Godinu jubileja, 60 godina od osnivanja preduzeća, pored redovnih aktivnosti na održavanju vodovodne i kanalizacione mreže obeležili su brojni infrastrukturni radovi na istima, kao i realizacija projekata od strateškog značaja za naš grad.

„U saradnji sa osnivačem, odnosno Gradom Zrenjaninom i gradonačelnikom, obezbeđena su finansijska sredstva da u 2022. godini, kada obeležavamo 60 godina rada preduzeća, realizujemo brojne infrastrukturne radove na kanalizacionoj i vodovodnoj mreži u gradu i naseljenim mestima.

Uz podršku Vlade Republike Srbije potpisan je ugovor za prečišćavanje pitke vode sa stranim partnerom, a Vlada je rešavanje pitanja vodosnabdevanja i rekonstrukcije vodovodne mreže u Zrenjaninu proglasila projektom od nacionalnog značaja.

U okviru Prve faze rekonstrukcije vodovodne mreže u Zrenjaninu koja je započeta krajem prošle godine, a koja obuhvata pet gradskih naselja, završeni su radovi u naselju Ruža Šulman, pri kraju su u naselju Šumica, a naredne godine izvodiće se u Maloj Americi, Centru i Karađorđevom trgu.

Izgrađeno je 14 od 17 mernih mesta na vodovodnoj mreži u gradu koji su povezani SKADA sistemom za daljinsko praćenje i kontrolu protoka i gubitaka vode u mreži.

Bušenjem novih bunara na postojećim linijama bunara na izvorištu odakle se grad snabdeva vodom, reparacijom postojećih, kao i početkom izgradnje treće linije bunara, dodatno je stabilizovan i unapređen sistem vodosnabdevanja u gradu. Rezultati planskog višegodišnjeg ulaganja u izvorište pokazali su se tokom ovogodišnjih tropskih talasa vrućina kada je sistem stabilno funkcionisao i kada su obezbeđene dovoljne količine vode za racionalne potrebe korisnika.

Izbušeni su novi bunari na izvorištu u pet naseljenih mesta: Elemiru, Melencima, Čenti, Orlovatu i Farkaždinu.

U okviru projekta Generalnog sekretarijata Vlade R. Srbije izgrađeno je 27 vodovodnih priključaka sa pripadajućim šahtovima za Rome i druge marginalizovane grupe u Jankov Mostu i Zrenjaninu.

Rekonstruisan je deo fekalne kanalizacione mreže u naselju Mala Amerika, a nastavljeno je plansko osavremenjavanje elektro i mašinske opreme na crpnim stanicama fekalne kanalizacije, gde bi izdvojili radove na crpnim stanicama u Marka Oreškovića i „Centar“.

Nastavljena je izgradnja fekalne kanalizacione mreže u Elemiru i Lazarevu.

Svi planirani radovi na održavanju atmosferske kanalizacione mreže, koje naše preduzeće uslužno vrši za Grad Zrenjanin, su uspešno realizovani, a izvršeni su i radovi na sanaciji pojedinih kvarova na istoj.

Naše preduzeće je bilo suorganizator i domaćin međunarodne konferencije „Vodovod i kanalizacija 2022“ koju je organizovalo Društvo inženjera i tehničara Srbije.

Uspešno smo sproveli još jedno godišnje ispitivanje zadovoljstva korisnika našim uslugama, svi kanali komunikacije sa korisnicima su dobro funkcionisali tako da je u roku rešena većina reklamacija i zahteva korisnika koji su tokom godine pristigli.

I u godini pred nama nastavićemo infrastrukturne radove na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži u gradu i naseljenim mestima, kao i sve aktivnosti u oblasti delatnosti preduzeća, a koje imaju za cilj bolji kvalitet naših usluga i veće zadovoljstvo naših korisnika“, istakao je mr Siniša Gajin, dipl.inž.menadž.
Rukovodilac Službe informisanja i poslovnih komunikacija
JKP „Vodovod i kanalizacija“ Zrenjanin.