Zrenjaninskim poslodavcima potrebni farmaceuti, spremačice, pekari, lekari, medicinske sestre:

Spremačica prostorija u kojima se pružaju zdravstvene usluge

Dom zdravlja „Dr Boško Vrebalov“ Svetosavska 31

Zrenjanin, 27.08.2019.g.

Tel: (023) 530-820, 36-251, 563-706 i 565-655 Del.broj: 01-593/1

Faks: 566-188, E-mail: uprava@dzzrenjanin.rs

Na osnovu člana 21. Statuta Doma zdravlja “Dr Boško Vrebalov” Zrenjanin, a u skladu sa Kadrovskim planom donetim od strane Ministarstva zdravlja broj 112-01-607/2019-02 od 12.07.2019. godine,v.d. direktora Doma zdravlja donosi

O G L A S

za prijem u radni odnos

1. Spremačica prostorija u kojima se pružaju zdravstvene usluge -1 izvršilac

Radni odnos se zasniva na određeno vreme – do šest meseci, zbog povećanog obima posla.

Uslovi:

– završena osnovna škola

Zainteresovani kandidati dužni su da podnesu:

1. prijavu sa kratkom biografijom

2. overenu fotokopiju diplome o završenoj osnovnoj školi

3. potvrdu o vakcinalnom statusu za hepatitis B i morbile (Ukoliko ne postoji dokaz o vakcinaciji ili niste vakcinisani protiv virusa Morbila, neophodno je da uradite analizu prisustva antitela na Morbile IgG klase i rezultat dostavite sa dokumentacijom).

Prijave na oglas podnose se Domu zdravlja „Dr Boško Vrebalov“ Zrenjanin, Dr Emila Gavrila 25, sa naznakom „za oglas“ u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje, i sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje u Zrenjaninu.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Rok važenja 06.09.2019.
Zahtevani nivo kvalifikacija Osnovna škola
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno

Želite da konkurišete za ovaj posao? Neophodno je da ste registrovan korisnik NSZ.

Diplomirani farmaceut

ZU APOTEKA „FILLY FARM“

je ZDRAVSTVENA USTANOVA koja u svom sastavu broji 100 apoteka i zbog prosirenja svog posla oglasavamo potrebu na poziciji DIPLOMIRANI FARMACEUT.

Mesto rada: Zrenjanin

Uslovi rada i ostali uslovi:

-Farmaceutski fakultet

-polozen stručni ispit

-licenca za rad izdata od strane farmaceutske komore

-poznavanje rada na računaru

-poželljno radno iskustvo I iskustvo u radu sa receptima

-dobri uslovi rada

-mogućnost stručnog usavršavanja kroz razlicite vidove edukacija

U prijavi obavezno navesti za koji se grad se konkuriše.

Zainteresovani kandidati, biografiju mogu da proslede na E-mail adresu poslodavca: office@fillyfarm.rs
Rok važenja 27.09.2019.
Zahtevani nivo kvalifikacija Fakultet – VII1 stepen (4-6 godine)
Radno iskustvo u zanimanju Više od 6 meseci
Broj izvršilaca 30
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno
Dodatne informacije Rad u smenama
Stručni ispit ili licenca Položen stručni ispit

Želite da konkurišete za ovaj posao? Neophodno je da ste registrovan korisnik NSZ.

Rukovalac građevinskim mašinama

DOO „TRENČ“, Zrenjanin, Mala Varoš

Zainteresovani kandidati mogu da se jave na kontakt telefon: 023/525-688.
Rok važenja 27.09.2019.
Zahtevani nivo kvalifikacija Osnovna škola
Radno iskustvo u zanimanju Više od 1 godine
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Neodređeno
Vozačka dozvola B – Obavezno

Želite da konkurišete za ovaj posao? Neophodno je da ste registrovan korisnik NSZ.

Šef službe za opšte, pravne i kadrovske poslove

VPD“Srednji Banat“doo, Zrenjanin

Šef službe za opšte, pravne i kadrovske poslove

Mesto rada: Zrenjanin

1 izvršilac – na određeno vreme do povratka privremeno odsutnog zaposlenog

Opis posla:

Organizuje i vodi rad u Službi, neposredno koordinira rad izvršilaca u Službi, izdaje naloge i uputstva za rad zaposlenima u Službi, prati izvršenje zadataka, kontroliše rokove, kvalitet i ažurnost poslova
Izrađuje radni materijal (nacrt) opštih akata Društva u kojima se normativno uređuju odnosi u skladu sa zakonom, sam ili u saradnji sa drugim radnicima
Izrađuje konačan tekst usvojenih opštih akata
Organizuje i stara se o izboru organa u Društvu koji se biraju po zakonu ili opštem aktu preduzeća
Pomaže u organizovanju i pripremi Skupštine i Sindikata, prisustvuje sednicama tih organa i daje pravna mišljenja kada je to potrebno, izrađuje odluke tih organa
U dogovoru sa predsednikom Skupštine i direktorom Društva izrađuje poziv za sednicu tih organa i sređuje i dostavlja materijale o kojima će ti organi raspravljati (umnožava i dostavlja)
Priprema predloge pojedinačnih odluka koje donose organi u Društvu i stara se o njihovoj saglasnosti sa stavovima zauzetim od strane organa Društva
Vodi računa o pravilnoj primeni zakona i drugih propisa ako isti, zbog svoje specifičnosti, nisu u nadležnosti druge službe ili drugog radnika
Organizuje i izvršava poslove kadrovske i opšte prirode (prijem radnika, odjave radnika, ostvarivanje prava iz radnog odnosa, popunjava obrasce prijava i odjava osiguranja radnika izdavanje rešenja o pravima i obavezama radnika i sl.)
Zastupa Društvo kod suda i organa uprave, učestvuje u radu komisija u Društvu;
Po nalogu ili uz saglasnost direktora izrađuje i sprovodi rešenja o blagovremenom raspoređivanju radnika i drugim pitanjima iz radnog odnosa
Vodi evidencije iz oblasti radnih odnosa, potpisuje uverenja, potvrde i druga dokumenta koja se izdaju na osnovu evidencije, ako za to nije ovlašćen drugi radnik na svom radnom mestu
Vrši personalne poslove u vezi sa radnim odnosima zaposlenih izdaje rešenja o korišćenju godišnjeg odmora i vodi evidenciju o iskorišćenosti istog i usklađuje korišćenje godišnjeg odmora u skladu sa procesom rada u Društvu, stara se o blagovremenom istavljanju rešenja o korišćenju godišnjeg odmora
Vodi evidenciju o prisutnosti na radu radnika u Službi, izrađuje radne liste i obračun zarada i drugih isplata radnika, vodi personalnu evidenciju, evidenciju o radnom stažu, plaćenom i neplaćenom radnom odsustvu
Vodi arhivsku knjigu, stara se o ispravnoj klasifikaciji i odlaganju arhivskog materijala;
Obezbeđuje zakonitost rada i poslovanja Društva, pravnim objašnjenjima i upozorenjima na primenu zakonskih i drugih propisa
Pruža pravnu pomoć Licu za bezbednost i zdravlje na radu u pravnim pitanjima;
Daje stručnu pravnu pomoć radnicima u ostvarivanju prava iz radnih odnosa kod drugih organa
Učestvuje u izradi plana za bezbednost i zdravlje na radu i kontroliše primenu u praksi
Stara se o disciplini u toku rada
Odgovoran je za zakonit rad pred sudovima i državnim organima za poslove iz svoje nadležnosti bez obzira da li je u pitanju činjenje ili ne činjenje odnosno propuštanje radnje
Priprema podatke iz svog domena poslovanja za potrebe vršenja revizije poslovanja Društva od strane DRI, interne revizije i drugih oblika kontrole
Odgovoran je za zakonito vođenje celokupne kadrovske, opšte i administrativne evidencije
Izrađuje sve tabelarne prikaze iz oblasti kadrovskih, opštih i administrativnih poslova

Uslovi:

Diploma Pravnog fakulteta sa položenim pravosudnim ispitom

Minimum 5 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

Odlično poznavanja radnog i privrednog prava

Rad na računaru ( MS Office )

Profil:

Visok nivo odgovornosti prema poslu i aktivan pristup dužnostima

Tačnost, ažurnost, dobra organizovanost,

Sistematičnost i analitičnost

Upornost i usmerenost na rezultate

Nudimo:

Rad u prijatnom, dinamičnom i profesionalnom okruženju

Sigurnu i redovnu zaradu

Mogućnost ličnog razvoja

Ukoliko smatrate da ispunjavate navedene zahteve, pošaljite svoj CV elektronskim putem na adresu, mimakarlas@vodoprivredazr.rs

Konkurs je otvoren do 10.09.2019. godine.

Zahvaljujemo se svim prijavljenim kandidatima na interesovanju za rad u našem timu. Biće kontaktirani samo oni koji budu izabrani za intervju.

Mole se kandidati da poslate bografije nazovu svojim imenom i prezimenom

Kandidati koji prijave prosleđuju putem elektronske pošte saglasni su da se njihovi podaci mogu koristiti za potrebe selekcije u smislu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Jezik:
Veština Čitanje Pisanje Govor
Engleski Početni Početni Početni Poželjno

Računarske veštine:
Veština Nivo znanja
Windows Srednji Poželjno
Internet Srednji Poželjno
Obrada tabela – Excel Srednji Poželjno

Želite da konkurišete za ovaj posao? Neophodno je da ste registrovan korisnik NSZ.

 

Zamenik šefa službe za ekonomske i finansijske poslove

VPD „Srednji Banat“ doo, Zrenjanin

Mesto rada: Zrenjanin

1 izvršilac – na određeno vreme do povratka privremeno odsutnog zaposlenog

Opis posla:

· Pomaže šefu službe u organizovanju, koordiniranju i kontroli rada službe

· Pomaže šefu službe u izvršenju poslova na obezbeđenju finansiranja i održavanju likvidnosti Društva, koordinira rad na pripremi odgovora po zahtevima državnih i drugih organa i organizacija, koordinira rad na pripremi popisa i izradi finansijkih izveštaja, koordinira rad u službi

· Zajedno sa rukovodiocem Odeljenja za računovodstvo sačinjava predlog kontnog plana Društva i kontroliše njegovu primenu

· Obavlja druge poslove predviđene Pravilnikom o računovodstvu i računovodstvenim politikama

· Odgovoran je za izradu Finansijskih izveštaja Društva i njihovo dostavljanje nadležnim organima

· Zajedno sa šefom službe odgovoran je za izradu i pravilnu primenu interne i zakonske regulative iz oblasti ekonomsko-finansijskog poslovanja

· Učestvuje u izradi godišnjeg Plana nabavki Društva

· Učestvuje u izradi Plana nabavki sektora, Programa poslovanja, Programa radova i Izveštaja o realizaciji programa poslovanja sa aspekta i nadležnosti Službe

· Priprema podatke iz svog domena poslovanja za potrebe vršenja revizije poslovanja Društva od strane DRI, interne revizije i drugih oblika kontrole

· Odgovoran je za Praćenje realizacije ugovora o JN

· Vrši kontrolu izvršenja ugovora zaključenih po sprovedenom postupu JN

· Obavljanje upravnih i dr.stručnih poslova za postupak JN

· Neposredno pomaže šefu službe u sprovođenju finansijske politike, kao dela ukupne poslovne politike Društva, te sarađuje u postupcima planiranja, finansiranja i knjigovodstva

· Po ovlašćenju šefa službe, stara se da se svi poslovi službe uredno i ažurno izvršavaju uz pravilnu primenu Zakona i drugih propisa iz oblasti materijalno-finansijskog i knjigovodstvenog poslovanja, izdaje naloge i uputstva za rad zaposlenima u Službi, prati izvršenje zadataka, kontroliše rokove, kvalitet i ažurnost poslova

· Predlaže mere za naplatu potraživanja i izmirenje dospelih obaveza

· Pomaže šefu službe pri izradi završnog računa kao i pri izradi proizvodno – Plana i programa poslovanja Društva

· Evidentira podatke u Centralnom registru faktura i prati njihovu realizaciju

· Vodi registar izdatih i primljenih menica i zadužen je za izradu sve prateće dokumentacije

· Prati i kontroliše promete na dinarskim i deviznim izvodima Društva

· Priprema zahteve i prateću dokumentaciju prema bankama za izvršavanje naloga u vezi sa deviznim poslovanjem

· Priprema plan plaćanja obaveza preduzeća na dnevnom nivou

· Verifikuje ispravnost ulaznih i izlaznih faktura

· Rešava neusaglašenosti sa dobavljačima

Uslovi:

§ Diploma Ekonomskog fakulteta ili vise ekonomske škole

§ Minimum 5 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

§ Rad na računaru (MS Office)

Profil:

§ Visok nivo odgovornosti prema poslu i aktivan pristup dužnostima

§ Tačnost, ažurnost, dobra organizovanost,

§ Sistematičnost i analitičnost

§ Upornost i usmerenost na rezultate

Nudimo:

§ Rad u prijatnom, dinamičnom i profesionalnom okruženju

§ Sigurnu i redovnu zaradu

§ Mogućnost ličnog razvoja

Ukoliko smatrate da ispunjavate navedene zahteve, pošaljite svoj CV elektronskim putem na adresu mimakarlas@vodoprivredazr.rs

Konkurs je otvoren do 10.09.2019. godine.

Zahvaljujemo se svim prijavljenim kandidatima na interesovanju za rad u našem timu. Biće kontaktirani samo oni koji budu izabrani za intervju.

Mole se kandidati da poslate bografije nazovu svojim imenom i prezimenom

Kandidati koji prijave prosleđuju putem elektronske pošte saglasni su da se njihovi podaci mogu koristiti za potrebe selekcije u smislu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Jezik:
Veština Čitanje Pisanje Govor
Engleski Početni Početni Početni Poželjno

Računarske veštine:
Veština Nivo znanja
Elektronsko poslovanje Srednji Poželjno
Windows Srednji Poželjno
Internet Srednji Poželjno

Želite da konkurišete za ovaj posao? Neophodno je da ste registrovan korisnik NSZ.

 

Saradnik za javne nabavke

VPD“Srednji Banat“doo , Zrenjanin

Mesto rada : Zrenjanin,

1 izvršilac-na određeno vreme

Opis posla

· Priprema konkursnu dokumentaciju, oglase o javnim nabavkama, izmene i dopune konkursne dokumentacije, dodatnih informacija ili objašnjenja u vezi sa prepremanjem ponuda ili prijava;

· Otvaranje, pregledanje, ocenjivanje i rangiranje ponuda ili prijava;

· Učestvuje u pripremi godišnjeg plana JN;

· Stara se da sva finansijska dokumenta budu verodostojna, materijalno i formalno ispravna;

· Preduzimanje drugih radnji u postupku u zavisnosti od vrste postupka i predmeta nabavke, u saradnji i koordinaciji sa članovima Komisije obrazovanje odlukom Naručioca;

· Kontroliše formalnu ispravnost dokumentacije u postupcima javnih nabavki;

· Prikuplja i evidentira zahteve za nabavku i vrši nabavke dobra, usluga i radova (u skladu sa ugovorenim rokovima i uslovima kvaliteta iz ponude) do vrednosti definisane zakonom za koje naručilac nije obavezan da primenjuje odredbe zakona o javnim nabavkama;

· Implementacija i koordiniranje na postupku uvođenja sistema praćenja realizacije ugovora o javnim nabavkama i sistema finansijskog upravljanja i kontrole;

· Prikuplja, uređuje, priprema i kontroliše podatke neophodne za sprovođenje javnih nabavki i nabavki na koje se zakon ne primenjuje i sprovodi javnu nabavku;

· Sprovodi stručne analize, proučava tržište i predlaže mere za unapređenje poslova javnih nabavki i nabavki na koje se zakon ne primenjuje;

· Učestvuje u postupcima javnih nabavki kao član komisije;

· Priprema izveštaje i vodi evidencije iz oblasti svog rada;

· Prikuplja i obrađuje podatke o potrebama za dobrima, uslugama i radovima u cilju sprovođenja javnih nabavki i nabavki na koje se zakon ne primenjuje;

· Priprema podatke iz svog domena poslovanja za potrebe vršenja revizije poslovanja Društva od strane DRI,interne revizije i drugih oblika kontrole;

· Obavlja i druge poslove iz oblasti javnih i ostalih nabavki koje odredi privredno društvo kao Naručilac i kao Ponuđač;

· Za savesno, kvalitetno i blagovremeno obavljanje poslova i zadataka, odgovoran je Šefu službe za JN i Rukovodiocu sektora.

Uslovi:

§ IV stepen stručne spreme

§ Minimum 1 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

§ Rad na računaru ( MS Office )

Profil:

§ Visok nivo odgovornosti prema poslu i aktivan pristup dužnostima

§ Tačnost, ažurnost, dobra organizovanost,

§ Sistematičnost i analitičnost

§ Upornost i usmerenost na rezultate

Nudimo:

§ Rad u prijatnom, dinamičnom i profesionalnom okruženju

§ Sigurnu i redovnu zaradu

§ Mogućnost ličnog razvoja

Ukoliko smatrate da ispunjavate navedene zahteve, pošaljite svoj CV elektronskim putem na adresu mimakarlas@vodoprivredazr.rs

Konkurs je otvoren do 10.09.2019.godine.

Zahvaljujemo se svim prijavljenim kandidatima na interesovanju za rad u našem timu. Biće kontaktirani samo oni koji budu izabrani za intervju.

Mole se kandidati da poslate bografije nazovu svojim imenom i prezimenom

Kandidati koji prijave prosleđuju putem elektronske pošte saglasni su da se njihovi podaci mogu koristiti za potrebe selekcije u smislu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Jezik:
Veština Čitanje Pisanje Govor
Engleski Početni Početni Početni Poželjno

Računarske veštine:
Veština Nivo znanja
Windows Srednji Poželjno
Internet Srednji Poželjno
Elektronsko poslovanje Srednji Poželjno
Obrada tabela – Excel Srednji Poželjno

 

Želite da konkurišete za ovaj posao? Neophodno je da ste registrovan korisnik NSZ.

Laboratorijski tehničar

Dom zdravlja “Dr Boško Vrebalov”, Zrenjaninu, Dr Emila Gavrila 25 raspisuje oglas za radno mesto: Laboratorijski tehničar, 1 izvršilac, na određeno vreme, do povratka na rad odsutnog zaposlenog.

Uslovi rada i ostali uslovi:
– završena srednja medicinska škola, obrazovni profil: laboratorijski tehničar
-položen stručni ispit

Zainteresovani kandidati dužni su da podnesu:
1.prijavu sa kratkom biografijom
2.overenu fotokopiju diplome o završenoj srednjoj medicinskoj školi
3.overenu fotokopiju Uverenja o položenom stručnom ispitu
4.overenu fotokopiju rešenja o upisu u Imenik Komore medicinskih sestara i tehničara
5.potvrdu o vakcinalnom statusu za hepatitis B i morbile (Ukoliko ne postoji dokaz o vakcinaciji ili niste vakcinisani protiv virusa Morbila, neophodno je da uradite analizu prisustva antitela na Morbile IgG klase i rezultat dostavite sa dokumentacijom)

Rok važenja 29.08.2019.
Zahtevani nivo kvalifikacija Srednja škola – IV stepen (4 godina)
Obrazovanje kandidata Medicina
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno
Stručni ispit ili licenca Položen stručni ispit

Želite da konkurišete za ovaj posao? Neophodno je da ste registrovan korisnik NSZ.

Vozač autobusa

“NET BUS CO” doo, Zrenjanin

Adresa poslovavca: Beogradska 22, Zrenjanin

Uslovi rada i ostali uslovi:

III SSS ili IV SSS,
rad na određeno vreme,
bez obzira na iskustvo

Prijave za posao slati na mail adresu: goran.agramovic@netbus.rs sa naznakom PRIJAVA ZA POSAO.

Rok važenja 05.09.2019.
Zahtevani nivo kvalifikacija Srednja škola – III stepen (3 godina)
Obrazovanje kandidata Saobraćaj
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 10
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno
Vozačka dozvola D – Obavezno
Dodatne informacije Rad u smenama

Želite da konkurišete za ovaj posao? Neophodno je da ste registrovan korisnik NSZ.

Komercijalista

MEDIX TECHNOLOGIE“, Zrenjanin

Adresa poslodavca: Lipljanska 69/18, Kruševac

Zadaci koji se očekuju od zaposlenog: 

·   Prezentovanje i prodaja asortimana poslodavca na terenu

·   Kontinuirana edukacija u vezi postojećih i novih proizvoda

·   Profesionalan i korektan odnos prema kupcima

Uslovi posla i ostali uslovi:

·   Dobra komunkacija i pregovaračke veštine, posvećenost i samoinicijativa

·   Prodajne i prezentacione veštine

·   Spremnost za rad na terenu (Republike Srbije)

·   Otvorena komunikacija i iskren odnos

·   Entuzijazam da prodaju doživljava kao izazov

·  Odgovornost i samostalnost u radu, timska saradnja

·  Obavezna vozačka dozvola B kategorije

·   Obavezno prethodno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima prodaje.

Poslodavac nudi:

·  Redovnu i tačnu isplatu zarade + bonuse

· Radni odnos na odredjeno

·  Rad od pet dana u nedelji (vikendi su neradni)

·  Dobre uslove rada u dinamičnom i timski orijentisanom okruženju

Zainteresovani kandidati mogu:

– prijavu za posao i radnu biografiju dostaviti na e-mail adresu: casadalux@gmail.com

– pozvati poslodavca na kontakt telefon: 066/470-270 (Marko)

Rok važenja 19.09.2019.
Zahtevani nivo kvalifikacija Srednja škola – IV stepen (4 godina)
Radno iskustvo u zanimanju Više od 3 meseca
Broj izvršilaca 3
Mesto rada  Zrenjanin,
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno
Vozačka dozvola B – Obavezno
Dodatne informacije Terenski rad

Želite da konkurišete za ovaj posao? Neophodno je da ste registrovan korisnik NSZ.

Radnik u pekarskom pogonu

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU HLEBA I PECIVA “DON DON” doo, Zrenjanin

Bulevar Zorana Đinđića 144, Beograd – Novi Beograd

Opis posla: rad u pekarskom pogonu

Uslovi rada i ostali uslovi:

I – III SSS
na određeno vreme

Javljanje kandidata je telefonom na broj: 060/8101-335 i direktno svakog radnog dana od
09-12h, Mlin Žitoprodukt, tražiti Branka Kovačevića.
Rok važenja 28.08.2019.
Zahtevani nivo kvalifikacija Srednja škola – II stepen (2 godina)
Obrazovanje kandidata Zanatske usluge
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 10
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno
Dodatne informacije Rad u smenama Noćni rad Obezbeđen prevoz

Želite da konkurišete za ovaj posao? Neophodno je da ste registrovan korisnik NSZ.

 

Biletar – informator

DOO “NET BUS CO” PREDUZEĆE ZA TRGOVINU I USLUGE ZRENJANIN, Zrenjanin, Beogradska 22

Opis posla: prodaja autobuskih karata, davanje informacija

Uslovi rada i ostali uslovi:

III ili IV SSS
bez obzira na radno iskustvo

Prijave za posao slati na e-mail adresu: miroslav.zelen@gmail.com sa naznakom PRIJAVA ZA POSAO.
Rok važenja 29.08.2019.
Zahtevani nivo kvalifikacija Srednja škola – III stepen (3 godina)
Obrazovanje kandidata Trgovina, ugostiteljstvo i turizam
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 2
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno

Želite da konkurišete za ovaj posao? Neophodno je da ste registrovan korisnik NSZ.

 

 

Prodavac u kiosku

“Štrumpf” STR Zrenjanin

Zainteresovani kandidati treba da se jave  na kontakt telefon: 063/538-350 i 065/5383-501.
Rok važenja 06.09.2019.
Zahtevani nivo kvalifikacija Srednja škola – III stepen (3 godina)
Obrazovanje kandidata Trgovina, ugostiteljstvo i turizam
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 2
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno
Dodatne informacije Rad u smenama Noćni rad

Želite da konkurišete za ovaj posao? Neophodno je da ste registrovan korisnik NSZ.

POMOĆNIK PEKARA

,,ZLATNI KLAS SENIOR”, Zrenjanin, DOKTORA TIHOMIRA OSTOJIĆA BB,

Zainteresovani kandidati mogu slati prijave za zaposlenje na e-mail: srzlatniklas@gmail.com ili javljanjem na kontakt telefon broj : +381(23)530193 ILI +81(65)9010777
Rok važenja 02.09.2019.
Zahtevani nivo kvalifikacija Osnovna škola
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 2
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno
Dodatne informacije Noćni rad Obezbeđena ishrana

Želite da konkurišete za ovaj posao? Neophodno je da ste registrovan korisnik NSZ.

 

Paker robe u magacinu

“GOMEX” D.O.O. Zrenjanin, MILETIĆEVA 27

Za posao možete konkurisati na sledeće načine:

– popunjavanjem prijave u bilo kom Gomex maloprodajnom objektu

– popunjavanjem prijave preko sajta www.gomex.rs (odeljak za posao)

– slanjem biografije na mail adresu posao@gomex.rs

Rok važenja 30.08.2019.
Zahtevani nivo kvalifikacija Osnovna škola
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 4
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno
Dodatne informacije Rad u smenama Noćni rad

Želite da konkurišete za ovaj posao? Neophodno je da ste registrovan korisnik NSZ.

Livac

NATAŠA KNEŽEVIĆ PR livarska radnja “LIVAC” Zrenjanin, TITELSKI RED 70 A,

Zainteresovani kandidati mogu da se jave na kontakt telefon broj : +381(63)8571489
Rok važenja 29.08.2019.
Zahtevani nivo kvalifikacija Osnovna škola
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno

Želite da konkurišete za ovaj posao? Neophodno je da ste registrovan korisnik NSZ.

Bravar

NATAŠA KNEŽEVIĆ PR livarska radnja “LIVAC” Zrenjanin, TITELSKI RED 70 A,

Zainteresovani kandidati mogu da se jave na kontakt telefon broj : +381(63)8571489

Rok važenja 29.08.2019.
Zahtevani nivo kvalifikacija Srednja škola – II stepen (2 godina)
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno

Želite da konkurišete za ovaj posao? Neophodno je da ste registrovan korisnik NSZ.

Pomoćni radnik u livnici

NATAŠA KNEŽEVIĆ PR livarska radnja “LIVAC” Zrenjanin , TITELSKI RED 70 A,

Zainteresovani kandidati mogu da se jave na kontakt telefon broj : +381(63)8571489

Rok važenja 29.08.2019.
Zahtevani nivo kvalifikacija Osnovna škola
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno

Želite da konkurišete za ovaj posao? Neophodno je da ste registrovan korisnik NSZ.

Pomoćni radnik u proizvodnji

“PLASTIC RECYCLING TEHNOLOGY HS ” Zrenjanin, TEMIŠVARSKI DRUM BB ,

Zainteresovani kandidati mogu slati prijave za zaposlenje na E-mail: office.plastic.rec.technology.hs@gmail.com
Rok važenja 29.08.2019.
Zahtevani nivo kvalifikacija Osnovna škola
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 6
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno
Dodatne informacije Rad u smenama

Želite da konkurišete za ovaj posao? Neophodno je da ste registrovan korisnik NSZ.

Knjigovođa

SAMOSTALNA KNJIGOVODSTVENA AGENCIJA “MM MIKI ” Zrenjanin , MILETIĆEVA 45/2,

Zainteresovani kandidati mogu odneti svoje radne biografije na adresu : Zrenjanin , Miletićeva 45/2 svakog radnog dana od 10:00 do 13:00 časova ili javljanje na kontakt telefon broj : +381(23)521510
Rok važenja 25.08.2019.
Zahtevani nivo kvalifikacija Srednja škola – IV stepen (4 godina)
Obrazovanje kandidata Ekonomija, finansije i osiguranje
Radno iskustvo u zanimanju Više od 1 godine
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno

Želite da konkurišete za ovaj posao? Neophodno je da ste registrovan korisnik

Monter centralnog grejanja

,,Sintec Serbia” d.o.o. Beograd

– Kontakt telefon: 011/3670015; 064/8129444;

– Kontakt osoba: Ružica Pavlović;

– Rad na gradilištima: Beograd, Inđija, Zrenjanin, Novi Sad
Rok važenja 25.08.2019.
Zahtevani nivo kvalifikacija Srednja škola – III stepen (3 godina)
Radno iskustvo u zanimanju Više od 1 godine
Broj izvršilaca 2
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno
Dodatne informacije
Terenski rad
Rad van prostorija poslodavca
Obezbeđen prevoz
Obezbeđena ishrana
Obezbeđen smeštaj

Želite da konkurišete za ovaj posao? Neophodno je da ste registrovan korisnik NSZ.

Elektromonter

” BORETS SERVISE SERBIA” DOO , Zrenjanin, BEOGRADSKA 26

Zainteresovani kandidati mogu slati prijave za zaposlenje na e-mail : office@bss.borets.com ili javljanjem na kontakt telefon broj : +381(23)3155000
Rok važenja 24.08.2019.
Zahtevani nivo kvalifikacija Srednja škola – III stepen (3 godina)
Obrazovanje kandidata Elektrotehnika i telekomunikacije
Radno iskustvo u zanimanju Više od 6 meseci
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno
Vozačka dozvola B – Obavezno
Dodatne informacije:
Terenski rad
Rad u smenama
Noćni rad
Želite da konkurišete za ovaj posao? Neophodno je da ste registrovan korisnik NSZ.