Zrenjanin-  Javni konkurs za prijem civilnih lica za rad u Vojsci Srbije u Vojnu poštu 3160 Zrenjanin (Komanda za razvoj Banatske brigade) biće objavljen u Službenom glasniku republike Srbije, nekom od javnih glasila koje izlazi na celoj terotoriji Republike Srbije, u sledećem broju lista Odbrana kao i na web sajtu Ministarstva odbrane www.mod.gov.rs.

Javni konkurs će biti otvoren za sledeća radna mesta u mestu službovanja Zrenjanin sa sledećim uslovima.

1. Građevinski stolar KV, jedan izvršilac; – škola za KV radnike smer za građevinskog stolara ili stolara ili srednja škola 3. stepen, smer za građevinskog stolara ili stolara;

2. Građevinski bravar, KV, jedan izvršilac; – škola za KV radnike smer za građevinskog bravara ili bravara ili srednja škola 3. stepen, smer za građevinskog bravara ili bravara;

3. Elektromehaničar za vozila točkaše – vozač, VKV, jedan izvršilac; – škola za VKV radnike smer elektromehaničar za motorna vozila i vozačka dozvola C kategorije;

4. Kuvar – vođa smene, VKV, jedan izvršilac; – škola za VKV radnike, smer za kuvara;

5. Moler – farbar, KV, jedan izvršilac; – škola za KV radnike, smer za molera – farbara;

6. Zidar – fasader VKV, jedan izvršilac; – škola za VKV radnike, smer za zidara – fasadera;

7. Upravnik servisa termoenergetike, S1S, jedan izvršilac; – viša mašinska škola smer termoenergetski i stručna osposobljenost za rukovaoca parnih kotlova sa ATK VP;

8. Rukovalac parnih kotlova sa ATK VP, KV, dva izvršioca; – – škola za KV radnike smer mašinski i stručna osposobljenost za rukovaoca parnih kotlova sa ATK VP;

9. Vozač, VKV, jedan izvršilac; – škola za VKV radnike i vozačka dozvola C, D i E kategorije;

10. Kuvar, KV, jedan izvršilac; – škola za KV radnike smer za kuvara ili srednja škola 3. stepen smer za kuvara.

Javni konkurs će biti otvoren za sledeće radno mesta u mestu službovanja Orešac, Opština Vršac sa sledećim uslovima:

1. Operater komandnog pulta AS za neposredno gađanje OJ, SSS, jedan izvršilac; – završena srednja škola (4. stepen) elektrotehničke struke

USLOVI KONKURSA:

– Da su kandidati punoletni državljani RS.
– Da su zdravstveno sposobni za rad u MO i VS.
– Da im ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa.
– Da se protiv njih ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela zbog kojeg se goni po službenoj dužnosti, odnosno da kandidat nije krivično osuđivan na kaznu zatvora u trajanju od 6 meseci.
– Da imaju odgovarajuću stručni spremu za radno mesto za koje konkurišu.

PO OBJAVLjIVANjU OGLASA NAČINA KONKURISANjA JE SLEDEĆI:

Uz prijavu na konkurs, koja sadrži ime, srednje ime i prezime, jedinstveni matični broj građana, adresu stanovanja i kontakt telefon, kandidati treba da dostave:
– kraću biografiju;
– uverenje o državljanstvu (original ili fotokopiju overenu u sudu, opštini ili kod notara – ne stariji od šest meseci);
– dokaz o stečenom obrazovanju (original diploma – uverenje o završenom obrazovanju ili fotokopija overena u sudu ili opštini ili kod notara);
– overena fotokopija radne knjižice;
– fotokopija lične karte ili očitavanje elektronske lične karte.

Kandidati u prijavi moraju da navedu za koje formacijsko mesto konkurišu.
Prijave u kojima nije navedeno za koje formacijsko mesto kandidat konkuriše se neće razmatrati od strane Konkursne komisije.

Kandidati koji konkurišu na više radnih mesta u obavezu su da za svako mesto dostave molbu sa dokumentacijom.

Rok za podnošenje prijava za prijem u službu će biti 30 (trideset) dana i počinje da teče narednog dana od dana kada je javni konkurs oglašen u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Kandidati prijave sa dokumentacijom treba da dostave Vojnoj pošti 3160 Zrenjanin u zatvorenoj koverti, sa naznakom – za javni konkurs najbolje je to učiniti preporučenom pošiljkom.

Lice zaduženo za davanje obaveštenja: Oskar Koso, telefon 021/4835-723 i 066/8701-041.

Neblagovremene, nerazumljive i nepotpune prijave neće biti razmatrane. Konkursna dokumentacija ostaje u arhivi i neće se vraćati kandidatima.

Za kandidate koji ispunjavaju opšte i posebne uslove konkursa, biće organizovano psihološko testiranje.

Za kandidate koji ispunjavaju opšte i posebne uslove konkursa i uđu u uži izbor za prijem, uz njihovu pisanu saglasnost biće izvršena bezbednosna provera.

Sva lica koja budu primljena na službu podležu probnom radu u trajanju od šest meseci. Probni rad prati neposredno pretpostavljeni, koji posle okončanja probnog rada nadležnom rukovodiocu daje pisano mišljenje o tome da li je lice zadovoljilo na probnom radu. Licu koje ne zadovolji na probnom radu otkazuje se radni odnos bez prava na novčanu naknadu zbog otkaza.

Uprava za ljudske resurse Generalštaba Vojske Srbije izdala je obaveštenje vojnicima u rezervi, koji su odslužili vojni rok pod oružjem i mlađih od 30 godina života, iz evidencije Centra Ministarstva odbrane Zrenjanin, Vršac, Kikinda i Novi Sad, o popuni radnih mesta profesionalnih vojnika na određeno vreme u Vojnoj pošti 3160 Zrenjanin i to:

  • u rodu pešadija
  • u rodu artiljerija
  • u rodu oklopnih jedinica
  • u saobraćajnoj službi (vozač najmanje C kategorije)
  • u tehničkoj službi

Zainteresovani kandidati javljaju se u kasarnu “NH Svetozar Marković Toza“ u Zrenjaninu, ulica Stevice Jovanovića broj 19, svakog radnog dana u vremenu od 08.00 časova do 14.00 časova do popune radnih mesta.

Selekcija kandidata iz građanstva za popunu radnih mesta profesionalnih vojnika realizuje se u tri dela. U prvom delu, u trajanju od jednog dana, kandidati podležu opštem lekarskom pregledu i proveri fizičke sposobnosti. Radi provere fizičke sposobnosti kandidati su u obavezi da sa sobom ponesu sportsku opremu: patike, trenerka-šorc, majica (sopstveni izbor). U drugom delu, u trajanju od jednog dana, kandidati podležu psihološkoj proceni. U trećem delu, u trajanju od jednog dana kandidati podležu medicinsko-zdravstvenoj proceni.

Izborni postupak će se sprovesti samo među kandidatima koji ispunjavaju uslove za prijem na radno mesto za koje su se prijavili.

Postupak izbora kandidata sprovodi se po principu eliminacije, tako da neispunjavanje kriterijuma na prethodnoj proveri-proceni isključuje upućivanje na dalje provere-procene.

Više informacija o načinu podnošenja prijave i potrebnih dokumenata možete videti na sajtu Ministarstva odbrane www.mod.gov.rs i sajtu Vojske Srbije www.vs.rs i dobiti na brojeve telefona: 0214835-723 i 066/8701-041 (major Koso Oskar).