Osninvač Todorović centra,  Tanja Todorović psihoterapeut i master defektolog, nam je ovom prilikom predstavila rad defektologa i logopeda u svom centru.

„Pri  osnivanju Todorović centra ideja mi je bila da pružimo usluge široj populaciji, deci, mladima, adolescentima, odraslima. Ali i pojedincima, porodicama i parovima.  Osim psihoterapije kojom se bavim u rad centra uključeni su i saradnici kao a neke od njh i njihov rad vam predstavljamo ovom prilikom. Nakon procene defektologa pravi se detaljan plan rada na razvoju oblasti u kojima se otkriva da postoji potreba za poboljšanjem. Detetu se pristupa individalno i uvek se uzimaju u obzir sklonosti i interesovanja kako bi tretman bio što zanimljiviji i nakon kog dete izlazi zadovoljno. Raznovrsnost materijala omogućava detetu da iz više perspektiva razvija ciljanu sposobnost. Motivacioni zadaci takođe imaju veliku ulogu u samom tretmanu, kako bi dete bilo motivisano i da radi one zadatke koje manje voli“, rekla je  Tanja Todorović psihotrepeut i master defektolog.

 

Rad defektologa zasniva se na što ranijem podsticanju razvoja manipulativnih, perceptivnih, kognitivnih, ekspresivnih i socijalnih veština kod deteta. Cilj defektološkog tretmana je podsticanje pravilnog razvoja deteta i sprečavanje eventualnih posledica oštećenja. Cilj rada defektologa, sa jedne strane je isticanje svih potencijala deteta, a sa druge strane minimiziranje ili otklanjanje razvojnih poteškoća. Sve aktivnosti se prilagođavaju svakom detetu ponaosob u zavisnosti od stepena sposobnosti, uzrasta, kao i do sada stečenog znanja i iskustva deteta. Uz rad sa detetom razvijeno je i pružanje podrške roditeljima kroz edukaciju i savetovanje.

 

                                                                                              Master Defektolog- oligofrenolog Milkica Marinkov

Kroz individualni rad defektologa optimalizujemo rast i razvoj dece u aspektima:

 

 • Fine i grube motorike,
 • Reedukacija psihomotorike,
 • Pažnje i koncentracije,
 • Verbalne i neverbalne, tako i kratkoročne i dugoročne memorije,
 • Vizuelnih sposobnosti,
 • Auditivnih sposobnosti,
 • Taktilnih sposobnosti,
 • Kognicije,
 • Komunikacije i govora,
 • Asocijativno misljenje,
 • Čitanje, pisanje, računanje,
 • Sticanja socijalnih vestina,
 • Postizanje emocionalne stabilnosti i kontrole.

 

                                                                                             Master logoped Jasmina Simić

Logoped je stručna osoba koja se bavi prevencijom, dijagnostikom, stimulacijom I tretmanom govorno- jezičkih poremećaja.  Njegov rad se bazira na podsticanju normalnog razvoja govora i jezika i sprečavanju nastajanja sekundarnih poremećaja. Tretmani su individualni i prilagođavaju se sposobnostima i specifičnostima svakog deteta ponaosob.

Logopedski tretmani obuhvataju:

 • vežbe pravilnog disanja,
 • vežbe oralne praksije,
 • korekcija izgovora određenih glasova (rad na artikulaciji),
 • razvoj fonemskog sluha (diskriminacije sličnih fonema auditivno),
 • bogaćenje rečnika,
 • razvoj sposobnosti  pravilne upotrebe gramatičkih kategorija (korekcija agramatizma),
 • razvoj reči, građenje rečenica i rečeničnih struktura,
 • razvoj i usmeravanje auditivne percepcije i pažnje,
 • razvoj sposobnosti čitanja i pisanja
 • razvoj kratkoročne i dugoročne verbalne memorije, razvoj asocijativnog mišljenja, podsticanje i razvoj kognitivnih funkcija.

TODOROVIĆ CENTAR pruža usluge psihoterapije, psihološke procene, logopedske i defektološke procene i tretmana, pedagoški rad, te konsultacije sa lekarom pedijatrom.

Više o Todorović centru moćete pronaći na sajtu www.psihoterapijazrenjanin.rs ili Facebook stranici i Instagram stranici