Zrenjanin- Tokom januara 2024. godine, na području Policijske uprave u Zrenjaninu nastavljen je trend kontinuirano povoljnog stanja bezbednosti u odnosu na prethodni period.

NASTAVLJEN TREND SMANJENJA BROJA EVIDENTIRANIH KRIVIČNIH DELA

Nastavljen je trend smanjenja broja evidentiranih krivičnih dela, koji je karakterističan za čitav period 2023. godine, nije bilo težih narušavanja javnog reda i mira pored održanog velikog broja javnih okupljanja, a u oblasti bezbednosti saobraćaja zabeležen je manji broj saobraćajnih nezgoda u odnosu na isti period prošle godine.

U oblasti suzbijanja kriminaliteta evidentan je trend smanjenja obima ove negativne pojave. Ukupan broj otkrivenih i registrovanih krivičnih dela smanjen je za oko 3% u odnosu na isti mesec prošle godine.

Tokom januara 2024. godine evidentirano je 188 krivičnih dela, dok je u istom mesecu 2023. godine evidentirano 193 krivičnih dela izvršenih na području Policijske uprave u Zrenjaninu.

Nije bilo evidentiranih događaja sa obeležjima najtežih krivičnih dela kao što su ubistva, teška ubistva niti su evidentirani pokušaji izvršenja ovih krivičnih dela.

TOKOM JANUARA DOMINIRALA KRIVAČNA DELA KRAĐE

U strukturi imovinskih delikata kao što je to već duži period karakteristično za područje PPU Zrenjanin, sa oko 35 % dominiraju krađe – 66 i teške krađe sa oko 4% – evidentirano ih je 8.

Važno je napomenuti da su tokom čitavog perioda 2023. godine teške krađe učestvovale sa oko 10-15% u strukturi krivičnih dela, sada je njihov broj prepolovljen u odnosu na januar 2023. godine, kada ih je bilo evidentirano ukupno 16. Dakle, kao i ranije, najdominantniji oblik kriminaliteta na području Policijske uprave u Zrenjaninu predstavljaju krivična dela iz oblasti imovinskog kriminaliteta, pre svih krađe, dok teške krađe više nisu toliko zastupljene, kao što je to u prethodnom periodu bio slučaj.

BROJ KRIVIČNIH DELA PORODIČNOG NASILJA ZNATNO MANJI

Broj krivičnih dela za nasilje porodici u odnosu na isti mesec prošle godine takođe je znatno manji. Protiv 24 lica podnete su krivične prijave, za izvršena krivična dela na štetu 24 osobe, dok je u januaru 2023. godine, bilo evidentirano 32 ovakva krivična dela. Nije evidentiran ni jedan teži oblik ovog krivičnog dela u kojem bi bilo težih posledica.

OTKRIVENO VIŠE KRIVIČNIH DELA IZ OBLASTI OPOJNIH DROGA

Kada je reč o suzbijanju krivičnih dela iz oblasti zloupotrebe opojnih droga otkriveno je 35 krivičnih dela, za razliku od januara 2023. kada je otkriveno samo 5 krivičnih dela u oblasti zloupotrebe opojnih droga. U strukturi ovih dela ističu se neovlašćeno držanje opojnih droga – 27, zatim neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga – 5 i omogućavanje uživanja opojnih droga – 3. Realizovano je 24 zaplene opojnih droga, među najzastupljenijim drogama tokom janura bile su marihuana i amfetamin.

 

U ovom mesecu podneta je jedna krivična prijava za nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija.

Evidentirano je 50 prekršaja iz oblasti JRM je što predstavlja neznatno smanjenje u odnosu na isti mesec prethodne godine, kada je evidentirano 56 prekršaja.

Nije bilo značajnijih bezbednosnih događaja, odnosno slučajeva vršnjačkog nasilja sa elementima krivičnih dela u ukupno 68 osnovnih i srednjih škola, kao ni narušavanja jrm koja bi zavredila pažnju javnosti kako u školama, tako ni na sportskim manifestacijama i javnim skupovima.

Pripadnici Odeljenja policije su kao i prethodne godine, tokom januara, u 68 škola odnosno ukupno 75 školskih objekata u kojima se odvija nastava, kroz aktivnosti koje su se odvijale putem angažovanja kako školskih policajaca, tako i ostalih policijskih službenika, kroz pozorničku, patrolnu, i druge oblike delatnost dali doprinos u nastojanjima da zrenjaninske škole predstavljaju bezbedno okruženje za učenike, roditelje i nastavno i drugo osoblje.

SMANJENJE KRIVIČNIH DELA IZ BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA

U oblasti bezbednosti saobraćaja došlo je do manjeg smanjenja broja saobraćajnih nezgoda sa nastradalim licima, evidentirano je 15 ovakvih nezgoda, dok je januara 2023. godine evidentirano 17 saobraćajnih nezgoda sa nastradalim licima. Kao posledica jedne od ovih nezgoda, jedna osoba je na putevima na području PPU u Zrenjaninu izgubila život.

Na četiri deonice državnog puta prvog B reda koje prolaze kroz teritoriju PPU u Zrenjaninu, kao i na ostalim putevima na području Policijske uprave, pojačana je bila aktivnost saobraćajne policije tokom januara, za koji je karakterističan veliki broj praznika i proslava i kada je frekvencija saobraćaja povećana uz veće prisustvo alkoholisanih vozača.

 

U oblasti bezbednosti koja se odnosi na suzbijanje iregularnih migracija i kretanje i boravak stranaca na području nije bilo značajnijih bezbednosnih problema niti događaja koji bi zavredili pažnju javnosti, stanje je u ovoj oblasti vrlo stabilno, uprkos velikom broju stranaca koji borave na području povodom velikih infrastrukturnih projekata, kao i povećanog broja turista i turističkih tranzita tokom novogodišnjih i božićnih praznika.

Ukupno stanje bezbednosti na području Policijske uprave u Zrenjaninu tokom januara 2024. godine ispoljava trendove opadanja rizika u svim ključnim oblastima bezbednosti, pa kroz iskazane trendove možemo uočiti kontinuirane karakteristike stabilnosti povoljnog stanja bezbednosti, ostvarenog kroz svakodnevno, plansko preduzimanje mera i sprovođenje aktivnosti od strane policijskih službenika Policijske uprave u Zrenjaninu, što doprinosi stvaranju izraženijeg osećaja lične i imovinske sigurnosti građana na području, odnosno podizanju nivoa kvaliteta njihovog života.