Rok za zamenu starih vozačkih dozvola za nove biometrijske je 10. jun 2017. godine. Ukoliko vas policija uhvati sa nevažećom dozvolom platićete najmanje 6.000 dinara za kaznu! Ukoliko vam je dozvola istekla pre više od šest meseci možete platiti kaznu i do 30.000 dinara, ali vam može biti i zabranjeno da upravljate motornim vozilom.

Ovde saznajte šta je sve potrebno za zamenu vozačke dozvole.

Vozačka dozvola kojoj je istekao rok važenja produžava se tako što se na zahtev vozača izdaje nova vozačka dozvola. Zahtev za izdavanje nove vozačke dozvole zbog isteka važenja prethodne podnosi se najranije 30 dana pre isteka važenja vozačke dozvole. Izuzetno, kada je to potrebno (zbog odlaska u inostranstvo ili drugih opravdanih razloga) zahtev se može podneti i pre navedenog roka ali ne ranije od godinu dana.

 

Uz zahtev treba priložiti:

  1. vozačku dozvolu izdatu na starom obrascu;
  2. uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje motornim vozilima i skupovima vozila one kategorije za koje se zahteva izdavanje vozačke dozvole koje nije starije od šest meseci (dokaz treba priložiti ako je ranija dozvola izdata na period kraći od 10 godina iz zdravstvenih razloga, odnosno ako zahtev podnosi lice koje je starije od 65 godina života);
  3. važeću ličnu kartu na uvid;
  4. dokaz o plaćenoj:
  5. naknadi troškova izdavanja vozačke dozvole (PDF verzija, Word verzija)
• naknada za troškove izrade vozačke dozvole
uplatilac: ime, prezime i adresa
svrha: izrada vozačke dozvole
primalac: NBS – Zavod za izradu novčanica i kovanog novca
iznos: 255,00
žiro račun: 980-333-07
poziv na broj: 091001 (poziv na broj za sve opštine u Srbiji)

 

• naknada za izdavanje vozačke dozvole
uplatilac: ime, prezime, adresa i mesto
svrha: troškovi izdavanja vozačke dozvole
primalac: MUP R Srbije
iznos: 621,00
žiro račun: Svaka policijska uprava ima poseban žiro račun
poziv na broj: sa pozivom na broj modela

 

Računi MUP-a područnih policijskih uprava sa pozivima na broj (PDF verzija, Word verzija)republičkoj administrativnoj taksi

• naknada za republičku administrativnu taksu
uplatilac: ime, prezime, adresa
svrha: R.A.T.
primalac: budžet R Srbije
iznos: tabela – Republička administrativna taksa (PDF верзија, Word верзија)
žiro račun: 840-742221843-57
model: 97
poziv na broj: šifra opštine prebivališta – vidi tabelu (Word, PDF)

 

Primer uplatnice za uplatu republičke administrativne takse

Primer uplatnice za uplatu republičke administrativne takse

 

Ako se traži izdavanje vozačke dozvole po hitnom postupku, uz zahtev treba priložiti dokaze koji upućuju na hitnost postupka (lečenje, bolest ili smrt člana porodice, neodložno službeno putovanje ili drugi opravdani razlozi).

 

Uz zahtev se može priložiti jedna fotografija veličine 50 x 50 mm u analognom obliku koja: verno i bez prikrivanja prikazuje lice podnosioca zahteva; nije retuširana ni izrađena na automatu za fotografisanje i nije starija od šest meseci.

 

Sva dokumenta i dokazi stavljaju se na uvid ili prilažu u originalu, osim dokaza koji su organu dostupni u elektronskom obliku.

Vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilima izdaje se na rok od 10 godina. Licima starijim od 65 godina dozvola se izdaje na rok važenja do najviše pet godina. Licima koja u vreme izdavanja vozačke dozvole imaju više od 55 godina, dozvola se izdaje sa rokom važenja do navršene 65. godine. Izuzetno, dozvola se može izdati i na kraće vreme, na osnovu nalaza i mišljenja u uverenju o zdravstvenoj sposobnosti za vozača.

Ako je zahtev uredan i potpun, službeno lice koje vodi postupak izdaće podnosiocu potvrdu koja se vraća prilikom preuzimanja nove vozačke dozvole.