Zrenjanin- Pilot centar za žrtve seksualnog nasilja pri opštoj bolnici „Đorđe Joanović“ u Zrenjaninu osnovan je 2016. godine u okviru projekta Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo pod nazivom „ZAUSTAVI – ZAŠTITI – POMOZI – Snažniji institucionalni odgovor na rodno zasnovano nasilje u AP Vojvodini“.

Usluge Centra su besplatne i dostupne su 24 časa 7 dana u nedelji. Centar obezbeđuje poverljivost ličnih podataka, a sve usluge  se pružaju uz saglasnost žene ili devojke i potrebe žena i devojaka su u fokusu.

Broj telefona na koji se svaka devojka i žena u situaciji nasilja može obratiti je telefon SOS Vojvodina: 0800 101010 i pozivi su besplatni. Posle poziva na ovaj broj, može se dobiti kontakt telefon savetnice iz nadležnog Centra i dalje se žena ili devojka može obratiti izabranom Centru za pomoć i podršku koja joj je potrebna.

Na konferenciji povodom prve godišnjice postojanja Centra koja je održana, u četvrtak 23. novembra, u zrenjaninskoj bolnici prezentovan je rad centra, kao i nove usluge za žrtve seksualnog nasilja uoči obeležavanja međunarodnog Dana zaštite žena od nasilja i početka globalne kampanje „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“.

Iskustva Centra predstavile su dr Ivana Tešić, direktor Opšte bolnice „Đorđe Joanović” Zrenjanin, dr Milica Poučki, rukovodilac Radne grupe za implementaciju modela Centra za žrtve sekualnog nasilja u OB Zrenjanin, Biljana Delić, Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo (nosilac projekta), načelnica i koordinatorka projekta u okviru kojeg je uspostavljen Centar za žrtve sekualnog nasilja, Danica Todorov, ekspertkinja angažovana u projektu kao koordinatorka stručnog tima za kreiranje i implementaciju modela Centara za žrtve sekualnog nasilja u Vojvodini, Radoslava Aralica, lokalna koordinatorka u Zrenjaninu i predstavnica civilnog sektora zaduženog za pružanje usluge psiho-socijalne i pravne podrške i za podršku koordinaciji rada sa žrtvama seksualnog nasilja.

Osoba se može obratiti za psiho-socijalnu podršku istog dana kada je doživela seksualno nasilje, posle par dana, kao i nakon dužeg vremena ukoliko primećuje značajne smetnje, promene u svom ponašanju, intenzivna, preplavljujuća osećanja sa kojima se teško nosi i koja je remete u obavljanju uobičajenih aktivnosti.
Psiho-socijalna podrška pružena neposredno nakon preživljenog seksualnog nasilja doprinosi efikasnijem prevladavanju traumatskog iskustva i prevenira razvoj ozbiljnijih simptoma i dugotrajnijih teškoća u svakodnevnom funkcionisanju.

U Centru su stvoreni uslovi za bolje postupanje sa žrtvama seksualnog nasilja i smanjenje njihove sekundarne viktimizacije. Od opremanja Centra u Zrenjaninu u oktobru 2017. godine unapređeni su uslovi za rad ne samo zdravstvenih nego i drugih službi čime je omogućeno bolje postupanje sa žrtvama seksualnog nasilja i smanjenje njihove sekundarne viktimizacije.

Koordinatorka Radne grupe Centra za žrtve Seksualnog nasilja u Zrenjaninu dr Milica Poučki istakla da zrenjaninska bolnica ima veoma dobru saradnju sa Policijskom upravom, Socijalnim radom, Tužilaštvom i naglasila da je od početka rada Centra u Zrenjaninu prijavljeno 12 slučaja seksualnog nasilja nad ženama.

Kada se žena ili devojka javi u Centar, biće primljena od strane dežurne medicinske sestre i lekara. Usluge će se pružati u adekvatnom i za te namene određenom prostoru u zdravstvenoj ustanovi, kako bi se obezbedila privatnost. Ukoliko je potrebno, ženi će biti ukazana neophodna medicinska pomoć i saniranje povreda. Od samog obraćanja Centru, obezbeđuje se i prisustvo i podrška savetnice za psiho-socijalnu podršku, koja je edukovana za obaveštavanje žene ili devojke o njenim pravima, za ukazivanje neophodne psihološke pomoći, odnosno za osnaživanje žene posle preživljene traume seksualnog nasilja. Psiho-socijalna i pravna podrška za ženu ili devojku se pružaju po dogovoru, kroz više susreta, u skladu sa potrebama. Ukoliko postoji zainteresovanost, usluge psiho-socijalne i pravne podrške u vezi sa posledicama seksualnog nasilja se mogu pružati, kako za ženu ili devojku, tako i za članove njene porodice. Druge važne usluge koje Centar pruža su priprema za zdravstveni pregled i podrška tokom prikupljanja materijalnih dokaza u slučaju pokretanja krivičnog postupka- objasnila je dr Milica Poučki.

Svrha Centara je umanjivanje traume izazvane seksualnim nasiljem kroz osnaživanje žena i devojaka i pružanje neposredne podrške u prevazilaženju posledica traumatizovanja i unapređeno dokumentovanje i prikupljanje materijalnih tragova posledica seksualnog nasilja, koje su neophodne ukoliko žrtva ili nadležno službeno lice pokrenu sudski postupak.

Usluge Centra se pružaju ženama i devojkama koje su bile izložene seksualnom nasilju sa navršenih 15 godina i više, bez obzira na nacionalnu pripadnost, seksualnu orijentaciju, invaliditet, poreklo, bračno stanje i drugo lično svojstvo, koje su neposredno pre obraćanja ili trenutno izložene seksualnom nasilju, koje su u ranijem periodu života preživele seksualno nasilje ili se nalaze se u procesu izlaska iz situacije nasilja, članovima porodice žene, devojke, kao i deteta koje je preživelo seksualno nasilje.

Centar takođe obezbeđuje uključivanje nadležnih službi iz drugih sektora koje rade na rešavanju svakog pojedinačnog slučaja. To su: policija, javno tužilaštvo i, u pojedinim slučajevima, centar za socijalni rad (ako je lice maloletno, pod starateljstvom ili ako su potrebne određene usluge centra za socijalni rad). Kroz saradnju sa drugim sektorima Centar omogućava da se ženi ili devojci takođe obezbedi pomoć i podrška u slučaju potrebe hitnog zbrinjavanja (na primer kroz smeštaj u ustanovu socijalne zaštite) i obezbeđivanja njene fizičke bezbednosti.

-Cilj je svih nas koji smo uključeni u projekat jeste da se obezbede unapređene i nove usluge za žrtve seksualnog nasilja. Bolnica je osnovala Centar koji se nalazi u zgradi nove bolnice, obezbeđene su dve prostorije. Jedna predstavlja ginekološku ordinaciju za medicinski pregled žrtve, a druga je namenjena pružanju usluga drugih zdravstvenih radnika, odnosno razgovoru žrtve sa savetnicom za psihosocijalnu podršku, sa policijom, i voditeljem slučaja Centra za socijalni rad- rekla je  dr Ivana Tešić, VD direktor Opšte bolnice „Đorđe Joanović“.

 

Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo u periodu od 2016. do 2019. godine realizuje projekat „ZAUSTAVI – ZAŠTITI – POMOZI – Snažniji institucionalni odgovor na rodno zasnovano nasilje u AP Vojvodini“. Projekat se realizuje u partnerstvu sa Udruženjem građanki i građana Centrom za podršku ženama iz Kikinde. Podržan je sredstvima Povereničkog fonda Ujedinjenih nacija za podršku akcijama eliminisanja nasilja prema ženama (eng. UN Trust to End Violence Against Women).
Navedenim projektom se realizuje deo mera iz Odluke o programu za zaštitu žena od nasilja u porodici i u partnerskim odnosima u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za period od 2015. do 2020. godine („Sl. list AP Vojvodine“, br. 54/2014), koji je donela Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine 23.12.2014. godine.

Dosadašnji glavni rezultati projekta su:
– Medicinski fakultet je obučio 688 zaposlenih u zdravstvenim ustanovama za postupanje sa žrtvama rodno zasnovanog nasilja, a u toku je i obuka još nekoliko grupa sa preko 300 polaznika. Cilj je da obuku prođe 1500 zaposlenih u zdravstvenim ustanovama
– Obučeno je 968 stručnjaka iz 5 sektora (policija, pravosuđe, socijalna zaštita, zdravstvo I civilni sektor) za primenu novog Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, koji je stupio na snagu 1.6.2017.
– Sprovedene su aktivnosti informisanja i podizanja svesti šire i stručne javnosti o problemu rodno- zasnovanog nasilja
– Stvoreni su uslovi za pružanje unapređenih i novih usluga za žene i devojke koje su bile izložene sekusalnom nasilju. Usluge pružaju zaposleni u sedam zdravstvenih ustanova u APV zajedno sa stručnjakinjama iz oblasti psihologije i prava angažovanim u Centru za podršku ženama.

U okviru projekta osnovano je sedam Centara za žrtve seksualnog nasilja u sedam zdravstvenih ustanova.

POGLEDAJTE  SPISAK CENTRA ZA ŽRTVE SEKSUALNOG NASILjA U SVAKOM OKRUGU APV SA ADRESAMA:

  • Opšta bolnica „Đorđe Joanović“ ul.Dr Vase Savića br.5 Zrenjanin
  • Klinika za ginekologiju i akušerstvo, KCV ul.Branimira Ćosića br.37 Novi Sad
  • Opšta bolnica,Đure Jakšića 110 Kikinda
  • Opšta bolnica „Dr Radivoj Simonović“, Vojvođanska 75 Sombor
  • Opšta bolnica, Izvorska 3 Subotica
  • Opšta bolnica, Stari šor 65 Sremska Mitrovica
  • Opšta bolnica, Abraševićeva bb Vršac

Psiho-socijalnu podršku realizuju savetnice kroz individualizovan i podržavajući pristup svakoj devojci ili ženi koja je bila izložena seksualnom nasilju u odnosu na okolnosti i njene potrebe. Psiho-socijalna podrška podrazumeva:
• upoznavanje i uspostavljanje odnosa poverenja žrtve sa savetnicom
• informisanje o procedurama, obavezama i ulogama institucija, njenim pravima
• podrška tokom medicinskih pregleda
• pomoć u razumevanju i prihvatanju svojih telesnih i emotivnih reakcija vezanih za traumatsko iskustvo
• podrška u uspostavljanju psihološke ravnoteže
• razvijanje strategija kako da žrtva uspostavi adaptivni nivo funkcionisanja nakon traumatskog iskustva
• osnaživanje devojke/žene, fokusiranje na njene snage, definisanje mreže podrške u njenom okruženju
• praktične smernice kako da se zaštiti, povećati svoju bezbednost
• pomoć u prepoznavanju drugih oblika nasilja kojima je bila izložena.

 

Vrednost opreme kupljene sredstvima projekta za Opštu bolnicu „Đorđe Joanović“ u Zrenjaninu do sada je 624.266,00 dinara, a od toga:
– Medicinska oprema 579.527,00 dinara
– IT oprema (računar i 2 fotoaparata) 44.739,00 dinara.

U narednom periodu će biti kupljen nameštaj, štampač i paketi za uzorkovanje tragova nasilja u vrednosti oko 200.000,00 dinara.