6_sednicaskupstine_3_800_535Zrenjanin- Šesta sednica Skupštine grada Zrenjanina počela je danas u 10 časova, pod predsedavanjem Olivera Mitrovića, i završena već nakon jednog i po časa.

Pred odbornicima, kojih je danas prisustvovalo sednici 64, se našao dnevni red koji je u sazivu imao 23 tačke, tokom sednice dopunjen je sa još četiri, a najviše vremena tokom zasedanja posvećeno je nastavku započete transformacije javnih gradskih preduzeća. Podsećamo, na osnovu odredbi novog Zakona o javnim preduzećima, koji je stupio na snagu marta ove godine i doneo nova rešenja oblasti rukovođenja i upravljanja, planiranja, izveštavanja i kontrole, jedinice lokalne samouprave dužne su da do 1. decembra usklade sve osnivačke akte dosadašnjih javnih preduzeća, a u skladu s odredbama Zakona o privrednim društvima i Zakona o budžetskom sistemu transformišu javna preduzeća koja su bila indirektni budžetski korisnici.

Nakon usvajanja dnevnog reda, odbornici su doneli odluku da dosadašnja javna preduzeća “Rezervati prirode Zrenjanina” i “Turistički centar grada Zrenjanina“ postanu javna ustanova “Rezervati prirode Zrenjanina”, odnosno Turistička organizacija grada Zrenjanina. Prethodno su donete odluke o pokretanju postupka likvidacije nad tim javnim preduzećima, a shodno novim odlukama, usvojena su kadrovska rešenja o imenovanju vršilaca dužnosti direktora. Za vršioca dužnosti direktora Javne ustanove “Rezervati prirode Zrenjanina” izabran je mr Dejan Jovanov, a za vršioca dužnosti direktora Turističke organizacije grada Zrenjanina Zoran Ljubotina.

6_sednicaskupstine_2_800_535Odgovarajući na pitanja odbornika opozicije, zamenik gradonačelnika Zrenjanina Saša Santovac rekao je da se od 1. decembra iz budžeta grada više ne mogu finansirati plate zaposlenih u javnim preduzećima. On je objasnio da se mora izvršiti transformacija tih preduzeća, kako bi mogla i dalje obavljati funkciju zbog koje su osnovana.
– U slučaju “Rezervata prirode”, oni ostvaruju određene prihode na tržištu, i to će nastaviti da čine kao javna ustanova. Smatrali smo da je postavljanje javnog pravobranioca za likvidacionog upravnika najbolje rešenje, jer s obzirom da je grad osnivač tog javnog preduzeća, u njegovom je vlasništvu i imovina kojom se upravlja i koju grad može dati na korišćenje – rekao je Santovac, dok je javni pravobranilac Goran Rakić dodao da, u slučaju javnih preduzeća, ne može biti sproveden stečaj, već samo likvidacija, te da svu odgovornost za javno preduzeće snosi njegov osnivač, u ovom slučaju Grad Zrenjanin.

Usvojen je predlog Odluke o izmeni Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme za organizacione oblike u sistemu grada Zrenjanina za 2015. godinu, kao i predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta na teritoriji grada Zrenjanina

Skupština je verifikovala predlog Zaključka Gradskog veća kojim se nalaže javnim preduzećima i drugim oblicima organizovanja čiji je osnivač grad Zrenjanin da 50% dobiti, odnosno viška prihoda nad rashodima po završnom računu za 2015. godinu uplate u budžet grada Zrenjanina.

Razmatrana su i određena kadrovska rešenja, te je došlo do smene na čelu Komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora Javnih preduzeća. Umesto Marka Šijana, razrešenog na lični zahtev, za predsednika te Komisije imenovan je Goran Tajdić. Na lični zahtev razrešen je i vršilac dužnosti direktora javnog komunalnog preduzeća “Zrenjaninska objedinjena naplata” Goran Starčević. Na mesto vršioca dužnosti direktora tog preduzeća imenovan je diplomirani ekonomista Laslo Fuks. Izabran je i vršilac dužnosti “Javnog preduzeća za urbanizam” Zrenjanin, diplomirani ekonomista Jovan Cvetić.

 

Izvor: Grad Zrenjanin