Vesti- Na inicijativu Studentskog parlamenta smenjena je dekanka Tehničkog fakulteta „Mihajlo Pupin“ Dragica Radosav. Izbor za novog dekana je u toku, a prijave traju  do 31. januara.

Pogledajte Odluku o raspisivanju postupaka za izbor dekana Tehničkog fakulteta „Mihajlo Pupin“ u Zrenjaninu, za mandatni period od 3 godine:

Kandidati za dekana moraju ispunjavati uslove određene članom 64. stav 5. Zakona o visokom obrazovanju i članom 23. Statuta Fakulteta, a to su:
1. da je redovni profesor sa značajnim rezultatima u obrazovnom i naučnom radu;
2. da se aktivno služi, po pravilu, engleskim jezikom;
3. da ima proverene organizacione sposobnosti, iskustvo u međunarodnoj saradnji
i da je najmanje 5 godina zaposlen na Fakultetu.
Dekan ne može biti lice koje je pravnosnažnom presudom osuđeno za krivično delo protiv polne slobode, falsifikovanja javne isprave koju izdaje visokoškolska ustanova ili primanja mita u obavljanju poslova na Fakultetu, odnosno pravnosnažnom presudom osuđeno na kaznu zatvora za drugo krivično delo, kao ni lice koje je prekršilo Kodeks profesionalne etike.
Dekanu prestaje dužnost u slučajevima propisanim u stavu 2. ovog člana, danom pravnosnažne presude, odnosno pravnosnažnosti odluke.
U slučajevima iz stava 2. ovog člana, Savet Fakulteta konstatuje odmah, a najkasnije u roku od 15 dana od dana pravnosnažnosti presude, odnosno pravnosnažnosti odluke da je dekanu prestala dužnost i imenuje vršioca dužnosti dekana.
Savet Fakulteta 17.01.2023. godine pokrenuo postupak za izbor dekana.
Savet Fakulteta je usvojio i rokove za sprovođenje izbora dekana na sledeći način:
Postupak izbora dekana sadrži sledeće izborne radnje:
1. PREDLAGANjE, ODNOSNO PRIJAVLjIVANjE KANDIDATA

31.01.2023. godine rok za prijavu kandidata
Do tog roka nastavnik može i lično podneti prijavu kandidature za dekana sa dokazima da ispunjava uslove utvrđene Zakonom i Statutom, programom rada i obrazloženim predlogom za izbor prodekana uz pisanu saglasnost predloženih kandidata za prodekane.
Fakultet će radi ubrzavanja postupka prikupljanja neophodne dokumentacije kandidata, službenim putem pribaviti neophodnu dokumentaciju od državnih ustanova.
08.02.2023. godine Izborno veće Fakulteta predlaže kandidate za dekana sa dokazima da ispunjavaju uslove utvrđene Zakonom i Statutom, programom rada i obrazloženim predlogom za izbor prodekana uz pisanu saglasnost predloženih kandidata za prodekane.

13.02.2023. godine Izborno veće Fakulteta dostavlja komisiji za sprovođenje izbora dekana predlog rada i obrazloženi predlog za izbor prodekana uz pisanu saglasnost predloženih kandidata sa dokazima da ispunjava uslove utvrđene Zakonom i Statutom.
17.02.2023. godine Komisija za sprovođenje izbora dekana utvrđuje da li kandidati za dekana ispunjavaju uslove za izbor dekana utvrđene Zakonom i Statutom i da li je postupak predlaganja sproveden u skladu sa Statutom, te dostavlja svoj izveštaj i celukupni materijal o svim predloženim kandidatima do 17.02.2023. godine., Izbornom veću Fakulteta, radi informisanja i stavljanja eventualnih primedbi.
2. UTVRĐIVANjE PREDLOGA KANDIDATA
22.02.2023. godine Izborno veće na sednici prihvata izveštaj i prosleđuje NNV Fakultetu.
01.03.2023. godine Nastavno-naučno veće Fakulteta utvrđuje predlog kandidata za dekana.
Nakon sednice, Nastavno-naučno veće Fakulteta dostavlja Savetu Fakulteta predlog za izbor dekana koji sadrži odluku o utvrđivanju predloga dekana sa najviše dva kandidata koji su dobili najmanje jednu trećinu glasova od ukupnog broja članova Nastavno – naučnog već Fakulteta, celokupan materijal o utvrđenim kandidatima za dekana i izveštaj o toku celokupnog postupka za utvrđivanje kandidata za dekana.
3. GLASANjE ZA IZBOR DEKANA
08.03.2023. godine Savet Fakulteta održava sednicu na kojoj sprovodi postupak izbora dekana Tehničkog fakulteta „Mihajlo Pupin“u Zrenjaninu.