Mere redovne odbrane od poplava od danas važe na 61,64 kilometara nasipa uz reku Tamiš, od državne granice do Tomaševca, kao i na 36,37 kilometara nasipa uz Brzavu, od državne granice do ušća u Hs DTD.

U Vojvodini je trenutno na snazi redovna odbrani od poplava na ukupno 98,01 kilometara odbrambene linije.

Prema prognozama, vodostaji na Tamišu i Brzavi su u porastu, dok je nivo vode u retenziji brane Veliko Središte u opadanju. Stanje na ostalim vojvođanskim vodotocima je redovno.

Stručne službe JVP „Vode Vojvodine“ prate situaciju na terenu u skladu sa Opštim i Operativnim planom odbrane od poplava.