju objekta ne vrše u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima,
– kontroliše da li je gradilište obeleženo na propisan način, – vrši nadzor da li
se objekat gradi prema odobrenju za izgradnju i glavnom projektu,
– kontroliše da li izvršeni radovi, materijal, oprema i instalacija koji se ugrađuju
odgovaraju propisanim standardima, tehničkim normativima i normama kvaliteta,
– proverava da li je izvođač radova preduzeo mere za bezbednost objekta, susednih
objekata, saobraćaja, okoline i zaštitu životne sredine,
– kontroliše da li na objektu koji se gradi ili je izgrađen postoje nedostaci koji
ugrožavaju bezbednost njegovog korišćenja i okoline,
– proverava da li izvođač radova vodi građevinski dnevnik i knjigu inspekcije na
propisan način,
– proverava da li se u toku građenja i korišćenja objekata vrše propisana osmatranja i održavanje objekta,
– proverava da li je za objekat koji se koristi izdata upotrebna dozvola,
– proverava da li je upotrebna dozvola izdata na propisan način,
– obavlja i druge poslove utvrđene zakonom ili propisom donetim na osnovu zakona,
– obavlja i druge poslove po nalogu šefa Službe i načelnika Opštinske uprave.

Uslovi: stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti arhitektonske ili građevinske nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit, položen inspektorski ispit, najmanje tri godine radnog iskustva u struci, poznavanje rada na računaru (MS Office paket i internet)

Stručne osposobljenosti, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku:
Poznavanje Zakona o lokalnoj samoupravi, Zakona o opštem upravnom postupku i Zakon o planiranju i izgradnji – pismeni test provera znanja i veština, usmeni razgovor i poznavanje rada na računaru.

III Mesto rada:
Sečanj, ulica Vožda Karađorđa 57.

IV Adresa na koju se podnose prijave:
Opštinska uprava opštine Sečanj – pisarnica Opštinske uprave opštine Sečanj, u Sečnju, ulica Vožda Karađorđa 57, sa naznakom “Za javni konkurs radno mesto 1 -NE OTVARATI“.

V Lice zaduženo za davanje obaveštenja o konkursu:
Lidija Mećević, telefon 023/3841-410.

VI Uslovi za rad na radnim mestima:
Državljanstvo Republike Srbije; da je učesnik konkursa punoletan; da ima propisano obrazovanje; da ispunjava ostale uslove određene zakonom, drugim propisom i aktom o sistematizaciji radnih mesta; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu, organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa, da nije pravnosnažno osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

VII Rok za podnošenje prijava:
Rok za podnošenje prijava je 15 dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja – oglašavanja obaveštenja o javnom konkursu za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta Građevinski inspektor u Opštinskoj upravi opštine Sečanj u dnevnim novinama koje se distribuiraju za celu teritoriju Republike Srbije “Dnevnik“ Novi Sad u kojima se objavljuje obaveštenje o javnom konkursu i adresa internet prezentacije na kojoj je objavljen oglas.

VIII Dokazi koji se prilažu uz prijavu na konkurs:
Prijava sa biografijom i navodima o dosadašnjem radnom iskustvu; original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu; original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; original ili overena fotokopija dokaza o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima i ispita za inspektore (lica sa položenim pravosudnim ispitom umesto uverenja o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima dostavljaju original ili overenu fotokopiju uverenja o položenom pravosudnom ispitu – za slučaj da se u uslovima traži naučna oblast pravnih nauka); original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrde, rešenja i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kojem periodu je stečeno radno iskustvo), da kandidat koji je radio u državnom organu, odnosno organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave dostavi isprave kojima se dokazuje da kandidatu ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu, odnosno organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa, uverenje Ministarstva unutrašnjih poslova-policijske uprave da nije pravnosnažno osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci (ne starije od 6 meseci).

Svi dokazi prilažu se u originalu ili u fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika, sudu ili opštinama u kojima nije imenovan javni beležnik.

IX Trajanje radnog odnosa:
Za navedeno radno mesto, radni odnos se zasniva na neodređeno vreme.

X Mesto, dan i vreme kada će se sprovesti izborni postupak:
Ca kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive i potpune, uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za rad na oglašenim radnim mestima provera stručnih osposobljenosti, znanja i veština koje se vrednuju u izbornom postupku, i to provera znanja, obaviće se pismeni test znanja i veština i usmeni razgovor dana 08.08.2019. godine, sa početkom u 10,00 časova, u Opštinskoj upravi opštine Sečanj, ulica Vožda Karađorđa 57, o čemu će kandidati biti obavešteni na kontakte (brojeve telefona i adrese) koje navedu u svojim prijavama.

NAPOMENA:
Kandidati sa položenim pravosudnim ispitom umesto dokaza o položenom državnom stručnom ispitu podnose dokaz o položenom pravosudnom ispitu.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj od strane javnog beležnika, suda ili opštine u kojima nije imenovan javni beležnik biće odbačene.

Javni konkurs sprovodi Konkursna komisija imenovana od strane načelnika Opštinske uprave opštine Sečanj.

Ovaj oglas objavljuje se na web stranici opštine Sečanj: www.secanj.rs , na oglasnoj tabli opštine Sečanj, a u dnevnim novinama koje se distribuiraju za celu teritoriju Republike Srbije i to “Dnevnik“ Novi Sad objavljuje se obaveštenje o javnom konkursu i adresa internet prezentacije na kojoj je objavljen oglas.

* Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

Povezani članci

Ostavite odgovor

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Copy link
Powered by Social Snap