U toku je Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava ženskom preduzetništvu za subvencionisanje troškova nabavke mašina/opreme, računarske opreme, softvera ili usluge u cilju inoviranja i digitalizovanja procesa proizvodnje i operacija u domenu marketinga i trgovine u 2023. godini.

 

Sekretarijat dodeljuje sredstva u ukupnom iznosu od 13.256.489,00 dinara, od toga 11.756.489,00 dinara za kapitalne i 1.500.000,00 dinara za tekuće subvencije.

Bespovratna sredstva se odobravaju u visini do 90% od fakturne (kupovne) vrednosti bez PDV i bez zavisnih troškova nabavke, usluga instalacije, obuke za korišćenje i sl.

Iznos odobrenih sredstava, uz uslov iz prethodnog stava, može biti najmanje 50.000,00 dinara, dok se najviši iznos određuje shodno predmetu nabavke i to:

A) Mašine/oprema – do najviše 600.000,00 dinara;
B) Računarska oprema – do najviše 250.000,00 dinara;
V) Softver – do najviše 200.000,00 dinara;
G) Usluga – do najviše 150.000,00 dinara.
Iznos odobrenih sredstava može biti manji od iznosa traženih sredstava.

PRAVO UČEŠĆA NA JAVNOM KONKURSU

Pravo učešća na Javnom konkursu imaju preduzetnice1 i privredna društva sa najmanje 51% uvlasništvu žena, sa sedištem ili registrovanom poslovnom jedinicom (ogranak, izdvojeno mesto) na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, koja su:
1) upisana u registar APR najkasnije do 30. decembra 2022. godine (na neodređeno vreme i imaju aktivan status) i
2) razvrstana na mikro ili mala pravna lica ili su preduzetnice paušalni poreski
obveznici.

USLOVI ZA UČEŠĆE NA JAVNOM KONKURSU

Učesnica na Javnom konkursu podnosi prijavu pod sledećim uslovima:
1. da u privrednom društvu žena ima najmanje 51% vlasništva i da je u istom odgovorno lice (kumulativno) ili da je žena preduzetnica koja lično upravlja poslovanjem (kumulativno);
2. da u 2022. godini nije ostvarila neto gubitak;
3. da ima najmanje jednog zaposlenog (pod zaposlenim licem podrazumeva se svako lice prijavljeno na obavezno socijalno osiguranje);
4. da je izmirila dospele obaveze javnih prihoda koji su u nadležnosti Poreske uprave Ministarstva finansija RS;
5. da u tekućoj i u prethodne dve fiskalne godine (period 2021-2023. godina) nije primila de minimis državnu pomoć čija bi visina zajedno sa traženim sredstvima prekoračila
iznos od 23.000.000,00 dinara;
6. da za iste namene (predmet prijave) u prethodnoj ili tekućoj godini nije primila bespovratna sredstva koja potiču iz javnih sredstava po nekom drugom programu državne
pomoći ili iz drugih izvora finansiranja;
1 koje lično vode poslovanje i obavljaju zastu

Za više informacija o konkursu pogledajte OVDE