Zrenjanin-  Komisija za realizaciju nabavke bicikala kao ekološki prihvatljivog transporta na teritoriji grada Zrenjanina raspisuje javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava krajnjim korisnicima (građanima) za nabavku bicikala kao ekološki prihvatljivog transporta na teritoriji grada zrenjanina.

Građani koji ostvare pravo na sufinansiranje mogu nabaviti bicikle isključivo od privrednih subjekata izabranih putem Javnog poziva za izbor privrednih subjekata u sprovođenju nabavke bicikala kao ekološki prihvatljivog transporta na teritoriji grada Zrenjanina.

Nabavka bicikala sprovodi se sa ciljem povećanja broja biciklista na ulicama grada, a u svrhu poboljšanja kvaliteta vazduha i smanjenja zagađenja životne sredine. Finansijska sredstva za sufinansiranje nabavke bicikala iz ovog javnog poziva opredeljuju se sredstva Odlukom o budžetu grada Zrenjanina za 2022. godinu u iznosu do 240.000,00 dinara sa PDV-om, u okviru pozicije 94/1 i ekonomske klasifikacije 454 – Subvencije privatnim preduzećima.

Sredstva za sufinansiranje nabavke bicikala dodeljuju se na osnovu Javnog poziva za građane u iznosu od 10.000,00 (desethiljada) dinara sa PDV-om po jednom biciklu.

PRAVO UČEŠĆA NA JAVNOM POZIVU

Pravo učešća na Javnom pozivu imaju građani koji poseduju važeću ličnu kartu sa prebivalištem na teritoriji grada Zrenjanina, u trenutku podnošenja prijave.

 

USLOVI ZA UČEŠĆE NA JAVNOM POZIVU

Samo jedno lice iz porodičnog domaćinstva može dobiti sredstva po ovom Javnom pozivu. Članovima porodičnog domaćinstva smatraju se supružnik i vanbračni partner, njihova deca, rođena u braku ili van njega, usvojena ili pastorci, njihovi roditelji i lica koja su oni po zakonu dužni da izdržavaju, a koji stanuju zajedno sa učesnikom Javnog poziva.
Domaćinstvo kome pripada fizičko lice može da ostvari pravo na podršku za nabavku novog bicikla jednom u dve godine.

DOKUMENTACIJA KOJU JE POTREBNO PRILOŽITI PRI PODNOŠENjU PRIJAVE

Podnosilac prijave je potrebno da dostavi sledeću dokumentaciju:
1) potpisan i popunjen Prijavni obrazac;
2) fotokopiju lične karte ili očitanu ličnu kartu podnosioca zahteva kojom se vidi adresa stanovanja podnosioca prijave;
3) potpisanu izjavu o saglasnosti da organ za potrebe postupka može izvršiti uvid, pribaviti i obraditi podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, a koji su neophodni u postupku odlučivanja;
4) predračun za kupovinu bicikla izdat od strane odabranog direktnog korisnika, sa rokom isporuke;
5) druga dokumenta u skladu sa Javnim pozivom. Grad Zrenjanin će obezbediti pribavljanje dokumenata koji sadrže podatke o
činjenicama o kojima se vodi službena evidencija.

PREUZIMANjE DOKUMENTACIJE ZA JAVNI POZIV

Dokumentacija za Javni poziv može se preuzeti na internet stranici grada Zrenjanina i
sadrži:
− Kompletan tekst Javnog poziva,
− Obrazac 1 – Prijavni formular,
− Obrazac 2 – Izjava podnosioca prijave.

KRITERIJUMI ZA IZBOR KRAJNjIH KORISNIKA (GRAĐANA)

Fizička lica, koja ispunjavaju uslove, a koja su se prijavila na Javni poziv, rangiraju se po vremenu pristizanja prijave.
Neće se razmatrati nepotpune prijave, prijave lica koja ne ispunjavaju uslove poziva i prijave upućene izvan utvrđenog roka.
Ukoliko jedno lice podnese više prijava, razmatraće se isključivo prva pristigla prijava.
Fizička lica koja u predviđenom roku ne dostave propisanu dokumentaciju ili se prilikom provere dokumentacije utvrdi da ne ispunjavaju uslove predviđene pozivom, gube
pravo na podršku za nabavku bicikla.
U slučaju iz prethodnog stava, pravo na podršku za nabavku bicikla ostvaruje lice koje je sledeće na listi i koje ispuni sve uslove Javnog poziva, a do popunjavanja broja određenog u skladu sa opredeljenim sredstvima.

NAČIN, MESTO I ROK DOSTAVLjANjA PRIJAVA

Podnosioci prijavu za učešće na Javnom pozivu popunjavaju na srpskom jeziku, ćiriličnim pismom.
Popunjeni, potpisani i odštampani prijavni obrazac i prateća dokumentacija dostavljaju se u zatvorenoj koverti sa naznakom: “PRIJAVA ZA JAVNI POZIV ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA KRAJNjIM KORISNICIMA (GRAĐANIMA) ZA NABAVKU BICIKALA KAO EKOLOŠKI PRIHVATLjIVOG TRANSPORTA NA TERITORIJI GRADA ZRENjANINA
– NE OTVARATI“, sa punom adresom pošiljaoca na poleđini koverte.

Prijava se predaje lično u Gradskoj upravi grada Zrenjanina u Uslužnom centru, kancelarija 53 ili preporučeno putem pošte na adresu: Grad Zrenjanin Odeljenje za privredu Odsek za zaštitu i unapređivanje životne sredine Komisija za realizaciju nabavke bicikala kao ekološki prihvatljivog transporta na teritoriji grada Zrenjanina
Trg slobode 10
Zrenjanin

Rok za podnošenje prijava je do utroška sredstava.

 

Više o Javnom pozivu za dodelu novčanih sredstava za kupovinu bicikla pogledajte OVDE