Javni pozivi za set aktivnih mera i programa Nacionalne službe za zapošljavanje i dalje su aktuelni i moguće je aplicirati.

Konkursi za obuke na zahtev poslodavca, dva poziva za pripravnike, program sticanje praktičnih znanja, aktuelni su do 30. novembra 2023.g.

Program pripravnika za mlade sa visokim obrazovanjem podrazumeva stručno osposobljavanje nezaposlenog za samostalan rad u zanimanju za koje je stečeno najmanje visoko obrazovanje, uz zasnivanje radnog odnosa. Program se realizuje isključivo kod poslodavca koji pripada privatnom sektoru, a Nacionalna služba učestvuje u finansiranju programa.

Program pripravnika za nezaposlene sa srednjim obrazovanjem takođe se sprovodi kod poslodavaca koji pripadaju privatnom sektoru, u trajanju do 6 meseci, uz zasnivanje radnog odnosa na određeno vreme. NSZ refundira na mesečnom nivou minimalnu zaradu, uz pripadajući porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje. Uslov za pripravnike, za učešće u programu: III ili IV stepen stručne spreme, starost do 30 godina, i da su prijavljeni na evidenciju NSZ duže od 6 meseci. Prvenstvo na programu imaju OSI, Romi i mladi koji su bili u domskom smeštaju.

Javni poziv za realizaciju programa sticanja praktičnih znanja namenjen je nezaposlenim licima bez kvalifikacija, uključujući i lica koja su završila funkcionalno osnovno obrazovanje odraslih, kao i licima sa srednjim obrazovanjem koja se nalaze na evidenciji nezaposlenih NSZ duže od 12 meseci. Program se realizuje u dva modaliteta: zasnivanjem radnog odnosa na određeno vreme ukupno traje 6 meseci, a zasnivanjem radnog odnosa na neodređeno vreme traje ukupno 12 meseci. NSZ refundira na mesečnom nivou minimalnu zaradu, pripadajući porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje.
Program obuke na zahtev poslodavca podrazumeva finansijsku podršku za organizovanje obuka za nezaposlene, a realizuje se ukoliko na evidenciji nezaposlenih nema lica sa potrebnim znanjima i veštinama. Poslodavac je obavezan da zasnuje radni odnos sa najmanje 50% lica koja uspešno završe obuku. U program obuke uključeni nezaposleni dobijaju mesečno novčanu pomoć u iznosu od 20.000 dinara, plaćene putne troškove i uplaćen doprinos za slučaj profesionalne bolesti ili povrede na radu. Na ovaj konkurs mogu da apliciraju poslodavci iz privatnog sektora i preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.
Javni poziv za program obuke za potrebe poslodavca za zaposlenog otvoren je do 31.10.2023.g. Za ovaj program mogu da apliciraju poslodvci koji pripadaju privatnom sektoru, a cilj obuke je održanje zaposlenja kod poslodavca. Program se sprovodi radi sticanja dodatnih znanja i veština u cilju unapređenja kompetencija i sticanja nedostajućih znanja i veština.
Rok važenja konkursa za programe podsticanja zapošljavanja osoba sa invaliditetom je 31. decembar 2023.g.

Javni pozivi za podršku zapošljavanju OSI su javni pozivi za subvenciju zarade za osobe sa invaliditetom bez radnog iskustva, i za refundaciju troškova podrške osobama sa invalididtetom koje se zapošljavaju pod posebnim uslovima (kroz dva modaliteta: prilagođavanja radnog mesta i radna asistencija).

Javni pozivi i konkursi objavljeni su na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje www.nsz.gov.rs).