U SEČNJU RASPISAN JAVNI POZIV NEZAPOSLENIMA

Sečanj- Presednik opštine Sečanj Predrag Rađenović  je 8. februara 2021. godine, doneo Odluku i raspisao Javni konkurs nezaposlenim za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2021. godini.

 

  • I USLOVI

Subvencija za samozapošljavanje namenjena je nezaposlenima koji se vode na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje – Filijala Zrenjanin – Ispostava Sečanj (u daljem tekstu: Nacionalna služba).

Subvencija za samozapošljavanje dodeljuje se u jednokratnom iznosu od 220.000,00 dinara,

Nezaposleni koji ostvari pravo na subvenciju za samozapošljavanje u obavezi je da obavlja registrovanu delatnost i izmiruje obaveze po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje najmanje 12 meseci, počev od dana otpočinjanja obavljanja delatnosti.

Pre uključivanja u program opština Sečanj vrši proveru ispunjenosti zakonskih i uslova ovog javnog poziva za nezaposleno lice.

 

Sredstva dodeljena po osnovu subvencije za samozapošljavanje su de minimis državna pomoć.

Dodeljuju se četiri subvencije za samozapošljavanje po ovom javnom pozivu.

  • II USLOVI ZA PODNOŠENjE ZAHTEVA

Pravo na dodelu subvencije za samozapošljavanje nezaposleno lice može da ostvari pod uslovom da je:

– prijavljeno na evidenciju nezaposlenih Nacionalne službe;

Pravo na subvenciju za samozapošljavanje nezaposleno lice ne može da ostvari:
– za obavljanje poslova/delatnosti za koje je rešenjem o invalidnosti ili rešenjem o proceni radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja utvrđeno da osoba sa invaliditetom ne može da ih obavlja;
– za osnivanje udruženja i
U toku trajanja Javnog poziva nezaposleno lice može samo jednom podneti zahtev za dodelu subvencije za samozapošljavanje.

  • III PODNOŠENjE ZAHTEVA

Dokumentacija za podnošenje zahteva:
– popunjen zahtev sa biznis planom na propisanom obrascu;
– dokaz o vlasništvu poslovnog prostora, ukoliko podnosilac zahteva raspolaže istim i – dokaz o vlasništvu opreme, ukoliko podnosilac zahteva raspolaže istim.

Opština Sečanj zadržava pravo da traži i druge dokaze relevantne za odlučivanje o zahtevu podnosioca.
Način podnošenja zahteva
Zahtev sa biznis planom, u dva primerka, podnosi se opštini Sečanj – Lokalnom savetu za zapošljavanje opštine Sečanj, neposredno ili putem pošte, na propisanom obrascu koji se može dobiti na pisarnici Opštinske uprave – opštine Sečanj.

  • IV DONOŠENjE ODLUKE

Odluka o odobravanju subvencije za samozapošljavanje donosi se na osnovu rang-liste, a nakon provere ispunjenosti uslova Javnog poziva i priložene dokumentacije i bodovanja podnetog zahteva sa biznis planom, u roku od 30 dana od dana isteka javnog poziva. Izuzetno, zahtevi koji ispunjavaju uslove javnog poziva, a po kojima nije pozitivno odlučeno u navedenom roku, mogu biti ponovo uzeti u razmatranje ukoliko se za to steknu uslovi.
Nezaposleno lice može da registruje i otpočne obavljanje registrovane delatnosti nakon podnošenja zahteva, a najkasnije do datuma potpisivanja ugovora. Registracija i otpočinjanje obavljanja registrovane delatnosti pre donete odluke o dodeli subvencije za samozapošljavanje, ne stvara obavezu na strani opštine Sečanj da će subvencija biti odobrena.
Odluku o odobravanju subvencije za samozapošljavanje donosi Predsednik opštine.
Spisak odobrenih subvencija za samozapošljavanje objavljuje se na oglasnoj tabli Opštinske uprave – opštine Sečanj.

  • BODOVNA LISTA – SUBVENCIJA ZA SAMOZAPOŠLjAVANjE

Kriterijumi i broj bodova

1. Planirana vrsta delatnosti
Proizvodnja, proizvodno zanatstvo i uslužno zanatstvo, zdravstvene i intelektualne usluge (15 bodova)
Ostalo (10 bodova)

2. Kategorija lica
Kategorije teže zapošljivih lica ** do 35 bodova
Ostala lica (0 bodova)

3. Potrebni resursi za otpočinjanje obavljanja sopstvenog posla

Poslovni prostor
– Poslovni prostor u vlasništvu, zakup / Nije potreban poslovni prostor za obavljanje delatnosti*** (5 bodova)
Oprema
– Vrednost opreme u vlasništvu najmanje u visini subvencije (10 bodova)
– Vrednost opreme u vlasništvu iznosi od 75% do 99,99% od visine subvencije (5 bodova)

MAKSIMALAN BROJ BODOVA 70

*Kriterijum „Kategorije teže zapošljivih lica“ se utvrđuje na osnovu Nacionalnog akcionog plana zapošljavanja za 2020. godinu („Sl. glasnik RS“, broj 120/17). Pripadnost kategoriji teže zapošljivih lica se utvrđuje na osnovu podataka iz evidencije Nacionalne službe i dostavljenih dokaza. Prilikom bodovanja kategorija teže zapošljivih lica dodeljuju se za svaku kategoriju 3 boda, odnosno 5 bodova za prioritetne kategorije, a to su: mladi do 30 godina starosti, viškovi zaposlenih, Romi, osobe sa invaliditetom i žene.
**Delatnosti za koje nije potreban poslovni prostor su definisane Pravilnikom o određivanju delatnosti za čije obavljanje nije potreban poseban prostor („Sl. glasnik RS“, broj 9/96).
Ukoliko postoji veći broj zahteva sa istim brojem bodova, prednost će se dati zahtevu koji ima više bodova po pojedinačnim kriterijumima, i to sledećim redosledom: kategorija lica, planirana vrsta delatnosti i potrebni resursi za otpočinjanje obavljanja delatnosti. Ukoliko postoji veći broj zahteva sa istim brojem bodova po pojedinačnim kriterijumima, odlučivaće se po redosledu podnošenja zahteva.

  • V ZAKLjUČIVANjE UGOVORA

Predsednik opštine i podnosilac zahteva u roku od 45 dana od dana donošenja odluke zaključuju ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obaveze i na osnovu koga se vrši isplata sredstava. Izuzetno, ukoliko od datuma donošenja odluke do kraja kalendarske godine ima manje od 45 dana, ugovor se zaključuje do kraja te kalendarske godine.
Dokumentacija za zaključivanje ugovora:
– fotokopija rešenja nadležnog organa o upisu u registar, ukoliko nije registrovan u APR;
– fotokopija potvrde o izvršenoj registraciji kod Poreske uprave (obrazac REG),
– fotokopija kartona deponovanih potpisa kod poslovne banke,
– fotokopija/očitana lična karta podnosioca zahteva,
– sredstva obezbeđenja ispunjenja ugovornih obaveza,
– fotokopija/očitana lična karta žiranta i
– drugi dokazi u zavisnosti od statusa žiranta.

Lice je u obavezi da registruje delatnost u skladu sa podnetim zahtevom sa biznis planom. Ugovor se zaključuje nakon izvršene provere dostavljene dokumentacije za zaključivanje ugovora.
Sredstva obezbeđenja ispunjenja ugovornih obaveza
Prilikom zaključivanja ugovora lice je dužno da kao sredstvo obezbeđenja ispunjenja ugovornih obaveza dostavi dve istovetne blanko trasirane menice korisnika sredstava sa dva žiranta i meničnim ovlašćenjima.
Žirant može biti svako poslovno sposobno fizičko lice koje ima redovna mesečna primanja na ime zarade ili penzije, kao i fizičko lice koje samostalno obavlja svoju delatnost (preduzetnik), odnosno lice koje samostalno obavlja delatnost u skladu sa posebnim zakonom (npr. advokat, notar, javni izvršitelj i sl.).

  • VI OBAVEZE IZ UGOVORA

Korisnik subvencije dužan je da:
– obavlja delatnost za koju mu je odobrena subvencija u skladu sa podnetim zahtevom sa biznis planom i izmiruje obaveze po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje najmanje 12 meseci, počev od dana otpočinjanja obavljanja delatnosti;
– omogući praćenje realizacije i dostavi dokaze o realizaciji ugovorne obaveze opštini Sečanj.
– obavesti opštinu Sečanj o svim promenama koje su od značaja za realizaciju ugovora, u roku od 8 dana od dana nastanka promene.

U slučaju neispunjenja ili delimičnog ispunjenja obaveza iz ugovora, korisnik subvencije je u obavezi da vrati ceo ili srazmerni iznos isplaćenih sredstava uvećan za zakonsku zateznu kamatu.

  • VII ROK ZA PODNOŠENjE ZAHTEVA

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja na oglasnoj tabli opštinske Uprave – opštine Sečanj i Nacionalne službe za zapošljavanje – Ispostava Sečanj, a poslednji rok za podnošenje zahteva sa biznis planom je 19.02.2021. godine.

 

Javni-poziv-samozapošljavanje-2-2020.

Povezani članci

Ostavite odgovor

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Copy link
Powered by Social Snap