Zrenjanin- Pogledajte aktuelne oglase za posao u Zrenjaninu:

LIMAR

 

„SAMSIC STM“ D.O.O. Beograd-Zrenjanin, MILUTINA MILANKOVIĆA 7V,

Mesto rada: Zrenjanin

Zainteresovani kandidati mogu da se jave na kontakt telefon broj: +381(64)8285298 ili e-mail: nenad.spasojevic@samsic-see.com
Rok važenja 30.11.2019.
Zahtevani nivo kvalifikacija Osnovna škola
Radno iskustvo u zanimanju Više od 6 meseci
Broj izvršilaca 4
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno
Dodatne informacije Terenski rad

 

ZIDAR

 

„SAMSIC STM“ D.O.O. Beograd-Zrenjanin, MILUTINA MILANKOVIĆA 7V,

Mesto rada: Zrenjanin

Zainteresovani kandidati mogu da se jave na kontakt telefon broj: +381(64)8285298 ili E-mail: nenad.spasojevic@samsic-see.com

Rok važenja 30.11.2019.
Zahtevani nivo kvalifikacija Osnovna škola
Radno iskustvo u zanimanju Više od 6 meseci
Broj izvršilaca 4
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno
Dodatne informacije Terenski rad

 

KROVOPOLAGAČ

„SAMSIC STM“ D.O.O. Beograd-Zrenjanin, MILUTINA MILANKOVIĆA 7V,

Mesto rada: Zrenjanin

Zainteresovani kandidati mogu da se jave na kontakt telefon broj: +381(64)8285298 ili e-mail: nenad.spasojevic@samsic-see.com

Rok važenja 30.11.2019.
Zahtevani nivo kvalifikacija Osnovna škola
Radno iskustvo u zanimanju Više od 6 meseci
Broj izvršilaca 4
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno
Dodatne informacije Terenski rad

 

RADNIK U PROIZVODNJI

 

“ MODITAL “ DOO ZRENJANIN, BAGLJAŠ

Zainteresovani kandidati mogu slati prijave za zaposlenje na E-mail: pompeaserb@pompea.com
Rok važenja 28.11.2019.
Zahtevani nivo kvalifikacija Osnovna škola
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 20
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno
Dodatne informacije Rad u smenama Noćni rad Obezbeđen prevoz

DIREKTOR DOMA ZDRAVLJA

Dom zdravlja „Dr Boško Vrebalov“

Zrenjanin, 18.10.2019.

Zrenjanin,Svetosavska 31

Tel: (023) 530-820, 36-251, 563-706 i 565-655 Del. Broj: 69/1

Faks: 566-188,E-mail:uprava@dzzrenjanin.rs

Na osnovu člana 115.,116. i 119.stav 1. tačka 12. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Sl. glasnik RS“ br. 25/2019) i člana 29. stav.1. tačka 8. Statuta Doma zdravlja „Dr Boško Vrebalov“ Zrenjanin i Odluke Upravnog odbora Doma zdravlja „Dr Boško Vrebalov“ Zrenjanin br.69 od 18.10.2019. Upravni odbor Doma zdravlja „Dr Boško Vrebalov“ Zrenjanin (dalje u tekstu: „Upravni odbor“), raspisuje javni konkurs

– za izbor i imenovanje direktora Doma zdravlja „Dr Boško Vrebalov“ Zrenjanin na mandatni period od četiri godine.

A) Podaci o ustanovi:

Doma zdravlja „Dr Boško Vrebalov“ Zrenjanin, sa sedištem u Zrenjaninu, Svetosavska 31.

matični broj: 08877556; PIB: 105110134;

šifra delatnosti: opšta medicinska praksa: 8621

B) Kandidat za direktora Doma zdravlja „Dr Boško Vrebalov“ Zrenjanin (u daljem tekstu „kandidt“) treba da ispunjava sledeće uslove:

1. da je punoletan državljanin Republike Srbije;

2. da je doktor medicine, doktor dentalne medicine, magistar farmacije, odnosno magistar farmacije-medicinski biohemičar ili ima visoko obrazovanje iz oblasti pravnih, ekonomskih, odnosno organizacionih nauka, na akademskim master studijama ( za zdravstvene radnike stručni ispi, licenca) u skladu sa zaknom kojim se uređuje visoko obrazovanje;

3. ukoliko je kandidat zdravstveni radnik potrebno je da ima završenu specijalizaciju u skladu sa zakonom o zdravstvenoj zaštiti;

4. da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao rukovodilac zdravstvene ustanove, odnosno rukovodilac organizacione jedinice u zdravstvenoj ustanovi;

5. nije osuđivano, odnosno protiv kojeg se ne vodi istraga, odnosno protiv kojeg nije podignuta optužnica za krivično delo utvrđeno zakonom kojim se uređuje organizacija i nadležnost državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, korupcije i drugih posebno teških krivičnih dela, odnosno koje nije pravnosnažnom sudskom odlukom osuđivano za umišljajno krivično delo na kaznu zatvora od šest meseci ili težu kaznu, niti za krivično delo protiv zdravlja ljudi, odnosno kojem nije pravnosnažnom sudskom odlukom izrečena mera bezbednosti u skladu sa Krivičnim zakonikom, i to: obavezno psihijatrijsko lečenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi, obavezno psihijatrijsko lečenje na slobodi, obavezno lečenje narkomana, obavezno lečenje alkoholičara, odnosno zabrana vršenja poziva, delatnosti i dužnosti zbog koje ne može obavljati dužnost direktora;

6. da nije član organa političke stranke

G) Kandidat pored prijave za konkurs, u kojoj bi trebalo da navede svoji karatku radnu i stručnu biografiju, mora priložiti sledeće dokaze o ispunjavanju uslova iz konkursa:

– uverenje o državljanstvu;

– izvod iz matične knjige rođenih;

– overenu fotokopiju diplome o završenom fakultetu;

– overenu fotokopiju diplome o završenoj specijalizaciji;

– overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu;

– overenu fotokopiju licence;

– potvrdu o radnom iskustvu kao rukovodilac zdravstvene ustanove;

– svojeručno potpisanu izjavu da nije član organa političke stranke;

– svojeručno potpisanu izjavu pod punom materjalnom i krivičnom odgovornošću o nepostojanju sukoba javnog i privatnog interesa, u skladu sa članom 113. stav 6. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Sl. glasnik RS“ br. 25/2019);

– dokaze o neosuđivanosti iz nadležnosti: MUP-a Republike Srbije, Osnovnog i Višeg suda i Višeg suda u Beogradu (Posebnog odeljenja za organizovani kriminal i odeljenja za ratne zločine, i posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije) i to: da nije osuđivan, odnosno protiv kojeg se ne vodi istraga, odnosno protiv kojeg nije podignuta optužnica za krivično delo utvrđeno zakonom kojim se uređuje organizacija i nadležnost državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, korupcije i drugih posebno teškig krivičnih dela, odnosno koje nije pravnosnažnom sudskom odlukom osuđivano za umišljajno krivično delo na kaznu zatvora od šest meseci ili težu kaznu, niti za krivično delo protiv zdravlja ljudi, odnosno kojem nije pravnosnažnom sudskom odlukom izrečena mera bezbednosti u skladu sa Krivičnim zakonikom, i to: obavezno psihijatrisko lečenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi, obaveuno psihijatrisko lečenje na slobodi, obavezno lečenje narkomana, obavezno lečenje alkoholičara, odnosno zabrana vršenja poziva, delatnosti i dužnosti zbog koje ne može obavljati dužnost direktora.

D) Upravni odbor ocenjuje stručni osposobljenost, znanja i veštine kandidat na sledeći način.

a) U pogledu stručne osposobljenosti kandidati se ocenjuju na sledeći način:

– Stručna zvanja: kandidat sa stečenim strčnim zvanjem magistar i primarijus nauka boduje se sa 3 boda; a kandidat sa stečenim stručnim zvanjem doktor nauka boduje se sa 5 bodova; dokaz overena fotokopija uverenja o stečenom zvanju

– Akreditovana edukacija iz zdravstvenog menadžmenta, boduje se sa 5 bodova; dokaz overena fotokopija uverenja o završenooj edukaciji iz zdravstvenog menadžmenta

– Ukoliko je kandidat autor ili koautor naučnih ili stručnih radova bodovaće se na sledeći način:

A: kandidat sa objavljenih od 1 do 10 radova, bodovaće se sa 3 boda

B: kandidat sa objavljenih od 11 do 20 radova, bodovaće se sa 5 bodova

V: kandidat sa objavljenih od 21 i biše radova bodovaće se sa 10 bodova

Dokaz: fotokopija rada objavljenog u međunarodnom ili domaćem zborniku radova ili stručnom časopisu, monografiji, stručnim knjigama ili udžbenicima.

– Ukoliko je kandidat učestvovao u projektima u vezi sa zdravljem bodovaće se na sledeći način

A: kandidat koji je učestvovao u najmanje 5 projekata , bodovaće se sa 5 bodova

B: kandidat koji je učestvovao u više od 5 projekata, bodovaće se sa 10 bodova

Dokaz: izveštaj o realizaciji projekta.

– Ukoliko se kandidat usavršavao u eminentnim stručnim ustanovama iz oblasti zdravstvene zaštite kandidat se boduje sa 5 bodova

Dokaz: overena fotokopija sertifikata ili potvrede

– Rezultati kandidata ostvareni tokom rukovođenja zdravstvenom ustanovom, odnosno organizacionom jedinicim u zdravstvenoj ustanovi boduju se sa 5 bodova.

Dokaz: pozitivan izveštaj o radu i poslovanju za period u kojem je kandidat ostvario pozitivan rezultat u rukovođenju zdravstvenom ustanovom, odnosno organizacionom jedinicom.

b) U pogledu znanja i veština kandidati se ocenjuju na sledeći način:

Znanje kandidata se ocenjuje na osnovu usmenog razgovora sa kanditatom, tako što se proverava poznavanje oblasti organizacije i rada zdravstvene ustanove, kroz poznavanje zakonskih propisa koji regulišu oblast zdravstva.

Upravni odbor ocenjuje znanje kandidata ocenom od 1 do 5

Veštine kandidata Upravni odbor ocenjuje na osnovu usmenog izlaganja kandidata na temu : „Strategija razvoja Doma zdravlja u četvorogodišnjem periodu“; ceneći: veštinu komunikacije, organizacione sposobnosti i veštinu rukovođenja.

Upravni odbor ocenjuje veštine kandidata ocenom od 1 do 5.

Dokazi u vezi sa ocenjivanjem kandidata u pogledu stručne osposobljenosti dostavljaju uz prijavu na konkurs.

Rok za podnošenje prijava na konkurs je 10 radnih dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”.

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se poštom na adresu: Dom zdravlja „Dr Boško Vrebalov“ Zrenjanin, Dr Emla Gavrila 25 u zatvorenoj koverti sa naznakom: „Konkurs za direktora – ne otvarati“ ili lično u Odeljenju za pravne, kadrovske i administrativne poslove u periodu od 8:00 do 14:00 časova

Lice zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu je Lidija Rablov, kontakt broj 023/ 563-706

Upravni odbor sačiniće listu sa najviše tri kandidata za direktora, koju dostavlja osnivaču radi imenovanja u roku od 30 dana od dana završetka javnog knkursa.

Predsednik Upravnog Odbora

Doma zdravlja „Dr Boško Vrebalov“ Zrenjanin dr Dragan Tošić
Rok važenja 04.11.2019.
Zahtevani nivo kvalifikacija Fakultet – VII1 stepen (4-6 godine)
Obrazovanje kandidata Organizacione nauke , Ekonomija, finansije i osiguranje , Pravo i administracija , Medicina , Farmacija
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Neodređeno

Želite da konkurišete za ovaj posao? Neophodno je da ste registrovan korisnik NSZ.

 

 

VOZAČ KAMIONA

“AGRO – DUKAT” D.O.O. Zreanjanin, Konstantina Danila BB,

Zainteresovani kandidati mogu da se jave na kontakt telefon broj : +381(23)533890 ili +381(23)548759 , E-mail : direkcija@agrodukat.rs
Rok važenja 23.11.2019.
Zahtevani nivo kvalifikacija Osnovna škola
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno
Vozačka dozvola C – Obavezno, E – Poželjno
Dodatne informacije Terenski rad

POPISIVAČ

“AGRO – DUKAT” D.O.O. Zrenjanin, Konstantina Danila BB,

Zainteresovani kandidati mogu da se jave na kontakt telefon broj : +381(23)533890 ili +381(23)548759 E-mail : direkcija@agrodukat.rs

Rok važenja 23.11.2019.
Zahtevani nivo kvalifikacija Srednja škola – III stepen (3 godina)
Obrazovanje kandidata Poljoprivreda, šumarstvo i obrada drveta , Ekonomija, finansije i osiguranje , Gimnazija
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno
Vozačka dozvola B – Poželjno
Dodatne informacije Terenski rad

DISPEČER SAOBRAĆAJA

“NET BUS CO” doo, Zrenjanin, BEOGRADSKA 22,

Zainteresovani kandidati mogu da se jave na kontakt telefon broj : +381(62)8868340
Rok važenja 22.11.2019.
Zahtevani nivo kvalifikacija Srednja škola – III stepen (3 godina)
Obrazovanje kandidata Saobraćaj , Ekonomija, finansije i osiguranje , Gimnazija
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno
Dodatne informacije Rad u smenama Noćni rad

ČISTAČ PROSTORIJA

“NET BUS CO” Zrenjanin, BEOGRADSKA 22

Zainteresovani kandidati mogu da se jave na kontakt telefon broj : +381(62)8868340

Rok važenja 22.11.2019.
Zahtevani nivo kvalifikacija Osnovna škola
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 2
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno
Dodatne informacije Rad u smenama

VOZAČ AUTOBUSA

“NET BUS CO” doo, Zrenjanin, BEOGRADSKA BB,

Zainteresovani kandidati mogu da se jave na kontakt telefon broj: +381(62)8868340
Rok važenja 22.11.2019.
Zahtevani nivo kvalifikacija Srednja škola – III stepen (3 godina)
Obrazovanje kandidata Saobraćaj
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 15
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno
Vozačka dozvola D – Obavezno
Dodatne informacije Rad u smenama

 

 

GENERALNI DIREKTOR

AD “IZOLIR” Zrenjanin, Novosadski put BB

Preduzeće za proizvodnju izlolacionog materijala, izvođenje instalacionih i završnih radova u građevinarstvu, trgovinu i ugostiteljstvo

Zainteresovani kandidati mogu da se jave na kontakt telefon broj : +381(23)560041 ili elektronskim putem na E-mail adresu poslodavca: office@izolir.rs
Rok važenja 14.11.2019.
Zahtevani nivo kvalifikacija Fakultet – VII1 stepen (4-6 godine)
Obrazovanje kandidata Arhitektura, građevina i geodezija , Mašinstvo , Ekonomija, finansije i osiguranje , Pravo i administracija
Radno iskustvo u zanimanju Više od 3 godine
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno
Vozačka dozvola B – Obavezno
Dodatne informacije Obezbeđena ishrana

Jezik:
Veština Čitanje Pisanje Govor
Engleski Srednji Srednji Srednji Obavezno

Računarske veštine:
Veština Nivo znanja
Internet Srednji Obavezno
Obrada teksta – Word Srednji Obavezno
Obrada tabela – Excel Srednji Obavezno

REFERENT KOMERCIJALE

AD “IZOLIR” Zrenjanin

Adresa poslodavca: ZRENJANIN , NOVOSADSKI PUT BB,

Zainteresovani kandidati mogu da se jave na kontakt telefon broj : +381(23)560041 ili E-mail : office@izolir.rs
Rok važenja 14.11.2019.
Zahtevani nivo kvalifikacija Fakultet – VII1 stepen (4-6 godine)
Obrazovanje kandidata Mašinstvo , Ekonomija, finansije i osiguranje , Pravo i administracija
Radno iskustvo u zanimanju Više od 3 godine
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno
Vozačka dozvola B – Obavezno
Dodatne informacije Obezbeđena ishrana

Jezik:
Veština Čitanje Pisanje Govor
Engleski Srednji Srednji Srednji Obavezno

Računarske veštine:
Veština Nivo znanja
Obrada teksta – Word Srednji Obavezno
Obrada tabela – Excel Srednji Obavezno
Internet Srednji Obavezno

TEHNIČKI DIREKTOR

IZOLIR” A.D Zrenjanin

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Rok važenja 10.11.2019.
Zahtevani nivo kvalifikacija Fakultet – VII1 stepen (4-6 godine)
Obrazovanje kandidata Mašinstvo
Radno iskustvo u zanimanju Više od 3 godine
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Neodređeno
Vozačka dozvola B – Obavezno
Dodatne informacije Obezbeđena ishrana

Jezik:

Veština Čitanje Pisanje Govor
Engleski Srednji Srednji Srednji Obavezno

Računarske veštine:

Veština Nivo znanja
Obrada teksta – Word Srednji Obavezno
Obrada tabela – Excel Srednji Obavezno
Internet Srednji Obavezno

Želite da konkurišete za ovaj posao? Neophodno je da ste registrovan korisnik NSZ.

ZAVARIVAČ

“IZOLIR” A.D.   Zrenjanin

Rok važenja 10.11.2019.
Zahtevani nivo kvalifikacija Srednja škola – III stepen (3 godina)
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 2
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Neodređeno
Dodatne informacije Rad u smenama Obezbeđena ishrana
Stručni ispit ili licenca : licence 111,131,135,141

RADNIK NA ODRŽAVANJU KRUGA

“CRNI MB GAS PETROL” D.O.O. Zrenjanin, ELEMIR, ZDRAVKA ČELARA 60

Zainteresovani kandidati mogu da se jave na kontakt telefon broj: +381(63)1109680 ili e-mail: doo.monta@gmail.com

Rok važenja 10.11.2019.
Zahtevani nivo kvalifikacija Osnovna škola
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno

SOFTVERSKI INŽENJER

 Kompanija “Linglong International Europe” d.o.o. Zrenjanin 

raspisuje konkurs za radno mesto: Softverski inženjer.

Radni zadaci softverskog inženjera obuhvataju:

–       analizu, dizajn i razvoj specifikacija sistema;
–       dizajn softvera;

–       implementaciju;

–       testiranje softverskog rešenja u realnom okruženju;

–       održavanje softvera.

Pre početka rada obezbeđena je obuka u Kini, čije će troškove snositi poslodavac (obuka nema komercijalni osnov, odnosno lica koja se uključuju u program obuke ne snose troškove po bilo kom osnovu).

Radnu biografiju na srpskom i na engleskom jeziku (sa nazivom pozicije za koju konkurišete u naslovu e-mail-a) dostaviti na sledeće e-mail adrese:

shuang_zhang@linglong.cn  jelena@linglong.cn

Rok važenja 08.11.2019.
Zahtevani nivo kvalifikacija Fakultet – VII1 stepen (4-6 godine)
Obrazovanje kandidata Informatika i računarstvo
Radno iskustvo u zanimanju Više od 3 godine
Broj izvršilaca 10
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Neodređeno
Dodatne informacije bezbeđena ishrana

Jezik:

Veština Čitanje Pisanje Govor
Kineski Niži Niži Niži Poželjno
Engleski Viši srednji Viši srednji Viši srednji Obavezno

Računarske veštine:

Veština Nivo znanja
Java Srednji Poželjno
Ostali programski jezici Srednji Poželjno
Programski jezik C+ Srednji Poželjno
Programski jezik C++ Srednji Poželjno

POMOĆNI GRAĐEVINSKI RADNIK

Katarina Šandor pr Molersko-fasaderska radnja K2DF comercce“, Zrenjanin, Zrenjanin, Principova 42

Zainteresovani kandidati mogu da se jave na kontakt telefon: 061/608-7964.
Rok važenja 07.11.2019.
Zahtevani nivo kvalifikacija Osnovna škola
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 4
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Privremeni i povremeni poslovi
Dodatne informacije Terenski rad

POMOĆNI STOLAR (rad sa pločastim materijalom)

“MEN-MAT KONCENTRAT” DOO PERLEZ, Zrenjanin, Perlez, Banatska 60

Zainteresovani kandidati mogu poslati svoje prijave za zaposlenje na kontakt telefon: +381(60)6424200
Rok važenja 04.11.2019.
Zahtevani nivo kvalifikacija Osnovna škola
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Neodređeno

DIPLOMIRANI INŽENJER ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

“DAFAR” DOO, Zrenjanin, PANČEVAČKA 82,

Zainteresovani kandidati mogu da se jave na kontakt telefon broj : +381(64)8607215 ili E-mail: branislav.dafar@gmail.com
Rok važenja 27.10.2019.
Zahtevani nivo kvalifikacija Fakultet – VII1 stepen (4-6 godine)
Obrazovanje kandidata Zaštita životne sredine i zaštita na radu
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno
Vozačka dozvola B – Obavezno

Jezik:
Veština Čitanje Pisanje Govor
Engleski Srednji Srednji Srednji Obavezno

Računarske veštine:
Veština Nivo znanja
Obrada tabela – Excel Srednji Obavezno
Internet Srednji Obavezno
Obrada teksta – Word Srednji Obavezno

Želite da konkurišete za ovaj posao? Neophodno je da ste registrovan korisnik NSZ.