OBAVEŠTENJE ZA UGOSTITELJE KOJI PRUŽAJU USLUGE SMEŠTAJA

Zrenjanin- Obaveštenje za ugostitelje koji pružaju usluge smeštaja u ugostiteljskim objekatima domaće radinosti i seoskog turističkog domaćinstva, kao i nekategorisanim ugostiteljskim objektima za smeštaj na teritoriji grada Zrenjanina
Gradska uprava Zrenjanin obaveštava sva privredna društva, druga pravna lica, preduzetniike i fizička lica koja pružaju ugostiteljske usluge u objektima domaće radinosti vrste kuća, apartman ili soba, odnosno u seoskom turističkom domaćinstvu na teritoriji grada Zrenjanina, koji nisu kategorisani u skladu sa zakonom kojim je regulisana oblast turizma i ugostiteljstva, da najkasnije do 10. marta tekuće godine podnesu zahtev za kategorizaciju ugostiteljskog objekta nadležnoj organizacionoj jedinici Gradske uprave grada Zrenjanina, sa propisanom dokumentacijom.
Zahtev se podnosi se na propisanom obrascu, koji se može preuzeti ovde:
ili u Odseku za poljoprivredu i ruralni razvoj Gradske uprave grada Zrenjanina. Uz zahtev se podnosi propisana dokumentacija, koja je bliže navedena u zahtevu.
Ugostitelji koji pružaju ugostiteljske usluge smeštaja u objektima koji su već kategorisani i koji će u narednom periodu obavljati delatnost u obavezi su da popune obrazac evidencije i da ga dostave nadležnom organu. Obrazac možete preuzeti ovde:
Ovo je u skladu sa članom 18. stav 4. i 5. Zakona o ugostiteljstvu (“Službeni glasnik RS”, br. 17/19), kojim je predviđena obaveza svih ugostitelja koji pružaju usluge smeštaja u ugostiteljskim obektima domaće radinosti (kuća, apartman i soba), odnosno za sva seoska turistička domaćinstva, da pre otpočinjanja obavljanja ugostiteljske delatnosti pribave rešenja o kategorizaciji.
Članom 20. istog zakona je propisano da zahtev za određivanje kategorije napred navedenih ugostiteljskih objekata ugostitelj podnosi nadležnom organu jedninice lokalne samouprave, i to za svaki objekat posebno ( kuća, apartman, soba ili seosko turističko domaćinstvo). Određivanje kategorije ugostiteljskog objekta vrši se rešenjem koje donosi nadležni organ jedinice lokalne samouprave, i važi tri godine od dana dostavljanja rešenja podnosiocu zahteva.
Ako u roku važenja rešenja o kategorizaciji ugostiteljskog objekta dođe do promene ugostitelja, novi ugostitelj je dužan da pre početka rada u tom objektu pribavi novo rešenje kojim se objekat kategoriše.
Ukoliko u roku važenja rešenja o kategorizaciji ugostiteljskog objekta objekat prestane da ispunjava propisane standarde za kategoriju koja mu je određena, ugostitelj je dužan da podnese zahtev za određivanje kategorije u nižu kategoriju.
Na zahtev ugostitelja donosi se rešenje o promeni kategorije kada objekat ispuni propisane standarde za višu kategoriju.
Ako privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik obavlja ugostiteljsku delatnost u sedištu, ali ne kao pretežnu delatnost, dužno je da za tu delatnost registruje ogranak, odnosno izdvojeno mesto, koji se registruju u odgovarajućem registru.
Ukoliko privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik obavlja ugostiteljsku delatnost van sedišta, dužno je da za tu delatnost u svakom prostoru, odnosno mestu poslovanja, registruje ogranak, odnosno izvojeno mesto van sedišta, koji se registruju u odgovarajućem registru.
Udruženje koje obavlja ugostiteljsku delatnost dužno je da tu delatnost upiše u odgovarajući registar.
Preduzetnici ne mogu da otpočnu sa obavljanjem ugostiteljske delatnosti pre datuma naznačenog kao početak obavljanja delatnosti koji je naveden u rešenju Agencije za privredne registre, niti mogu da obavljaju ugostiteljsku delatnost u periodu prekida obavljanja delatnosti.
Svi ugostitelji koji pružaju usluge smeštaja u nekategorisanim ugostiteljskim objektima za smeštaj vrste hostel, prenoćište, konačište, botel, han, konak, etno kuća, salaš, vila, kampiralište, kamping odmorište, kamping stop i dr., u nekategorisanom ugostiteljskom objektu za smeštaj nautičkog turizma, odnosno u nekategorisanom objektu za smeštaj lovnog turizma vrste lovački dom, lovačka kuća i lovačka koliba na teritoriji grada Zrenjanina dužni su da najkasnije do 10. marta tekuće godine podnesu prijavu nadležnoj organizacionoj jedinici Gradske uprave grada Zrenjanina, radi evidentiranja.
Prijava se podnosi se na propisanom obrascu, koji se može preuzeti ovde:
ili u Odseku za poljoprivredu i ruralni razvoj Gradske uprave grada Zrenjanina.
Ova obaveza je u skladu sa članom 12. Zakona o ugostiteljstvu („Službeni glasnik RS”, broj 17/19), kao i sa odredbama Pravilnika o sadržini i načinu podnošenja prijave za nekategorisani ugostiteljski objekat za smeštaj, nekategorisani objekat za smeštaj nautičkog turizma, nekategorisani objekat za smeštaj lovnog turizma i o sadržini i načinu vođenja evidencije objekata za smeštaj koji je doneo ministar trgovine, turizma i telekomunikacija broj 110-00-110/2019-08 od 12. decembra 2019. godine.
Davanje u zakup kuće, stana, apartmana, sobe, ležaja ili drugog prostora koji je namenjen za smeštaj od strane pravnog lica, preduzetnika ili fizičkog lica u periodu do 30 dana smatra se pružanjem ugostiteljske usluge smeštaja.
Ugostitelj može da pruža usluge smeštaja, pripremanja i usluživanja hrane, pića i napitaka u ugostiteljskom objektu domaće radinosti i seoskog turističkog domaćinstva.
Fizičko lice u ugostiteljskom objektu domaće radinosti može da pruža samo ugostiteljsku uslugu smeštaja, dok u ugostiteljskom objektu seoskog turističkog domaćinstva može da pruža i uslugu pripremanja i usluživanja hrane, pića i napitaka koja je zasnovana na proizvodima koje je pretežno sam proizveo, i to samo licu koje koristi i uslugu smeštaja.
Izuzetno, fizičko lice u objektu seoskog turističkog domaćinstva može da pruža ugostiteljsku uslugu pripremanja i usluživanja hrane, pića i napitaka i organizovanoj turističkoj grupi od 50 putnika koja ne koristi usluge smeštaja.
Fizičko lice može da pruža ugostiteljske usluge u objektima domaće radinosti i seoskog turističkog domaćinstva smeštajnih kapaciteta do 30 individualnih ležajeva, za najviše 30 korisnika usluga, odnosno ugostiteljske usluge smeštaja na otvorenom u privremeno postavljenoj opremi za kampovanje, do 20 kamp parcela, za najviše 30 korisnika usluga u okviru seoskog turističkog domaćinstva, saglasno zakonu kojim se uređuje ugostiteljstvo.
Navedene ugostiteljske usluge fizičko lice može da pruža neposredno ili preko posrednika. Posrednik može da bude privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik, sa kojim fizičko lice zaključuje ugovor i dostavlja ga nadležnoj organizacionoj jedinici Gradske uprave grada Zrenjanina.
Fizičko lice koje neposredno pruža ugostiteljske usluge, odnosno vrši prodaju smeštajnih kapaciteta u ugostiteljskom objektu domaće radinosti ili seoskog turističkog domaćinstva, za pružene ugostiteljske usluge izdaje poseban račun, i dužno je da na dnevnom nivou vodi evidenciju izdatih računa po načelima urednosti i tačnosti, na način koji ne dozvoljava brisanje ili izmenu unetih podataka, tako da se po hronološkom redu omogućava uvid u izdate račune. Evidenciju izdatih računa je u obavezi da čuva dve godine.
Fizičko lice koje pruža ugostiteljske usluge u ugostiteljskom objektu domaće radinosti i seoskog turističkog domaćinstva mora biti vlasnik, odnosno suvlasnik tog smeštajnog objekta. Suvlasnik objekta je dužan da pre otpočinjanja delatnosti pribavi pisanu saglasnost ostalih suvlasnika.
Izuzetno, ugostiteljske usluge u ugostiteljskom objektu domaće radinosti i seoskog turističkog domaćinstva može da pruža i član porodičnog domaćinstva vlasnika, odnosno suvlasnika (bračni drug, deca rođena u braku, van braka ili usvojena, braća i sestre, roditelji bračnih drugova ili unučad, koji sa vlasnikom, odnosno suvlasnikom stanuju u istom stanu, odnosno stambenom objektu), uz njihovu pisanu saglasnost
U oba navedena slučaja, saglasnost mora biti overena kod javnog beležnika.
Fizičko lice koje u okviru seoskog turističkog domaćinstva pruža ugostiteljske usluge smeštaja na otvorenom mora biti vlasnik, odnosno suvlasnik tog zemljišta.
Visina godišnjeg iznosa boravišne takse za fizičko lice koje pruža  ugostiteljske usluge u objektu domaće radinosti ili seoskog turističkog domaćinstva utvrđuje se rešenjem nadležne organizacione jedinice Gradske uprave grada Zrenjanina, na taj način što se broj individualnih ležaja, odnosno kamp parcela, pomnoži sa iznosom od 1.000 dinara.
Utvrđenu visinu godišnjeg iznosa boravišne takse za tekuću godinu, fizičko lice plaća kvartalno, do petog u mesecu za prethodni kvartal, uplatom u korist budžeta grada Zrenjanina.
Fizičko lice koje u toku godine započne pružanje ugostiteljskih usluga dužno je da plaća iznos boravišne takse počev od iznosa za naredni kvartal u odnosu na kvartal u kome je počelo da pruža usluge.
Kada u toku godine dođe do promene elemenata za utvrđivanje visine godišnjeg iznosa boravišne takse, fizičko lice plaća novi iznos boravišne takse počev od narednog kvartala u odnosu na kvartal u kome je došlo do promene navedenih elemenata.
U slučaju da fizičko lice u toku godine prestane da pruža ugostiteljske usluge, dužno je da izvrši plaćanje boravišne takse zaključno za kvartal u kome je prestalo da pruža usluge.
Privredno društvo, drugo pravno lice i preduzetnik koji su registrovani u odgovarajućem registru i pružaju usluge smeštaja, vrše naplatu boravišne takse od korisnika usluge smeštaja istovremeno sa naplatom usluge smeštaja, za svaki dan boravka u ugostiteljskom objektu, u iznosu od 70 dinara.
Sva privredna društva, druga pravna lica, preduzetnici i fizička lica koja pružaju ugostiteljske usluge na teritoriji grada Zrenjanina su dužni da vode urednu evidenciju gostiju, i da plaćaju boravišnu taksu u skladu sa  odredbama Zakona o ugostiteljstvu („Službeni glasnik RS”, broj 17/19), Uredbe Vlade Republike Srbije o uslovima i načinu utvrđivanja visine godišnjeg iznosa boravišne takse za fizičko lice koje pruža ugostiteljske usluge smeštaja u objektima domaće radinosti i seoskom turističkom domaćinstvu, kao i način i rokovi plaćanja (“Službeni glasnik RS”, br.47/19 i 51/19) i Odluke o boravišnoj taksi ( “ Službeni list grada Zrenjanina, br.32/19).
Ugostitelji su dužni da:
1) na ulazu u ugostiteljski objekat vidno istaknu poslovno ime, sedište, matični broj, a na ulazu u ogranak, odnosno izdvojeno mesto, poslovno ime, sedište, matični broj i naziv ili oznaku ogranka, odnosno izdvojenog mesta ( fizičko lice je dužno da istakne svoje ime i prezime, kao i kontakt telefon);
2) na ulazu u ugostiteljski objekat vidno istaknu naziv ugostiteljskog objekta i vrstu ugostiteljskog objekta, prema pretežnoj vrsti usluga koje se u njemu pružaju;
3) na ulazu u ugostiteljski objekat vidno istaknu propisano radno vreme i da ga se u svom poslovanju pridržavaju;
4) se evidentiraju u Registru turizma u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast turizma;
5) svaku promenu registrovanog podatka o sedištu i ogranku, odnosno izdvojenom mestu prijave odgovarajućem registru u roku od sedam dana;
6) na ulazu u kategorisani ugostiteljski objekat vidno istaknu oznaku kategorije, odnosno posebnog standarda koji se u njemu pruža, utvrđene rešenjem ministra, odnosno nadležnog organa jedinice lokalne samouprave;
7) u ugostiteljskom objektu održavaju prostor, prostorije i opremu i pružaju usluge prema propisanim minimalno-tehničkim i sanitarno-higijenskim uslovima, kao i standardima za vrstu objekta u kojem obavljaju delatnost i za kategoriju koja im je određena rešenjem ministra, odnosno nadležnog organa jedinice lokalne samouprave;
8) u ugostiteljskom objektu obavljaju ugostiteljsku delatnost na propisan način i prema propisanim uslovima;
9) u pisanom, govornom, vizuelnom ili elektronskom obaveštavanju tačno koriste vrstu, a kod objekata koji se kategorišu kategoriju ugostiteljskog objekta koja je određena rešenjem ministra, odnosno nadležnog organa jedinice lokalne samouprave;
10) da na istinit, jasan, razumljiv i neobmanjujući način obaveštavaju korisnike usluga o usluzi koju pružaju u pogledu vrste, načina pružanja usluge, naznačene cene i dr.;
11) istaknu cene smeštaja i drugih usluga ili odlukom utvrde cene usluga i korisniku usluga omoguće uvid u iste i istaknu iznos boravišne takse na recepciji i u svakoj smeštajnoj jedinici na jasan i lako uočljiv način ( fizičko lice nije u obavezi da istakne iznos boravišne takse);
12) istaknu cene hrane, pića i napitaka u cenovnicima koji moraju biti dostupni korisnicima usluga u dovoljnom broju primeraka na svakom mestu gde se korisnici uslužuju, odnosno da cene istaknu na jasan i lako uočljiv način;
13) se pridržavaju istaknutih, odnosno na drugom mestu objavljenih cena;
14) za svaku pruženu uslugu izdaju propisan račun;
15) utvrde i obezbede normativ hrane, pića i napitaka koje pripremaju i uslužuju i na zahtev korisnika usluga omoguće uvid u te normative, kao i da usluge pružaju u odgovarajućoj količini prema tim normativima;
16) obezbede normativ hrane koju uslužuju, a koja je na drugom mestu pripremljena i na zahtev korisnika usluga omoguće uvid u taj normativ, kao i da usluge pružaju u odgovarajućoj količini prema tom normativu;
17) unose podatke o korisniku usluge smeštaja dnevno i uredno na propisan način;
18) utvrde kućni red u svim objektima za smeštaj i istaknu ga na recepciji, a izvode iz kućnog reda istaknu, odnosno obezbede u svim smeštajnim jedinicama;
19) u ugostiteljskom objektu korisniku usluge omoguće podnošenje reklamacije;
20) pružanje ugostiteljske usluge ne uslovljavaju pružanjem druge usluge, odnosno nekim drugim uslovom koji je korisnik usluga dužan da ispuni;
21) obavljaju delatnost sa pažnjom dobrog privrednika.
Za sve dodatne informacije ugostitelji se mogu obratiti organizacionoj jedinici Gradske uprave grada Zrenjanina nadležnoj za kategorizaciju ugostiteljskih objekata, ili ih mogu pronaći na sajtu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija mtt.gov.rs.
Gradska uprava grada Zrenjanina će u narednom periodu preko ovašćenih inspektora kontrolisati da li ugostitelji koji pružaju usluge u navedenim ugostiteljskim objektima ispunjavaju uslove za obavljanje delatnosti, da li izvršavaju propisane obaveze, i da li su kategorisani, odnosno evidentirani u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Povezani članci

Ostavite odgovor

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Copy link
Powered by Social Snap