U samo protekle tri godine uložena su značajna finansijska sredstva i izvršeni brojni infrastrukturni radovi JKP „Vodovod i kanalizacija“ Zrenjanin na kanalizacionoj i vodovodnoj mreži u gradu i naseljenim mestima, neki su u toku, a planiraju se i novi.

„U toku su radovi JKP „Vodovod i kanalizacija“ Zrenjanin u Elemiru na vraćanju putnih i ostalih površina u prvobitno stanje, čime će se okončati kompletni radovi na slivu 7 fekalne kanalizacione mreže u ovom naseljenom mestu, a koji su u poslednjoj etapi obuhvatali postavljanje oko 1600 metara kanalizacionih cevi.
Radovi na fekalnoj kanalizacionoj mreži trenutno se izvode i u naseljenom mestu Lazarevo, gde je prethodno izgrađen potisni vod do Kleka i jedna crpna stanica, a u toku je postavljanje oko 500 metara kanalizacionih cevi.

Izgradnja kanalizacione mreže spada među najskuplje građevinske radove, o čemu govori podatak da je samo za navedene i one poslednje završene na kanalizacionoj mreži u Kleku Grad Zrenjanin izdvojio oko 34 miliona dinara. Zahvaljujući dobroj saradnji sa Gradom Zrenjaninom do sada je izgrađeno oko 100 kilometara fekalne kanalizacione mreže sa pripadajućim crpnim stanicama koja je u upotrebi u Kleku, Elemiru, Ečki, Melencima i Stajićevu, a koju održava naše preduzeće.
Završena je tehnička dokumentacija za izgradnju kanalizacije u Aradcu i dobijena građevinska dozvola, a Grad Zrenjanin obezbedio je sredstva da se tokom ove godine nastave radovi na kanalizacionoj mreži u Kleku, Elemiru i Lazarevu.
U Zrenjaninu, koji je u potpunosti pokriven fekalnom kanalizacionom mrežom u dužini od 300 km, akcenat je na osavremenjavanju crpnih stanica, sanaciji kvarova i rekonstrukciji postojeće mreže.

Samo za rekonstrukciju ključnih crpnih stanica kanalizacionog sistema grada u Marka Oreškovića, gde je sprečeno i širenje neprijatnih mirisa, i Radnoti Mikloša, gde je sanirana i havarija na mreži, izdvojeno je oko 15 miliona, a za postavljanje separatora čvrstog komunalnog otpada u crpnoj stanici Centar 25 miliona dinara.
Rekonstruisan je glavni vod kanalizacione mreže u Maloj Americi u ulici Stevice Jovanovića i zamenjena mreža u ulici Đorđa Stratimirovića. Sanirane su havarije u Savezničkoj i Jevrejskoj ulici, a za potrebe radne zone Jugoistok 2 izgrađeno je 400 metara fekalne i 410 metara atmosferske kanalizacione mreže. Sanirana je i havarija na atmosferskoj kanalizacionoj mreži kod nadvožnjaka na Bagljašu, a redovno se vrše odgušenja na fekalnoj i atmosferskoj kanalizacionoj mreži za šta je nabavljeno novo specijalizovano vozilo VOMA.
U toku je Prva faza rekonstrukcije gradske vodovodne mreže koja obuhvata zamenu cevi starijih od 50 godina u 5 gradskih naselja u dužini od 19 km. Završeni su radovi u naseljima Ruže Šulman i Šumica, pri kraju su na Karađorđevom trgu, počeli su u naselju Mala Amerika i preostali u Centru.

U cilju unapređenja vodosnabdevanja izgrađeno je i 17 mernih mesta na gradskoj mreži za merenje protoka i detektovanje gubitaka povezanih SKADA sistemom za daljinsko praćenje i prikupljanje podataka, a za ove i radove na rekonstrukciji mreže obezbeđeno je 425 miliona od strane Ministarstva za javna ulaganja.
U toku su i radovi na bušenju novih bunara na izvorištu u gradu u okviru formiranja treće linije bunara, kao i radovi na potpunoj automatizaciji izvorišta SKADA sistemom.
Značajna sredstva uložena su i u naseljena mesta. Nov vodotoranj sa 600 metara nove mreže i bunarom izgrađen je u Tomaševcu, a potpuna reparacija vodotornja izvršena je u Ečki i Orlovatu. Pored redovnog održavanja elektro i mašinske opreme i reparacije postojećih bunara izbušeni su i novi na izvorištu u pet naseljenih mesta: Melencima, Elemiru, Čenti, Orlovatu i Farkaždinu.
Svi izvršeni i planirani radovi imaju za cilj da se poboljša kvalitet vodosnabdevanja i prikupljanja i odvođenja otpadnih voda kako u gradu, tako i u naseljenim mestima i da se omoguće bolji i kvalitetniji uslovi života svih naših korisnika“,rekao je mr Siniša Gajin, dip. ing. men. rukovodilac Službe informisanja JKP „Vodovod i kanalizacije“ Zrenjanin.