Pogledajte aktuelne oglase za posao u Zrenjaninu za ovu nedelju:

 

VIŠI FIZIOTERAPEUT

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci, Zrenjanin

Broj: 1-926/20

Datum: 03.07.2020.

Na osnovu člana 5. Posebnog Kolektivnog ugovora za zdravstvene Ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, Autonomna Pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, br. 106/2018) kao i člana 5.-9. Kolektivnog ugovora kod Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci raspisuje se sledeći:

JAVNI OGLAS

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

a) Na određeno vreme zbog zamene privremeno odsutnih zaposlenih do njihovog povratka na rad, za 2 izvršioca na radnom mestu:

VIŠI FIZIOTERAPEUT

Uslovi rada i ostali uslovi:

– VI-1 stepen stručne spreme ili stečeno visoko obrazovanje na osnovnim strukovnim studijama,

– završena viša medicinska škola-odsek za fizioterapeute ili visoka škola strukovnih studija – smer strukovni fizioterapeut,

Opis posla:

– sprovodi samostalno terapeutske procedure iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije (hidroterapija, elektroterapija, kineziterapija, parafinoterapija, kiroterapija), na osnovu naloga datog od strane lekara specijaliste za oblast fizikalne medicine i rehabilitacije i o tome vodi propisanu medicinsku dokumentaciju

– nadzire i kontroliše rad fizioterapeuta

– nadzire rad pomoćnog osoblja u vezi higijene prostorija za fizikalnu terapiju, opreme, medicinske odeće i sl.

– uvodi u posao novoprimljene radnike i kontroliše obuku pripravnika

– uči i motiviše pacijenta da se pravilno služi pomagalima

– prilagođava program fizioterapije u skladu sa napretkom pacijentovog stanja

– podstiče i podučava pacijenta za samostalno izvođenje vežbi

– izvršava naloge lekara iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije

– sprovodi terapijske procedure iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije

– izrađuje program sa opisom postupaka i predviđenih ishoda terapije

– prati stanje bolesnika i uspešnost terapije

– prilagođava program terapije u skladu sa napretkom stanja bolesnika po instrukcijama ordinirajućeg lekara

– podstiče i podučava bolesnika za samostalno izvođenje vežbi

– u svom radu primenjuje jedinstvenu doktrinu struke u Bolnici

– vodi evidenciju izvršenh usluga

– učestvuje u zdravstvenom prosvećivanju bolesnika

– obavezan je da se stručno usavršava u skladu sa jedinstvenim planom edukacije kadrova u Bolnici

– radi i druge poslove iz struke po nalogu višeg fizioterapeut-glavnog terapeuta Bolnice

– obavlja i druge poslove po nalogu direktora Bolnice

Uz prijavu, u kojoj je potrebno navesti za koje poslove se prijavljuju, kandidati podnose kratku biografiju i dokaze o ispunjenosti uslova oglasa. Dokazi o ispunjenosti uslova oglasa podnose se u originalu ili OVERENOJ FOTOKOPIJI.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje Filijala Zrenjanin.

Kontakt telefon pravne službe za dodatne informacije: 023/315-0402

Prijavu sa dokumentacijom dostaviti na adresu: Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ 23270 Melenci, ul. Banja Rusanda b.b. – Odeljenju za opšte pravne i kadrovske poslove.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

v.d. direktora:

mr sc. med. dr Zorica Ćulibrk
Rok važenja 11.07.2020.
Zahtevani nivo kvalifikacija Fakultet – VI2 stepen (3 godine)
Obrazovanje kandidata Medicina
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 2
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno

 

ELEKTROINSTALATER

VIS EVROPA D.O.O Zrenjanina

  • Poželjno  je imati vozačku dozvolu B kategorije.
  • Isplata ličnog dohotka i prekovremenog rada vrši se redovno 2 puta mesečno.
  • Poželjno iskustvo

Odlični uslovi za rad!

    POZOVITE 063/7790705

MEDICINSKA SESTRA-TEHNIČAR U INTEZIVNOJ NEZI NIVOA 2

Specijalna bolnica za rehabilitaciju “Rusanda” Melenci, Zrenjanin

Broj: 1-846/20

Datum: 11.07.2020.

Na osnovu člana 5. Posebnog Kolektivnog ugovora za zdravstvene Ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, Autonomna Pokrajina i jedinica lokalne samouprave (“Sl. glasnik RS”, br. 106/2018) kao i člana 5.-9. Kolektivnog ugovora kod Specijalne bolnice za rehabilitaciju “Rusanda” Melenci raspisuje se sledeći:

JAVNI OGLAS

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Na određeno vreme zbog zamene privremeno odsutnog zaposlenog, do njenog povratka na rad za 1 izvršioca na radnom mestu:

MEDICINSKA SESTRA-TEHNIČAR U INTENZIVNOJ NEZI NIVOA 2

USLOVI:

– završena srednja škola u trajanju od četiri godine,

– završena srednja medicinska škola-odsek za medicinske sestre,

– položen stručni ispit,

– odobrenje za rad – licenca.

OPIS POSLOVA:

– sprovodi opštu i specijalnu negu na odeljenju intenzivne nege i vodi medicinsku dokumentaciju iz svog delokruga rada,

– kontroliše vitalne funkcije bolesnika (puls, pritisak, i dr.),

– primenjuje propisanu medikamentnu terapiju od strane lekara specijaliste i vodi evidenciju o njihovoj primeni,

– priprema bolesnike za određene medicinske postupke, vrši aspiraciju, primenu oksigene terapije, nega dekubita, ispiranje mokraćne bešike, kateterizaciju, meri diurezu, primena klizme, nega anus preter naturalisa, nega PEG-a, nega cistostome

– uzima materijal za laboratorijske analize,

– priprema materijal za dezinfekciju i sterilizaciju instrumenata,

– pomaže u samozbrinjavanje bolesnika na odeljenju

(skidanje, oblačenje, obuvanje, pomoć oko lične higijene i sl.),

– pomaže pri transferu bolesnika,

– učestvuje u postavljanju, kontroli i održavanju funkcionalnih i korektivnih pomagala na odeljenju,

– vrši prevenciju nastanka dekubitalnih ulcera,

– obavlja higijenu bolesnika u postelji (kupanje, negu usne duplje i kose i umivanje),

– presvlači posteljno i bolesničko rublje u toku dana prema doktrini Bolnice,

– sprovodi distribuciju hrane po sobama i pomaže bolesnicima prilikom uzimanja hrane,

– sprovodi hranjenje bolesnika preko sonde i PEG-a i održava pribor za hranjenje,

– pridržava se principa timskog rada i individualnog pristupa svakom bolesniku,

– vrši zdravstveno prosvećivanje osoblja i bolesnika,

– dužnost i obaveza je sprovođenje mera zaštite i prevencije širenja infekcije (pranje ruku, nošenje zaštitne maske i rukavica),

– u slučaju smrti bolesnika sprovodi propisane postupke za obradu umrlih i otpremanje posmrtnih ostataka sa odeljenja,

– planira i pruža usluge zdravstvene nege i podrške pacijentima, u skladu sa praksom i standardima savremene zdravstvene nege, o čemu vodi propisanu medicinsku dokumentaciju;

– obavlja medicinske mere kod bolesnika u postupku nege, terapije, dijagnostike i rehabilitacije;

– primenjuje propisanu terapiju i kontroliše uzimanje lekova;

– vrši pripremu bolesnika i asistira lekaru pri intervenijama;

– učestvuje u prijemu bolesnika, viziti, posmatra pacijenta i obaveštava lekara o stanju pacijenta;

– prati opšte stanje pacijenta, meri i evidentira vitalne funkcije i dr. pokazatelje;

– priprema prostor, medicinsku opremu, instrumente i materijal za rad;

– sprovodi mere za sprečavanje intrahospitalnih infekcija;

– učestvuje u nabavci potrebnog materijala;

– odlaže i uklanja medicinskih otpad na propisani način;

– obavlja i druge poslove iz svoje struke po nalogu medicinske sestre/tehničara na intenzivnoj nezi nivoa 2 – glavne sestre/glavnog tehničara odeljenja

– radi i druge poslove po nalogu direktora.

Uz prijavu, u kojoj je potrebno navesti za koje poslove se prijavljuju, kandidati podnose kratku biografiju i dokaze o ispunjenosti uslova oglasa. Dokazi o ispunjenosti uslova oglasa podnose se u originalu ili OVERENOJ FOTOKOPIJI.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje Filijala Zrenjanin.

Kontakt telefon pravne službe za dodatne informacije: 023/315-0402

Prijavu sa dokumentacijom dostaviti na adresu: Specijalna bolnica za rehabilitaciju “Rusanda” 23270 Melenci, ul. Banja Rusanda b.b. – Odeljenju za opšte pravne i kadrovske poslove.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

v.d. direktora:mr sc. med. dr Zorica Ćulibrk

Rok važenja 11.07.2020.
Zahtevani nivo kvalifikacija Srednja škola – IV stepen (4 godina)
Obrazovanje kandidata Medicina
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno

HIGIJENIČAR/KA AUTOBUSA

“FARKAŠ HOME INVEST” doo, Zrenjanin, Hunjadi Janoša 30-34

Zainteresovani kandidati treba da se jave na kontakt telefon: 064/850-92-91 radnim danima od 8 do 16 časova, subotom od 8 do 13 časova, lice za kontakt: Suzana Ružin
Rok važenja 15.07.2020.
Zahtevani nivo kvalifikacija
Srednja škola – III stepen (3 godina) Obrazovanje kandidata
Lične usluge
Radno iskustvo u zanimanju Više od 3 meseca
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno
Dodatne informacije Rad u smenama

SEKRETARICA

“SAUBER HAUS 023” DOO, Zrenjanin, MAKEDONSKA 7

Kontakt osoba: Mateja Boc

Kandidati se javljaju putem telefona: 063/866-99-10 i putem mejla: usisivacisrbija@gmail.com

Rok važenja 10.07.2020.
Zahtevani nivo kvalifikacijaSrednja škola – IV stepen (4 godina)

Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 3
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Neodređeno
Vozačka dozvola B – Obavezno
Dodatne informacije Rad u smenama

Računarske veštine:
Veština Nivo znanja
Obrada tabela – Excel Srednji Obavezno
Obrada teksta – Word Srednji Obavezno
Internet Srednji Obavezno