zgradavodovoda1_800_450JKP “ Vodovod i kanalizacija“ obaveštava korisnike da reklamacije na deo računa objedinjene naplate koji se odnosi na usluge koje pruža JKP „Vodovod i kanalizacija“, odnosno na utvrđeni obim pružene usluge, kao i na obračun i naplatu, mogu podneti pismenim putem preduzeću najkasnije do 20-tog u mesecu, svakog radnog dana od 7 do 15 časova na šalteru za prijem reklamacija i drugih zahteva korisnika u prizemlju upravne zgrade „Vodovoda i kanalizacije“ u Petefijevoj 3 u Zrenjaninu. Sve reklamacije podnete nakon tog datuma biće odbačene kao neblagovremene i neće se uzimati u razmatranje.

Od februara meseca ove godine celokupan rad sa korisnicima  naših usluga  poveren je Službi informisanja i poslovnih komunikacija, objedinjen je na jednom mestu i usklađen propisima i rokovima definisanim Zakonom o zaštiti potrošača i Odlukom o snabdevanju vodom za piće, prečišćavanju i odvođenju atmosferskih i otpadnih voda koju je donela Skupština grada Zrenjanina.Skupštinska Odluka predviđa u članu 41. da je rok za podnošenje reklamacije 10 dana od dana prijema računa, ali smo mi, u želji da svim korisnicima izađemo u susret, bez obzira na datum prijema računa, i damo im dovoljno vremena da odreaguju ukoliko misle da je to potrebno, definisali da poslednji rok bude datum dospeća računa na naplatu, odnosno pomenuti 20-ti u mesecu.

Za podnošenje reklamacije potrebna je izjava korisnika sa razlozima podnošenja reklamacije, koju mogu doneti ili popuniti na samom šalteru, i kopija računa na koji ulažu reklamaciju.

Korisnik će dobiti prilikom predaje reklamacije jedan primerak zahteva sa jedinstvenim brojem predmeta kao dokaz da je reklamacija ušla u proceduru rešavanja, a preduzeće će odgovoriti u skladu sa definisanim rokovima od 8, odnosno 15 dana od dana podnošenja reklamacije.

Želeći da izađemo u susret korisnicima, pre svega onima koji su zaposleni u prepodnevnim časovima i onima koji žive u naseljenim mestima, kao i starim i nemoćnim licima, obezbedili smo mogućnost da se reklamacije pošalju i poštom na adresu JKP „Vodovod i kanalizacija“ Zrenjanin, Petefijeva 3, Zrenjanin sa naznakom ZA SLUŽBU INFORMISANjA i putem mejla na info@vikzr.rs . U oba slučaja potrebno je uz izjavu priložiti i kopiju računa, odnosno poslati skeniran račun, i navesti ime i prezime, adresu, mesto i kontakt telefon. Na kućnu adresu korisnika stići će primerak zahteva kao dokaz da je reklamacija ušla u proceduru rešavanja.

Uz molbu korisnicima da poštuju predviđeni rok za podnošenje reklamacija, obaveštavamo ih i da sve druge zahteve (molbe, žalbe…) mogu podneti svakog radnog dana od 7 do 15 časova na pomenutom šalteru 1 ili putem pošte ili navedene mejl adrese.

Sve neophodne informacije korisnici mogu dobiti i putem besplatne korisničke info linije 0800/ 023-024 svakog radnog dana u periodu od 7 do 15 časova.