slika1_800_373Zrenjanin- Radove sa gradilišta postrojenja za prečišćavanje pitke vode od srede svi zainteresovani mogu pratiti uživo putem dve kamere, koje u potpunosti pokrivaju celo gradilište, pa se sada, pored izgradnje bazena za pitku vodu, mogu jasnije pratiti i radovi na izgradnji bazena za prijem sirove vode, kao i izgradnje objekta (hale) za smeštaj opreme za ultrafiltraciju i reverznu osmozu i objekta za smeštaj opreme za jonsku izmenu. Video strimovi obe kamere nalaze se na sajtu Grada Zrenjanina.
Do četvrtka 17. novembra najviše su napredovali radovi na izgradnji bazena pitke vode i bazena za prijem sirove vode.

slika3_800_406Nakon završenog postavljanja armaturne mreže spoljnih i pregradnih zidova bazena za prijem sirove vode prešlo se na segmentno postavljanje oplate i betoniranje zidova.
Na bazenu pitke vode završeno je betoniranje svih unutrašnjih pregradnih zidova. Za krovnu armiranobetonsku (AB) ploču postavljena je armatura i završeni su svi pripremni radovi za njeno betoniranje koje je planirano za petak 18. novembra.

slika2_800_482Na šljunkanoj podlozi temeljne ploče budućeg objekta za smeštaj opreme za ultrafiltraciju i reverznu osmozu postavljen je podložni beton i vrše se pripreme za ugradnju armature na ploči. U toku je izrada i čelične konstrukcije hale za smeštaj opreme.

Postavljeni su svi temeljni stubovi i vezne AB grede za objekat za smeštaj opreme za jonsku izmenu, kao i šljunkana podloga, pa će nakon zbijanja iste uslediti i betoniranje prvog sloja ploče objekta.
Planirano je da građevinski radovi na postrojenju za prečišćavanje pitke vode, ukoliko ne dođe do drastičnih pogoršanja vremenskih uslova, budu završeni do kraja decembra meseca. U toku samih građevinskih radova, kako oni budu odmicali i kako se budu stvarali potrebni uslovi, vršiće se postavljanje i same opreme.

Više od 80 posto opreme je na raspolaganju izvođaču radova, kompletna oprema iz inostranstva je pristigla i spremna je za montažu, a u toku su završni radovi na preostaloj opremi koju rade preduzeća koja su angažovana u Srbiji. Oprema za reverznu osmozu i predtretman se nalazi lagerovana u krugu JKP „Vodovod i kanalizacija“, dok se oprema za ultrafiltraciju i deo pumpne stanice nalaze u skladištima Transportšpeda u Beogradu.

Nakon završetka građevinskih radova i montaže kompletne opreme, odnosno nakon završetka izgradnje postrojenja za prečišćavanje pitke vode, sledi i probni rad postrojenja od najduže mesec dana, tokom kojih će se vršiti podešavanje parametara i vršiti kontrolne analize vode iz postrojenja, a nakon zadovoljenja svih parametara definisanih ugovorom, odnosno postizanja kvaliteta vode po standardima koje propisuje Republika Srbija, a koji su strožiji od propisanih od strane Evropske unije, voda će putem gradske vodovodne mreže biti distribuirana i samim korisnicima.