JKP „Čistoća i zelenilo“ Zrenjanin investiralo je u komunalnu opremu, podiglo komunalnu higijenu u gradu, uvelo novi ISO standard i postiglo izuzetne rezultate u radu.

Na čelnoj poziciji „Čistoće“ je Zoran Protić diplomirani inženjer tehnologije.
Radi se o mladom, obrazovanom i sposobnom čoveku. Preduzeće kojim rukovodi u kontinuitetu ostvaruje dobre poslovne rezultate, redovno izmiruje svoje dospele obaveze prema dobavljačima, bankama kao i obaveze na ime zarada i svih drugih primanja zaposlenih. Svake poslovne godine, preduzeće ulaže u nabavku nove opreme neophodne za obavljanje delatnosti radi kojih je i osnovano.

Čak i u otežanim uslovima poslovanja tokom pandemije Korona virusom i u vezi sa tim uvedenog vanrednog stanja, preduzeće je radilo punim kapacitetima i u ovakvim uslovima, u interesu građana i privrede, uspelo da u kontinuitetu očuva kvalitet i kvantitet svojih usluga i da pored postojećih, a radi smanjenja velike opasnosti od širenja korona pandemije, po nalogu gradskog štaba obavlja i neke nove usluge. U pitanju su bile usluge dezinfekcije javnih gradskih površina i ustanova (osnovnih i srednjih škola, fakulteta, gerontoloških centara, ambulanti ). Takođe i u takvim okolnostima, preduzeće je uspelo da održi zadovoljavajući nivo likvidnosti i da redovno servisira svoje obaveze.

Pored svega navedenog, iako Preduzeće kao deo komunalne privrede koja nije bila obuhvaćena merama vlade Republike Srbije usmerenih ka oporavku privrede zbog štetnih posledica pandemije Korona virusom, uspelo je da investira u nabavku dva nova specijalna vozila, čistilicu i skip, a radi omogućavanja još kvalitetnijeg obavljanja usluga koje vrši, rekao je Željko Malušić, predsednik GrO SPS u Zrenjaninu.

Godina 2019. im je prošla u znaku intezivnih investicionih aktivnosti. U nabavku opreme za potrebe Službe za iznošenje i deponovanje komunalnog otpada, Pogrebne službe, Službe za održavanje javnih zelenih površina i javno prometnih površina, uloženo je oko 71 milion dinara. Kako bi unapredili rad i efikasnost Službe za iznošenje i deponovanje komunalnog otpada, prošle godine nabavili su auto-smećarke i auto podizač. Nabavljeni kamioni se koriste za iznošenje komunalnog otpada u gradu i u naseljenim mestima, dok se auto podizač prvenstveno koristiti za iznošenje komunalnog otpada, odnosno kontejnera za potrebe privrede. Sa nabavkom novih auto-smećara, kapaciteti „Čistoće“, kada je iznošenje komunalnog otpada u pitanju, jesu znatno uvećani, a samim tim i kvalitet u pružanju pomenutih usluga mnogo bolji, kao i nivo komunalne higijene u gradu. Takođe, nabavljeno je više traktora sa pratećom opremom koju čine posipači soli, daske za sneg, traktorska kosačica – malčer i oprema za košenje trave, multifunkcionalno vozilo ( za rad na čišćenju u letnjem i zimskom režimu rada, košenju i prevozu raznog materijala, jesenjem sakupljanju lišća itd), prikolice, ručni usisivači sitnog otpada, duvači lišća, samohodne kosačice, trimeri, rajderi, električne prskalice za suzbijanje korova, vozilo za prevoz pokojnika i dr.

U proteklom periodu unapređen je rad Pogrebne službe. Do sada je poboljšan izgled grobalja koja su u nadležnosti „Čistoće“. Na Katoličkom groblju obnovljen je spomenik neznanim junacima i oformljen park oko njega. Sanirane su kritični delovi pešačkih staza. Na svim grobljima su uređene zelene površine kako bi groblja bila što urednija.

Rad službe na održavanju higijene javnih površina odvija se tokom 365 dana u sve tri smene i ova služba tokom godine očisti 45 mil.m2 trotoara u okviru Plave zone.Godišnje u Plavoj zoni opere oko 1 milion m2 površina. Ostale ulice u gradu koje su uvrštene u program održavanja svrstane su u zavisnosti od prioriteta u još tri stepena,pa se tako i njihovo održavanje razlikuje u intezitetu. Tokom vanrednog stanja zbog epidemije Kovida 19, radnici službe održavanja javnih površina radili su na intezivnijem odnošenju svakog otpada oko mini kontejnera i manjih divljih deponija. Sa intezivnim sakupljanjem i odnošenjem smeća nastavilo se nakon ukidanja vanrednog stanja. Na ovu aktivnost nadovezala se i prolećna akcija odnošenja kabastog smeća, kojom je do sada odneto rekordnih 3500m3 otpada.

Tokom zimskog perioda JKP,,Čistoća i zelenilo“ radi na čišćenju trotoara i biciklističkih staza kao i trgova i autobuskih stajališta iz Programa održavanja. Rad zimske službe se organizije u zavisnosti od vremenskih uslova. Usluga će se proširivati i na novoizgrađene staze koje spajaju delove grad, a kao i staze prema naseljenim mestima koje su u planu izradnje. Služba održavanja javnih zelenih površina najvećim delom je orjentisana na poslove iz Progarama održavanja javnih zelenih površina usvojenog od strane Skupštine grada Zrenjanina. Tokom predhodnih godina kroz Program održavanja javnih zelenih površina pokosi se prosečno preko 5,8milina m2 travnih površina. Služba je radila je na uređenju svih kružnih raskrsnica, cvetnih rundela u gradu, postavljanju aranžmana sa cvećem, formiranju novih drvoreda, učestvovala je u TV emisija „S Tamarom u akciji“, uređenju izletišta Tisa i Motela Šumica i kupališta Peskara. Kao društveno odgovorno Preduzeće, izlazili su u susret Predškolskim ustanovama i školama i drugim javnim ustanovama na održavanju zelenih površina, u akcijama sakupljanja sekundarnih sirovina, čišćenju staza i dvorišta u zimskom periodu. Za ovu i naredne godine predviđeno je povećanje obima radova po svim segmentima iz okvira rada ove službe. Rad domaćina naselja proširiće se i na delove grada koji nisu do sada bili obuhvaćeni ovom uslugom. U svom programu služba ima u planu povećanje broja operacija na košenju čime bi se poboljšao i kvalitet pruženih usluga, kao i uvođenje pojedinih površina u program redovnog održavanja, povećanje novih zasada i obnovu postojećih, čime bi se smanjio broj neodržavanih površina u gradu, a za ovu godinu planirana je i nabavka hidraulične korpe sa mogućnošću rada preko 20m ,čime će se u znatnoj meri olakšati rad zbog sve izrazitije potrebe za rad na ovim visinama.

 

JKP „Čistoća i zelenilo“ Zrenjanin, implementiralo je QR sistem za plaćanje računa fizičkih lica, propisan od strane Narodne banke Srbije. Ovaj sistem se trenutno primenjuje samo na računima koji su elektronski izdati i omogućava brzo i efikasno plaćanje u realnom vremenu. „Čistoća“ je uvela i novi ISO standard i to 27001 koji se odnosi na Zaštitu podataka ličnosti i 27771, a odnosi se na GDPR, istakao je na kraju razgovora Željko Malušić, predsednik gradskih socijalista i pohvalio izuzetan rad ovog komunalnog preduzeća.