Vesti Zrenjanin- U Višem javnom tužilaštvu u Zrenjaninu formirana je Služba za informisanje i podršku svedocima i oštećenima (SIP). Služba je oformljena sa ciljem da u toku postupka oštećenima (žrtvama) i svedocima krivičnih dela omogući efikasno ostvarivanje prava na dobijanje informacija i prava na pristup uslugama podrške, radi olakšavanja njihovog učešća u postupku i veće efikasnosti postupka.

Pravo pristupa Službi imaju oštećeni i svedoci u toku postupka, i to lično odnosno dolaskom u prostorije Višeg javnog tužilaštva u Zrenjaninu koje se nalaze na drugom spratu zgrade Višeg suda u Zrenjaninu, pozivom na broj telefona 023/562-140 i 064/832-49-67 ili putem elektronske pošte: vjtuzilastvo.zr@gmail.com, svakog radnog rada od 7,30 do 15,30 časova.

Osnovni zadatak Službe je da pruži potrebne informacije oštećenima i svedocima u vezi sa njihovim učešćem u postupku, a prvenstveno u fazi istrage, izvrši procenu njihovih potreba i pruži im informaciju o načinu njihovog ostvarivanja, kao i da pruži podršku za njihovo učešće u postupku, bilo neposredno, bilo upućivanjem drugim nadležnim državnim organima, institucijama i organizacijama koje pružaju usluge podrške.

Služba oštećenima i svedocima pruža informacije o:
– pravima i obavezama, u skladu sa Zakonikom o krivičnom postupku,
– postupku za podnošenje krivične prijave,
– mogućnosti i načinu ostvarivanja kontakata sa dežurnim i/ili postupajućim zamenikom javnog tužioca,
– statusu predmeta, fazi u kojoj se postupak nalazi, narednoj fazi postupka, kao i pravima u slučaju odbačaja krivične prijave i odustanka od krivičnog gonjenja,
– načinu, vremenu i mestu ispitivanja,

pravu oštećenog da izvrši uvid u spise predmeta u skladu sa ZKP i Pravilnikom o upravi u javnim tužilaštvima,
– organizacijama i udruženjima koja pružaju specijalizovanu pomoć,
– dostupnim uslugama i vrsti podrške od strane drugih državnih organa, institucija i nevladinih organizacija,
– mogućnosti da se dobije zakonom predviđena zaštita (u skladu ZKP: osnovna zaštita svedoka, posebno osetljivi svedok i zaštićeni svedok i u skladu sa Zakonom o programu zaštite učesnika o krivičnom postupku),
– pravu da u toku postupka upotrebljavaju svoj jezik i pismo, kao i pravu na prevođenje,
– pravu na naknadu troškova učinjenih povodom postupka i pravu na imovinskopravni zahtev.