Uklanjanje zadržalih atmosferskih voda sa putnih površina (foto: arhiva VIK ZR)

ZRENJANIN- I pored višečasovnih obimnih padavina u našem gradu obe kanalizacione mreže funkcionišu u najboljem redu. Veće količine vode zadržavaju se na putnim i javnim površinama, a iste će po prestanku padavina sistem uvući u mrežu, a preostale biće uklonjene od strane ekipa preduzeća koje su na terenu i koje će neprekidno dežurati dokle god za to bude bilo potrebe.

Specijalizovano vozilo za odgušenje kanalizacione mreže – VOMA (foto: arhiva VIK ZR)

I pored višečasovnih obimnih padavina u našem gradu obe kanalizacione mreže funkcionišu u najboljem redu.

Grad Zrenjanin je jedan od retkih gradova koji ima separativnu kanalizacionu mrežu, odnosno odvojenu atmosfersku i fekalnu kanalizacionu mrežu, koje JKP „Vodovod i kanalizacija“ redovno i planski održava.

Atmosferska kanalizaciona mreža je koncipirana tako da može da primi veće količine atmosferskih voda, kako tokom samih padavina, tako i one koje se u slučaju obimnijih padavina poput današnjih zadrže na putnim i zelenim površinama, a koje sistem uvuče u mrežu dva do tri sata nakon prestanka padavina, odnosno nakon što se oslobode kolektori mreže. Postojanje atmosferske kanalizacione mreže i njena uloga naročito dolazi do izražaja u situacijama poput današnjih, jer odvlači najveći deo atmosferskih voda i na taj način omogućava nesmetan rad fekalne kanalizacione mreže i sprečava njena zagušenja i izlivanja fekalnih otpadnih voda.


Cevi atmosferske kanalizacione mreže – koncipirana da primi velike količine padavina (foto: arhiva VIK ZR)

JKP „Vodovod i kanalizacija“ Zrenjanin je reagovalo pravovremeno i odmah nakon započinjanja obimnih padavina organizovana su neprekidna dežurstva ekipa na svim ključnim crpnim stanicama kanalizacionog sistema grada koje su reagovale u slučaju manjih zagušenja na istima, a što je omogućilo nesmetano funkcionisanje obe kanalizacione mreže. Neprekidna dežurstva će se nastaviti dokle god to situacija na terenu bude zahtevala.

 

Nakon što dođe do prekida padavina ekipe JKP „Vodovoda i kanalizacije“ krenuće sa planskim uklanjanjem voda sa putnih, pešačkih i zelenih površina u gradu, kao i sa otklanjanjem eventualnih zagušenja i kvarova na obe kanalizacione mreže uz upotrebu specijalizovanog vozila za odgušenje kanalizacione mreže, mobilnih pumpi i po potrebi teške mehanizacije.

Sve pomenute aktivnosti će se sprovoditi u skladu sa planom prioriteta koji se primenjuje u ovakvim situacijama i u koordinaciji sa gradskim inspekcijama, jer naše preduzeće uslužno za Grad Zrenjanin vrši održavanje atmosferske kanalizacione mreže. Plan predviđa da se otklanjanje zagušenja i eventualnih kvarova vrši na ključnim crpnim stanicama koje vrše prikupljanje atmosferskih i fekalnih otpadnih voda kako bi celokupni kanalizacioni sistem grada nesmetano funkcionisao, zatim u i oko zdravstvenih i školskih ustanova kao i drugim ustanovama od prioritetnog značaja, zatim se voda uklanja sa ključnih saobraćajnica, a potom u ulicama i na mestima gde je došlo do najvećeg zadržavanja atmosferskih voda i gde su problemi u funkcionisanju kanalizacionih mreža najveći, a potom se reaguje i po prijavama građana i uklanja se preostala voda koja se zadrži u ulegnućima na putnim i zelenim površinama. Dakle, sve atmosferske vode će biti uklonjene prema predviđenom planu prioriteta i iz tog razloga aplujemo na građane da budu strpljivi, jer će ekipe JKP „Vodovod i knalizacija“ uložiti maksimalne napore da plan bude realizovan u najkraćem mogućem roku.

 

Ekipe će nakon prestanka padavina neprekidno biti na terenu u cilju sprečavanja mogućnosti ugrožavanja imovine i bezbednosti građana, kako bi omogućile nesmetano odvijanja saobraćaja i kretanje pešaka i dokle god se ne ukloni sva zadržana atmosferska voda sa javnih površina.