Zrenjanin- Julski račun za usluge JKP „Vodovod i kanalizacija“ sa novom cenom za otpadne vode. Prva korekcija cene za otpadne vode još od 2014. godine. U iznos naknade za kanalizaciju pored usluge prikupljanja i odvođenja otpadnih voda, uračunati su i troškovi održavanja kanalizacione mreže i pratećih objekata sistema.

Na računima za jul mesec korisnici su za uslugu odvođenja otpodnih voda, odnosno za naknadu za kanalizaciju, zaduženi na osnovu novog cenovnika za otpadne vode koji se primenjuje od 01.07.2018. godine.
Gradsko veće grada Zrenjanina je 26.06.2018. godine prihvatilo predlog preduzeća za korekciju cena otpadne vode. Građani će ubuduće uslugu odvođenja otpadnih voda po m3 umesto 23,48 dinara plaćati 33,03 dinara, za privredu će cena umesto 52,84 iznositi 67,59 dinara, a za ustanove umesto 44,62 iznositi 57,08 dinara bez PDV-a.

-Napominjemo da su u navedenu cenu naknade za kanalizaciju pored usluge prikupljanja i odvođenja otpadnih voda, uračunati i troškovi održavanja kanalizacione mreže i pratećih objekata sistema.
Ovo je prva korekcija cena otpadne vode od 2014. godine, kada je cena uvećana u odnosu na prethodnu za 5,5 posto (oko jedan dinar), a pre te promene cena otpade vode nije menjana dugi niz godina- rekao je Siniša Gajin, dipl.inž. rukovodilac Službe informisanja i poslovnih komunikacija JKP „Vodovod i kanalizacija“ Zrenjanin.

Grad Zrenjanin je jedan od retkih gradova u Srbiji koji je u potpunosti pokriven kanalizacionom mrežom, a intenzivno se poslednjih godina vrši i izgradnja kanalizacione mreže i u nekoliko naseljenih mesta. Celokupna kanalizaciona mreža poverena je na održavanje JKP „Vodovod i kanalizacija“ Zrenjanin.
Preduzeće održava oko 400 kilometara kanalizacione mreže u gradu i naseljenim mestima, a cena materijala i opreme potrebnih za održavanje postojeće kanalizacione mreže, kao i goriva za rad potrebne mehanizacije i specijalizovanih vozila je znatno viša od one iz perioda poslednje korekcije cena otpadnih voda.
Naše preduzeće održava, menja oštećene i polomljene, revizione šahtove i slivničke rešetke javne kanalizacije koji se nalaze na saobraćajnoj površini.
JKP „Vodovod i kanalizacija“ danas raspolaže sa više od 80 crpnih stanica, od kojih se više od 40 nalazi na teritoriji samog grada. U proteklom vremenskom periodu, naše preduzeće je uložilo značajna materijalna sredstva u izgradnju savremenih automatizovanih crpnih stanica, ali i u opremanje, modernizaciju i remont postojećih crpnih stanica, od kojih su pojedine sa opremom starom i 40 godina, čime je u velikoj meri poboljšan sistem prikupljanja otpadnih voda, a rešeni su i mnogobrojni problemi sa izlivanjem istih. Pomenute aktivnosti odvijaju se neprekidno, a nastaviće se i većim intenzitetom u narednom periodu. Crpne stanice rade na električnu energiju, a opremanje i automatizacija istih značajno je povećala troškove za električnu energiju čija je cena više puta povećavana u proteklom vremenskom periodu.

Grad Zrenjanin trenutno nema postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda. Problem otpadnih voda u budućnosti će biti rešen primenom modela javno privatnog partnerstva i izgradnjom centralnog prečistača otpadnih voda grada Zrenjanina. Do tada se sve neprečišćene otpadne vode ispuštaju u Aleksandrovački kanal, a potom u kanal Begej, što za posledicu ima i plaćanje naknade VPD „Vode Vojvodine“ za korišćenje vodoprivrednih objekata za odvođenje otpadnih voda. Obračunom od strane VDP „Vode Vojvodine“ godišnji iznos te naknade je oko 35 miliona dinara.
Povećanje cena, pored navedenih faktora, obuhvata i faktor rasta cena na malo za period od poslednje korekcije cena do danas.
Korekcija cena omogućiće preduzeću ne samo redovno održavanje i sanaciju kvarova na postojećoj kanalizacionoj mreži, zamenu šahtovske infrastrukture, i plaćanje naknade za „Vode Vojvodine“, već i nastavak intenzivnog osavremenjavanja postojećih crpnih stanica što će rezultirati ispunjavanju svih uslova za nesmetano prikupljanje i odvođenje otpadnih voda sa teritorije grada i naseljenih mesta.