Zrenjanin- Odbornici Skupštine grada održali su danas poslednju ovogodišnju sednicu, 32. u ovom sazivu, na kojoj je usvojena Odluka o budžetu grada Zrenjanina za 2020. godinu. Ukupan obim budžetskih rashoda i izdataka planiran je u iznosu od 5.199.767.247 dinara, od čega će se 4.668.797.422 dinara izvršiti iz ustupljenih i izvornih prihoda budžeta grada Zrenjanina, iz donacija međunarodnih organizacija u iznosu od 73.021.680 dinara, iz transfera od drugih nivoa vlasti u iznosu od 233.168.252 dinara, iz neraspoređenog viška prihoda iz ranijih godina u iznosu od 179.885.978 dinara i iz neutrošenih sredstava donacija iz prethodnih godina u iznosu od 44.893.915 dinara.
Ukupan obim planiranih rashoda i izdataka u 2020. godini u odnosu na aktuelnu odluku za 2019. godinu, smanjen je za 7,3 % , u nominalnom iznosu za 409.831.202 dinara, ali je takvo smanjenje u 2020. godini planirano jer, u odnosu na 2019. godinu nisu evidentirana sredstva od višeg nivoa vlasti (Republika i AP Vojvodina). Sredstva iz ovih izvora će se uključiti kako na prihodnoj tako i na rashodnoj strani budžeta grada kako se budu potpisivali ugovori, a kao posledica apliciranja i dobijanja sredstava po konkursima koji raspisuju viši nivoi vlasti. U Odluku o budžetu za 2020. godinu uključena su samo sredstva koja su već ugovorena.
Dnevni red današnje sednice, kojom je predsedavao Oliver Mitrović, realizovan je sa 59 tačaka, a usvojen je nakon rasprave koja je trajala skoro tri sata.
U skladu sa Odlukom o budžetu za 2020. godinu, usvojeni su programi poslovanja ili rada, planovi i finansijski planovi javnih preduzeća i ustanova na budžetskom ili delimičnom budžetskom finansiranju.
Usvojen je Predlog Odluke o izmeni i dopuni Odluke o manifestacijama od posebnog značaja za grad Zrenjanin, na osnovu koje je nova manifestacija tog ranga postala “Festival kobasica i domaće rakije u Belom Blatu”, koja se tradicionalno održava u mesecu februaru i iz godine u godinu okuplja sve veći broj učesnika i posetilaca.
Odbornici su većinom glasova usvojili i predloge nekoliko odluka o izradi izmena i dopuna planova detaljne regulacije “Dolja”, “Mala Amerika”, “Centar”, “Rusanda” i “Aradac I” u Zrenjaninu, kao predlog Odluke o izradi Plana detaljne regulacije koridora opštinskog puta ka regionalnoj deponiji u Zrenjaninu.
Odlukom Skupštine grada, a na lični zahtev, razrešen je direktor JKP “Pijace i parkinzi” Ilija Mandić, a za vršioca dužnosti direktora tog preduzeća izabran je Goran Starčević. Promenjen je i sastav Gradske izborne komisije u stalnom sastavu.
Kao što je i praksa na većini skupštinskih zasedanja, poslednjih nekoliko tačaka dnevnog reda ticale su se kadrovskih rešenja u upravnim i školskim odborima.
Izvor:zrenjnanin.rs