Ministarstvo za brigu o selu raspisuje Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom.

Više o Konkursu za kupovinu seoske kuće sa okućnicom možete pogledati OVDE

SUBJEKTI KOJI MOGU DA KONKURIŠU

Subjekti koji mogu da konkurišu za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom (u daljem tekstu: podnosioci
prijave) su pojedinci, samohrani roditelji, bračni parovi i vanbračni partneri, koji ispunjavaju sve obavezno propisane uslove za učešće na
javnom konkursu.
Pojedinac u smislu Programa je fizičko lice koje nema navršenih 45 godina života, nije u bračnoj/vanbračnoj zajednici, odnosno nije
samohrani roditelj u smislu Programa.
Samohrani roditelj u smislu Programa je roditelj koji sam vrši roditeljsko pravo jer je drugi roditelj nepoznat ili je drugi roditelj
umro ili je potpuno lišen roditeljskog prava, odnosno poslovne sposobnosti, kao i roditelj koji samostalno vrši roditeljsko pravo na osnovu
odluke suda ili sporazuma o samostalnom vršenju roditeljskog prava, a sve u skladu sa Porodičnim zakonom („Službeni glasnik RSˮ, br. 18/05,
72/11 – dr. zakon i 6/15).
Bračnim parom u smislu Programa smatra se bračna zajednica supružnika, odnosno zajednica života žene i muškarca, koja je uređena
Porodičnim zakonom.
Vanbračnim partnerima u smislu Programa smatraju se muškarac i žena koji se nalaze u vanbračnoj zajednici. Vanbračna zajednica je
trajnija zajednica života žene i muškarca, između kojih nema bračnih smetnji, uređena Porodičnim zakonom.
Podnosioci prijave konkurišu zajedno sa jedinicom lokalne samouprave, na čijoj teritoriji se nalazi seoska kuća sa okućnicom.
Jedinica lokalne samouprave izjavom potvrđuje tačnost podataka i ispunjenost uslova koji se odnose na seosku kuću sa okućnicom za koju se
podnosioci prijave opredele.

NAMENA SREDSTAVA

Bespovratna sredstva su namenjena za kupovinu seoske kuće sa okućnicom.
Seoska kuća sa okućnicom, za čiju kupovinu podnosioci prijave konkurišu, može da se nalazi na teritoriji svih naseljenih mesta
Republike Srbije, izuzev u gradskim i opštinskim sedištima i prigradskim naseljima.
Bespovratna sredstva nisu namenjena za opremanje seoske kuće i okućnice, porez na prenos apsolutnih prava prilikom kupoprodaje seoske
kuće sa okućnicom, porez na imovinu, troškove prikupljanja dokumentacije za prijavljivanje na javni konkurs, kao i za građevinske radove za
adaptaciju seoske kuće.

Važne informacije: Program i obrazac prijave se mogu preuzeti elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Ministarstva za
brigu o selu www.mbs.gov.rs.

Za sva pitanja u vezi sa tekstom javnog konkursa možete se obratiti na mejl adresu: mirjana.vesic@mbs.gov.rs, milos.petrovic@mbs.gov.rs,
ivana.lijeskic@mbs.gov.rs, ili na brojeve telefona 011 311 7633, 011 311 2016 i 011 267 3024