Zrenjanin- Pogledajte aktuelne oglase za posao u Zrenjaninu:

FARMACEUTSKI TEHNIČAR

Opšta bolnica «Đorđe Joanović» Zrenjanin

Broj:01- 1952/1

Na osnovu člana 24. Zakona o radu (»Službeni glasnik RS» br.24/05, 61/05, 54/09, 32/13 i 75/14), člana 7. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave («Službeni glasnik RS» br. 96/19 i 58/2020), člana 9. Pravilnika o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga, u skladu sa važećim Kadrovskim planom Ministarstva zdravlja broj:112-01-200/2018-02 od 20.08.2018. godine i na osnovu Odluke direktora Opšte bolnice »Đorđe Joanović» Zrenjanin broj 01- 1952 od 04.06.2020. godine raspisuje se:

O G L A S

Za prijem u radni odnos na ODREĐENO vreme sa punim radnim vremenom

– povećan obim posla

Raspisuje se javni oglas za prijem zaposlenog u radni odnos na određeno vreme sa punim radnim vremenom – povećan obim posla u Opštu bolnicu «Đorđe Joanović» Zrenjanin, za radno mesto

1. Farmaceutski tehničar …………………………………………………………………….. 1 izvršilac

– za rad u Apoteci – medicinsko snabdevanje

***Kandidati za radno mesto pod rednim brojem 1 moraju posedovati IV stepen stručne spreme, završenu srednju medicinsku školu – smer farmaceutski tehničar i položen stručni ispit.

Zainteresovani kandidati treba da prilože:

Ø molbu

Ø CV

Ø overenu fotokopiju diplome

Ø overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu

Ø overenu fotokopiju Licence izdate od nadležnog organa (ako je kandidat iz radnog odnosa) ili Rešenje o upisu u komoru (ako kandidat nije u radnom odnosu).

Ø lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti

Ø uredan sanitarni nalaz što dokazuje fotokopija sanitarne knjižice

Ø dokaz o imunizaciji MMR vakcinom ili potvrdu o serološkoj analizi na morbile

(IGG antitela)

Ø dokaz o imunizaciji Hepatitis B

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa kod Nacionalne službe za zapošljavanje Zrenjanin i na sajtu Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Prijave se podnose poštom ili lično, na adresu Opšte bolnice «Đorđe Joanović» Zrenjanin, ul. dr Vase Savića 5 sa naznakom «OGLAS».

Naznačiti u molbi datum početka oglasa

Oglas važi od 04.06.2020. godine do 11.06.2020. godine

Neblagovremene i nepotpune molbe neće se uzimati u razmatranje

Rok važenja 11.06.2020.
Zahtevani nivo kvalifikacija Srednja škola – IV stepen (4 godina)
Obrazovanje kandidata Farmacija
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno

 

 

DOKTOR MEDICINE

Opšta bolnica «Đorđe Joanović» Zrenjanin

Broj:01- 1910/1

Na osnovu člana 24. Zakona o radu (»Službeni glasnik RS» br.24/05, 61/05, 54/09, 32/13 i 75/14,13/17-US,113/17 i 95/18), člana 7. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave («Službeni glasnik RS» br. 96/2019 i 58/2020), člana 9. Pravilnika o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga, u skladu sa važećim Kadrovskim planom Ministarstva zdravlja broj:112-01-200/2018-02 od 20.08.2018. godine i na osnovu Odluke direktora Opšte bolnice »Đorđe Joanović» Zrenjanin broj 01-1910 od 02.06.2020. godine raspisuje se:

O G L A S

Za prijem u radni odnos na ODREĐENO vreme sa punim radnim vremenom

– povećan obim posla

Raspisuje se javni oglas za prijem zaposlenog u radni odnos na određeno vreme sa punim radnim vremenom – povećan obim posla u Opštu bolnicu «Đorđe Joanović» Zrenjanin, za radno mesto

Doktor medicine …………………………………………………………………….. 1 izvršilac

– za rad na odeljenju Zbrinjavanje i prijem urgentnih stanja

*** Kandidati za radno mesto Doktor medicine moraju imati VII stepen stručne spreme, završen Medicinski fakultet i položen stručni ispit.

Zainteresovani kandidati treba da prilože:

Ø molbu

Ø CV

Ø overenu fotokopiju diplome

Ø overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu

Ø overenu fotokopiju Licence izdate od nadležnog organa (ako je kandidat iz radnog odnosa) ili Rešenje o upisu u komoru (ako kandidat nije u radnom odnosu).

Ø lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti

Ø uredan sanitarni nalaz što dokazuje fotokopija sanitarne knjižice

Ø dokaz o imunizaciji MMR vakcinom ili potvrdu o serološkoj analizi na morbile (IGG antitela)

Ø dokaz o imunizaciji Hepatitis B

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa kod Nacionalne službe za zapošljavanje Zrenjanin i na sajtu Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Prijave se podnose poštom ili lično, na adresu Opšte bolnice «Đorđe Joanović» Zrenjanin, ul. dr Vase Savića 5 sa naznakom «OGLAS».

Naznačiti u molbi datum početka oglasa

Oglas važi od 02.06.2020. godine do 09.06.2020. godine

Neblagovremene i nepotpune molbe neće se uzimati u razmatranje

Rok važenja 09.06.2020.
Zahtevani nivo kvalifikacija Fakultet – VII1 stepen (4-6 godine)
Obrazovanje kandidata Medicina
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno

 

VOZAČ

 

Privredno društvo za prevoz putnika u drumskom saobraćaju „Farkaš Trans Travel“doo, Zrenjanin

Zrenjanin, Hunjadi Janoša 12

Uslovi rada i ostai uslovi:

III nivo kvalifikacije
rad na određeno vreme
radno iskustvo od 6 meseci
vozačka dozvola D kategorije

Javljanje kandidata na kontakt telefon: 064/850-92-92
Rok važenja 02.07.2020.
Zahtevani nivo kvalifikacija Srednja škola – III stepen (3 godina)
Obrazovanje kandidata Saobraćaj
Radno iskustvo u zanimanju Više od 6 meseci
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno
Vozačka dozvola D – Obavezno
Dodatne informacije Terenski rad Rad van prostorija poslodavca

 

VOZAČ TERETNOG MOTORNOG VOZILA SA DIZALICOM

Doo “Madra” Zrenjanin, B.V.Vlahovića 60/12

Uslovi rada i ostali uslovi:

 • rad na određeno vreme 12 meseci
 • I stepen kvalifikacije ili  III stepen kvalifikacije,
 • radno iskustvo nebitno,
 • potrebna vozačka dozvola CE kategorija

Javljanje kandidata na kontakt telefon: 065/5023023, i/ili lično na adresu Aradac, Đure Jakšića bb. 15.05.2020. u 8.00h

Rok važenja 14.06.2020.
Zahtevani nivo kvalifikacija Srednja škola – III stepen (3 godina)
Obrazovanje kandidata Saobraćaj
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno
Vozačka dozvola E – Obavezno
Dodatne informacije Terenski rad

ARHITEKTA – izrada projektne dokumentacije

Ivan Đukanović PR Arhitektonske usluge projektni biro “Arcadia”, Zrenjanin

Adresa poslodavca:  Dositeja Obradovića 42

Uslovi rada i ostali uslovi: 

 • u zanimanju Diplomirani arhitekta ili Diplomirani građevinski inženjer,
 • rad na neodređeno vreme
 • poželjno iskustvo
 • vozačka dozvola B kategorije
 • rad u programu  Autocad, M.office,
 • poželjna licenca za projektovanje

Prijave za zaposlenje slati na E-mail: info@arcadia.rs

Rok važenja 07.06.2020.
Zahtevani nivo kvalifikacija Fakultet – VII1 stepen (4-6 godine)
Obrazovanje kandidata Arhitektura, građevina i geodezija
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Neodređeno
Vozačka dozvola B – Obavezno
Stručni ispit ili licenca Licenca za projektovanje

Slanje prijava za zaposlenje na email: info@arcadia.rs

Jezik:

Veština Čitanje Pisanje Govor
Engleski Konverzacijski Konverzacijski Konverzacijski Obavezno

Računarske veštine:

Veština Nivo znanja
Autocad 2D Viši Obavezno

VOZAČ TERETNOG MOTORNOG VOZILA SA DIZALICOM

Doo “Madra” Zrenjanin, B.V.Vlahovića 60/12

Uslovi rada i ostali uslovi:

 • rad na određeno vreme 12 meseci
 • I stepen kvalifikacije ili  III stepen kvalifikacije,
 • radno iskustvo nebitno,
 • potrebna vozačka dozvola CE kategorija

Javljanje kandidata na kontakt telefon: 065/5023023,

i/ili lično na adresu Aradac, Đure Jakšića bb. 15.05.2020. u 8.00h

Rok važenja 14.06.2020.
Zahtevani nivo kvalifikacija Srednja škola – III stepen (3 godina)
Obrazovanje kandidata Saobraćaj
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno
Vozačka dozvola E – Obavezno
Dodatne informacije Terenski rad

OPERATER MAŠINOM ZA OBRADU TEKSTILNIH VLAKANA

Privredno društvo “Fulgar East” doo Zrenjanin

Adresa poslodavca: Železniča , Zrenjanin

Kontakt telefon: 063/ 282531

E-mail: isidorap@fulgareast.rs

Lice za kontakt: Isidora Mihaljčić

Uslovi rada i ostali uslovi:

 • Manipulant u tekstilstvu I stepen kvalifikacije (najmanje)
Rok važenja 11.06.2020.
Zahtevani nivo kvalifikacija Srednja škola – I stepen (1 godina)
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 5
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno
Dodatne informacije Rad u smenama Radno mesto sa povećanim rizikom