NSZ DAJE BESPOVRATNA SREDSTVA POSLODAVCIMA I NEZAPOSLENIM LICIMA

Zrenjanin- Nacionalna služba za zapošljavanje objavila je Javni poziv za dodelu subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih novootvorenim radnim mestima.

Kategorije teže zapošljivih na koje se ova subvencija odnosi su:

-mladi do 30 godina starosti – bez kvalifikacija/sa niskim kvalifikacijama, mladi u domskom smeštaju, hraniteljskim porodicama i starateljskim porodicama
-stariji od 50 godina koji imaju status viška zaposlenih
-Romi
-osobe sa invaliditetom
-radno sposobni korisnici novčane socijalne pomoći
-dugoročno nezaposleni
-žrtve porodičnog nasilja

Visina subvencije iznosi:

-150.000,00 dinara po licu, odnosno 180.000,00 dinara za osobe sa invaliditetom, radno sposobne korisnike novčane socijalne pomoći, mlade u domskom smeštaju, hraniteljskim porodicama i starateljskim porodicama i žrtve porodičnog nasilja, u prvoj i drugoj grupi JLS
-200.000,00 dinara po licu, odnosno 240.000,00 dinara za osobe sa invaliditetom, radno sposobne korisnike novčane socijalne pomoći, mlade u domskom smeštaju, hraniteljskim porodicama i starateljskim porodicama i žrtve porodičnog nasilja, u trećoj grupi JLS;
-250.000,00 dinara po licu, odnosno 300.000,00 dinara za osobe sa invaliditetom, radno sposobne korisnike novčane socijalne pomoći, 2 mlade u domskom smeštaju, hraniteljskim porodicama i starateljskim porodicama i žrtve porodičnog nasilja, u četvrtoj grupi JLS i devastiranim područjima.

Javni poziv je otvoren do utroška raspoloživih sredstava, a najkasnije do 29.11.2019. godine.

JAVNI POZIV NEZAPOSLENIMA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLjAVANjE U 2019. GODINI

Subvencija je namenjena nezaposlenima koji se vode na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje i imaju završenu obuku za razvoj preduzetništva. Subvencija se dodeljuje u jednokratnom iznosu od 200.000,00 dinara, odnosno 220.000,00 dinara u slučaju samozapošljavanja viškova zaposlenih ili 240.000,00 dinara za nezaposlene osobe sa invaliditetom, radi osnivanja radnje, zadruge ili drugog oblika preduzetništva, kao i osnivanja privrednog društva, ukoliko osnivač zasniva u njemu radni odnos.

Javni poziv je otvoren do 22.04.2019. godine.

JAVNI POZIV ZA REALIZACIJU PROGRAMA STICANjA PRAKTIČNIH ZNANjA U 2019. GODINI

U program se mogu uključiti nezaposlena lica iz sledećih kategorija:

lica bez završene srednje škole, uključujući i lica koja su završila funkcionalno osnovno obrazovanje odraslih
lica iz kategorije viškova zaposlenih i lica koja se nalaze na evidenciji nezaposlenih Nacionalne službe za zapošljavanje duže od 18 meseci – sa najmanje srednjim obrazovanjem, bez obzira na vrstu stečenog obrazovanja i radno iskustvo, a koja nemaju adekvatna i primenljiva znanja, veštine i kompetencije za obavljanje specifičnih poslova.

Program podrazumeva proces učenja u trajanju od 3 meseca i realizuje se kroz:

zasnivanje radnog odnosa na određeno vreme -poslodavac ostvaruje pravo na naknadu troškova zarade za uključeno lice u trajanju od 3 meseca i ima obavezu da zadrži lice u radnom odnosu još 3 meseca nakon završetka programa
zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vreme – poslodavac ostvaruje pravo na naknadu troškova zarade za uključeno lice u trajanju od 3 meseca i ima pravo na naknadu troškova zarade za još 3 meseca, odnosno u ukupnom trajanju od 6 meseci; poslodavac ima obavezu da zadrži lice u radnom odnosu još najmanje 6 meseci nakon isteka perioda finansiranja

Poslodavcu koji je zasnovao radni odnos sa nezaposlenim Nacionalna služba refundira na mesečnom nivou neto zaradu lica u iznosu od 28.000,00 dinara i pripadajući porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje, u trajanju od 3 ili 6 meseci (u zavisnosti od vrste radnog odnosa).

Javni poziv je otvoren do 29.11.2019. godine.

JAVNI POZIV ZA REALIZACIJU PROGRAMA STRUČNE PRAKSE

Program stručne prakse podrazumeva stručno osposobljavanje nezaposlenog za samostalan rad u struci za koju je stečeno odgovarajuće obrazovanje – kvalifikacija, radi obavljanja pripravničkog staža, odnosno sticanja uslova za polaganje stručnog ispita.

Program se realizuje bez zasnivanja radnog odnosa.

U program stručne prakse se uključuju nezaposlena lica koja se prvi put stručno osposobljavaju za zanimanje za koje su stekla određenu vrstu i nivo obrazovanja ili koja su se stručno osposobljavala kraće od vremena potrebnog za polaganje pripravničkog ili stručnog ispita, za preostali period potreban za sticanje uslova za polaganje pripravničkog ili stručnog ispita.

Tokom trajanja programa stručne prakse Nacionalna služba za zapošljavanje angažovanim licima na ime novčane pomoći i troškova prevoza isplaćuje sredstva u ukupnom mesečnom iznosu od: – 16.000,00 dinara za lica sa srednjim obrazovanjem, – 18.000,00 dinara za lica sa višim ili visokim trogodišnjim obrazovanjem, – 20.000,00 dinara za lica sa najmanje četvorogodišnjim visokim obrazovanjem i vrši obračun i uplatu doprinosa za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti.

Javni poziv je otvoren do 29.11.2019. godine.

JAVNI POZIV ZA REALIZACIJU PROGRAMA PRIPRAVNIKA ZA MLADE SA VISOKIM OBRAZOVANjEM

Program pripravnika podrazumeva stručno osposobljavanje nezaposlenog za samostalan rad u zanimanju za koje je stečeno najmanje visoko četvorogodišnje obrazovanje radi obavljanja pripravničkog staža, odnosno sticanja uslova za polaganje stručnog ispita.

Program se realizuje kod poslodavca koji pripada privatnom sektoru a Nacionalna služba učestvuje u finansiranju programa najduže do 12 meseci.

Poslodavac ima obavezu da zadrži lice u radnom odnosu najmanje 6 meseci nakon isteka perioda finansiranja.

Poslodavcu tokom realizacije programa pripravnika Nacionalna služba refundira na mesečnom nivou neto zaradu lica u iznosu od 30.000,00 dinara (za pun fond radnih časova) i pripadajući porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje, u trajanju do 12 meseci.

U program se mogu uključiti nezaposlene osobe sa invaliditetom i Romi do 35 godina starosti, bez obzira na prosečnu ocenu i dužinu traženja posla na evidenciji nezaposlenih.

Javni poziv je otvoren do 29.11.2019. godine.

JAVNI KONKURS ZA REFUNDACIJU TROŠKOVA PODRŠKE OSOBAMA SA INVALIDITETOM KOJE SE ZAPOŠLjAVAJU POD POSEBNIM USLOVIMA

Poslodavac koji zaposli osobu sa invaliditetom koja se zapošljava pod posebnim uslovima može da ostvari pravo na:

Refundacija troškova zarade licu angažovanom na pružanju podrške na radnom mestu – radna asistencija

Poslodavac može ostvariti pravo na refundaciju troškova zarade za lice koje je angažovano na pružanju stručne podrške novozaposlenoj osobi sa invaliditetom, samo za vreme dok pruža stručnu pomoć, a najduže 12 meseci. Poslodavcu se za angažovano lice refundiraju troškovi isplaćene zarade, bez poreza i doprinosa, za pun fond radnih sati u visini do 50.000 dinara mesečno i troškovi pripadajućih poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje.

Refundacija primerenih troškova prilagođavanja radnog mesta

Poslodavac koji zaposli osobu sa invaliditetom kojoj je potrebno prilagođavanje radnog mesta može ostvariti pravo na refundaciju primerenih troškova prilagođavanja radnog mesta u jednokratnom iznosu.

Refundacija primerenih troškova prilagođavanja radnog mesta može se odobriti poslodavcu u jednokratnom iznosu do 400.000,00 dinara po osobi sa invaliditetom.

Javni poziv traje do utroška sredstava a najkasnije do 31.12.2019. godine.

JAVNI POZIV ZA REALIZACIJU PROGRAMA PRIPRAVNIKA ZA NEZAPOSLENE SA SREDNjIM OBRAZOVANjEM

Program pripravnika podrazumeva stručno osposobljavanje nezaposlenog za samostalan rad u struci za koju je stečeno odgovarajuće obrazovanje.

Program se sprovodi kod poslodavaca koji pripadaju privatnom sektoru, u trajanju do 6 meseci, a realizuje se kroz:

zasnivanje radnog odnosa na određeno vreme – poslodavac ostvaruje pravo na naknadu troškova zarade za uključeno lice u trajanju od 6 meseci i ima obavezu da zadrži lice u radnom odnosu još 3 meseca nakon završetka programa;
zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vreme – poslodavac ostvaruje pravo na naknadu troškova zarade za uključeno lice u trajanju od 6 meseci i ima pravo na naknadu troškova zarade za još 6 meseci, odnosno ukupno 12 meseci; poslodavac ima obavezu da zadrži lice u radnom odnosu još najmanje 6 meseci nakon isteka finansiranja.

Poslodavcu tokom realizacije programa pripravnika Nacionalna služba refundira na mesečnom nivou neto zaradu lica u iznosu od 28.000,00 dinara (za pun fond radnih časova) i pripadajući porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje, u trajanju do 6 ili 12 meseci (u zavisnosti od vrste radnog odnosa).

Javni poziv je otvoren do utroška sredstava, a najkasnije do 29.11.2019.

godine.

JAVNI KONKURS ZA ORGANIZOVANjE SPROVOĐENjA JAVNIH RADOVA NA KOJIMA SE ANGAŽUJU NEZAPOSLENE OSOBE SA INVALIDITETOM

Javni rad sprovodi poslodavac – izvođač javnog rada, koga određuje Nacionalna služba za zapošljavanje na osnovu javnog konkursa.

Maksimalna dužina trajanja javnog rada je četiri meseca, u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima.

Javni radovi se mogu sprovoditi u oblastima: socijalne zaštite i humanitarnog rada, kulturne delatnosti, održavanja i obnavljanja javne infrastrukture, održavanja i zaštite životne sredine i prirode.

Sredstva namenjena za organizovanje sprovođenja javnih radova koriste se za:

isplatu naknade za obavljen posao licima angažovanim na javnim radovima u visini do 22.000,00 dinara po licu, na mesečnom nivou koja se uvećava za pripadajući porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje
naknadu troškova sprovođenja javnih radova poslodavcu, u svim oblastima, jednokratno, u visini od: – 1.000,00 dinara po licu za javne radove koji traju mesec dana, – 1.500,00 dinara po licu za javne radove koji traju dva meseca, – 2.000,00 dinara po licu za javne radove koji traju tri i četiri meseca
naknadu troškova obuke: u zavisnosti od vrste i složenosti poslova koje obuhvata javni rad, u toku prvog meseca sprovođenja javnih radova može se organizovati obuka, po internom programu poslodavca ili programu obrazovne ustanove, odnosno za lica angažovana kod poslodavca

Rok za podnošenje prijava na konkurs je 29.03.2019. godine.

JAVNI POZIV ZA REALIZACIJU PROGRAMA PRIPRAVNIKA ZA NEZAPOSLENE SA SREDNjIM OBRAZOVANjEM

Program pripravnika podrazumeva stručno osposobljavanje nezaposlenog za samostalan rad u struci za koju je stečeno odgovarajuće obrazovanje radi obavljanja pripravničkog staža, odnosno sticanja uslova za polaganje stručnog ispita.

Program se sprovodi kod poslodavaca koji pripadaju privatnom sektoru, u trajanju do 6 meseci, a realizuje se kroz:

zasnivanje radnog odnosa na određeno vreme – poslodavac ostvaruje pravo na naknadu troškova zarade za uključeno lice u trajanju od 6 meseci i ima obavezu da zadrži lice u radnom odnosu još 3 meseca nakon završetka programa
zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vreme – poslodavac ostvaruje pravo na naknadu troškova zarade za uključeno lice u trajanju od 6 meseci i ima pravo na naknadu troškova zarade za još 6 meseci, odnosno ukupno 12 meseci

Poslodavcu tokom realizacije programa pripravnika Nacionalna služba refundira na mesečnom nivou neto zaradu lica u iznosu od 28.000,00 dinara (za pun fond radnih časova) i pripadajući porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje, u trajanju do 6 ili 12 meseci (u zavisnosti od vrste radnog odnosa).

Rok za podnošenje prijava na konkurs je do utroška sredstava a najkasnije do 29.11.2019. godine.

JAVNI KONKURS ZA SUBVENCIJU ZARADE ZA OSOBE SA INVALIDITETOM BEZ RADNOG ISKUSTVA

Poslodavac koji na neodređeno vreme zaposli osobu sa invaliditetom bez radnog iskustva, ima pravo na subvenciju zarade za tu osobu, u trajanju od 12 meseci od dana zasnivanja radnog odnosa.

Subvencija zarade se odobrava na osnovu podnetog zahteva poslodavca, u visini do 75% ukupnih troškova zarade sa pripadajućim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, ali ne više od iznosa minimalne zarade utvrđene u skladu sa propisima o radu.

Subvencija zarade odobrava se poslodavcu pod uslovom:

da zapošljava osobu sa invaliditetom prijavljenu na evidenciju nezaposlenih Nacionalne službe za zapošljavanje koja nema radnog iskustva na poslovima na kojima se zapošljava
da je zahtev za subvenciju zarade podnet u roku od 30 dana od dana zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vreme sa osobom sa invaliditetom
da zapošljavanje uz subvenciju ima za posledicu neto povećanje broja zaposlenih osoba sa invaliditetom u momentu podnošenja zahteva u odnosu na broj zaposlenih osoba sa invaliditetom u mesecu koji prethodi mesecu zapošljavanja osobe sa invaliditetom uz subvenciju
da nije smanjio broj zaposlenih osoba sa invaliditetom u momentu podnošenja zahteva u odnosu na mesec koji prethodi mesecu zapošljavanja osobe sa invaliditetom uz subvenciju, osim u slučaju prirodnog odliva i drugih opravdanih razloga u skladu sa zakonom
da obavlja delatnost minimum 3 meseca pre podnošenja zahteva za subvenciju zarade
da u radnom odnosu ima najmanje jedno zaposleno lice u poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kome je podnet zahtev
da izmiruje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje zaposlenih, u zakonskim rokovima, za poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kome je podnet zahtev
da ne zapošljava osobe sa invaliditetom koje su u periodu od 3 meseca pre podnošenja zahteva za dodelu subvencije bile u radnom odnosu kod tog poslodavca, odnosno kod poslodavca koji je osnivač ili povezano lice sa poslodavcem podnosiocem zahteva.

Rok za podnošenje prijava na konkurs je do utroška sredstva a najkasnije do 31.12.2019. godine.

JAVNI POZIV POSLODAVCIMA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA ZAPOŠLjAVANjE NEZAPOSLENIH LICA IZ KATEGORIJE TEŽE ZAPOŠLjIVIH NA NOVOOTVORENIM RADNIM MESTIMA

Subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima odobrava se poslodavcima koji pripadaju privatnom sektoru, u jednokratnom iznosu, radi zapošljavanja nezaposlenih koji se vode na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje.

Kategorije teže zapošljivih na koje se ova subvencija odnosi su:

mladi do 30 godina starosti – bez kvalifikacija/sa niskim kvalifikacijama, mladi u domskom smeštaju, hraniteljskim porodicama i starateljskim porodicama
stariji od 50 godina koji imaju status viška zaposlenih
Romi
osobe sa invaliditetom
radno sposobni korisnici novčane socijalne pomoći
dugoročno nezaposleni
žrtve porodičnog nasilja.

Visina subvencije je određena stepenom razvijenosti jedinice lokalne samouprave i iznosi:

000,00 dinara po licu, odnosno 180.000,00 dinara za osobe sa invaliditetom, radno sposobne korisnike novčane socijalne pomoći, mlade u domskom smeštaju, hraniteljskim porodicama i starateljskim porodicama i žrtve porodičnog nasilja, u prvoj i drugoj grupi JLS
000,00 dinara po licu, odnosno 240.000,00 dinara za osobe sa invaliditetom, radno sposobne korisnike novčane socijalne pomoći, mlade u domskom smeštaju, hraniteljskim porodicama i starateljskim porodicama i žrtve porodičnog nasilja, u trećoj grupi JLS;
000,00 dinara po licu, odnosno 300.000,00 dinara za osobe sa invaliditetom, radno sposobne korisnike novčane socijalne pomoći, mlade u domskom smeštaju, hraniteljskim porodicama i starateljskim porodicama i žrtve porodičnog nasilja, u četvrtoj grupi JLS i devastiranim područjima.

Javni poziv je otvoren do utroška sredstava, a najkasnije do 29.11.2019. godine.

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U FINANSIRANjU PROGRAMA OBUKE NA ZAHTEV POSLODAVCA

Program obuke na zahtev poslodavca podrazumeva učešće u finansiranju programa obuke radi sticanja znanja i veština potrebnih za obavljanje poslova na konkretnom radnom mestu, ukoliko na evidenciji nezaposlenih Nacionalne službe za zapošljavanje nema lica sa potrebnim znanjima i veštinama.

Program obuke na zahtev poslodavca podrazumeva:

a) realizaciju obuke u trajanju do 480 časova (u zavisnosti od vrste, složenosti poslova i drugih elemenata od značaja za trajanje obuke), ili realizaciju obuke za osobe sa invaliditetom u skladu sa programom obuke za koju je izdato odobrenje za sprovođenje mera i aktivnosti profesionalne rehabilitacije ministarstva nadležnog za poslove zapošljavanja i

b) zasnivanje radnog odnosa sa licima koja su sa uspehom završila obuku.

Za realizaciju obuke Nacionalna služba:

poslodavcu može da isplati: – zavisno od dužine trajanja teorijsko-praktične obuke, a najviše do 120.000,00 dinara po polazniku; sredstva se isplaćuju u dva dela – prvi po otpočinjanju obuke i drugi nakon završetka obuke, odnosno po dostavljanju dokaza da su polaznici obučeni i zaposleni; – nezaposlenom polazniku isplaćuje: – mesečnu novčanu pomoć u visini od 16.000,00 dinara za pun fond časova, – sredstva za troškove prevoza;
nezaposlenom polazniku – osobi sa invaliditetom isplaćuje: – mesečnu novčanu pomoć u visini 20% minimalne zarade utvrđene u skladu sa propisima o radu, za pun fond časova, ako se obuka izvodi u trajanju od najmanje 100 časova i ako osoba sa invaliditetom nije korisnik novčane naknade za slučaj nezaposlenosti, u skladu sa zakonom, – sredstva za troškove prevoza, i za pratioca ako je potreban, u visini neoporezivog iznosa.
nezaposlenom polazniku – osobi sa invaliditetom isplaćuje:

Ukoliko je povoljnije, za nezaposlenog polaznika obuke isplaćuje se iznos mesečne novčane pomoći i troškova prevoza u visini utvrđenog iznosa za nezaposlenog polaznika obuke – ostala lica.

vrši obračun i uplatu doprinosa za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti za polaznike obuke, u skladu sa zakonom.

Javni poziv je otvoren doi utroška sredstava, a najkasnije do 29.11.2019. godine.

Za dodatne informacije i konsultacije možete se obratiti lično na adresu: Žitni trg 13/1 Zrenjanin,  mail-om :[email protected] ili na tel: 060/818 31 98; 065/82 66 491 ili 023/526-268 i na web sajtu  https://snconsulting.rs/sn-consulting.html

 

Povezani članci

Ostavite odgovor

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Copy link
Powered by Social Snap