Zrenjanin- Pogledajte najnovije oglase za posao u Zrenjaninu:

Doktor medicine

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda„, Zrenjanin

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ 23270 Melenci, ul. Banja Rusanda b.b. –  Odeljenju za opšte pravne i kadrovske poslove
Broj:  1-743/20

Datum: 29.05.2020.

 

Na osnovu člana 5. Posebnog Kolektivnog ugovora za zdravstvene Ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, Autonomna Pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, br. 96/2019 i 58/2020 – Aneks I) kao i člana 5.-9. Kolektivnog ugovora kod Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci i na osnovu date saglasnosti Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje određene Zaključkom 51 broj 2880/2020 koja je doneta dana 27.03.2020. godine, raspisuje se  sledeći:

 

JAVNI OGLAS 

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

 

 

a) Na neodređeno vreme za 2 izvršioca na radnom mestu:

 

DOKTOR MEDICINE

 

USLOVI:

–   VII-1 stepen stručne spreme, završene master akademske studije drugog stepena,

–    završen medicinski fakultet,

–    položen stručni ispit,

–    odobrenje za samostalni rad – licenca.

 

OPIS POSLOVA:

–        obavlja pregled i lečenje bolesnika na odeljenjima za bolničko lečenje i rehabilitaciju na intenzivnoj nezi nivoa 2 i 3, gde se sprovode hitne intervencije, u skladu sa doktrinom rada u Bolnici

–        daje stručno mišljenje o nabavci i izdavanju lekova potrebnih za lečenje bolesnika

–        vodi odgovarajuću dokumentaciju

–        po uputstvu i pod nadzorom specijaliste sprovodi i kontroliše fizikalnu i medikamentnu terapiju bolesnika na odeljenju

–        obavlja poslove dežurnog lekara prema rasporedu

–      prevenira, dijagnostikuje i leči bolesti, povrede i druge fizičke i mentalne poremećaje korišćenjem odgovarajućih metoda i tehnika, kroz primenu principa i procedura savremene medicine, o čemu vodi propisanu medicinsku dokumentaciju, odnosno obavlja poslove u okviru svoje stručne spreme pod nadzorom doktora medicine, specijaliste ili subspecijaliste

–        sprovodi zdravstvenu zaštitu stanovništva

–        učestvuje u unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite

–        obavlja konsultacije sa drugim zdravstvenim radnicima i zdravstvenim saradnicima

–        planira, nadzire i evaluira sprovođenje zdravstvene zaštite

–        utvrđuje vreme i uzrok smrti

–        obavlja i druge poslove iz svoje struke po nalogu rukovodioca medicinske službe

–        obavlja i druge poslove po nalogu direktora  Bolnice
Uz prijavu, u kojoj je potrebno navesti za koje poslove se prijavljuju, kandidati obavezno   podnose i kratku biografiju (CV)  i dokaze o ispunjenosti uslova za zasnivanje radnog odnosa. Dokazi o ispunjenosti uslova oglasa podnose se u originalu ili OVERENOJ FOTOKOPIJI.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje Filijala Zrenjanin.

Kontakt telefon pravne službe za dodatne informacije: 023/315-0402

Prijavu sa dokumentacijom dostaviti na adresu: Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ 23270 Melenci, ul. Banja Rusanda b.b. –  Odeljenju za opšte pravne i kadrovske  poslove.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Rok važenja 06.06.2020.
Zahtevani nivo kvalifikacija Fakultet – VII1 stepen (4-6 godine)
Obrazovanje kandidata Medicina
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 2
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Neodređeno

Rukovodilac poslova za odnose sa javnošću i marketing

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda„, Zrenjanin

Broj:  1-743/20

Datum: 29.05.2020.

 

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ 23270 Melenci, ul. Banja Rusanda b.b. –  Odeljenju za opšte pravne i kadrovske  poslove.

 

Na osnovu člana 5. Posebnog Kolektivnog ugovora za zdravstvene Ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, Autonomna Pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, br. 96/2019 i 58/2020 – Aneks I) kao i člana 5.-9. Kolektivnog ugovora kod Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci i na osnovu date saglasnosti Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje određene Zaključkom 51 broj 2880/2020 koja je doneta dana 27.03.2020. godine, raspisuje se  sledeći:

 

JAVNI OGLAS

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Na neodređeno vreme za 1 izvršioca na radnom mestu:

 

RUKOVODILAC POSLOVA ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU I MARKETING

 

USLOVI:

Visoko obrazovanje ekonomske struke stečeno na:

– osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine

– osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine

– završen ekonomski fakultet, smer-poslovna ekonomija

– poznavanje engleskog jezika – napredni nivo znanja (najmanje C1 stepen)

– najmanje pet godina radnog iskustva u struci

– znanje rada na računaru

 

OPIS POSLOVA:

– organizuje, rukovodi i prati izvršenje poslova za odnose sa javnošću i marketing;

– razvija politiku odnosa sa javnošću;

– koncipira, razvija i formuliše komunikacionu strategiju;

– koordinira organizaciju kampanja, medijskih i drugih promotivnih događaja;

– kontroliše sadržaj i ažurnost podataka na internet portalu;

– koordinira izradu i priprema saopštenja za javnost;

– koordinira izradu i priprema sadržaj prezentacija i publikacija;

– razvija i održava odnose sa medijima i javnošću;

– predstavlja aktivnosti institucije u medijima i promotivnim događajima;

– analizira izveštavanje medija od značaja za instituciju.

– organizuje i koordinira rad recepcije.

– koncipira strategiju prodaje aranžmana.

 

Uz prijavu, u kojoj je potrebno navesti za koje poslove se prijavljuju, kandidati obavezno podnose i kratku biografiju (CV)  i dokaze o ispunjenosti uslova za zasnivanje radnog odnosa. Dokazi o ispunjenosti uslova oglasa podnose se u originalu ili OVERENOJ FOTOKOPIJI.

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje Filijala Zrenjanin.

 

Kontakt telefon pravne službe za dodatne informacije: 023/315-0402

Prijavu sa dokumentacijom dostaviti na adresu: Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ 23270 Melenci, ul. Banja Rusanda b.b. –  Odeljenju za opšte pravne i kadrovske  poslove.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Rok važenja 06.06.2020.
Zahtevani nivo kvalifikacija Fakultet – VII1 stepen (4-6 godine)
Obrazovanje kandidata Ekonomija, finansije i osiguranje
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Neodređeno

Službenik za odnose sa javnošću i marketing

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda„, Zrenjanin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Broj:  1-743/20

Datum: 29.05.2020.

 

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ 23270 Melenci, ul. Banja Rusanda b.b. –  Odeljenju za opšte pravne i kadrovske  poslove.

 

Na osnovu člana 5. Posebnog Kolektivnog ugovora za zdravstvene Ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, Autonomna Pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, br. 96/2019 i 58/2020 – Aneks I) kao i člana 5.-9. Kolektivnog ugovora kod Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci i na osnovu date saglasnosti Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje određene Zaključkom 51 broj 2880/2020 koja je doneta dana 27.03.2020. godine, raspisuje se  sledeći:

JAVNI OGLAS

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Na neodređeno vreme za 1 izvršioca na radnom mestu:

 

SLUŽBENIK ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU I MARKETING

 

USLOVI:

Visoko obrazovanje stečeno :

– na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine

– poznavanje engleskog jezika – napredni nivo znanja (najmanje C1 stepen)

– najmanje tri godine radnog iskustva u struci

– poznavanje rada na računaru – sertifikat o obavljenoj obuci iz web programiranja

 

OPIS POSLOVA:

– učestvuje u sprovodjenju politike odnosa sa javnošću

– priprema informacije i podatke za izradu komunikacione strategije

– pruža stručnu podršku u organizovanju kampanja i promotivnih događaja

– organizuje medijske i druge promotivne događaje

– priprema informacije, vrši tehničku pripremu i ažurira podatke na internet portalu

– priprema saopštenja za javnost

– priprema prezentacije i publikacije

– održava odnose sa medijima i javnošću u skladu sa instrukcijama rukovodioca poslova za odnose sa javnošću i marketing

– prikuplja informacije o izveštavanju medija od značaja za insituciju

 

Uz prijavu, u kojoj je potrebno navesti za koje poslove se prijavljuju, kandidati obavezno podnose i kratku biografiju (CV) i dokaze o ispunjenosti uslova za zasnivanje radnog odnosa. Dokazi o ispunjenosti uslova oglasa podnose se u originalu ili OVERENOJ FOTOKOPIJI.

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje Filijala Zrenjanin.

 

Kontakt telefon pravne službe za dodatne informacije: 023/315-0402

Prijavu sa dokumentacijom dostaviti na adresu: Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ 23270 Melenci, ul. Banja Rusanda b.b. –  Odeljenju za opšte pravne i kadrovske  poslove.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Rok važenja 06.06.2020.
Zahtevani nivo kvalifikacija Fakultet – VII1 stepen (4-6 godine)
Obrazovanje kandidata Menadžment i biznis
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Neodređeno

Finansijsko-računovodstveni analitičar

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“

Broj:  1-743/20

Datum: 29.05.2020.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ 23270 Melenci, ul. Banja Rusanda b.b. –  Odeljenju za opšte pravne i kadrovske  poslove.

Na osnovu člana 5. Posebnog Kolektivnog ugovora za zdravstvene Ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, Autonomna Pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, br. 96/2019 i 58/2020 – Aneks I)kao i člana 5.-9. Kolektivnog ugovora kod Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci i na osnovu date saglasnosti Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje određene Zaključkom 51 broj 2880/2020 koja je doneta dana 27.03.2020. godine, raspisuje se  sledeći:

JAVNI OGLAS

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

) Na neodređeno vreme za 2 izvršioca na radnom mestu:

FINANSIJSKO – RAČUNOVODSTVENI ANALITIČAR

USLOVI:

Visoko obrazovanje ekonomske struke stečeno na:

– osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;

– osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

-najmanje godinu dana radnog iskustva u struci,

-poznavanje engleskog jezika-viši srednji nivo znanja (najmanje B2 stepen).

-znanje rada na računaru;

OPIS POSLOVA:

planira, razvija i unapređuje metode i procedure finansijskih i računovodstvenih poslova;

– razvija, priprema i predlaže finansijske planove, planove javnih nabavki  i izrađuje ekonomske analize o finansijskom poslovanju;

– razvija i unapređuje procedure za finansijsko upravljanje i kontrolu;

– prati stanje, sprovodi stručne analize, ispituje informacije i analizira akte i predlaže mere za unapređenje finansijskih i računovodstvenih pitanja iz oblasti svog rada;

– izrađuje budžet i učestvuje u procedurama ugovaranja i realizacije projekata;

– daje stručna mišljenja u vezi sa finansijskim i računovodstvenim poslovima;

– priprema opšte i pojedinačne akte, dokumenta u vezi sa finansijskim i računovodstvenim poslovima kao i poslovima javnih nabavki.

– kontroliše i nadzire pripremu i obradu zahteva za plaćanje po različitim osnovama;

– kontroliše preuzimanje obaveza za realizaciju rashoda;

– učestvuje u pripremi i izradi finansijskih izveštaja i izveštaja o realizaciji javnih nabavki (periodičnih i godišnjih) i godišnjeg izveštaja o poslovanju (završnog računa);

– kontroliše transakcije računa prihoda i rashoda, računa finansijskih sredstava i obaveza i računa i finansiranja;

– obezbeđuje primenu zakona iz oblasti svog rada;

– kontroliše usklađenost evidencija i stanja glavne knjige sa dnevnikom;

– prati usaglašavanje potraživanja i obaveza.

Uz prijavu, u kojoj je potrebno navesti za koje poslove se prijavljuju, kandidati obavezno   podnose i kratku biografiju (CV)  i dokaze o ispunjenosti uslova za zasnivanje radnog odnosa. Dokazi o ispunjenosti uslova oglasa podnose se u originalu ili OVERENOJ FOTOKOPIJI.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje Filijala Zrenjanin.

Kontakt telefon pravne službe za dodatne informacije : 0233150402

Prijavu sa dokumentacijom dostaviti na adresu: Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ 23270 Melenci, ul. Banja Rusanda b.b. –  Odeljenju za opšte pravne i kadrovske  poslove.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Rok važenja 06.06.2020.
Zahtevani nivo kvalifikacija Fakultet – VII1 stepen (4-6 godine)
Obrazovanje kandidata Ekonomija, finansije i osiguranje
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 2
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Neodređeno

DOMAR/majstor održavanja/električar

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“

Broj:  1-743/20

Datum: 29.05.2020.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ 23270 Melenci, ul. Banja Rusanda b.b. –  Odeljenju za opšte pravne i kadrovske  poslove.

Na osnovu člana 5. Posebnog Kolektivnog ugovora za zdravstvene Ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, Autonomna Pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, br. 96/2019 i 58/2020 – Aneks I)kao i člana 5.-9. Kolektivnog ugovora kod Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci i na osnovu date saglasnosti Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje određene Zaključkom 51 broj 2880/2020 koja je doneta dana 27.03.2020. godine, raspisuje se  sledeći:

JAVNI OGLAS

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Na neodređeno vreme za 1 izvršioca na radnom mestu:

DOMAR / MAJSTOR ODRŽAVANjA-ELEKTRIČAR

USLOVI:

–           stečeno srednje obrazovanje u trajanju od najmanje tri godine,

–           tehnička škola – smer električar.

OPIS POSLOVA:

–        obavlja svakodnevne preglede objekta,

–        vrši kontrolu ispravnosti instalacija i inventara,

–        u slučaju kvara rada električne opreme, pomaže pri pisanju izveštaja nemenjenih osiguravajućim kućama,

–        vrši električarske radove,

–        priprema objekte, opremu i instalacije za rad,

–        obaveštava koordinatora službe tehničkog održavanja i drugih poslova o uočenim nepravilnostima u objektu ili većim kvarovima na sistemima i instalacijama,

–        pušta el. opremu ili postrojenja u operativni rad i zaustavlja na kraju operativnog rada, kao i u slučaju poremećaja ili kvara,

–        prati parametre rada i podešava opremu i postrojenje,

–        kontroliše i otklanja nedostatke u postrojenjima u kotlarnici i hidroforu,

–        obavlja redovne preglede objekata, opreme, postrojenja i instalacija, prema planu održavanja,

–        vodi evidenciju o kvarovima i izvršenim popravkama.

–        obavlja i druge poslove u okviru svoje struke po nalogu rukovodioca poslova investicionog i tehničkog održavanja,

–        instalira, podešava i prati parametre rada, utvrđuje i otklanja uzroke poremećaja u radu informacionih sistema i tehnologija.

–        obavlja i druge poslove po nalogu direktora Bolnice.

Uz prijavu, u kojoj je potrebno navesti za koje poslove se prijavljuju, kandidati obavezno   podnose i kratku biografiju (CV)  i dokaze o ispunjenosti uslova za zasnivanje radnog odnosa. Dokazi o ispunjenosti uslova oglasa podnose se u originalu ili OVERENOJ FOTOKOPIJI.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje Filijala Zrenjanin.

Kontakt telefon pravne službe za dodatne informacije : 0233150402

Prijavu sa dokumentacijom dostaviti na adresu: Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ 23270 Melenci, ul. Banja Rusanda b.b. –  Odeljenju za opšte pravne i kadrovske  poslove.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

Rok važenja 06.06.2020.
Zahtevani nivo kvalifikacija Srednja škola – III stepen (3 godina)
Obrazovanje kandidata Elektrotehnika i telekomunikacije
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Neodređeno

Recepcioner

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“  Melenci

Broj:  1-743/20

Datum: 29.05.2020.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ 23270 Melenci, ul. Banja Rusanda b.b. –  Odeljenju za opšte pravne i kadrovske  poslove

Na osnovu člana 5. Posebnog Kolektivnog ugovora za zdravstvene Ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, Autonomna Pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, br. 96/2019 i 58/2020 – Aneks I)kao i člana 5.-9. Kolektivnog ugovora kod Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci i na osnovu date saglasnosti Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje određene Zaključkom 51 broj 2880/2020 koja je doneta dana 27.03.2020. godine, raspisuje se  sledeći:

JAVNI OGLAS

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Na neodređeno vreme za 1 izvršioca na radnom mestu: RECEPCIONER

USLOVI:

–        stečeno srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine,

–        završena gimnazija, srednja ekonomska škola ili srednja tehnološka tekstilna škola.

 

OPIS POSLOVA:

–        prima i smešta goste u objekat;

–        evidentira dolazak i odlazak gostiju;

–        popunjava prijave gostiju;

–        proverava sobe pre odlaska gostiju radi utvrđivanje eventualnih oštećenja i poziva majstore radi otklanjanja kvara;

–        obavlja naplatu usluga.

–        na osnovu strukture popunjenosti smeštajnog kapaciteta Bolnice pruža informacije zainteresovanim licima o uslugama Bolnice i upućuje ih u cilju lakše realizacije njihovih zahteva,

–        vodi računa da angažovanost smeštajnih kapaciteta bude u skladu sa utvrđenim rezervacijama,

–        izdaje odgovarajuće potvrde korisnicima usluga o vremenu provedenom na lečenju,

–        svakodnevno vodi brojno stanje korisnika usluga,

–        odgovoran je za prijem gotovog novca na recepciji, čuvanje gotovog novca do predaje u glavnu blagajnu,

–        odgovoran je za fakturisanje lečenja na recepciji  i naplate preko fiskalne kase,

–        uredno vodi propisane statističke pokazatelje i dostavlja periodične izveštaje neposrednom rukovodiocu,

–        radi i druge poslove iz delokruga svog rada  po nalogu saradnika u protokolu

–        obavlja i druge poslove po nalogu direktora Bolnice.

Uz prijavu, u kojoj je potrebno navesti za koje poslove se prijavljuju, kandidati obavezno   podnose i kratku biografiju (CV)  i dokaze o ispunjenosti uslova za zasnivanje radnog odnosa. Dokazi o ispunjenosti uslova oglasa podnose se u originalu ili OVERENOJ FOTOKOPIJI.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje Filijala Zrenjanin.

Kontakt telefon pravne službe za dodatne informacije : 0233150402

Prijavu sa dokumentacijom dostaviti na adresu: Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ 23270 Melenci, ul. Banja Rusanda b.b. –  Odeljenju za opšte pravne i kadrovske  poslove.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

Rok važenja 06.06.2020.
Zahtevani nivo kvalifikacija Srednja škola – IV stepen (4 godina)
Obrazovanje kandidata Tekstilstvo i kožarstvo , Ekonomija, finansije i osiguranje , Gimnazija
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Neodređeno

VETERINARSKI TEHNIČAR

Veterinarska stanica doo, Zrenjanin  doo, KOČE KOLAROVA 38

Zainteresovani kandidati mogu slati prijave za zaposlenje na e-mail: vetstzr@zrlocal.net

Direktan razgovor kandidata svakog radnog dana od 20.05.2020. do 01.06.2020. na adresu poslodavac: Zrenjanin, Koče Kolarova 38 od 09:00 do 12:00 časova,

Potrebno je dostaviti radne biografije na uvid.

Rok važenja 01.06.2020.
Zahtevani nivo kvalifikacija Srednja škola – IV stepen (4 godina)
Obrazovanje kandidata Veterina
Radno iskustvo u zanimanju Više od 1 godine
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Neodređeno
Vozačka dozvola B – Poželjno
Dodatne informacije Terenski rad

VOZAČ TERETNOG MOTORNOG VOZILA SA DIZALICOM

Doo “Madra” Zrenjanin, B.V.Vlahovića 60/12

Uslovi rada i ostali uslovi:

 • rad na određeno vreme 12 meseci
 • I stepen kvalifikacije ili  III stepen kvalifikacije,
 • radno iskustvo nebitno,
 • potrebna vozačka dozvola CE kategorija

Javljanje kandidata na kontakt telefon: 065/5023023, i/ili lično na adresu Aradac, Đure Jakšića bb. 15.05.2020. u 8.00h

Rok važenja 14.06.2020.
Zahtevani nivo kvalifikacija Srednja škola – III stepen (3 godina)
Obrazovanje kandidata Saobraćaj
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno
Vozačka dozvola E – Obavezno
Dodatne informacije Terenski rad

ARHITEKTA – izrada projektne dokumentacije

Ivan Đukanović PR Arhitektonske usluge projektni biro “Arcadia”, Zrenjanin

Adresa poslodavca:  Dositeja Obradovića 42

Uslovi rada i ostali uslovi: 

 • u zanimanju Diplomirani arhitekta ili Diplomirani građevinski inženjer,
 • rad na neodređeno vreme
 • poželjno iskustvo
 • vozačka dozvola B kategorije
 • rad u programu  Autocad, M.office,
 • poželjna licenca za projektovanje

Prijave za zaposlenje slati na E-mail: info@arcadia.rs

Rok važenja 07.06.2020.
Zahtevani nivo kvalifikacija Fakultet – VII1 stepen (4-6 godine)
Obrazovanje kandidata Arhitektura, građevina i geodezija
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Neodređeno
Vozačka dozvola B – Obavezno
Stručni ispit ili licenca Licenca za projektovanje

Slanje prijava za zaposlenje na email: info@arcadia.rs

Jezik:

Veština Čitanje Pisanje Govor
Engleski Konverzacijski Konverzacijski Konverzacijski Obavezno

Računarske veštine:

Veština Nivo znanja
Autocad 2D Viši Obavezno

BRAVAR

Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju elektrotehničkih uređaja, pružanje usluga i trgovinu “Elko trade“, Zrenjanin

Zrenjanin, Miletićeva 27

Uslovi rada i ostali uslovi:

–  III nivo kvalifikacija

– rad na na određeno vreme

– iskustvo od 12 meseci

– vozačka dozvola B kategorije

Zainteresovani kandidati svoje prijave za posao mogu poslati poštom,

na e-mail adresu: exelko@gmail.com ili

da se jave poslodavcu na kontakt telefon: 060/521-0852

Rok važenja 01.06.2020.
Zahtevani nivo kvalifikacija Srednja škola – III stepen (3 godina)
Obrazovanje kandidata Mašinstvo
Radno iskustvo u zanimanju Više od 1 godine
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno
Vozačka dozvola B – Obavezno
Dodatne informacije Terenski rad
Rad van prostorija poslodavca Obezbeđen prevoz Obezbeđen smeštaj

VOZAČ TERETNOG MOTORNOG VOZILA SA DIZALICOM

Doo “Madra” Zrenjanin, B.V.Vlahovića 60/12

Uslovi rada i ostali uslovi:

 • rad na određeno vreme 12 meseci
 • I stepen kvalifikacije ili  III stepen kvalifikacije,
 • radno iskustvo nebitno,
 • potrebna vozačka dozvola CE kategorija

Javljanje kandidata na kontakt telefon: 065/5023023,

i/ili lično na adresu Aradac, Đure Jakšića bb. 15.05.2020. u 8.00h

Rok važenja 14.06.2020.
Zahtevani nivo kvalifikacija Srednja škola – III stepen (3 godina)
Obrazovanje kandidata Saobraćaj
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno
Vozačka dozvola E – Obavezno
Dodatne informacije Terenski rad

OPERATER MAŠINOM ZA OBRADU TEKSTILNIH VLAKANA

Privredno društvo “Fulgar East” doo Zrenjanin

Adresa poslodavca: Železniča , Zrenjanin

Kontakt telefon: 063/ 282531

E-mail: isidorap@fulgareast.rs

Lice za kontakt: Isidora Mihaljčić

Uslovi rada i ostali uslovi:

 • Manipulant u tekstilstvu I stepen kvalifikacije (najmanje)
Rok važenja 11.06.2020.
Zahtevani nivo kvalifikacija Srednja škola – I stepen (1 godina)
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 5
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno
Dodatne informacije Rad u smenama Radno mesto sa povećanim rizikom