JAVNI POZIV ZA IZDAVANJE ŠTANDOVA NA 36. DANIMA PIVA U ZRENJANINU

 

Zrenjanin- Organizacioni odbor za izradu programa i sprovođenje ovogodišnjih Dana piva objavljuje Javni poziv za izdavanje u zakup prostora namenjenog postavljanju štandova na Žitnom trgu. Javno otvaranje ponuda biće održano u petak, 20.avgusta u Multimedijalnoj sali, u zgradi Gradske uprave sa početkom u 12 časova.

Pravo učešća na Javnom pozivu za štandove za prodaju pića imaju sva pravna lica i preduzetnici koji su registrovani za proizvodnju, uvoz i distribuciju piva, kao i preduzetnici koji su registrovani za obavljanje ugostiteljske delatnosti.

POGLEDAJTE CENE ŠTANDOVA:

I Lokacija „Žitni trg“

1. Ugostiteljski štandovi za prodaju pića pod oznakama:

Oznaka za prostor/štand   Površina štanda u m2  Početna cena bez PDV-a za 2021.
3                                                98                                   66.000.00
12                                              105                                  85.800.00
16                                              115                                   66.000.00
17                                              115                                   66.000.00
B                                                300                                198.000.00
F                                               45                                    33.000.00

Pravo učešća na Javnom pozivu za štandove za prodaju pića imaju sva pravna lica i preduzetnici koji su registrovani za proizvodnju, uvoz i distribuciju piva, kao i preduzetnici koji su registrovani za obavljanje ugostiteljske delatnosti.

2. Ugostiteljski štandovi sa pravom prodaje hrane pod oznakama:

Oznaka za prostor/štand   Površina štanda u m2   Početna cena bez PDV-a za 2021.
18                                            105                                    214.500.00
19                                            105                                    214.500.00
20                                           105                                    214.500.00
21                                            105                                    214.500.00
22                                            105                                    132.000.00
23                                            105                                    66.000.00

Pravo učešća na Javnom pozivu za štandove sa pravom prodaje hrane, imaju sva pravna lica i preduzetnici koji su registrovani za obavljanje ugostiteljske delatnosti, tj. koji se bave usluživanjem hrane u ugostiteljskim objektima.

3. Trgovački štandovi/tezge (do 2 štanda/tezge – površine 2 m²) – početna cena jednog štanda/tezge iznosi 16.000,00 dinara bez PDV-a.

Pravo učešća na Javnom pozivu za trgovačke štandove/tezge imaju sva registovana pravna lica i preduzetnici (SR, STR, SZR, UR i sl.). Organizator zadržava pravo izbora ponuđača u skladu sa asortimanom koji isti nudi, obzirom da asortiman mora biti u skladu sa koncepcijom manifestacije. Organizator zadržava pravo dodeljivanja tezgi po redosledu pristiglih ponuda.

II Lokacija „Trg dr Zorana Đinđića“

1. Prostor predviđen za prezentaciju jedne pivare (površine oko 500m²).

Početna cena 200.000,00 dinara bez PDV-a.

Pivara je u obavezi da obezbedi pokrivenu binu veličine 8x10m sa rasvetom i ozvučenjem i program koji će se ogledati u reprodukciji različitih muzičkih žanrova (house, techno, hip-hop, latino, breakbit, electro, alternative….) u vidu nastupa aktuelnih disk džokeja. Pomenutu binu zakupac ima obavezu da ustupi Organizatorima manifestacije, svakog dana u periodu od 19 do 22 časa, za potrebe održavanja Međunarodnog festivala folklora „Lala“. Pivara može postavljati štandove isključivo za prodaju pića u prostoru koji mu organizator stavi na raspolaganje, a dužna je da uz ponudu priloži plan rasporeda štandova, mesta za binu i planiran program.

2. Trgovački štandovi/tezge (do 6 štandova/tezgi – površine 2 m²) – početna cena jednog štanda/tezge iznosi 16.000,00 dinara bez PDV-a.

Pravo učešća na Javnom pozivu za trgovačke štandove/tezge imaju sva registovana pravna lica i preduzetnici (SR, STR, SZR, UR i sl.). Organizator zadržava pravo izbora ponuđača u skladu sa asortimanom koji isti nudi, obzirom da asortiman mora biti u skladu sa koncepcijom manifestacije. Organizator zadržava pravo dodeljivanja štandova/tezgi po redosledu pristiglih ponuda.

III Lokacija „Pešački most“ ( prilaz sa Žitnog trga – leva strana)

Prostor predviđen za sajam knjiga i trgovačke štandove/tezge (do 10 štandova/tezgi – površine 2m)- početna cena jednog mesta iznosi 16.000.00 dinara bez PDV-a.
Pravo učešća na Javnom pozivu na ovoj lokaciji imaju sva registrovana pravna lica za izdavaštvo i distribuciju knjiga.
Pravo učešća na Javnom pozivu za trgovačke štandove/tezge imaju sva registovana pravna lica i preduzetnici (SR, STR, SZR, UR i sl.). Organizator zadržava pravo izbora ponuđača u skladu sa asortimanom koji isti nudi, obzirom da asortiman mora biti u skladu sa koncepcijom manifestacije.
Organizator zadržava pravo dodeljivanja štandova/tezgi po redosledu pristiglih ponuda.

Na sve prikazane početne cene obračunava se PDV u iznosu od 20%.

Napomena: Obaveza svakog ponuđača je da na zakupljenom prostoru koristi isključivo štedljive sijalice i/ili led rasvetu.

Potencijalni ponuđači moraju dostaviti sledeće:

1. Ponudu u kojoj pored ponuđene cene bez PDV-a mora stajati lokacija i broj/slovna oznaka štanda/prostora za koji se dostavlja ponuda.
Ponuda mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica, overena pečatom, sa punim nazivom i adresom ponuđača. Ukoliko ponuda ne bude potpisana od strane ovlašćenog lica i overena pečatom smatraće se da je nepotpuna i neće biti uzeta u razmatranje.
2. Dokaz o registraciji (izvod iz APR-a).
3. Dokaz o uplati depozita, u visini od 40% od početne cena štanda/prostora bez PDV-a.
4. Pravna lica i preduzetnici koji se bave proizvodnjom piva nemaju obavezu uplate depozita.

Ponuđač može dostaviti samo jednu ponudu za svaki pojedinačni štand/prostor.

Depozit se uplaćuje na račun Gradske uprave grada Zrenjanina, Zrenjanin broj: 840-484845-11, svrha uplate: depozit za licitaciju, po modelu 97, poziv na broj odobrenja: 27-82021.

Prijave se dostavljaju u zatvorenim kovertama sa naznakom JAVNI POZIV – “DANI PIVA 2021“ na adresu: GRAD ZRENjANIN, GRADSKA UPRAVA, Trg slobode 10, Komisija za javno otvaranje ponuda i davanja u zakup prostora za manifestaciju „DANI PIVA 2021“ sa naznakom „NE OTVARATI“.

Ukoliko dva ili više ponuđača ponude istu cenu za isti štand/prostor, licitacija će se nastaviti javnim nadmetanjem.

Zakupci štandova nemaju pravo izdavanja prostora u podzakup bez saglasnosti Organizatora.

Učesnik licitacije koji ne potpiše ugovor u roku od 3 dana od dana obavljene licitacije smatraće se da je odustao i zakupodavac može da predmetni štand/prostor ponudi prvom narednom ponuđaču, a uplaćeni depozit se ne vraća.

Sa svakim učesnikom koji bude izlicitirao štand/prostor sklopiće se ugovor kojim se regulišu međusobna prava i obaveze.
Nakon potpisivanja ugovora uplaćuje se celokupan ugovoreni iznos, u šta se uračunava i prethodno uplaćen depozit, a najkasnije do 24.08.2021. godine. Ukoliko zakupac ne izvrši ugovorene uplate, na način na koji je to određeno, zakupodavac zadržava pravo jednostranog raskida ugovora. Predmetni štand/prostor može da ponudi prvom narednom ponuđaču, a uplaćena sredstva se zadržavaju.

VIŠE INFORMACIJA PROČITAJTE OVDE

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u:

Turistička organizacija grada Zrenjanina, Zrenjanin, Koče Kolarova 68
Kontakt telefon 023/523-160 ili 023/523-161 u vremenu od 9 do 13 časova.

 

 

 

 

 

Povezani članci

Ostavite odgovor

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Copy link
Powered by Social Snap