Zrenjanin- Kompanija dunav osiguranje  u Gradskoj kući u  Zrenjaninu predstavila je poljoprivrednicima svoju ponudu i u direktniom razgovoru pojasnila sve rizike koji su pokriveni njihovim origuranjem, uslovima premijama, popustima, kao i cenama osiguranja.

 

 

 

 

Na prezentaciji, o ponudi Kompanije Dunav osiguranja govorio je direktor direkcije za prodaju neživotnih osiguranja Goran Mačkić.

-U saradnji sa Opštinskom upravom Zrenjanin, poljoprivrednom stanicom i Vladom Republike Srbije pokušavamo da edukujemo poljoprivredne proizvođače i da ukažemo na značaj osiguranja poljoprivredne proizvodnje, s obzirom na njen značaj u bruto društvenom proizvodu Republike Srbije i samim tim država  dosta ulaže u poljoprivrednu proizvodnju i regresira osiguranje poljoprivredne proizvodnje. Ako uzmemo u obzir da je od ukupne površine samo 10%  je osigurano , onda dolazimo do zaključka da je široko polje  za edukaciju za osiguranje. Pokušavamo da na prezentacijama u direktnom razgovoru sa našim osiguranicima, ali i potencijalnim ukažemo o  potrebu i značaj osiguranja- rekao je direktor direkcije za prodaju neživotnih osiguranja Goran Mačkić.

 

 

Pokušavamo da pre početka poljoprivredne proizvodnje ukažemo na značaj osiguranja, jer je ovo proizvodnja pod otvorenim nebom i ako bi se desila neka katastrofa doplo bi do velike štete, zato jedino osiguranje može da na pravi način  da zaštiti jedan ogroman ulog i veliki trud svakog individualnog proizvođača- istakao je Goran Mačkić i naveo primer osigranja: primera radi na 1ha  prosečno osiguranje košta 1.200 dinara, a Republika Srbija regresira 40% dobijamo da po  1ha  osiguranje košta oko 800 dinara.

 

OSIGURANJE USEVA I PLODOVA

Koji su rizici pokriveni osiguranjem useva i plodova:

  • Osnovni rizici: grad, požar, grom
  • Dopunski rizici: prolečni mraz, poplava, oluja

Predmet osiguranja:

Predmet osiguranja mogu biti: usevi (uključujući postrne useve, poduseve i međuuseve), plodovi, livadske trave, lekovito bilje, ukrasno bilje, voćnjaci i vinogradi, mladi voćnjaci i vinogradi pre stupanja u rod, voćni, lozni i šumski sadni materijal, mlade šumske kulture do navršene 6. godine, vrbe za pletarstvo i trska.

Osiguranjem je pokriven gubitak roda – prinosa kao posledica oštećenja odnosno uništenja kulture od osiguranog rizika. Osiguran je deo biljke koji određuje svrhu gajenja

Kolika je cena osiguranja:

Kultura                Prinos kg/ha     Premija kg/ha

Pšenica               3.500                   73

kukuruz              4.000                  75

suncukret           2.000                  48

soja                      2.000                   53

šećerna repa      25.000                  358

krompir              15.000                  214

paradajz             15.000                  841

kupus                 15.000                   396

krastavac           10.000                  594

jabuka                8.000                    475

kruška                7.000                    415

šljiva                  6.000                     356

višnja                 5.000                     297

trešnja               3.000                    178

grožđe               6.000                     547

Iznos premije je orijentacioni i zavisi od visine prinosa i mesta osiguranja.

OSIGURAJE ŽIVOTINJA

Predmet osiguranja:

Predmet osiguranja su :kopitari, goveda, ovce, koze, svinje, psi, pčele, ribe(pastrmka), perad ( kokoške, ćurke, morke, paunovi,fazani,guske i patke), nerčevi egzotične životinje u zoo-vrtovima i van njih.

Rizici od kojih su pokrivene osigurane životinje:

  • Osnovni rizici: nesrećan slučaj, bolest: uginuće, prinudno klanje iz nužde, prinudno klanje iz ekonomskih razloga, prinudno ubijanje
  • Dopunski rizici: gubitak ždrebeta i teleta pri porođaju, gubitak priplodne sposobnosti krava i junica, osiguranje muških priplodnih grla od gubitka priplodne sposobnosti, krađa i nestanak pasa

SUMA OSIGURANJA

Suma osiguranja je stvarna tržišna vrednost životinje u momentu zaključenja osiguranja koja će odrediti vrednost nastradale životinje u slučaju ostvarenja osiguranog slučaja.

Polisu osiguranja možete zaključiti u Vama najbližem prodajnom mestu Dunav osiguranja. Više informacija  o uslugama možete dobiti od operatera besplatnim pozivom na boj 0800 386 286 ili na internet adresi www.dunav.com .

DUNAV OSIGURANJE – Prijatelj ostaje prijatelj

Zrenjani –  Kralja Aleksandra I Karađorđevića br. 28   023/ 51 15 15