Zrenjanin-Na području nadležnosti Višeg javnog tužilaštva u Zrenjaninu, koje ovo tužilaštvo vrši u saradnji sa tri policijske uprave (PU Zrenjanin, PU Kikinda i Pu Novi Sad, PS Novi Bečej), u toku 2018. godine Viši javni tužilac Zoran Đuran konstatovao je da je kriminalitet beležio omanji pad u odnosu na 2017. godinu.

Ukupan broj krivičnih prijava podnetih u 2018. godini na celokupnom području Srednjebanatskog, Severobanatskog i deo Južnobačkog okruga iznosio je 749, što je 1,71% manje nego u 2017. godini u kojoj je ukupno bilo prijavljeno 762 lica. Od ovog ukupnog broja u toku 2018. godine bila su prijavljena 162 punoletna izvršioca najtežih krivičnih dela, 577 maloletnika i 10 nepoznatih lica.

„Kada se posmatraju samo punoletni izvršioci krivičnih dela kao izvršioci najtežih krivičnih predviđenih zakonom (za koja je zakonom zaprećena kazna zatvora od 10 do 40 godina) u 2018. godini odbačene su krivične prijave u odnosu na 32 prijavljena lica (što je 19,75% od ukupnog broja), pa je tako u 2018. godini protiv 130 punoletnih izvršilaca pokrenut krivični postupak, od čega je 105 lica bilo obuhvaćeno pokretanjem istrage u kojima je u najvećem broju slučajeva već po  otkrivnju krivičnog dela bilo određivano policijsko  zadržavanje, kao i pritvor od strane suda“, rekao je Zoran Đuran.

Maloletnička delikvencija je tokom 2018. godine ostala približno istom nivou kao i 2017. godine, te je postupak pokretan u odnosu  na 577 maloletna lica.

„Imajući u vidu eskalaciju nasilja među decom mlađom od 14 godina protiv kojih se ne može voditi krivični postupak, kao i uopšte vršnjačkog nasilja, javni tužioci i nadležna tužilaštva će sagledavati uzroke devijantnog ponašanja kod maloletnika i dece u saradnji sa  nadležnim centrima za socijalni rad gde se bude utvrdilo da je takvo ponašanje u direktnoj vezi sa zanemarivanjem roditeljskih dužnosti vaspitavanja i nadzora nad decom, pokretati postupke protiv roditelja zbog krivičnog dela zapuštanja maloletnog lica i dece“, rekao je Zoran Đuran.

Viši javni tužilac podsetio je da se  nedavno  u jednoj zrenjaninskoj srednjoj školi desio drastičan primer zlostavljanja petnaestogodišnjeg dečaka koji je trajao, usled čega se maloletnik ispisao iz škole, jer nije mogao da izdrži takav vid torture, kao i da je Tužilaštvo  odmah reagovalo određivanjem pritvora protiv navedenih maloletnka i da će se u sklopu ovog postupka sagledati odgovornost i svih drugih lica čija je dužnost bila briga o vaspitanju ovih maloletnik.

 

„Što se tiče struktu krivičnih dela, ona je bila slična kao i u prethodnoj godini i sa tim u vezi se može reći da u 2018. godini nismo imali na ovom području niti jedno izvršeno krivično delo ubistva, ali je zato izvršeno jedno krivično delo teškog ubistva u kojem su učestvovala četiri lica, a za koje naš zakon predviđa najstrožu kaznu zatvora u trajanju od 30 do 40 godina“, rekao je Viši javni tužilac.

 

Krivično delo trgovine ljudimo u 2018. godini izvršeno je u tri slučaja, dok je najveći broj krivičnih postupaka, kao i prethodnih godina bio vođen zbog krivičnih dela u vezi sa trgovinom narkoticima, te je protekle godine  protiv čak 51 lica  vođen postupak.

 

Viši javni tužilac Zoran Đuran istakao je da građani Srednjobanatskog, Severobanatskog i dela Južnobanatskog okruga koje područje spada u nadležnost Višeg javnof tužilaštva u Zrenjaninu i u narednom periodu sigurno mogu računati na brzu i efikasnu  reakciju svih državnih organa i to prvenstveno policije i javnog tužilaštva, kada je u pitanju zaštita njihovoh ličnog fizičkog integriteta, zaštita njihove imovine, kao i zaštita državne svojine i opštih dobara.

„Tužilaštvo će se i dalje dosledno zalagati za najstrožiju kaznenu politiku sudova i kontinuirano delovati u pravcu što boljegi bržeg i efikasnijeg okončanja krivičnih postupaka“, izjavio je Viši javni tužilac Zoran Đuran.