Zrenjanin- Rečna flotila Vojske Srbije Novi Sad obaveštava javnost da će se u periodu od 18.09. do 20.09.2019. godine, u vremenu od 08.00 do 16.00 časova vršiti artiljerijska gađanja iz brodskog naoružanja u zoni opasnog područja datoj u prilogu obaveštenja.
Prenosimo u celini obaveštenje i oglašavanje opasnog područja:
“Molimo Vas u navedene dane i naznačeno vreme iz opasnog područja evakuišete stanovništvo i stoku, zabranite kretanje po kopnu i plovidbu plovila i čamaca po reci Tisi.
Zaustavljanje plovnih sastava i plovnih sredstava vršiće se:
– za uzvodna plovila na PKM 9 r. Tisa, i
– za nizvodna plovila na PKM 25 r. Tisa.
Granice opasnog područja biće obeležene velikim crvenim barjakom, a na prilaznim putevima biće postavljeni stražari i table sa natpisom – upozorenjem „NE IDI DALjE GAĐA SE“.
Na 10. i 25. plovnom kilometru reke Tisa navedenog dana biće postavljeni čamci (brod) sa starešinama čija naređenja i upozorenja moraju svi disciplinovano izvršavati. Zabrana plovidbe biće regulisana u skladu sa Pravilnikom o plovidbi na UPP i osnovnim odredbama o plovidbi na Dunavu isticanjem znaka zabrane A.1 (zabranjen prolaz), a prestanak zabrane isticanjem znaka obaveštenja E.1 (slobodan prolaz).
Završetak gađanja označiće se skidanjem crvenih barjaka i povlačenjem obezbeđenja.
Upozorava se stanovništvo da je najstrožije zabranjeno prikupljanje i diranje neeksplodiranih zrna i njihovih delova jer su ista OPASNA PO ŽIVOT. U slučaju nailaska na takva zrna svako lice je dužno da odmah obavesti najbliže organe MUP-a ili vojne vlasti.
Svako lice koje pretrpi materijalnu štetu nastalu zbog pogodaka, dostaviće prijavu, najkasnije do 05.10.2019. godine komandi Vojne pošte 2827 Novi Sad. Sve prijave podnešene posle naznačenog roka neće se uvažavati. Svaka prijava mora da sadrži sledeće podatke: ime i prezime oštećenog, odnosno naziv ustanove, mesto stanovanja, datum i vreme kada je pričinjena šteta, prirodu štete i novčani iznos koji se traži kao naknada za pričinjenu štetu. Komanda VP 2827 Novi Sad saopštiće oštećenom licu mesto, datum i vreme sastanka sa komisijom za procenu nastale štete.
U sastav komisije ulaze dva člana iz komande VP 2827 Novi Sad, a treći član je iz SO sa čijeg je područja oštećeni.”

Zona opasnog područja za vreme izvršenja gađanja iz brodskog naoružanja: