Grad Zrenjanin objavio je konkurs za dodelu stipendija srednjoškolcima i studentima za školsku 2020/2021. godinu. Visina stipendija biće na nivou prošlogodišnjih, i na mesečnom nivou iznosi 5.400 dinara za učenike i 8.400 dinara za studente, a isplaćuju se u deset mesečnih rata. Konkurs je otvoren do 12. februara 2021. godine.

 

USLOVI ZA DODELU STIPENDIJA

Pravo na stipendiju imaju UČENICI SREDNjIH ŠKOLA čiji je osnivač Republika Srbija, Autonomna Pokrajina Vojvodina ili jedinica lokalne samouprave, koji su prvi put upisani u određeni razred u tekućoj školskoj godini, čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije, koji imaju državljanstvo Republike Srbije i prebivalište na teritoriji grada Zrenjanina.

Pravo na stipendiju imaju STUDENTI visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija, Autonomna Pokrajina Vojvodina ili jedinica lokalne samouprave, koji imaju državljanstvo Republike Srbije, prebivalište na teritoriji grada Zrenjanina i koji nisu gubili nijednu godinu studija u stepenu koji je u toku, koji su upisani prvi put u tekućoj školskoj godini na studije prvog i drugog stepena u kontinuitetu i čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije, odnosno trećeg stepena studija na budžetu Republike Srbije i studenti koji su u statusu- samofinansiranje iz razloga prekida kontinuiteta između drugog i trećeg stepena, pod uslovom da postoji poseban interes grada da podrži obrazovanje studenata trećeg stepena studija (potrebe procesa rada, zaslužni građani, postignuti rezultati na državnim, evropskim i svetskim takmičenjima, reprezentativno predstavljanje grada u zemlji i inostranstvu i sl.).

Pravo na stipendiju imaju UČENICI SREDNjIH ŠKOLA I STUDENTI IZ OSETLjIVIH DRUŠTVENIH GRUPA (porodice u stanju socijalne potrebe, deca bez roditeljskog staranja, jednoroditeljske porodice, romska nacionalna manjina, lica sa invaliditetom, lica sa hroničnim bolestima, lica čiji su roditelji nestali ili su kidnapovani na teritoriji Kosova i Metohije i na teritoriji republika bivše SFRJ, izbeglice i raseljena lica, povratnici po sporazumu o readmisiji i deportovani učenici i studenti i dr.) u skladu sa prethodno definisanim uslovima za dodelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima.

 

KRITERIJUMI ZA DODELU STIPENDIJA

 

Stipendije se dodeljuju UČENICIMA SREDNjIH ŠKOLA na osnovu sledećih kriterijuma:
– da je učenik I razreda srednje škole nosilac diplome “Vuk Karadžić” ili da je u svim razredima od V do VIII razreda osnovne škole postigao odličan opšti uspeh od 4,80 do 5,00 i da je u prethodnoj školskoj godini osvojio jedno od prva tri mesta na republičkom ili jedno od prvih pet mesta na međunarodnom takmičenju u organizaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, a sadržana u Kalendaru takmičenja i smotri učenika osnovnih škola ili da je učenik reprezentativac u sportu, ili da je učenik u prethodnoj školskoj godini volontirao u organizaciji Crvenog krsta odnosno da je učenik volontirao u uslovima proglašenih stanja vanrednih situacija u okviru organizacije Crvenog krsta ili organizovanih akcija pomoći građanima od strane Grada;
– da je učenik od II do IV razreda srednje škole, u svim prethodno završenim razredima srednje škole postigao odličan opšti uspeh od 4,50 do 5,00 i da je u prethodnoj školskoj godini učestvovao na republičkom ili međunarodnom takmičenju u organizaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, a sadržana u Kalendaru takmičenja i smotri učenika srednjih škola ili da je učenik reprezentativac u sportu, ili da je učenik u prethodnoj školskoj godini volontirao u organizaciji Crvenog krsta odnosno da je učenik volontirao u uslovima proglašenih stanja vanrednih situacija u okviru organizacije Crvenog krsta ili organizovanih akcija pomoći građanima od strane Grada;
Ukoliko se zbog epidemiološke situacije izazvane epidemijom virusa COVID19, nisu održala republička i međunarodna takmičenja u okviru Kalendara takmičenja i smotri učenika osnovnih i srednjih škola tokom školske 2019/2020. godine u organizaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, uzeće se u razmatranje republička i međunarodna takmičenja koja su se održala u okviru Kalendara takmičenja i smotri učenika osnovnih i srednjih škola tokom školske 2018/2019. godine u organizaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Stipendije se dodeljuju STUDENTIMA na osnovu sledećih kriterijuma:
– da je student prve godine prvog stepena studija na budžetu Republike Srbije, nosilac diplome “Vuk Karadžić” za uspeh ostvaren u srednjoj školi odnosno da je u svim razredima od I do IV razreda srednje škole postigao odličan opšti uspeh od 4,80 do 5,00, kao i da je u prethodnoj školskoj godini osvojio jedno od prva tri mesta na republičkom ili jedno od prvih pet mesta na međunarodnom takmičenju u organizaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, a sadržana u Kalendaru takmičenja i smotri učenika srednjih škola ili da je student reprezentativac u sportu, ili da je student u prethodnoj školskoj godini volontirao u organizaciji Crvenog krsta odnosno da je student volontirao u uslovima proglašenih stanja vanrednih situacija u okviru organizacije Crvenog krsta ili organizovanih akcija pomoći građanima od strane Grada.
Ukoliko se zbog epidemiološke situacije izazvane epidemijom virusa COVID19, nisu održala republička i međunarodna takmičenja u okviru Kalendara takmičenja i smotri učenika srednjih škola tokom školske 2019/2020. godine u organizaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, uzeće se u razmatranje republička i međunarodna takmičenja koja su se održala u okviru Kalendara takmičenja i smotri učenika srednjih škola tokom školske 2018/2019. godine u organizaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije;
– da je student druge ili viših godina prvog stepena studija na budžetu Republike Srbije i da je prosečna ocena studenta prethodne/ih godina najmanje 9,00 i iznad;
– da je student drugog stepena studija na budžetu Republike Srbije i da je prosečna ocena studenta za prethodni stepen studija i za prethodnu godinu istog stepena studija najmanje 9,00 i iznad;
– da je student trećeg stepena studija na budžetu Republike Srbije, ili da je u statusu-samofinansiranje iz razloga prekida kontinuiteta između drugog i trećeg stepena, ali da postoji poseban interes grada da podrži obrazovanje studenata trećeg stepena studija i da je prosečna ocena studenta za prethodni stepen studija i za prethodnu/ih godina istog stepena studija 9,00 i iznad.

Stipendije se dodeljuju UČENICIMA SREDNjIH ŠKOLA IZ OSETLjIVIH DRUŠTVENIH GRUPA na osnovu sledećih kriterijuma:
– da je učenik I razreda srednje škole, u svim razredima od V do VIII razreda osnovne škole postigao najmanje vrlo dobar opšti uspeh od 3,80;
– da je učenik od II do IV razreda srednje škole, u svim prethodno završenim razredima srednje škole postigao najmanje vrlo dobar opšti uspeh od 3,80.

Stipendije se dodeljuju STUDENTIMA IZ OSETLjIVIH DRUŠTVENIH GRUPA na osnovu sledećih kriterijuma:
– da je student prve godine prvog stepena studija na budžetu Republike Srbije i da je u svim razredima od I do IV razreda srednje škole postigao najmanje vrlo dobar opšti uspeh od 3,80;
– da je student druge ili viših godina prvog stepena studija na budžetu Republike Srbije i da je prosečna ocena studenta prethodne/ih godina najmanje 7,00 i iznad;
– da je student drugog stepena studija na budžetu Republike Srbije i da je prosečna ocena studenta za prethodni stepen studija i za prethodnu godinu istog stepena studija najmanje 7,00 i iznad;
– da je student trećeg stepena studija na budžetu Republike Srbije, ili da je u statusu samofinansiranja iz razloga prekida kontinuiteta između drugog i trećeg stepena, ali da postoji poseban interes grada da podrži obrazovanje studenata trećeg stepena studija i da je prosečna ocena studenta za prethodni stepen studija odnosno za prethodnu/ih godina istog stepena studija najmanje 7,00 i iznad.

 

POTREBNA DOKUMENTA

 

UČENICI SREDNjIH ŠKOLA podnose sledeću dokumentaciju:
– zahtev na predviđenom obrascu;
– potvrdu o upisu određenog razreda srednje škole;
– učenici I razreda srednje škole podnose fotokopiju diplome “Vuk Karadžić” ili fotokopije svedočanstava od V do VIII razreda osnovne škole i dokaz da su u prethodnoj školskoj godini osvojili jedno od prva tri mesta na republičkim ili jedno od prvih pet mesta na međunarodnim takmičenjima u okviru Kalendara takmičenja i smotri učenika osnovnih škola u organizaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije ili dokaz da su reprezentativci u sportu, ili da su u prethodnoj školskoj godini volontirali u organizaciji Crvenog krsta, odnosno da su volontirali u uslovima proglašenih stanja vanrednih situacija u okviru organizacije Crvenog krsta ili organizovanih akcija pomoći građanima od strane Grada.
Ukoliko se zbog epidemiološke situacije izazvane epidemijom virusa COVID19, nisu održala republička i međunarodna takmičenja u okviru Kalendara takmičenja i smotri učenika osnovnih škola tokom školske 2019/2020. godine u organizaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, učenik prvog razreda srednje škole dostavlja dokaz da je osvojio jedno od prva tri mesta na republičkom odnosno prvih pet mesta na međunarodnom takmičenju u okviru Kalendara takmičenja i smotri učenika osnovnih škola tokom školske 2018/2019. godine u organizaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije;
– učenici od II do IV razreda srednje škole podnose fotokopije svedočanstava svih prethodno završenih razreda srednje škole i dokaz da su u prethodnoj školskoj godini učestvovali na republičkim ili međunarodnim takmičenjima u okviru Kalendara takmičenja i smotri učenika srednjih škola u organizaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije ili dokaz da su reprezentativci u sportu, ili da su u prethodnoj školskoj godini volontirali u organizaciji Crvenog krsta, odnosno da su volontirali u uslovima proglašenih stanja vanrednih situacija u okviru organizacije Crvenog krsta ili organizovanih akcija pomoći građanima od strane Grada.
Ukoliko se zbog epidemiološke situacije izazvane epidemijom virusa COVID19, nisu održala republička i međunarodna takmičenja u okviru Kalendara takmičenja i smotri učenika srednjih škola tokom školske 2019/2020. godine u organizaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, učenik od II do IV razreda srednje škole dostavlja dokaz o učešću na republičkom odnosno međunarodnom takmičenju u okviru Kalendara takmičenja i smotri učenika osnovnih i srednjih škola tokom školske 2018/2019. godine u organizaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije;
– izjavu datu pod krivičnom i materijalnom odgovornošću, ukoliko je učenik korisnik stipendije ili kredita koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije, da se obavezuje da će se odreći iste sticanjem svojstva korisnika stipendije koju dodeljuje grad Zrenjanin;
– fotokopija tekućeg računa učenika/roditelja ili staratelja;
– uverenje o prebivalištu (uz mogućnost da se po službenoj dužnosti pribavi za podnosioca zahteva);
– uverenje o državljanstvu (uz mogućnost da se po službenoj dužnosti pribavi za podnosioca zahteva);

STUDENTI podnose sledeću dokumentaciju:
– zahtev na predviđenom obrascu;
– uverenje o upisu odgovarajuće godine studija;
– studenti prve godine prvog stepena studija podnose: fotokopiju diplome “Vuk Karadžić” ili svedočanstva od I do IV razreda srednje škole i dokaz da su u prethodnoj školskoj godini osvojili jedno od prva tri mesta na republičkim ili jedno od prvih pet mesta na međunarodnim takmičenjima u okviru Kalendara takmičenja i smotri učenika srednjih škola u organizaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije ili dokaz da su reprezentativci u sportu, ili da su u prethodnoj školskoj godini volontirali u organizaciji Crvenog krsta, odnosno da su volontirali u uslovima proglašenih stanja vanrednih situacija u okviru organizacije Crvenog krsta ili organizovanih akcija pomoći građanima od strane Grada.
Ukoliko se zbog epidemiološke situacije izazvane epidemijom virusa COVID19, nisu održala republička i međunarodna takmičenja u okviru Kalendara takmičenja i smotri učenika srednjih škola tokom školske 2019/2020. godine u organizaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, student prve godine prvog stepena studija dostavlja dokaz da je osvojio jedno od prva tri mesta na republičkom odnosno prvih pet mesta na međunarodnom takmičenju u okviru Kalendara takmičenja i smotri učenika srednjih škola tokom školske 2018/2019. godine u organizaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije;
– uverenje o postignutom uspehu u prethodnoj/prethodnim godinama na istom stepenu studija;
– uverenje da student nije ponovio nijednu godinu na istom stepenu studija;
– studenti drugog/trećeg stepena studija podnose: fotokopiju diplome ili uverenje o diplomiranju na prvom/drugom stepenu studija;
– student trećeg stepena studija koji je u statusu-samofinansiranje dostavlja obrazloženje da postoji poseban interes grada za njegovo stipendiranje;
– izjava data pod krivičnom i materijalnom odgovornošću, ukoliko je student korisnik stipendije ili kredita koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije, da se obavezuje da će se odreći iste sticanjem svojstva korisnika stipendije koju dodeljuje grad Zrenjanin;
– fotokopija tekućeg računa studenta/roditelja ili staratelja;
– uverenje o prebivalištu (uz mogućnost da se po službenoj dužnosti pribavi za podnosioca zahteva);- uverenje o državljanstvu (uz mogućnost da se po službenoj dužnosti pribavi za podnosioca zahteva);

UČENICI SREDNjIH ŠKOLA IZ OSETLjIVIH DRUŠTVENIH GRUPA podnose sledeću dokumentaciju:
– zahtev na predviđenom obrascu;
– potvrdu o upisu određenog razreda srednje škole;
– učenici I razreda srednje škole podnose fotokopije svedočanstva o opštem uspehu od V do VIII razreda osnovne škole;
– učenici od II do IV razreda srednje škole podnose fotokopije svedočanstva u prethodnom/prethodnim razredima srednje škole;
– izjavu datu pod krivičnom i materijalnom odgovornošću, ukoliko je učenik korisnik stipendije ili kredita koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije, da se obavezuje da će se odreći iste sticanjem svojstva korisnika stipendije koju dodeljuje grad Zrenjanin;
– fotokopija tekućeg računa učenika/roditelja ili staratelja;
– uverenje o prebivalištu (uz mogućnost da se po službenoj dužnosti pribavi za podnosioca zahteva);
– uverenje o državljanstvu (uz mogućnost da se po službenoj dužnosti pribavi za podnosioca zahteva).

STUDENTI IZ OSETLjIVIH DRUŠTVENIH GRUPA podnose sledeću dokumentaciju:
– zahtev na predviđenom obrascu;
– uverenje o upisu odgovarajuće godine studija;
– studenti prve godine prvog stepena studija podnose fotokopije svedočanstva od I do IV razreda srednje škole;
– uverenje o postignutom uspehu u prethodnoj/prethodnim godinama na istom stepenu studija;
– uverenje da student nije ponovio nijednu godinu na istom stepenu studija;
– studenti drugog/trećeg stepena studija podnose fotokopiju diplome ili uverenje o diplomiranju na prvom/drugom stepenu studija;
– student trećeg stepena studija koji je u statusu – samofinansiranje dostavlja obrazloženje da postoji poseban interes grada za njegovo stipendiranje;
– izjava data pod krivičnom i materijalnom odgovornošću, ukoliko je student korisnik stipendije ili kredita koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije, da se obavezuje da će se odreći iste sticanjem svojstva korisnika stipendije koju dodeljuje grad Zrenjanin;
– fotokopija tekućeg računa studenta/roditelja ili staratelja;
– uverenje o prebivalištu (uz mogućnost da se po službenoj dužnosti pribavi za podnosioca zahteva);
– uverenje o državljanstvu (uz mogućnost da se po službenoj dužnosti pribavi za podnosioca zahteva).

Osim gore navedenih dokumenata, UČENICI I STUDENTI IZ OSETLjIVIH DRUŠTVENIH GRUPA podnose i dokumentaciju kojom dokazuju pripadnost određenoj društvenoj grupi, i to:
– učenici/studenti koji su ili čije su porodice korisnici novčane socijalne pomoći ili se oni ili porodica nalaze u stanju socijalne potrebe – uverenje nadležnog Centra za socijalni rad;
– učenici/studenti bez roditeljskog staranja – potvrda da su na evidenciji nadležnog Centra za socijalni rad ili umrlice preminulih roditelja;
– učenici/studenti iz jednoroditeljske porodice – izvod iz matične knjige umrlih za preminulog roditelja ili izvod iz matične knjige rođenih ukoliko je roditelj nepoznat;
– učenik/student pripadnik romske nacionalne manjine – potvrdu Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine ili Kancelarije za inkuluziju Roma;
– učenici/studenti sa invaliditetom i učenici/studenti sa hroničnim bolestima – Mišljenje Interresorne komisije, potvrdu udruženja invalida ili lekarsko uverenje izdatog od nadležnog doma zdravlja;
– učenici/studenti čiji su roditelji nestali ili kidnapovani na prostorima Kosova i Metohije i na teritoriji republika bivše SFRJ – potvrdu odgovarajućeg udruženja porodica kidnapovanih i nestalih lica;
– izbeglice i raseljeni učenici/studenti – potvrdu da se nalaze u evidenciji o izbeglim ili raseljenim licima, a preko Poverenika za izbeglice i migracije;
– povratnici po sporazumu o readmisiji i deportovani učenici/studenti – potvrdu MUP-a.

ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVA I DOSTAVLjANjE DOKUMENATA

Konkurs je otvoren do 12. februara 2021. godine.
Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.

NAČIN DODELE NOVČANIH SREDSTAVA

Pravo na učeničku/studentsku stipendiju ima učenik/student koji nije ostvario pravo na učeničku/studentsku stipendiju u skladu sa Zakonom o učeničkom i studentskom standardu i koja se isplaćuje iz budžeta Republike Srbije, odnosno koji se odrekao iste u korist ostvarivanja prava na stipendiju koju dodeljuje grad Zrenjanin.
Visina mesečne stipendije koja se dodeljuje učenicima srednjih škola iznosi 5.400,00 dinara, a visina mesečne stipendije koja se dodeljuje studentima iznosi 8.400,00 dinara i isplaćuju se u 10 (deset) mesečnih rata.
Postupak sprovođenja Konkursa obavlja Komisija za dodelu finansijske podrške učenicima srednjih škola i studentima sa teritorije grada Zrenjanina (u daljem tekstu: Komisija).
Komisija će u roku od 10 dana od dana završetka Konkursa utvrditi predlog rang liste prijavljenih kandidata za dodelu stipendije, na koju kandidat ima pravo prigovora Komisiji u roku od pet dana od dana objavljivanja rang liste na zvaničnoj internet prezentaciji grada Zrenjanina. Nakon razmatranja prigovora, Komisija će utvrditi konačnu rang listu sa predlogom rešenja o dodeli stipendija učenicima srednjih škola i studentima.
Gradonačelnik će doneti rešenje o dodeli stipendija učenicima srednjih škola i studentima u roku od 5 dana od dana dostave predloga rešenja od strane Komisije.
Rešenje o dodeli novčanih sredstava učenicima srednjih škola i studentima je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dana dostavljanja Rešenja.

Prijave na Konkurs sa potrebnom dokumentacijom se predaju na pisarnici Gradske uprave grada Zrenjanina (kancelarija br. 53) ili se poštom dostavljaju na adresu:

Grad Zrenjanin
Odeljenje za društvene delatnosti
– Konkurs za dodelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima sa teritorije grada Zrenjanina –
Trg slobode br. 10
Zrenjanin

Dodatne informacije u vezi Konkursa mogu se dobiti svakog radnog dana u Odeljenju društvenih delatnosti Gradske uprave grada Zrenjanina, kancelarija br. 10, ili putem telefona 315 0183.